Uchwalanie ustawy bud etowej
Download
1 / 27

Uchwalanie ustawy bud?etowej. - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Updated On :

Uchwalanie ustawy budżetowej. Wyłączność kompetencji parlamentu w zakresie uchwalania ustawy budżetowej. Prawo parlamentu do uchwalania ustawy budżetowej jest prawem konstytucyjnym. Konstytucje określają podział kompetencji budżetowych pomiędzy rząd a parlament, w tym pomiędzy Sejm i Senat. .

Related searches for Uchwalanie ustawy bud?etowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uchwalanie ustawy bud?etowej.' - monifa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wy czno kompetencji parlamentu w zakresie uchwalania ustawy bud etowej
Wyłączność kompetencji parlamentu w zakresie uchwalania ustawy budżetowej.

 • Prawo parlamentu do uchwalania ustawy budżetowej jest prawem konstytucyjnym. Konstytucje określają podział kompetencji budżetowych pomiędzy rząd a parlament, w tym pomiędzy Sejm i Senat.


Og lne zasady podzia u kompetencji w zakresie uchwalania bud etu
Ogólne zasady podziału kompetencji w zakresie uchwalania budżetu.

 • Rząd opracowuje projekt ustawy budżetowej i wnosi go do parlamentu w celu uchwalenia przez Sejm.

 • 2. Ustawa budżetowa podlega również rozpatrzeniu przez Senat.

 • Przed ogłoszeniem ustawa budżetowa wymaga podpisu Prezydenta, który może odmówić podpisania ustawy i skierować do badania przez Trybunał Konstytucyjny.

 • Wykonanie ustawy budżetowej należy do rządu i jego agend.

 • Kontrolę wykonywania i wykonania ustawy budżetowej sprawuje Sejm, oceniając sprawozdanie rządu z wykonania budżetu państwa i opierając się na wynikach kontroli i ocen przedstawionych Sejmowi przez Najwyższą Izbę Kontroli.Wy czno inicjatywy ustawodawczej rz du
Wyłączność inicjatywy ustawodawczej Rządu. budżetu.

 • Projekt ustawy budżetowej może być wniesiony do Sejmu tylko przez Radę Ministrów.

 • Rada Ministrów może uznać projekt ustawy budżetowej za projekt pilny, bowiem nie sprzeciwia się temu przepis art. 123 Konstytucji RP.

 • Korzystanie z tej możliwości jest jednak zbędne, ponieważ w odniesieniu do projektu ustawy budżetowej obowiązuje określony reżim czasowy jego wnoszenia i uchwalania.


Termin przed o enia projektu ustawy bud etowej przez rad ministr w
Termin przedłożenia projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów.

 • Konstytucja RP wymaga, aby projekt ustawy budżetowej był przedłożony przez Radę Ministrów Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego.


Konsekwencje nieprzed o enia przez rad ministr w w terminie ustawy bud etowej
Konsekwencje nieprzedłożenia przez Radę Ministrów w terminie ustawy budżetowej.

 • Nieprzedstawienie ustawy budżetowej w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu do podpisu Prezydenta może spowodować zarządzenie przez Prezydenta skrócenia kadencji Sejmu.

 • Z tego postanowienia wynika więc, że dla prac parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej przewiduje się łącznie czas 4 miesięcy.

 • Okres ten uniemożliwia zachowanie zasady uprzedniości budżetu, skoro Rada Ministrów ma obowiązek wniesienia do Sejmu projektu ustawy budżetowej najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.


Mo liwo p niejszego przed o enia bud etu
Możliwość późniejszego przedłożenia budżetu. terminie ustawy budżetowej.

 • Konstytucja RP przewiduje możliwość późniejszego przedłożenia projektu „w wyjątkowych wypadkach" których nie definiuje.

 • Z praktyki budżetowej wynika, że Sejm nie wymaga nawet od rządu specjalnego uzasadnienia przyczyny opóźnienia w przedstawieniu projektu ustawy budżetowej.

 • Ponadto termin do przedstawienia projektu ustawy budżetowej Sejmowi ulega wydłużeniu, gdy Rada Ministrów przedstawiła najpierw projekt ustawy o prowizorium budżetowym.

 • W przypadku przedstawienia prowizorium budżetowego projekt ustawy budżetowej powinien być przedstawiony Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed upływem obowiązywania prowizorium budżetowego.


Prace parlamentarne nad projektem ustawy bud etowej
Prace parlamentarne nad projektem ustawy budżetowej. terminie ustawy budżetowej.

 • Prace parlamentarne nad projektem ustawy budżetowej toczą się według postanowień regulaminów Sejmu i Senatu.

 • Przewidują one pewne odrębności w stosunku do postępowania z projektami innych ustaw.


Post powanie w sejmie
Postępowanie w Sejmie. terminie ustawy budżetowej.

 • Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej odbywa się na sesji plenarnej Sejmu. Nie przewiduje się możliwości odrzucenia projektu ustawy budżetowej w pierwszym jego czytaniu.

 • Projekt kieruje się do rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych.

 • Poszczególne części projektów rozpatrują także właściwe komisje sejmowe, które przekazują Komisji Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z ich uzasadnieniem.

 • W posiedzeniach tych komisji uczestniczą przedstawiciele Komisji Finansów Publicznych.


Sprawozdanie komisji finans w publicznych
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych terminie ustawy budżetowej.

 • Komisja finansów publicznych sporządza sprawozdanie z prac nad projektem ustawy budżetowej wraz z wnioskami co do jego przyjęcia bez poprawek lub z poprawkami.

 • Przedkłada się także informacje o wnioskach poszczególnych komisji, które nie zostały uwzględnione przez Komisję Finansów Publicznych.


Drugie czytanie projektu ustawy bud etowej
Drugie czytanie projektu ustawy budżetowej. terminie ustawy budżetowej.

 • Na podstawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych odbywa się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej.

 • Najczęściej kończy się ono skierowaniem projektu do ponownego rozpatrzenia w Komisji Finansów Publicznych ze wskazaniem na zagadnienia, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

 • Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie z wykonania tego polecenia i w ten sposób umożliwia przejście do

 • trzeciego czytania i

 • głosowania projektu ustawy budżetowej .


Tre ustawy bud etowej
Treść ustawy budżetowej. terminie ustawy budżetowej.

 • Ustawa budżetowa nie może mieć dowolnej treści.

 • Ustawa o finansach publicznych określa, co powinna zawierać ustawa budżetowa i jej załączniki oraz w jakiej szczegółowości ma być przedstawiona.

 • Należy zwrócić uwagę na to, że nie są to wymogi identyczne z tymi, jakie stawia się przed projektem ustawy budżetowej.


Ustawa bud etowa ustala art 86 uofp
Ustawa budżetowa ustala terminie ustawy budżetowej.(art. 86 uofp):

 • dochody budżetu państwa,

 • wydatki budżetu państwa,

 • deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia,

 • limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,

 • przychody i rozchody budżetu państwa,

 • zestawienie przychodów i wydatków państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych,

 • plany finansowe państwowych funduszy celowych,

 • wykaz programów wieloletnich,

 • wykaz inwestycji wieloletnich,

 • dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na reali­zację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami,

 • zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

 • wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i kwoty dotacji.


Ob adowywanie ustawy bud etowej
Obładowywanie ustawy budżetowej. terminie ustawy budżetowej.

 • Ustawa budżetowa nie może zawierać przepisów zmieniających inne ustawy, ani też innych przepisów, które nie są związane z budżetem na dany rok.

 • Przepisy zawarte w ustawie budżetowej, których zamieszczenia nie wymagają ustawa o finansach publicznych oraz inne ustawy, są tzw. obładowywaniem ustawy budżetowej i są przez prawo zabronione.

 • Rozróżnia się przeto ustawę budżetową „czystą" oraz ustawę budżetową „obładowaną".


Zakaz ob adowywania odnosi si w szczeg lno ci do takich postanowie jak
Zakaz obładowywania odnosi się w szczególności do takich postanowień, jak:

 • przepisy powszechnie obowiązujące prawa materialnego i formalnego, skierowane do tzw. osób trzecich, czyli stojących poza organami reprezentującymi państwo;

 • przepisy kompetencyjne skierowane do wykonawców ustawy budżetowej, konkretyzujące lub zmieniające kompetencje organów państwa wynikające z prawa budżetowego lub odrębnych ustaw;

 • normy planowe o charakterze rzeczowym, wykazujące cechy skonkretyzowania powinnościowego zachowania się i skierowane do wykonawców ustawy budżetowej - organów państwa, lecz nie wywierające bezpośredniego skutku prawnego dla osób trzecich.


Zakaz zmieniania innych ustaw
Zakaz zmieniania innych ustaw postanowień, jak:

 • Zakaz obładowywania ustawy budżetowej jest powiązany także z zakazem zamieszczania w ustawie budżetowej przepisów zmieniających inne ustawy.


Kontrola ob adowywania ustawy bud etowej przez trybuna konstytucyjny
Kontrola obładowywania ustawy budżetowej przez Trybunał Konstytucyjny.

 • Przeciwko obładowywaniu ustawy budżetowej wielokrotnie występował Trybunał Konstytucyjny. Wystarczy wskazać, że po 1990 r. skutecznie zakwestionował on obładowanie ustawy budżetowej: na rok 1991 (orzeczenie z 22 VI 1993, K 1/93), na rok 1992 (orzeczenie z 30 XI 1993, K 18/92), na rok 1993 (orzeczenie z 10 I 1995 r., K 16/93), na rok 1995 (orzeczenie z 24 X 1995, K 14/95). Tylko w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 1994 (orzeczenie z 21 XI 1994, K 6/94) Trybunał Konstytucyjny zajął odmienne stanowisko, które spotkało się z krytyką.


Veto prezydenta w sprawie ob adowywania ustawy bud etowej
Veto Prezydenta w sprawie obładowywania ustawy budżetowej. Konstytucyjny.

 • Obładowywanie ustawy budżetowej stało się zjawiskiem trwałym.

 • Na rok 2001 przygotowano projekt ustawy budżetowej bez jej obładowania.

 • Jednocześnie jednak przygotowano i uchwalono projekt ustawy o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001, w którym zamieszczono przepisy typowe dla obładowania ustawy budżetowej, a więc zmieniające inne ustawy, zawieszające w czasie stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych lub wprowadzanie rozwiązań odmiennych od przyjętych w obowiązujących ustawach.

 • Akt ten został zakwestionowany przez Prezydenta RP w formie weta.


Kompetencje senatu
Kompetencje Senatu. Konstytucyjny.

 • Po uchwaleniu projektu ustawy budżetowej przez Sejm ustawę budżetową przekazuje się Senatowi w celu rozpatrzenia i zgłoszenia ewentualnych poprawek. Analizę i wnioski z niej wynikające wykonuje senacka Komisja Gospodarki Narodowej. Na tej podstawie Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dniu od dnia jej otrzymania od Sejmu. Jeśli Senat zgłosi poprawki do ustawy budżetowej, wówczas podlegają one ocenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a następnie są przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Tekst ustawy budżetowej przyjętej ostatecznie przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Prezydentowi RP do podpisu i ogłoszenia.


Kompetencje prezydenta
Kompetencje prezydenta Konstytucyjny.

 • Prezydent RP ma 7 dni na podpisanie ustawy budżetowej i skierowanie jej do ogłoszenia.

 • Prezydent RP, inaczej niż w odniesieniu do innych ustaw, nie może wystąpić do Sejmu z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy.

 • Przed podpisaniem ustawy budżetowej lub ustawy o prowizorium budżetowym Prezydent RP może natomiast zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności ustawy budżetowej.

 • Trybunał Konstytucyjny orzeka wówczas w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.

 • Prezydent RP oraz inne podmioty są także uprawnieni do złożenia skargi na brak konstytucyjności wskazanych przepisów ustawy budżetowej lub ustawy o prowizorium budżetowym po podpisaniu i ogłoszeniu tych ustaw. Skarga jest wówczas rozpatrywana w zwykłym trybie.


Bud et zast pczy
Budżet zastępczy Konstytucyjny.

 • Na wypadek nieuchwalenia budżetu w terminie przewiduje się różne rozwiązania prowizoryczne.

 • W Polsce jest to instytucja prowizorium budżetowego prowizorium budżetowego.

 • W przypadku braku budżetu i prowizorium budżetowego gospodarkę finansową prowadzi się na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej.


Rozwi zania zagraniczne
Rozwiązania zagraniczne. Konstytucyjny.

 • Gospodarkę finansową można prowadzić na podstawie ubiegłorocznego budżetu lub na podstawie projektu ustawy budżetowej wniesionego do parlamentu, lecz jeszcze nie uchwalonego.

 • Stosuje się także tzw. system zaliczkowy, np. przeznaczając miesięcznie kwotę równą 1/12 wydatków przewidzianych w ubiegłorocznym budżecie.

 • Niektóre państwa ograniczają się tylko do dokonywania wydatków cywilnych o charakterze bieżącym.

 • W większości państw przewiduje się jednak prowadzenie gospodarki finansowej na podstawie budżetu tymczasowego, opracowanego na część roku budżetowego i zastępującego normalny budżet do czasu uchwalenia ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.


Rozwi zania polskie
Rozwiązania polskie Konstytucyjny.

 • W Polsce istnieją dwa rozwiązania.

 • projekt ustawy budżetowej,

 • ustawa o prowizorium budżetowym.


Stosowanie projektu ustawy bud etowej
Stosowanie projektu ustawy budżetowej Konstytucyjny.

 • Jeżeli Rada Ministrów przedstawiła, w terminie lub z opóźnieniem, Sejmowi projekt ustawy budżetowej, jednakże Sejm nie uchwalił ustawy budżetowej lub nie została ona podpisana i ogłoszona przez Prezydenta RP przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt ustawy budżetowej przedstawiony Sejmowi przez Radę Ministrów.


Stosowanie projektu ustawy o prowizorium bud etowym
Stosowanie projektu ustawy o prowizorium budżetowym. Konstytucyjny.

 • Minister Finansów opracowuje projekt ustawy o prowizorium budżetowym i przedstawia go do uchwalenia Radzie Ministrów, ta zaś uchwala go i przedkłada Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli w tym czasie nie przygotowano projektu ustawy budżetowej i nie można go przedłożyć Sejmowi. Projekt ustawy o prowizorium budżetowym powinien co do zasady odpowiadać tylko niektórym wymogom ustawy budżetowej (art. 86) i projektu ustawy budżetowej (art. 87). Uchwalenie ustawy o prowizorium budżetowym nie zwalnia od obowiązku opracowania i uchwalenia projektu ustawy budżetowej.


Prowizorium bud etowe
Prowizorium budżetowe. Konstytucyjny.

 • Prowizorium budżetowe jest jedynie rozwiązaniem tymczasowym i obejmuje część roku budżetowego, na który ma być uchwalona ustawa budżetowa. Prowizorium budżetowe obowiązuje od dnia 1 stycznia na okres oznaczony w ustawie o prowizorium budżetowym, nie przekraczający zwykle kilku miesięcy, lub pierwszy kwartał roku budżetowego. Określenie terminu obowiązywania ustawy o prowizorium budżetowym ma znaczenie także w takim sensie, że nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania prowizorium Rada Ministrów musi przedstawić Sejmowi projekt ustawy budżetowej, którego nie zdążyła przedstawić wcześniej. Do czasu ogłoszenia ustawy o prowizorium budżetowym gospodarkę finansową państwa prowadzi się na podstawie projektu ustawy o prowizorium budżetowym. Trzeba także dodać, że wyniki gospodarki finansowej państwa prowadzonej na podstawie ustawy o prowizorium budżetowym lub na podstawie projektu ustawy budżetowej podlegają „zarachowaniu" na rzecz kwot ustalonych ostatecznie w ustawie budżetowej.