drammen kommunes tros og livssynspolitikk h ring n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring. Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede 1. mars Ungdomsrådet 5. mars

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - misty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drammen kommunes tros og livssynspolitikk h ring

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikkHøring

Presentasjon i

Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar

Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar

Eldrerådet 29. februar

Rådet for funksjonshemmede 1. mars

Ungdomsrådet 5. mars

Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars

Drammen og omegn tros- og livssynsforum 7. mars

Menighetsmøte Fjell menighet 11. mars

slide2

Forholdet mellom kommunen, innbyggerneogkirke-, tros- og livssynssamfunn

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

i motsetning til hva man kan f inntrykk av gjennom media
I motsetning til hva man kan få inntrykk av gjennom media
 • Rådmannen foreslår ikke …
  • at Drammen bør avkristnes
  • at kommunen skal blande seg inn i folks tro og livssyn
  • at kommunen skal være verdinøytral
  • at kommunen skal blande seg inn i kirkens myndighet
  • at kommunen skal bryte lover og regler
  • at kommunen skal gi mindre penger til kirken
  • at kommunen vil tvinge ulike religioner til å dele gudshus
  • at kommunen skal overta ansvaret for begravelser
 • Drammen kirkelige fellesråd har vært informert og har påvirket saken i utredningsfasen

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

verdier og roller
Verdier og roller

KommunenSTYRING OG UTVIKLING AV LOKAL-SAMFUNNET

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

SAMFUNNSAKTØRER

TILSKUDDS-MOTTAKERE

Innbyggerne og brukerne av kommunale tjenester

 • KommunenTIL RETTELEGGING FOR KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
 • Økonomiske tilskudd
 • Dialog og medvirkning
 • Samarbeid om kulturtilbud og sosialarbeid
 • Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet
 • Frivillighet
 • Kulturtilbud
 • Sosiale tilbud
 • Gravferdsforvaltning
 • Seremonilokaler
 • Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet
 • Frivillighet
 • Kulturtilbud
 • Sosiale tilbud
 • Gravferdsforvaltning
 • Seremonilokaler
 • Byutvikling
 • Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet
 • Frivillighet
 • Kulturarbeid
 • Sosialarbeid
 • Gravferdsforvaltning
 • Seremonilokaler

TROS- OG LIVSSYNS-NØYTRALITET (likebehandling)

 • KommunenTIL RETTELEGGING FOR INNBYGGERE OG BRUKERE
 • Innbyggere: Via tilskudd
 • Elever, beboere institusjon, brukere hjemmetjenester:Også praktisk

TRO OG LIVSSYN

TRO OG LIVSSYN

SAMFUNNPOLITIKKFAG

TROS- OG LIVSSYNS-NØYTRALITET (likebehandling)

TROS- OG LIVSSYNS-FRIHET

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

tema for h ringen
Tema for høringen
 • Hvilke verdier skal danne bærebjelker i kommunens forhold til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn?
 • Hvordan bør dialog og medvirkning i saker som berører forholdet mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn styrkes og organiseres?
 • Hvordan bør gravferdsforvaltningen for byens innbyggere organiseres, slik at hensynet til tros- og livssynsnøytralitet ivaretas best mulig?
 • Hvordan kan kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn samarbeide om tilrettelegging for utøvelse av innbyggernes og brukernes tros- og livssynsfrihet?
 • Hvordan sikre god prioritering av tilskuddsmidlene mellom religiøs / livssynsmessig aktivitet og eiendomsforvaltning?
 • Hvordan sikre likebehandling og transparens i beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn?
 • Hvordan sikre uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer hovedtyngden av driften?

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

1 verdier
1) Verdier

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

verdier forts
Verdier (forts)

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

2 dialog og medvirkning
2) Dialog og medvirkning
 • Styrket kontakt mellom bystyrekomiteen for byutvikling og kultur og kirke-, tros- og livssynssamfunn
  • Årlige møter med Drammen kirkelige fellesråd og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)
  • DOTL inviteres til å fungere som forum for medvirkning
  • Ikke talerett i budsjettmøtene i politiske organer §
   • Alle tilskuddsmottakere henvises til ordinære kanaler for påvirkning, ingen særbehandling av Den norske kirke
 • Samfunnsutvikling – felles innsatsområder
 • Saker som gjelder/berører kirke-, tros- og livssynssamfunn
 • Kommunens budsjett, påvirkning av ressursbruk og prioriteringer

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

3 forvaltning og drift av gravplasser og krematorium
3) Forvaltning og drift av gravplasser og krematorium
 • Kommunen er gravferdsmyndighet,
  • forutsatt avtale mellom kirken og kommunen §
  • Normalmodellen: Den norske kirke er gravferdsmyndighet
 • Tjenestene gjelder alle innbyggere
 • Gravferdsloven
  • Tilrettelegging for andre tros- og livssynssamfunn
  • Tros- og livssynsnøytral språkbruk

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

4 tilrettelegging for ut velse av tros og livssynsfrihet
4) Tilrettelegging for utøvelse av tros- og livssynsfrihet
 • Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn ivaretar religiøse og livssynsmessige behov
 • Elever, beboere og brukere skjermes for uønsket religiøs påvirkning
  • Ingen begrensning på tradisjonell feiring av høytider, fornuftighet i forhold til symboler, klær og mat, fokus på brukernes behov
 • Ryddige rammer rundt samarbeid om kulturarbeid og sosialt arbeid
  • Tjenester i regi av kirke-, tros- og livssynssamfunn: Ordinære tilskuddsordninger
  • Kommunale tjenester: Bestiller-utfører-organisering
 • Kommunen tilrettelegger for utøvelse av tros- og livssynsfrihet
  • Skoler, institusjoner, hjemmetjenester
 • Kommunen er tros- og livssynsnøytral i sin forvaltning og tjenesteyting
  • Alle behandles likt, uansett tro og livssyn

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

5 kjernevirksomhet og eiendomsforvaltning
5) Kjernevirksomhet og eiendomsforvaltning
 • Den norske kirke oppfordres til å vurdere antall kirkebygg
  • Kirkens egen vurdering og beslutning! §
 • Kirke- tros- og livssynssamfunn oppfordres til å vurdere sambruk av bygninger og lokaler
  • Deres egen vurdering og beslutning!
  • Bygninger og lokaler er mye mer enn religiøse bygninger
  • Innebærer ikke uønsket ”religionsblanding”
 • Vedlikehold av kirkebygg er ressurskrevende
 • Kapasitet til deling
 • Mer til eiendomsdrift gir mindre til kjernevirksomhet

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

6 likebehandling og transparens i tilskuddsforvaltningen
6) Likebehandling og transparens i tilskuddsforvaltningen
 • Tilskudd pr medlem synliggjøres
 • Beregningsgrunnlaget synliggjøres
 • ”Hodeprisen” blir en av faktorene som vurderes ved fastsetting av tilskudd til kirken §
  • Ikke ”stykkprisfinansiering”
 • Kirken tar opp lån selv
  • Kommunen dekker kostnadene gjennom tilskuddet §
  • Ingen forskjell for kirken.
 • Kirken skaffer presteboliger selv §
 • Tilskuddet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn skal være like stort, regnet pr medlem (lovpålagt)
 • Jevnere tilskudd fra år til år

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

7 uavhengighet for den norske kirke n r kommunen finansierer
7) Uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer
 • Prinsipielt bør ansvaret for finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn overføres til staten
 • Forsøksordning?
 • Statskirken er ”kommunekirke”
  • Kommunen betaler 2/3 av kirkens driftsutgifter
  • Kommunen betaler 100 % av kirkens investeringer
  • Kirken er den største tilskuddsmottakeren i kommunen
 • Kommunen har ingen mulighet til å påvirke bruken av tilskuddene
  • Størrelsen på tilskuddet til kirken bestemmer størrelsen på tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn

Tilbake

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

videre behandling
Videre behandling

Implementering

 • Økonomikonsekvenser innarbeides i økonomiplan 2013-2016
 • Nytt forvaltningsregime fra og med budsjettarbeidet høsten 2012

Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

ad