1 / 11

1.predavanje: Kaj je marketing oziroma trženje?

1.predavanje: Kaj je marketing oziroma trženje?. Miha Kovač. Definicije trženja I.

mizell
Download Presentation

1.predavanje: Kaj je marketing oziroma trženje?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1.predavanje: Kaj je marketing oziroma trženje? Miha Kovač

 2. Definicije trženja I. • Trženje je tako pomembno, da ne more biti posebna funkcija. Če gledamo s stališča končnega rezultata, to je s stališča končnega porabnika, predstavlja trženje celotno poslovanje…Poslovni uspeh ni odvisen od izdelovalca, pač pa od kupca. • (Peter Drucker)

 3. Definicije trženja II. • Trženje je družbeni in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo, in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost. • (Phillip Kotler)

 4. Definicije trženja III. Trženje pomeni to, da pravim ljudem ob pravem času, kraju in ceni, s pravo komunikacijo ter promocijo priskrbimo prave izdelke in storitve. (Phillip Kotler)

 5. Definicije trženja IV. • Trženje je proces, s katerim se organizacija kreativno, produktivno in donosno poveže s trgom. • (Phillip Kotler)

 6. Definicije trženja V. • Trženje je umetnost, s katero ustvarimo in zadovoljimo kupce ter dosežemo dobiček. • (Phillip Kotler)

 7. Trženje VI. • Trženje (upravljanje) je proces snovanja in načrtovanja izdelkov, storitev in idej, določanja cene, odločitev v zvezi z tržnim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da bi se s ciljnimi skupinami ustvarila taka menjava, ki zadovolji pričakovanja porabnika in podjetja. • (American Marketing Association)

 8. Trženje za bibliotekarje in založnike • Bibliotekarji in informacijski profesionalci se bodo morali soočiti z dejstvom, da je danes razvijanje trženjskih aktivnosti bistveno težje kot nekoč, in to ne zaradi digitalne revolucije, pač pa zato, ker so uporabniki njihovih uslug razvili neprimerno višjo stopnjo odpornosti do marketinških aktivnosti in so do njih včasih celo cinični. • (po De Saez 2002, 3).

 9. Kaj tržijo bibliotekarji in založniki? • Bibliotekarji in založniki se ukvarjajo s trženjem informacijskih izdelkov in uslug. Tej dejavnosti pravimo informacijski marketing, trženje informacij ali informacijsko trženje.

 10. Kaj so informacijski izdelki? • Knjige • DVDji • Tiskani in elektronski časopisi in časniki • Revije • Časopisni članki • Podatkovne baze

 11. Kdo nudi in trži informacijske usluge? • Vse vrste splošnih in specialnih knjižnic • Knjigarne • Založbe • spletni portali • Lastniki podatkovnih baz

More Related