1 / 10

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE IN PERIOADA INTERBELICA ( 1919-1939)

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE IN PERIOADA INTERBELICA ( 1919-1939). Conferin ţ a de pace de la Paris (18 ianuarie 1919-21 ianuarie 1920). Participan ţ i: reprezentan ţ ii a 27 de state ( Rusia sovietic ă nu a participat la lucr ă ri ) ;

misty
Download Presentation

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE IN PERIOADA INTERBELICA ( 1919-1939)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE IN PERIOADA INTERBELICA( 1919-1939)

  2. Conferinţa de pace de la Paris(18 ianuarie 1919-21 ianuarie 1920) Participanţi: • reprezentanţii a 27 de state (Rusia sovietică nu a participat la lucrări); Hotărârileau fost luate de reprezentanţii celor 4 mari puteri( Consiliul celor 4) • Th. W. Wilson (SUA); • G. Clemenceau (Franţa); • D.L. George (Marea Britanie); • V.E. Orlando( Italia)

  3. “Cei patru mari” Woodrow Wilson George Clemenceau David Lloyd George Orlando

  4. HARTA LUMII DUPĂ CONFERINŢELE DIN 1919-1922

  5. Pactul Briand-Kellogg - 1928 60 DE STATE DECLARAU RĂZBOIUL ÎN AFARA LEGII

  6. MICA ANTANTA( MICA ÎNŢELEGERE) (1921) CEHOSLOVACIA ROMÂNIA IUGOSLAVIA În imagine Nicolae Titulescu, unul dintre cei mai mari diplomaţi europeni din perioada interbelică. Ministru de externe (1927-1928 şi 1932-1936), preşedinte al Societăţii Naţiunilor (1930 şi 1931)

  7. În Asia - JAPONIA În 1931 invadează China şi ocupă Manciuria. În 1933 s-a retras din Societatea Naţiunilor.

  8. München 1938. De la stânga la dreapta: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini şi Ciano înainte de semnarea Acordului care a dat Regiunea Sudetă Germaniei

More Related