peningkatan profesionalisma dalam penggunaan frog vle
Download
Skip this Video
Download Presentation
PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE” - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE”. Mohd Khairul Aizuddin bin Abu Bakar Penyelaras ICT SMK Bukit Sawa. PENGENALAN 1BESTARINET. 1BESTARINET. 1Bestarinet ialah penyelesaian bersepadu yang diambil oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE”' - moeshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peningkatan profesionalisma dalam penggunaan frog vle

PENINGKATAN PROFESIONALISMA DALAM PENGGUNAAN “FROG VLE”

MohdKhairulAizuddin bin Abu Bakar

Penyelaras ICT

SMK Bukit Sawa

1bestarinet
1BESTARINET
 • 1Bestarinet ialahpenyelesaianbersepadu yang diambilolehKementerianPelajaran Malaysia
 • Membekalkanperkhidmatanjalurlebar 4G berkelajuantinggike 10,000 sekolahdiseluruh Malaysia
 • Liputan yang lebihluasbagikegunaan guru danmurid
1bestarinet1
1BESTARINET
 • SebeluminiSchoolNetdilaksanakannamuntidakmencapaitaraf yang optimum bagikualitisambungan internet
  • 40% sekolah - Baik
  • 40% sekolah - Sederhana
  • 20% sekolah - Buruk
 • Projekinidilaksanakanbersama YTL Network dandibekalkan wireless modem / dongle
1bestarinet2
1BESTARINET
 • 1Bestarinet mampu:
  • Menghasilkansumberpembelajaran yang baik
  • Menyelaraskankomunikasi
  • Jimatmasadantenagadidalamurusanpentadbiran
  • Satu ID untukmengakses VLE, emeldansumberpembelajaran
  • Di manasahaja, padabila-bilamasa
yes zoom1
YES ZOOM
 • 1Bestarinet akanmembekalkankelajuan internet dari 4 hingga 12mbps
 • Tertaklukkepadakelancaran “signal” dancuaca
 • Internet yang stabilbolehdicapaidengansambungansehingga 25 komputer / perantidalamsatumasa
yes zoom2
YES ZOOM
 • Pihak JPNT dan KPM akanmemantausambungan 1Bestarinet secara online setiaphariuntukmemastikan:
  • Ketiga-tiga “access point” dihidupkan
  • Email yang dibekalkankepadapihak guru diaktifkandandigunakan
  • “Dashboard” dikemaskinidarimasakesemasa
yes zoom3
YES ZOOM
 • “Access point” hendaklahsentiasadihidupkanterutamanyapadawaktupersekolahan
 • Terdapatbeberapapengecualiandalamwaktuberoperasi 1Bestarinet
  • Waktucutipersekolahan
  • Waktucuacaribut/petir
 • Selaindariitu, 1Bestarinet beroperasisepertibiasa
yes dongle1
YES DONGLE
 • YES Dongle jugadibekalkankepada guru-guru mengikutbidangmasing-masingbagikegunaansepertiberikut:
  • Kelasdiluarcapaian 1Bestarinet
  • Semasaberkursusdiluarsekolah
 • Kuotahanyadiberikansebanyak 20GB sebulansahaja
 • Penggunaan internet persendirianadalahtidakdigalakkan
yes dongle2
YES DONGLE
 • Guru-guru bolehmendapatkan dongle tersebutpada guru bidang yang berkenaan
 • Pinjamandanpemulangan dongle wajibdirekodkanoleh guru bidang yang berkenaan
 • Selepasselesaikelas / menghadiritaklimat, dongle tersebutharusdipulangkansegerakepada guru bidang yang berkenaan
yes dongle3
YES DONGLE
 • Padamasaini dongle dibekalkanterhadkepadasekolahkita
  • Dongle hanyaakandiberimengikutkeutamaanpenggunaan
 • PKG Marangakanmembekalkan dongle tambahankepadapihakpentadbiranawaltahunini
 • Segalakesulitanamatdikesali
cabaran pelaksanaan guru
CABARAN PELAKSANAAN GURU
 • Guru memerlukanlebihmasabagimempelajaridanmengaplikasikan FROG VLE didalamkelas
 • Capaian internet adakalanyatidakstabil
 • Sistem FROG VLE masihdalampenambahbaikan
 • Kekurangan LCD projektorbagidigunakanbagi guru-guru didalamkelas
cabaran pelaksanaan murid dan ibubapa
CABARAN PELAKSANAAN MURID DAN IBUBAPA
 • Tidaksemuamuridmempunyai laptop
 • Tidaksemuaibubapatahumenggunakanperkhidmatan internet
 • Hanya 60% muridmempunyaitalian internet yang STABIL diluarkawasansekolahmanakalaselebihnya
  • Tiada internet dirumah
  • Mempunyai internet yang tidakstabil (kuotasedikit)
  • Capaian internet luar (KTW internet / wifidiluar)
pengenalan introduction1
PENGENALAN / INTRODUCTION
 • Dengan FROG VLE, guru-guru mampu:
  • MemudahkanprosesPengajarandanPembelajaran (PdP)
  • Kolaborasibersamastafpentadbiransecara “on-line”
  • Mengajardengankaedah yang menyeronokkan
  • Mendapatkanmaklumatterkinimengenaisekolah
  • Memberitugasan / kerjarumahkepadamurid
  • Berhubungsecaradalamtalian
apa itu frog vle
APA ITU FROG VLE
 • Frog VLE ialahprojek yang dilaksanakanbersama 1BestariNet.
 • Iamerupakanpenyelesaianbersepadu yang membenarkanPersekitaranPembelajaran Maya yang berasaskan “cloud”.
 • Denganini, pembelajaranbolehdilaksanakandimana-mana: disekolahataupundirumah, 24 jam sehari, 7 hariseminggu.
fungsi utama frog vle
FUNGSI UTAMA FROG VLE
 • Sebagaibahanpengajarandanpembelajaraninteraktifoleh guru danmurid.
 • Medium penyampaianmaklumatberkesankepadawargasekolah.
 • Menghantarmaklumatdanmenerimamaklumatmenerusiemel
 • Pengurusansekolahmenjadilebihteratur
kelebihan menggunakan frog vle
KELEBIHAN MENGGUNAKAN FROG VLE
 • Maklumatdisampaikansecaramudahdanpantas
  • Virtual Learning Environment
 • Maklumatdipersembahkansecarainteraktifkepadamurid
  • VLE / LCD / E-Learning
 • Maklumatjugamudahuntukdiaksesdaripelbagaisumber
 • Maklumatmudahdiurusdandikemaskini
kelebihan menggunakan frog vle1
KELEBIHAN MENGGUNAKAN FROG VLE
 • Maklumatjugamudahuntukdiaksesdaripelbagaisumber
  • Video and slideshows
 • Maklumatmudahdiurusdandikemaskini
  • Dashboard
  • Calendar
  • Assignments
  • Booking calendar
  • Sites
papan utama dashboard1
PAPAN UTAMA / DASHBOARD
 • Tidakperlumenyebarkanmaklumatsecara lama
 • Menjimatkanmasadantenaga
 • Mudahdanringkas
 • Memperolehimaklumattentangaktivitisekolah
 • MendapatkanmaklumatdariKementerianPendidikan Malaysia
laman sites1
LAMAN / SITES
 • Nota disampaikandalambentukinteraktif
 • Mudahdifahamiolehmurid
 • Menarikperhatianmurid
  • Paparangrafik, animasidan video
  • Kuiz
 • Suasanapembelajarankondusif
 • Kawalankelas yang berfokus
tugasan assignments1
TUGASAN / ASSIGNMENTS
 • Memastikantugasansampaikepadasetiapmurid
 • Muridmelaksanakantugasansecara “on-line”
 • Tugasandisemakjugasecara “on-line”
  • “Volume” kerjajugadisimpandandirekodkandidalamsistem
 • Menjimatkanmasadankos
  • Tiadakertas (paperless)
kalendar calendar1
KALENDAR / CALENDAR
 • Sebarangaktivitisekolahbolehdirekodkandidalamkalendar
 • Aktivitijugabolehdipindaberdasarkanarahandaripadapengurusansekolah
 • Semuapihakakandimaklumkansecara “on-line” jikasebarangpindaandibuat
 • Mudahdanpantas
kalendar tempahan booking calendar1
KALENDAR TEMPAHAN / BOOKING CALENDAR
 • Sebarangtempahanpenggunaanbilik, makmal, dewandantempat lain didalamsekolahbolehdilakukansecara on-line
 • Mewujudkankolaborasiantara guru danstaf
 • Memudahkansemuapihak
 • Tiadapercanggahanwaktupenggunaandewan / bilik / makmal
sasaran

SASARAN

GURU

MURID

IBUBAPA

sasaran guru
SASARAN - GURU
 • Padatahun 2014, guru-guru boleh:
  • Mengaktifkanemel 1Bestarinet yang diberi
  • Berhubungmenggunakanemel 1Bestarinet
  • Masukkedalam “dashboard” peribadi
  • Mengaplikasikansalahsatuelemen FROG VLE didalamPdP
  • Menguruskandungandidalam “dashboard” tersebut
  • Memuatnaiktugasanmurid
  • Menggunakankalendar yang telahdisediakan
sasaran guru1
SASARAN - GURU
 • Padatahun 2014, guru-guru boleh:
  • Menguruskandungandidalam “dashboard” tersebut
   • Papanutama / Dashboard
   • Laman - Sites
   • Tugasan - Assignments
   • Kalendar - Calendar
  • Memuatnaiktugasanmurid
  • Menggunakankalendar yang telahdisediakan
sasaran murid
SASARAN - MURID
 • Dalamtahun 2015, muridboleh:
  • Mengaktifkanemel 1Bestarinet yang diberi
  • Masukkedalam “dashboard” peribadi
  • Menguruskandungandidalam “dashboard” tersebut
  • Mendapatkandanmelengkapkantugasan yang diberioleh guru
sasaran ibubapa
SASARAN - IBUBAPA
 • Dalamtahun 2016, ibubapaboleh:
  • Mengaktifkanemel 1Bestarinet yang diberi
  • Memantauperkembanganmuridmelaluitugasan yang diberioleh guru
  • Caknamengenaiperistiwapentingsekolah (harigotongroyong, perkhemahandsb)
  • Berhubungdengan guru melaluiemel yang diberikan
rumusan
RUMUSAN
 • 1Bestarinet ialahcapaian internet yang dibekalkanoleh YTL Yes network
 • FROG VLE ialahpendekatanbaru yang digunakanuntukmewujudkanpersekitaran yang efisienkepada guru, ibubapadanmuridkhususnya
  • PengajarandanPembelajaran (PdP)
  • Pengurusankendiri (tugasan, latihan, cariansumberbagiPdP)
sesi pembengkelan1
SESI PEMBENGKELAN
 • Guru danstafakandibekalkan 1 emelbagisetiapseorangbagimengaktifkanakaun FROG VLE
 • Kepadawargabaru SMKBS andadikehendakimemaklumkankepada unit ICT maklumatberkutbagiakaunbaru:
  • Namapenuh
  • NO K/P
sesi pembengkelan2
SESI PEMBENGKELAN
 • Guru danstafdiberimasa SEBELUM TAMAT LADAP bagimelaksanakanaktivitiberikut
  • MengaktifkanemelFROG VLE
 • Guru-guru diberimasa SEBELUM LADAP SETERUSNYA bagimelaksanakanaktivitiberikut
  • Login ke “dashboard”
  • Mengemaskinikandungan “dashboard”
  • Gunakankaedah “cubajaya”
terima kasih

TERIMA KASIH

Sebarangpertanyaansilahubungimelalui email berikut

[email protected]

[email protected]

ad