opetuksen suunnittelupolku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPETUKSEN SUUNNITTELUPOLKU PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPETUKSEN SUUNNITTELUPOLKU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

OPETUKSEN SUUNNITTELUPOLKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

OPETUKSEN SUUNNITTELUPOLKU. Neljä porttia Ensimmäinen portti suunnittelupolulla on opettajan ops-toimintaympäristö, ja siihen kuuluvat: -Koulutusta koskeva lainsäädäntö -KESU -Koulutuksen järjestäjä -Tutkintojen perusteet PR, SPN 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPETUKSEN SUUNNITTELUPOLKU' - mizell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opetuksen suunnittelupolku

OPETUKSEN SUUNNITTELUPOLKU

Neljä porttia

Ensimmäinen portti suunnittelupolulla on opettajan ops-toimintaympäristö, ja siihen kuuluvat:

-Koulutusta koskeva lainsäädäntö

-KESU

-Koulutuksen järjestäjä

-Tutkintojen perusteet

PR, SPN 2006

slide2

Ensimmäinen portti: Kysymys 1.Ammatillisilla opettajilla on kolmenlaisia asiakkaita: nuoria, aikuisia ja oppimissopimuskoulutukseen osallistuvia. Missä oppilaitoksessa ajattelet tai tiedät tässä suunnitelmassa käsiteltävien opiskelijoiden opiskelevan? Kysymykseen voit vastata kuvitteellisesti tai ennakoiden jo opetusharjoitteluvaihetta tai ajatellen opetustyötäsi?

Miten saat selville oppilaitoksen koulutustehtävän? Katso asiaa hieman laajemmin ja vilkaise jälleen ammatillista koulutusta koskevaa lainsäädäntöä, joka asettaa koulutuksen yleiset tavoitteet ja puitteet koulutuksen organisoinnille. Ammatillisesta koulutuksesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja asetuksessa (811/1998), aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) ja asetuksessa (812/1998) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) ja asetuksessa (806/1998). Tähän tärkeiden lakien kokoelmaan kuuluvat myös ammattikorkeakoululaki (351/2003) ja asetus (352/2003).

Perehtymisen arvoinen asiakirja on Valtioneuvoston vahvistaman koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (Kesu). Siinä kuvataan, miten ammatillisen koulutuksen kehittämisen päämääränä on vahvistaa suomalaisen työelämän ja ammatillisen koulutuksen kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Keskeisessä asemassa ovat väestön ammatillisen osaamisen kohottaminen ja työelämälähtöisen innovaatiotoiminnan tukeminen. Kehittämistavoitteita ovat myös koulutuksen laadun, työelämävastaavuuden, vaikuttavuuden ja vetovoimaisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen riittävän suuriksi ja monipuolisiksi tai muutoin vahvoiksi koulutuksen järjestäjiksi, joilla on edellytykset kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin.

PR,SPN 2006

slide3

Ensimmäinen portti: kysymys 2Kysymys 2. Mitä yleisesti huomionarvoista, lyhyesti sanottuna, on näissä asiakirjoissa sinun suunnittelutehtävääsi valitsemasi oppilaitoksen kannalta?

 • Opetuksen suunnittelutyötä varten tarvitset vielä opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteet, jotka määrittelevät tarkemmin työelämän edellyttämän ammattiosaamisen ja joka varmistetaan näyttötutkinnoissa näytöillä. Opetuksen suunnittelutyössä ja jo opsia alustavasti selailtaessa on tarpeen selvittää, kuka on koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että ops laaditaan ja että se ohjaa opetusta.
     • PR,SPN 2006
slide4

Ensimmäinen portti: kysymys 3Kysymys 3. Kuka on esimerkkioppilaitoksessasi koulutuksen järjestäjä ja milloin lupa koulutuksen järjestämiseen on saatu?

 • Opetuksen suunnittelua varten opettajan tulee tuntea opetussuunnitelman perusteet ja koulukohtaisesta opsista yhteinen osa, tutkintokohtainen osa ja Hops. Ne ovat eri koulutusaloilla ja opintojaksoilla eri tavoin painottuneita. Verkosta löydät aineistoa runsaasti. Tärkeää on huomata, että työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi ei useinkaan kuvata tarkasti. Se jääkin sinun, ammatillisen opettajan tehtäväksesi eli olemme lähellä kysymyksiä, miten opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oppimista ja opetusta
 • PR, SPN 2006
toinen portti
Toinen Portti
 • (Kysymykset 4, 5) Toinen portti on oppimistavoitteiden muodostama toimintaympäristö, johon kuuluvat:
 • Opetussuunnitelma
 • OPSin yhteinen osa
 • Opsin tutkintokohtainen osa
 • Hops
 • Opintojakso
 • PR, SPN 2006
toinen portti kysymykset 4 ja 5
Toinen porttiKysymykset 4 ja 5
 • Kysymys 4. Miten ops on jäsennetty esimerkiksi valitsemastasi oppilaitoksessa?(Jäsennysmalliksi sopii vaikkapa Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto , luonnonvara-ala, kennelsuuntautuminen opetussuunnitelma, HOITO 20 ov, eläinsuojelu ja etiikka 1 ov tai http://www.lvaara.laurea.fi/opintojaksotarjonta/dokumentit/liiketalous_Aikuiskoulutusops2005.pdf
 • HL7521 Brand Management, 2 ov)
 • Kysymys 5. Mitä opintojaksoa sinä olet suunnittelemassa (mihin (oppilaitokseen), jakson nimi ja laajuus)?
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i a
Toinen portti: Tehtävät 5 A – I, A
 • Olet suunnittelemassa 40 h laajuista jaksoa eläinsuojelusta ja etiikasta tai 80 h brandeista tai jotain aivan muuta. Olet kohdannut APE-opinnoissa jo erilaisia oppimisnäkemyksiä, myös opetuksen suunnittelussa on ”koulukuntia”. Yleisesti suositetaan kuitenkin seuraavan didaktisen valikon A-I käyttöä muistilistan tapaan, ettei mitään unohtuisi suunnittelutyön aikana.

A * Mitkä oppijan ominaisuudet voivat vaikuttaa hänen oppimiseensa x-opintojaksolla? Oppijan oppimisedellytyksiin ja -motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi

 • 1 aikaisemmat tiedot ja taidot
 • 2 aikaisemmat kokemukset
 • 3 arvostukset, opittavan asian yksilöllinen arvo ja merkitys
 • 4 ikä ja kehitysaste
 • 5 terveydentila
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i b
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – IB
 • B. Miten saat tietoa oppija-analyysin pohjaksi x-opintojaksoa varten?
 • 1 keskustelu, haastattelu
 • 2 ennakkotehtävä, alkukoe
 • 3 todistukset tms. (esim. potilaspaperit)
 • 4 tutkimustieto ko. kohderyhmästä
 • 5 oppimisteoriat
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i c
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – IC
 • C. Mikä voisi olla oppimismotivaation perustana x-opintojaksolla?
 • 1 hyödyn, ja ulkoisten palkkioiden tavoittelu
 • 2 epäonnistumisen välttäminen
 • 3 aikaansaaminen, saavutukset
 • 4 kiinnostus koulutusalaan ja itsensä kehittämisen halu
 • 5 halu ponnistella jonkin tavoitteen suunnassa
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i d
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – ID
 • D. Mitkä voisivat olla tiedolliset tavoitteet x-opintojaksolla?
 • 1 tietäminen, muistaminen
 • 2 ymmärtäminen ("omin sanoin")
 • 3 analyysi (esim. olennaisen erottaminen, perusteleminen)
 • 4 synteesi (liittäminen laajempaan kokonaisuuteen)
 • 5 omien toimintojen ja ajattelun kriittinen arviointi
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i e
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – IE
 • E. Mitkä voisivat olla asenteelliset tavoitteet x-opintojaksolla?
 • 1 saa tukea itsetuntonsa ja -tuntemuksensa kehittämisessä
 • 2 reagoiminen, sääntöjen noudattaminen
 • 3 hyväksyminen, arvostaminen 
 • 4 arvojen jäsentäminen, priorisoiminen
 • 5 arvojen luonteenomaistuminen
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i f
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – IF
 • F. Mitkä voisivat olla taidolliset tai toiminnalliset tavoitteet x-opintojaksolla
 • 1 jäljittely
 • 2 ohjeenmukainen toiminta
 • 3 toiminnan täsmentyminen, riippumattomuus ohjeista
 • 4 toiminnan koordinaatio muuhun toimintaan
 • 5 luonteva toiminta, rutinoituminen
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i g
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – IG
 • G. Miten jäsennät oppiaineksen x-opintojaksolla?
 • 1 kronologinen eteneminen, esim. toimenpiteen opettaminen vaiheittain
 • 2 eteneminen yksinkertaisesta tai tutusta aineksesta uuteen ja monimutkaiseen
 • 3 eteneminen perustiedosta sovelluksiin ja muunnoksiin
 • 4 eteneminen yksittäisistä esimerkkitapauksista käsitteellisempiin ja yleisempiin periaatteisiin
 • 5 eteneminen niin, että ensin esitetään yleiset tai teoreettiset periaatteet ja niitä havainnollistetaan ja rikastetaan sitten yksittäistapauksia koskevilla esimerkeillä
 • 6 mitä muuta lisäksi________
    • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i h
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – IH
 • H. Opetusmenetelmät x-opintojaksolla?
 • 1 luennot
 • 2 demonstraatiot ja harjoitukset.
 • 3 verkko- ja etäopetus
 • 4 ryhmätyöt
 • 5 opetuskeskustelut
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
toinen portti teht v t 5 a i i
TOINEN PORTTI: TEHTÄVÄT 5 A – II
 • I. Miten suunnittelet oppimisen arvioinnin opintojaksolla?
 • 1 diagnostisen arvioinnin avulla todetaan lähtötilanne sekä suunnitellaan opetuksen sopivinta toteutustapaa.
 • 2 formatiivinen arviointi on opetuksen kuluessa tapahtuvaa ja sen tehtävänä on antaa palautetta sekä opettajalle että oppijoille ja ohjata opetusta ja opiskelua.
 • 3 summatiivinen, kokoava, arviointi tiedottaa oppimistuloksista sekä mahdollisesti ennustaa jatkoa sekä toimii samalla uutena diagnostisena arviointina.
 • 4 arviointi muodostuu oppijan omasta reflektiosta, mitä pitäisi osata tai oppia ja mikä olisi paras tapa oppia se
 • 5 arviointi muodostuu oppijan omasta reflektiosta, missä määrin tavoite on jo saavutettu.
 • 6 mitä muuta lisäksi________
 • PR, SPN 2006
kolmas portti teht v t 6 ja 7
KOLMAS PORTTI: TEHTÄVÄT 6 JA 7
 • Kysymys 6. Edellä on esitetty eräänlainen didaktinen perusvalikko A-I. Kussakin valikon kohdassa on erilaisia vaihtoehtoa. Millaiseen tehokkuus- tai paremmuus- tai tärkeysjärjestykseen asettaisit vaihtoehdot suunnittelemallasi jaksolla? Arvio vaihtoehtoja ja täytä taulukko erilliselle monisteelle
 • Didaktinen perusvalikko
 • Vaihtoehdot: Paras, tehokas,tärkein1,2,3,4,
 • Huonoin, tuskin toimii5
 • Oppijan ominaisuudet
 • ABCDEFGHI
 • Huom. * täyttöohje: Jos olet sitä mieltä, että saat parhaiten selville fitness (1ov)-opintojaksolle osallistuvien kaupan ja hallinnon alan opiskelijoiden ominaisuudet selvittämällä heidän arvostuksensa ja opittavan asian yksilöllisen arvon ja merkityksen, merkitse soluun A3.
 • PR, SPN 2006
kolmas portti teht v t 6 ja 71
KOLMAS PORTTI, TEHTÄVÄT 6 JA 7
 • Vaihtoehtoinen kysymys 6a. Didaktinen ajattelusi ei luonnu vakiintuneeseen ajattelukaavaan, esitit useita kertoja vaihtoehdon 6. Esitä tässä oma taulukkosi.
 • (huom monisteelle)
 • Kysymys 7. Millä tavoin otat huomioon nuorten ja aikuisten oppimisen erot? Miten erot näkyvät käytännön toiminnassasi?
 • PR, SPN 2006
nelj s portti teht v t 8 ja 9
NELJÄS PORTTI : TEHTÄVÄT 8 JA 9
 • Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opetuksen suunnittelussa käytetään opintojakson ydinkysymyksiä. ( ks. opintojaksojen kuvauksia intrassa). Ne voi ymmärtää lupauksiksi, joihin opintojaksolla löytyy vastaus. Opintojaksojen kuvauksissa käytetään myös käsitettä oppimisen resurssit. Oppimisen resurssit muodostuvat oppijan käyttöön osoitetusta tai hänen itse löytämästään monenmuotoisesta painetusta ja digitoidusta materiaalista, opettajien ja muiden asiantuntijoiden, oppijoiden ja ryhmien tietoiskuista ja luennoista, etätehtävistä, verkkokeskusteluista jne.
 • Kysymys 8. Mitä ydinkysymyksiä opintojaksoosi sisältyy ja millaisia oppimisen resursseja aiot käyttää? Täytä taulukko, suurenna tilaa tarvittaessa.
 • Taulukoi: Suunnittelemani opintojakson ydinkysymykset; Oppimisen resurssit opintojaksolla (paperimonisteelle)
 • Kysymys 9. Opettajan yleensä oletetaan tietävän, mihin oppimistuloksiin hän pyrkii. Tavoitteiden pitäminen lähtökohtana ohjaa ja yleensä myös helpottaa opetuksen suunnittelua. Opettajana sinulla on myös omia tavoitteita. Mihin tavoitteisiin sinä opettajana olet pyrkinyt edellä kuvaamallasi tavalla?
 • PR SPN2006