konstrukce mnoho heln ku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konstrukce mnohoúhelníku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konstrukce mnohoúhelníku

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Konstrukce mnohoúhelníku - PowerPoint PPT Presentation

moeshe
287 Views
Download Presentation

Konstrukce mnohoúhelníku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Konstrukce mnohoúhelníku Pravidelný osmiúhelník

  2. Čemu se říká mnohoúhelník? Zopakujme si: Mnohoúhelník je omezená část roviny ohraničená uzavřenou lomenou čárou. Jednodušeji řečeno, uzavřená (omezená) část roviny, mající nejméně 3 „rovné“ strany (úsečky) a 3 vnitřní úhly. Trojúhelník Čtyřúhelník Pětiúhelník

  3. A čemu říkáme pravidelný mnohoúhelník? Mnohoúhelník, jehož všechny strany i všechny vnitřní úhly jsou shodné. Rovnostranný trojúhelník Čtverec Pravidelný pětiúhelník

  4. A nyní se naučíme jeden pravidelný mnohoúhelník narýsovat. Př.: Narýsujte pravidelný osmiúhelník ABCDEFGH vepsaný do kružnice s poloměrem r = 3 cm.

  5. Náčrt a rozbor q k s r S + p

  6. 5. o1; společná osa vrcholových úhlů ESG a ASC 6. B, F; B  k  o1, F k  o1 Zápis a konstrukce 1. k; k(S; r=3 cm) 8. o2; společná osa vrcholových úhlů ESC a ASG 2. Průměr AE; p, Sp, A p  k, E p  k 6. D, H; D  k  o2, H k  o2 3. q; q  p, S  q 7. Osmiúhelník ABCDEFGH 4. C, G; C  k  q, G k  q q o1 o2 G k F H A E S + p B D C

  7. Výsledný pravidelný osmiúhelník

  8. 1.) Změř vzdálenosti bodů AS, HS a AH – co jsi zjistil/a? Vlastnosti pravidelného osmiúhelníku 2.) Změř úhly ASH, SHA a HAS – co jsi zjistil/a? Co jsme zjistili? Jaký je trojúhelník ASH? Na co můžeme rozdělit pravidelný osmiúhelník? Pravidelný osmiúhelník můžeme rozdělit na osm rovnoramenných trojúhelníků s délkou ramene rovnou poloměru kružnice, do níž je vepsán.

  9. Pár příkladů k procvičení Sestrojte pravidelný osmiúhelník ABCDEFGH vepsaný do kružnice: 1.) s poloměrem r = 4,5 cm 2.) s poloměrem r = 35 mm 3.) s průměrem d = 7 cm (Rada: poloměr r = 3,5 cm)