Download
likestilling i oslo kommune n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Likestilling i Oslo kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Likestilling i Oslo kommune

Likestilling i Oslo kommune

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Likestilling i Oslo kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Likestilling i Oslo kommune Claus Jervell

 2. Hva skal jeg snakke om? • Presentasjon av LDO • Hvorfor like muligheter for alle og hvem er alle? • Viktige og nyttige begreper fra diskrimineringslovverket • Hvordan jobbe for likestilling • Verktøy for likestilling i praksis:- Aktivitets og redegjørelsesplikt- Rekruttering og opplæring- HMS

 3. Likestillings- og diskrimineringsombudet Føre tilsyn med og medvirke til at bestemmelsene i likestillingsloven, diskrimineringsloven og arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel overholdes

 4. Likestillings- og diskrimineringsombudet • Klagesaksbehandling • Veiledning • Pådriverarbeid • Dokumentasjon • Følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven

 5. Tre utgangspunkt for arbeidet for likestilling og mot diskriminering? • Menneskerettsperspektivet • Markedsperspektivet • Demokratiperspektivet

 6. Hvem har vern mot diskriminering?

 7. Kjønn Etnisitet Alder Funksjonshemming Religion Seksuell orientering Nasjonal opprinnelse Avstamming Hudfarge Språk Livssyn Politisk syn Medlemskap i arbeidstaker- organisasjon

 8. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, alder, funksjonshemming mv. er forbudt. (Aml § 13-1, likestillingsloven § 3, diskrimineringsloven § 4)

 9. Hva er diskriminering? Diskriminering = usaklig forskjellsbehandling • Direkte diskriminering – ulik behandling av like tilfelle • Indirekte diskriminering – lik behandling av ulike tilfelle

 10. Indirekte diskriminering • En tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse • Det er tilsynelatende ingenting galt med bestemmelsen i seg selv • Det er som regel ingen diskriminerende hensikt fra arbeidsgiver • I praksis får bestemmelsen likevel en negativ eller uønsket virkning for visse grupper

 11. Positiv særbehandling Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering (…). Særbehandlingen skal opphøre når formålet med den er oppnådd. (Diskrimineringsloven § 8, likestillingsloven § 3a og arbeidsmiljøloven § 13-6)

 12. Positiv særbehandling • Saklig og rimelig grunn - kompensere for en dårligere utgangsposisjon og bidra til å fremme faktisk likestilling • Kan seniorpolitiske tiltak regnes som positiv særbehandling? • Forholdsmessighet mellom tiltak og det formål • Oppfordring til å søke kontra kvotering • Særbehandlingen skal opphøre når formålet er oppnådd • Varig særbehandling (funksjonshemming)

 13. Tiltak 1: I kommunens fellesannonse over ledige stillinger skal det presiseres at alle søkere skal behandles likt i henhold til kommunens verdisyn som understreker at alle mennesker er likeverdige. I tillegg skal man i fellesannonsen spesielt oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke de ledige stillingene ⇒ Status: Alle stillingsannonser i kommunen har pt følgende utlysningstekst: ”Oslo kommune ønsker at våre arbeidsplasser skal preges av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke” Fra: Status for handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune pr. mai 2007 

 14. Tiltak 5: Dersom det finnes kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn, skal minst én av disse innkalles til intervju Status: Det har vært arrangert ulike former for samlinger og prosjekt med personalansvarlige, tillitsvalgte og ledere i virksomheten der rekrutterings- og ansettelsesprosessen som tema ofte har stått i fokus. Alle virksomheter har eller har under bearbeidelse mal for innstilling i ansettelsessaker som sikrer at diskrimineringsreglene i Arbeidsmiljøloven følges. Eksempelvis at likestillingsperspektivet er vurdert og hvorvidt personer med minoritetsbakgrunn er vurdert til stillingen. Ansettelsesavtalen sikrer arbeidstakerorganisasjonene uttalerett i de konkrete ansettelsessakene. Fra: Status for handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo kommune pr. mai 2007 

 15. Tilrettelegging Arbeidsgiver skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker med funksjonshemming skal kunne få eller beholde arbeid, utføre og ha fremgang i arbeidet og ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling.

 16. Klagesak: tilrettelegging for ansatt med ADHD • Mannen hevdet han ble presset ut av arbeidsforholdet på grunn av samarbeidsproblemer som skyldtes ADHD. • Han klaget til ombudet fordi han mente arbeidsgiver ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten. • Det var LDO, og siden også likestillings- og diskrimineringsnemda, enige i.

 17. Norge - likestillingens hjemland?

 18. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg?

 19. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg? Kan alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg?

 20. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg? Kan alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg?

 21. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg? Kan alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle kvinner som tjener mer enn partnerne sine bli stående, resten kan sette seg?

 22. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg? Kan alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle kvinner som tjener mer enn partnerene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som tjener mindre enn partnerene sine bli stående, resten kan sette seg?

 23. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg? Kan alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle kvinner som tjener mer enn mennene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som tjener mindre enn konene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle som jobber i et arbeidsmiljø hvor kvinner og menn er jevnt fordelt(60/40) bli stående, resten kan sette seg?

 24. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg? Kan alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle kvinner som tjener mer enn mennene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som tjener mindre enn konene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle som jobber i et arbeidsmiljø hvor kvinner og menn er jevnt fordelt(60/40) bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har tatt mer enn de lovpålagte 6 ukene av foreldrepermisjon bli stående, resten kan sette seg?

 25. Kan alle som er for likestilling mellom kjønnene reise seg? Kan alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Kan alle kvinner som tjener mer enn mennene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som tjener mindre enn konene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle som jobber i et arbeidsmiljø hvor kvinner og menn er jevnt fordelt(60/40) bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har tatt mer enn de lovpålagte 6 ukene av foreldrepermisjon bli stående, resten kan sette seg? Kan alle kvinner som har tatt mindre enn full permisjon bli stående, resten setter seg?

 26. Alle som er for likestilling mellom kjønnene reiser seg? Alle kvinner som aldri har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Alle menn som har jobbet deltid på grunn av omsorgsoppgaver bli stående, resten kan sette seg? Alle kvinner som tjener mer enn mennene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som tjener mindre enn konene sine bli stående, resten kan sette seg? Kan alle som jobber i et arbeidsmiljø hvor kvinner og menn er jevnt fordelt(60/40) bli stående, resten kan sette seg? Kan alle menn som har tatt mer enn de lovpålagte 6 ukene av foreldrepermisjon bli stående, resten kan sette seg? Kan alle kvinner som har tatt mindre enn full permisjon bli stående, resten setter seg? Kan alle menn som har opplevd at arbeidsgiveren har oppfordret dem til å ta og lagt til rette for lang foreldrepermisjon bli stående, resten kan sette seg?

 27. Likestillinghandler om å avsløre tradisjonelle tankesett og handlemåter, og gjøre noe konkret der det ikke gis samme muligheter

 28. Huskeregel Diskriminering i arbeidslivet er sjelden bevisst - men likebehandling er nesten alltid det

 29. Likestillingslovens §1a Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sitt virkefelt.

 30. Hva innebærer aktivitetsplikten? • Finne ut om det man gjør, eller har planer om å gjøre, får ulike virkninger for kvinner og menn. • Sørge for at det man gjør, eller har planer om å gjøre, ikke øker forskjellene mellom kvinner og menn. • Iverksette tiltak som minsker forskjellene mellom kvinner og menn.

 31. Arbeidsgiver plikter å fremme likestilling Aktivitetsplikten gjelder innenfor alle personalområder i virksomheten: • rekruttering og kompetansebygging • organisering av arbeidet • lønn • arbeidstid • omorganiseringer

 32. Fra protokollen mellom Oslo kommune og UNIO etter streiken …..Likelønnskommisjonen påpeker viktige utfordringer bl. a for kommunesektoren i forhold til likelønn for de kvinnedominerte utdanningsgruppene. Lønnsnivå og lønnsutvikling må bygge opp under likelønnskommisjonens prinsipper om likelønn, både gjennom sentrale og lokale forhandlinger…..

 33. Offentlige myndigheter Plikt til å jobbe aktivt for likestilling på alle myndighetsområder Dette inkluderer: • Utforming og praktisering av regler og lovverk. • Budsjettarbeid, bevilgninger og vedtak. • Tjenestetilbud og planarbeid.

 34. Hva innebærer redegjørelsesplikten? • Redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. • Redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med loven. 

 35. LDO sine kriterier for god likestillingsredegjørelse Kjønnsoppdelt statistikk for: • Fordeling av kvinner og menn – oppdelt på nivå og stillingskategori • Lønn – oppdelt på nivå og stillingskategori • Arbeidstid (heltid/deltid) • Permisjonsuttak

 36. Fra Oslo kommunes redegjørelse

 37. Fra Bærum kommunes redegjørelse

 38. Fra Gamle Oslo bydel

 39. Fra Frogner bydel

 40. Fra Grünerløkka bydel