Om identitet
Download
1 / 21

OM IDENTITET - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

OM IDENTITET . OG IDENTITETSUTVIKLING. BAKGRUNN FOR VÅR INTERESSE FOR TEMAET. FLERE HENVISNINGER AV UNGDOM MED LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING UTFORDRINGER MED OPPMØTE Mangel på motivasjon Tilbudet passer ikke Ubekvem med pasientrollen BEHOV FOR FOREBYGGENDE TILTAK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OM IDENTITET ' - mona-rollins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Om identitet

OM IDENTITET

OG

IDENTITETSUTVIKLING

Hab.team voksne, WJJ


Bakgrunn for v r interesse for temaet
BAKGRUNN FOR VÅR INTERESSE FOR TEMAET

 • FLERE HENVISNINGER AV UNGDOM MED LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

 • UTFORDRINGER MED OPPMØTE

  • Mangel på motivasjon

  • Tilbudet passer ikke

  • Ubekvem med pasientrollen

 • BEHOV FOR FOREBYGGENDE TILTAK

 • PROSJEKT ”IDENTITET, SJØLRÅDERETT OG TILHØRIGHET”

Hab.team voksne, WJJ


Hva er identitet
HVA ER IDENTITET?

 • Å VITE HVEM MAN ER SOM MENNESKE

  • SUMMEN AV DEN MAN ER

 • TO GRUNNLEGGENDE OPPFATNINGER:

  • NOE SOM ER MEDFØDT

  • NOE SOM UTVIKLER SEG OVER TID

 • PERSONLIG IDENTITET:

  • UTSEENDE

  • KUNNSKAPER

  • MENINGER

  • SMAK

 • SOSIAL IDENTITET

  • YRKE

  • GEOGRAFISK TILHØRIGHET

  • FAMILIE

  • VENNER OG ANDRE TYPER FELLESSKAP

Hab.team voksne, WJJ


Hva er identitet1
HVA ER IDENTITET?

 • DET JEG ER

 • DET JEG HAR

 • DET JEG KAN/KLARER

 • DET SOM JEG ER EN DEL AV

 • IDENTITET SKILLER OG FORENER

  • DET JEG VIL VÆRE LIK OG DET JEG VIL VÆRE FORSKJELLIG FRA

Hab.team voksne, WJJ


Hva er identitet2
HVA ER IDENTITET?

 • IDENTITET SOM EN PROSESS/FORLØP STYRT AV BEHOV FOR Å KUNNE SE SEG SELV SOM

  • SÆREGEN/UNIK

  • VERDSATT

  • SAMMENHENGENDE (Bylov)

 • IDENTITET HAR MED SELVFØLELSE OG SELVTILLIT (SELVBILDE) Å GJØRE

Hab.team voksne, WJJ


Identitetsutvikling
IDENTITETSUTVIKLING

 • PROSESS OM Å SKAPE SEG SELV

 • Å VILLE VÆRE I ØNSKEDE KATEGORIER (SOM ANDRE)

 • SÅRBART OG TRUENDE

  • Å OPPLEVE SEG ANNERLEDES

  • AT ANDRE OPPFATTER MEG SOM ANNERLEDES

 • Å TA IMOT HJELP BEKREFTER EN SOM ANNERLEDES

 • UTEN HJELP: BLIR VELDIG SÅRBAR

Hab.team voksne, WJJ


Personer med nedsatt funksjonsevne og ulike identiteter j drabl s
PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ULIKE IDENTITETER ( J. Drabløs)

 • AUTENTISK IDENTITET

  • Å oppfatte seg essensielt lik de som ikke har nedsatt funksjonsevne samtidig som en ikke fornekter sine funksjonsvansker. Oppfatter seg som og krever å bli møtt som likeverdige.

  • Blandet identitet (Gustafson)

 • FUNKSJONSHEMMET IDENTITET

  • Å oppfatte seg som essensielt forskjellig fra de som ikke har nedsatt funksjonsevne. Aksepterer sosial nedvurdering og lav status og å bli oppfattet som avvikende.

 • TILPASNINGSIDENTITET

  • Prøver å tilpasse seg det normale ved å fornekte og skjule sine funksjonsvansker

Hab.team voksne, WJJ


Elementer i identitetsutvikling
ELEMENTER I IDENTITETSUTVIKLING

 • Anders Gustavson:

  • Følgende elementer henger nøye sammen:

   Deltakelse

   Aktivitet

   Autonomi

   Tilhørighet

   Identitet

Hab.team voksne, WJJ


Identitet og helse
IDENTITET OG HELSE

 • ICF:ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse

 • ​ICF er både et begrepsapparat og et kodeverk og utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer.

 • ​Klassifikasjonens struktur bygger på fire dimensjoner: Kroppsfunksjoner, kroppsstruktur, aktiviteter og deltakelse samt miljøfaktorer.

 • Overordnede mål for ICF er til dels å etablere et enhetlig og standardisert språk og til dels et verktøy for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold. Samtidig legges vekt på å se individets helseforhold og fungering i en total sammenheng. ICF søker å kunne presentere et sammenfallende syn på helse ut fra et biologisk, et individuelt og et sosialt perspektiv.

 •  Klassifikasjonen er særlig nyttig innen habilitering, rehabilitering

Hab.team voksne, WJJ


Identitet og helse1
IDENTITET OG HELSE

Participation

Involvement

Belonging

Taking part BeingBeingEngagedHavingaccess

includedaccepted in an aerea to needed

ofliferecources

Hab.team voksne, WJJ


Identitet og den sosiale dimensjon
IDENTITET OG DEN SOSIALE DIMENSJON

 • IDENTITET SOM SUMMEN AV VÅRE ROLLER

  • VERDSATTE SOSIALE ROLLER PÅVIRKER VÅRT SELVBILDE OG VÅR IDENTITET

 • SOSIALE NETTVERKS BETYDNING FOR VÅR IDENTITET

  • Å VÆRE I SITUASJONER DER DIAGNOSEN BLIR UVIKTIG

  • Å FÅ VÆRE DEN MAN ER

  • Å FÅ OPPLEVE NOE SAMMEN MED DE EN ØNSKER Å VÆRE SAMMEN MED

  • Å HØRE TIL OG HA FORANKRING I ET SOSIALT MILJØ

Hab.team voksne, WJJ


Selvbestemmelse og identitet
SELVBESTEMMELSE OG IDENTITET

 • Grunnleggende:

  • Det man vil, mener og det man ønsker er avgjørende for den man er

  • Å erfare at en har

   • Rettigheter

   • Påvirkningskraft Empowerment

   • Makt

 • Utviklingsbetingelse – å vokse som menneske - livserfaringer

 • Kontroll og trygghet

Hab.team voksne, WJJ


Bidrag til autentisk identitet
BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET

 • Bevissthet rundt egen funksjonsnedsettelse:

  • Innsikt, forståelse gjennom informasjon

  • Hvorfor ting blir vanskelig

  • Bevissthet rundt egen sårbarhet

 • Hjelp til å leve et mer aktivt liv

  • Å se sine ressurser

  • Se muligheter og prøve disse ut

  • Lære ferdigheter og erfare mestring

  • Selvstendighet (autonomi, treffe valg, påvirke, vise engasjement)

  • Arbeid/skole (ha en funksjon – bety noe for andre)

Hab.team voksne, WJJ


Bidrag til autentisk identitet1
BIDRAG TIL AUTENTISK IDENTITET

 • Aktivitet og interesser (opplevelse av mening – det som er morsomt, spennende og som utvikler en)

 • Sosialt fellesskap

  • Opplevelse av fellesskap og tilhørighet

  • Opplevelse av sosial mestring

  • Vennskap (å ha en fortrolig, en bestevenn)

 • Selvfølelse og selvtillit

  • Oppleve mestring

  • Å bli sett og hørt (å kunne fortelle om seg selv, selvpresentasjon)

  • Å bli anerkjent og akseptert

  • Å bli bekreftet som betydningsfull

Hab.team voksne, WJJ


Tilretteleggingstiltak i prosjektet
TILRETTELEGGINGSTILTAK I PROSJEKTET

 • Gi hver enkelt plass og mulighet til å fortelle om seg selv

 • Gi hver enkelt mulighet for mestring i gruppe og i aktivitet

 • Gi hver enkelt mulighet for å identifisere seg med gruppa Gi hver enkelt mulighet til å erfare noe nytt

 • Utvikle/utvide interessefeltet

 • Vekt på å trygge og vise engasjement for hver enkelt deltaker

 • Alminneliggjøring og aksept for å motta hjelp

 • Info om muligheter

 • Nettverks- og fellesskaps fokus (bli kjent med hverandre, gjøre ting i lag mv)

 • Brukermedvirkning

Hab.team voksne, WJJ


Ist prosjektet
IST - PROSJEKTET

 • PROSJEKTTITTEL:”Identitet, sjølråderett og tilhørighet”Et prosjekt for ungdommer/unge voksne med lettere psykisk utviklingshemming som har store utfordringer i forhold til sin ungdomstid og overgangen til et myndig voksenliv.

Hab.team voksne, WJJ


Problemforst else
PROBLEMFORSTÅELSE

 • Identitet et gjennomgående og grunnleggende tema

  • En utfordring for alle, men spesielt utfordrende for de som har ulike funksjonsnedsettelser

 • Ønsker seg en ungdomstid som andre de kan sammenligne seg med (søsken, skolekamerater, naboungdom mv)

 • Vil ikke ha hjelp

 • Når ting ikke blir som de ønsker seg

  • Frustrasjoner

  • Aggressivitet

  • Uakseptabel seksuell atferd

  • Psykiske lidelser

  • Sosial isolasjon

  • Rusmisbruk

  • Kriminalitet

Hab.team voksne, WJJ


M lsettinger
MÅLSETTINGER

 • FORMÅL: Bidra til at den enkelte får utviklet en god plattform for sitt ungdoms- og voksenliv med tilpasset bistand og som er basert på trygghet, deltakelse og tilhørighet.

 • HOVEDMÅL: At vi i voksenhabiliteringen gjennom prosjektet utvikler en metode for et bedre faglig tilbud til målgruppen gjennom identitetsskapende tiltak

 • DELMÅL:

  • Fremme deltakelse i utvikling av innholdet i prosjektet hos de som får tilbud om å være med

  • Fremme bedre psykisk helse og forebygge sykehusinnleggelser

  • At den enkelte skal få en bedre og tryggere opplevelse av seg selv

  • Skape arenaer for aktivitet, deltakelse og tilhørighet

  • Få alle deltakere etablert i et aktivitetsmiljø i løpet av prosjektperioden

  • Få til møteplasser med andre ungdommer

Hab.team voksne, WJJ


Tiltaksstrategier
TILTAKSSTRATEGIER

 • Behov for å forebygge og bryte negative utviklingsspiraler

 • Behov for hjelp og støtte:

  • Bli kjent med andre i samme situasjon

  • Jobbe med sosialt nettverk

  • Aktivitet og tilhørighet

  • Bidra til å finne løsninger og muligheter (info skole, arbeid, fritid)

  • Individuell oppfølging

   ►VEKT PÅ MESTRING OG IDENTITETSSKAPENDE TILTAK

Hab.team voksne, WJJ


Arbeidsform tiltak
ARBEIDSFORM/TILTAK

 • Samtalegruppe/studiesirkel

 • Aktiviteter

 • Forankring i miljøer som kan videreføre tiltak

 • Individuell oppfølging, evt individuell plan

Hab.team voksne, WJJ


Gjennomf ring
GJENNOMFØRING

Prosjektet har vært gjennomført som en studiesirkel med vekt på

 • Informasjon, opplæring

 • Sosial trening

 • Deltakelse og utprøving i ulike aktiviteter

  Prosjektet har vært gjennomført slik:

  Dato Tema Aktivitet

  8. april Felles planlegging av innholdet i prosjektet Bowling

  21. april Presentasjoner, å fortelle om seg selv Biljard

  8. mai Om å skaffe seg egen bolig Klatring, fotball

  23. mai Om å bli myndig, selvbestemmelse ATV-kjøring

  4. juni Om deltakelse, evaluering Kanopadling

  2. september Om individuell plan Freesbe-golf

  16. September Om arbeid RCL-kjøring

  13. Oktober Om venner og kjærester Bueskyting

  27. Oktober Om venner og kjærester Innebandy, El-innebandy

  6. November Om seksualitet Teppecurling, Boccia

  19. November Om seksualitet, om eksponering på nett, mobiltelefon Bordtennis

  3. Desember Avslutningstur til VestvatnVillmarksenter Friluftsaktiviteter, snøscootertur mv

Hab.team voksne, WJJ


ad