podpora zdrav ho du evn ho v voje d t v prost ed esk koly n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podpora zdravého duševního vývoje dětí v prostředí české školy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Podpora zdravého duševního vývoje dětí v prostředí české školy - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Podpora zdravého duševního vývoje dětí v prostředí české školy. 1992 - 2005 Státní zdravotní ústav garant WHO komunitního programu podpory zdraví ve škole ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. národní koordinátorka programu. Současný stav: co máme a co děláme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podpora zdravého duševního vývoje dětí v prostředí české školy' - mizell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podpora zdrav ho du evn ho v voje d t v prost ed esk koly
Podpora zdravého duševního vývoje dětí v prostředí české školy

1992 - 2005

Státní zdravotní ústav

garant

WHO komunitního programu podpory zdraví ve škole ČR

PhDr. Miluše Havlínová, CSc.

národní koordinátorka programu

slide2
Současný stav: co máme a co děláme
 • Strategické kroky dlouhodobého směřování od pilotních škol podporujících zdraví k rozšíření podpory zdraví do dalších škol a celého školství RVP / ŠPZ
 • Modelový program s metodikou pro školy -manuály: publikované a inovované
 • Koordinovaná síť certifikovaných škol v programu po celé ČR
 • Příklady dobré praxe v oblasti implementace i strategie
 • Prokazatelné zkušenosti s řízením změn ve škole cyklickým procesem: písemný projekt – realizace - autoevaluace - inovace projektu
 • Relevantní nástroje k auto-evaluaci a evaluaci
 • Výzkumná šetření
du evn zdrav a kola
Duševní zdraví a Škola
 • Duševní zdraví / Zdravý duševní vývoj:

ukazatelé duševního zdraví vykazují v celku bio-psycho-sociálního modelu nejpočetnější interakce s ostatními dvěma složkami -

Duševní zdraví je rozhodující prioritou

du evn zdrav a kola1
Duševní zdraví a Škola
 • Škola:
 • hierarchicky uspořádaná masová instituce
 • úkolem: povinné vzdělávání dětí (3)-6-15
 • školou projde každý - celá populace
 • skládá se ze skupiny dětí a dospělých
 • děti v závislé pozici na dospělých / instituci

riziko institucionálního stresu

potence stát se komunitou dětí a dospělých

místem pohody a podpory duševního zdraví

psychick dis komfort je institucion ln m rizikem koly
Psychický dis-komfort je institucionálním rizikem školy
 • Produkuje specifický institucionální stres,

který pramení z vlastních zdrojů

 • Sklízí ve svém prostředí dopady problémů,

které pramení buď částečně nebo zcela odjinud

(rodina, parta, společnost)

riziko patogenního vývoje

psychick pohoda d t u itel je re lnou potenc a anc koly
Psychická pohoda dětí (učitelů..)je reálnou potencí a šancí školy

Cestou

k vytvoření ze školy místa pohody

je cílevědomá a systematická proměna

podmínek ve škole

silami všech skupin aktérů

(vedení, učitelů, rodičů, žáků, obce)

šance salutogenního vývoje

zdroje psychick ch rizik pohody ve koln ch interakc ch d t te
Zdroje psychických rizik / pohody ve školních interakcích dítěte
 • Vzdělávací proces: motivace, cíle, náplň, organizace, formy, metody, hodnocení
 • Sociální role žáka
 • Mezilidské vztahy a chování mezi soc. skupinami
 • Životní cíle a osobní rozvoj dítěte během docházky
 • Vztah rodiny a školy / kvalita rodiny, sociální opora
 • Škola v hierarchickém kontextu: stát, veřejnost, obec

Šesti-faktorový model: Cooper & Marshall & Torrington (1979)

psychick stavy procesy a vlastnosti nam han a ohro ovan ve kole
Psychické stavy, procesy a vlastnostinamáhané a ohrožované ve škole

= priority vyžadující podporu:

 • Individuální potřeby a osobní rozvoj
 • Kognitivní vývoj a motivace ke vzdělávání
 • Emocionální prožívání školních situací
 • Výkonová zátěž vyučovacího/učebního procesu
 • Sebedůvěra, odolnost a integrita vyvíjející se osobnosti
 • Citové připoutání /sociální opora
c len generovat podm nky pro psychickou pohodu
Cíleně generovat podmínky pro psychickou pohodu

Podporovat duševní zdraví žáků v tak

dramaticky ambivalentním prostředí

pro duševní zdraví jako je škola,

vyžaduje programově zde:

 • vytvářet salutogenní podmínky ve všem, co se ve škole dělá a děje
 • předcházet vzniku patogenních činitelů
jak pos lit salutogenn initele du evn pohody ve kole
Jak posílit salutogenní činitele duševní pohody ve škole?
 • Analyzovat podmínky, jaké ve škole existují pro zdravý duševní vývoj žáků z hlediska jejich patogenních a salutogenních účinků.
 • Vyhodnotit, ve kterých podmínkách má škola vážná rizika a které by proto měla přetvořit.
 • Na základě těchto kroků vypracovat akční školní program změny podmínek.
 • Použít filozofii, principy a zásady podle manuálů
 • Program podpory zdraví ve škole (ZŠ)
 • Kurikulum podpory zdraví v MŠ
filozofie programu kola podporuj c zdrav
Filozofie programu Škola podporující zdraví

Založena na třech přístupech:

 • 1. Holistický: všechny složky zdraví jsou v interakci/interakční bio-psycho-sociální model
 • 2. Komunitní: všechny skupiny osob ve škole jsou aktéry: žáci, učitelé, vedení, rodiče, obec
 • 3. Environmentální: na psychiku dětí má vliv všechno, co se ve škole odehrává:
 • v plánované výuce (kurikulum)
 • v prostředí – v kontrolovaných složkách

v živelných dějích (skryté kurikulum)

model programu kola podporuj c zdrav c l kompetence lov ka odpov dn ho za zdrav sv i druh ch
Model programu Škola podporující zdravíCíl: kompetence člověka odpovědného za zdraví své i druhých

Principy

Uspokojování individuálních potřeb Rozvíjení komunikace a

spolupráce

Pilíře a zásady v ZŠ

Pohoda prostředí Otevřené partnerství

1 Věcně podnětné, estetické, 8 Demokratická komunita

hygienicky nezávadné chování respektující jednotlivce,

2 Sociálně bezpečné participace, spolupráce v týmu

3 Životospráva 9 Kulturní středisko, součást života obce

Aktivizující učení

4 Smysluplnost cílů pro žáka (kompetence)

5 Možnost výběru a přiměřenost nabídky

6 Spoluúčast a spolupráce ve výuce

7 Motivující hodnocení pokroků žáka

d l kol zdrav 21 13 4
Dílčí úkol Zdraví 21: 13.4

Zajistit, aby příležitost zařadit se:

do MŠ podporujících zdraví mělo

nejméně 50% dětí předškolního věku;

do ZŠ podporujících zdraví mělo

až 95% dětí školou povinných

aneb

Podpora zdraví do škol

Strategie na snížení nerovností ve zdraví vyrovnáváním příležitostí vzdělávací nabídky ve všech školách - výchova ke zdraví

podm nka pro pln n zdrav 21
Podmínka pro plnění Zdraví 21

Fungující program

Evropské WHO, EU a CE / Health Promoting School

Škola podporující zdraví / ŠPZ

1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku

1989 převzat WHO pro evropské země

1991 nabídnut zemím střední Evropy

1992 přijat a zahájen v ČR

etapy implementace podpory zdrav do kol v r
Etapy implementace podpory zdraví do škol v ČR

PILOTNÍ 1992–1999

STRATEGICKÁ 2000-2007

INTEGRAČNÍ 2008-2015

1 etapa pilotn minulost 1992 1999
1.etapa PILOTNÍminulost: 1992-1999
 • Ustavení sítě škol podporujících zdraví (ŠPZ) z prvních dvou vln přihlášených
 • Pilotáž v 11 vybraných ŠPZ
 • Rozšíření sítě ŠPZ o mateřské školy
 • Evaluace procesu a výsledků:

program je životaschopný a přínosný

 • Metodický výstup:

vytvoření národního modelu podpory zdraví ve škole – manuály pro MŠ a ZŠ

2 etapa strategick sou asnost 2000 2007
2. etapa: STRATEGICKÁsoučasnost: 2000 – 2007:
 • Školy v síti pracují podle modelového programu podpory zdraví (publikovaných manuálů)
 • Jsou získáváni strategičtí partneři pro spolupráci a odpovědnost, zvl. ze školství
 • Podařilo se zakotvit podporu zdraví a výchovu ke zdraví v nových školských dokumentech Rámcových vzdělávacích programů – RVP
 • Začíná probíhat implementace podpory zdraví a výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů – ŠVP (každá škola podle svých podmínek)
 • Do sítě ŠPZ vstupují další zájemci, MŠ a ZŠ z nejrůznějších míst ČR
3 etapa integra n budoucnost 2008 2015
3. etapa: INTEGRAČNÍbudoucnost: 2008 - 2015
 • Podpora zdraví a výchova ke zdraví budou závazně zakotveny ve školních vzdělávacích programech-požadavek RVP
 • Dobrou školou bude taková, která mezi ostatními kritérii bude vyučovat výchovu ke zdraví a naplňovat ukazatele podpory zdraví ve škole
 • Kvalitu školy z hlediska podpory zdraví bude vyhodnocovat školní inspekce (ČŠI)
  • Kritéria kvality školy a nástroje evaluace ČŠI se již připravují
  • Kritéria kvality školy budou uvedena ve veřejnou známost jako cíle k dosahování
p echod centr ln koordinace na krajskou rove
Přechod centrální koordinace na krajskou úroveň
 • Naplňování náročného cíle Podpora zdraví do škol – Zdraví 21- není centrálně přímo řiditelné.
 • Nutno využit existujícího krajského zřízení jako mezičlánku:

řada kompetencí zvláště v oblasti regionálního školství (MŠ, ZŠ, SpŠ) přenesena na kraje a zřizovatele.

 • Zainteresování školství na podpoře zdraví, aby se stala součástí života všech škol, je prakticky realizovatelné jedině blíže kontaktu se školskými orgány a školou v rámci krajů a obcí.
slide26
EVALUACE / VÝZKUM
 • Auto-evaluace / škola o sobě
 • Evaluace /vnější posuzovatel o škole
 • Výzkumná šetření
evalua n procesy
Evaluační procesy
 • Cyklická auto-evaluace ŠPZ v sítiprogramu:

MŠ 1x za 3 roky: od 1998 celkem 3x

ZŠ 1x za 4 roky: od 1999 celkem 2x

Výstup pro školu: východisko pro inovaci školního projektu

Výstup pro celou síť: východisko pro inovaci programu, metodiky, strategie

 • Evaluace při příležitostech potřeby:

přijímání školy do sítě, problémy, tematické inspekceČŠI

v zkumn et en
Výzkumná šetření

2002 MŠMT: Sociální klima v základních školách ČR (ŠPZ N=33: kontrolní školy N=33)

2003 – 2004 NPZ MZ ČR: Tvorba a ověření auto-evaluačních dotazníků ve škole

v MŠ (INDI MŠ), v ZŠ (INDI 9)

2004 Statistické zpracování auto-evaluačních dotazníků INDI (deskripce a vztahy mezi indikátory)

2005 Šetření dotazníkem HBSC u žáků (N=4.000) v ŠPZ (N=73) při dodržení téhož formátu jaký má celostátní a evropský výzkum HBSC (porovnání)

podpora zdrav ho du evn ho v voje d t v prost ed esk koly1
Podpora zdravého duševního vývoje dětí v prostředí české školy

Podrobnější informace o programu

Škola podporující zdraví

obsahuje leták a brožura

k dispozici na výstavce

*

Děkuji za pozornost