Panitikan sa panahon ng kastila
Download
1 / 30

PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA - PowerPoint PPT Presentation


 • 2872 Views
 • Uploaded on

PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA. KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN. isinaalang-alang na unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 bilang kauna-unahang Kastilang gobernador-heneral

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PANITIKAN SA PANAHON NG KASTILA' - miya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Panitikan sa panahon ng kastila

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN

 • isinaalang-alangnaunangpananakopngmgaKastilasaatingkapuluan ay angpananatiliritoni Miguel Lopez de Legazpinoong1565 bilangkauna-unahangKastilanggobernador-heneral

 • nagpatuloynangwalangpagbabagohanggangsapagkakaroonngdigmaansaKabitenoong1872


Panitikan sa panahon ng kastila

MGA PAGBABAGONG NAGANAP SA BUHAY NG MGA PILIPINO

** tinangkilikangKatolisismo

** nagpalitsilangpangalan at nagpabinyag

** nagbagoanganyongkanilangpamamahay

** nagkaroonngmgabahaynatisa at bato

** magagandangkasangkapantuladngpiyano, muweblesat mgakagamitangpangkusina


Panitikan sa panahon ng kastila

** nagkaroonngmgasasakyangtuladng

karwahe, tren at bapor

** natutosilangmagdiwangngmga

kapistahanbilangparangalsamgasanto

at Papa

** bilanglibangan, nagkaroonngmga

sabong, karerangkabayo at teatro


Mga impluwensya ng kastila sa panitikang filipino
MGA IMPLUWENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO

 • “Alibata”naipinagmamalakikauna-unahangabakadang Filipino nanahalinhanngalpabetong Romano

 • pagkakaturongDoctrina Cristiana nakinasasaliganngmgagawangmakarelihiyon

 • wikangKastilananagingwikangPantikannangpanahongyaon

 • pagkakadalangmgaalamatngEuropaat tradisyongEuropeoritonanagingbahagingPanitikang Filipino tuladngawit, kurido, moro-moro at iba pa


Panitikan sa panahon ng kastila

MGA IMPLUWENSYA NG KASTILA SA PANITIKANG FILIPINO

 • angpagkakasinop at pagkakasalinngmakalumangpanitikansaTagalog at saibangwikain

 • pagkakalathalangiba’tibangaklatnapambalarilasawikaing Filipino tuladsaTagalog, Ilokano at Bisaya

 • pagkakaroonngmakarelihiyonghimigngmgalathalainngmgapanahongyaon


Panitikan sa panahon ng kastila

MGA UNANG AKLAT SA PANAHON NG KASTILA

 • Doctrina Cristiana

 • kauna-unahangaklatnanalimbagsaPilipinasnoongHulyo 15, 1593 sapamamagitanngsilograpiko

 • AklatitoninaFray Juan de Placencia at Fray Domingo Nieva

 • NasusulatangaklatsaTagalog at KastilaNaglalamanitongmgadasal, sampungutos, pitongsakramento, pitongkasalanang mortal, pangungumpisal at katesismo

 • May 87 pahinalamang


Panitikan sa panahon ng kastila

MGA UNANG AKLAT SA PANAHON NG KASTILA

 • 2. Nuestra Senora del Rosario

 • ikalawangaklatnanalimbagsaPilipinas. Akdaitoni Padre Blancas de San Jose noong 1602

 • nalimbagsaImprentangPamantasanngSto. Tomas satulongni Juan de Vera, isangmestisongIntsik

 • naglalamanitongmgatalambuhayngmgasanto, nobena, at mgatanong at sagotsarelihiyon.


Panitikan sa panahon ng kastila

MGA UNANG AKLAT SA PANAHON NG KASTILA

 • 3. Barlaan at Josaphat

 • ikatlongaklatnanalimbagsaPilipinas

 • AkdaitosaTagalogni Padre Antonio de Borja

 • OrihinalnanasawikangGriyego

 • ipinalalagayitongkauna-unahangnobelangnalimbagsaPilipinas.


Panitikan sa panahon ng kastila

 • 4. Pasyon

 • aklatnanauukolsabuhay at pagpapakasakitniKristo

 • binabasaitotuwingMahalnaAraw. Nagkaroonngapat (4) nabersyonsaTagalogangakdangito, at angbawatbersyon ay ayonnarinsapangalanngmganagsisulat

 • angmgaito ay ang Version de Pilapil ( Padre Mariano Pilapil); Version de Belen (Gaspar Aquino de Belen); Version dela Merced ( Anicetodela Merced); at Version de Guia (Luis de Guia)

 • Isinaalang-alangnapinakapopularang Version de Pilapil.


Panitikan sa panahon ng kastila

 • 5. Urbana at Felisa

 • aklatnasinulatni Modesto de Castro, angtinaguriang “AmangKlasikongTuluyansaTagalog”

 • naglalamanitongpagsusulatanngmagkapatidnasina Urbana at Felisa

 • pawangnauukolsakabutihang-asalangnilalamanngaklatnaito, kaya’tmalakiangnagawangimpluwensyanitosakaugaliangpanlipunanngmga Pilipino.


Panitikan sa panahon ng kastila

 • Si TandangBasioMacunat

 • ay isangnobelangisinulatniMiguel Lucio y Bustamante, isangKastilangpari

 • Isa itonghalimbawangnamamayaningposisyonngmgamaykapangyarihannaangmgaPilipino ay hindimaaaringmagingaral.


Panitikan sa panahon ng kastila

Umabotsarurokangsitwasyongitonoong 1897 nangsabihinngmgaparinaipasaraangmgapaaralanparamapigilanangnakaambangrebolusyon. NaipakitaitosanobelangSi TandangBasioMacunat at binigyang-diingmanatiliangmgalokalsakanilangmgalalawigan at gawinangkanilangmgagawaindoonsahalipnamagtungosalungsod at magpatuloyngmataasnapag-aaral. Angnobela, gayangibangtuladnito, ay isinulatsapag-aasamnamakontrolanglumalagongideyangpulitikal, kultural at ekonomikosamgamamamayan. Pinunaangnobelangiba'tibanghenerasyonngmgaPilipinongmanunulatgayaninaJose Rizal, Marcelo H. del Pilar, at TeodoroAgoncillo.


Mga akdang pangwika
MGA AKDANG PANGWIKA

 • Arte Y Regalas de la LenguaTagala - sinulatni Padre Blancas de San Jose at isinalinsaTagalogni Tomas Pinpinnoong 1610.

 • Compendio de la LenguaTagala - inakdani Padre Gaspar de San Agustin noong 1703.


Panitikan sa panahon ng kastila

3.Vocabulario de la LenguaTagala - kauna-unahangtalasalitaansaTagalognasinulatni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1613.

4.Vocabulario de la LenguaPampango

- unangaklatnapangwikasaKapampangannasinulatni Padre Diego Berganonoong 1732.

5.Vocabulario de la LenguaBisaya

- pinakamahusaynaaklatpangwikasaBisayanasinulatni Mateo Sanchez noong 1711.


Panitikan sa panahon ng kastila

6.Arte de la LenguaBicolana

- unangaklatpangwikasaBikolnasinulatni Padre Marcos Lisboanoong 1754.

7.Arte de la Iloka

- kauna-unahangbalarilangIlokonasinulatni Francisco Lopez.


Mga uri ng panitikan
MGA URI NG PANITIKAN

 • PASYON – inaawittuwingKwaresma, hinggilsabuhay , sakit at pagdurusaniKristo.

 • B. KOMEDYA/MORO-MORO- isangmatandangdulangKastilananaglalarawanngpakikipaglabanngEspanyasamga Muslim noongunangpanahon.


Panitikan sa panahon ng kastila

C. DALIT – angpag-aalayngbulaklakkasabaynangpag-awitbilanghandogsaBirheng Maria.

D. DUNG-AW –binibigkasnangpaawitngisangnaulilasa piling ngbangkayngyumaongasawa, magulang at anak.

E. KARAGATAN – isanglarong may paligsahansatulaukolsasingsingngisangdalagangnahulogsagitnangdagat at kung sinongbinataangmakakuharito ay siyangpagkakaloobanngpag-ibigngdalaga.


Panitikan sa panahon ng kastila

F. DUPLO –larongpaligsahansapagbigkasngtulanaisinasagawabilangpaglalamaysapatay.

G. KARILYO – pagpapagalawngmgaaninongmgapira-pirasongkartonghugistaosalikodngisangkumotnaputina may ilaw.

H. SENAKULO – isangdulangnagsasalaysayngbuhay at kamatayanngPoongHesuskristo.


Panitikan sa panahon ng kastila

 • TIBAG – isangpagtatanghal kung buwanng Mayo, ngpaghahanapni Santa Elena sakrusnapinagpakuankayKristo.

 • SARSUWELA- isangkomedya o melodramang may kasamangawit at tugtog, may tatlong (3)yugto, at nauukolsamgamasisidhingdamdamintuladngpag-ibig, paghihiganti, panibugho, pagkasuklam at iba pa.


Panitikan sa panahon ng kastila

K. KURIDO – galingsasalitangMehikanong “corrido” naangibigsabihin ay “kasalukuyangpangyayari” (current event). Ito ay tulangpasalaysayna may sukatnawalong (8) pantig at pumapaksasakatapangan, kabayanihan at kababalaghan.

L. AWIT – tulangpasalaysayna may sukatnalabindalawang (12) pantig at may mgapangyayaringhangosatunaynabuhay.


Panitikan sa panahon ng kastila

M. PARABULA – kwentonghangosa Banal naKasulatannamaaaringumakaysataosamatuwidnalandasngbuhay.

N. KANTAHING-BAYAN – (Folk Songs) angnilalaman ay nagpapakilalangiba’tibangpamumuhay at pag-uugalingmgatao at ngmgakaisipan at damdaminngbayan.

O. SAYNETE – itinuturingnaisasamgadulangpanlibangannangmgahulingtaonngpananakopngmgaKastila. Angpaksangdulangito ay nahihinggilsapaglalahadngkaugalianngisanglahi o katutubo.


Maghanda para sa pagsusulit
Maghandaparasapagsusulit!