bosetting av flyktninger i drammen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bosetting av flyktninger i Drammen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bosetting av flyktninger i Drammen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Bosetting av flyktninger i Drammen - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Bosetting av flyktninger i Drammen. Introduksjonssenteret Organisering. Norskopplæring Grunnskole Etablering, Kvalifisering og Arbeid (EKA) Merkantil Språktjenester. Hvordan skjer utvelgelse av flyktninger? Avtale med IMDI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bosetting av flyktninger i Drammen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introduksjonssenteret organisering
IntroduksjonssenteretOrganisering
 • Norskopplæring
 • Grunnskole
 • Etablering,
 • Kvalifisering og
 • Arbeid (EKA)
 • Merkantil
 • Språktjenester
hvordan skjer utvelgelse av flyktninger avtale med imdi
Hvordan skjer utvelgelse av flyktninger? Avtale med IMDI
 • Drammen bosetter 100 flyktninger i året. 85 voksne og barn pluss 15 enslige mindreårige som ivaretas av senter for oppvekst.
 • Hvem ønsker vi å prioritere?
 • Flyktninger som kommer via FNs høykommisær for flyktninger (overføringsflyktninger)
 • Barnefamilier
 • Enslige mindreårige
 • Enslige unge voksen med barn
 • Enslige unge fra asylmottak
samarbeidsavtale med imdi
Samarbeidsavtale med IMDI
 • Drammen bosetter flere personer med kjente funksjonshemminger hvert år.
 • Drammen bosetter to tunge helsesaker hvert år
 • Introduksjonssenteret søker om ekstra økonomiske midler fra IMDI til slik bosetting
 • Midlene fordeles til de virksomhetene som har mest kontakt med personen.
 • Drammen kommune har en fast kontaktperson i IMDI. Hun har møter med kommunen dvs Introduksjonssenteret, NAV, senter for oppvekst, Fossnes asylmottak hver måned.
n r p ret kom de
Når på året kom de?
 • Bosetting er avhengig av tilgang på boliger.
 • De siste årene, har vi bosatt svært mange i november og særlig i desember.
 • Dette innebærer ekstra utfordringer både når det gjelder økonomi, fordeling av arbeidspress og tilpassing i et kaldt klima.
 • Bosetting sent på året fører til dårligere oppfølging fra programrådgiverne og stor ensomhet blant flyktningene
hvor i drammen ble de bosatt
Hvor i Drammen ble de bosatt?
 • De kommunale boligene ligger for det meste nær sentrum på Strømsø og Bragernes.
 • Ingen blir bosatt på Konnerud, svært sjelden også på Åskollen eller Aronsløkka.
 • Ønske om å bosette flyktninger i alle bydeler
hvem m ter flyktningene eka
Hvem møter flyktningene ? EKA
 • 9 programrådgivere, en bosettingsansvarlig og en psykiatrisk sykepleier som arbeider med Introduksjonsprogram for 160 flyktninger fra Drammen, Røyken og Svelvik kommuner
 • Ansvarlig for informasjons-
 • opplegg for nye programdeltakere
 • – ”start-info” – 10 økter
 • Rask bosetting og tett oppfølging
 • av deltakere
barnehage og skole
Barnehage og skole
 • Førskolebarn starter i barnehage så fort som mulig
 • Barn i grunnskolealder starter i egne mottaksgrupper på Danvik (1.-4.kl), Fjell (5.-7.kl) og Marienlyst (8.-10.kl)
 • 16-18 åringer starter på norskkurs på Introduksjonssenteret
introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet
 • I henhold til Introduksjonsloven, må alle flyktninger mellom 18-55 år delta i et toårig heldags introduksjonsprogram.
 • Følger det vanlige arbeidsåret og reglene i arbeidslivet.
 • Kan søke om utvidelse til 3 år
 • Permisjoner kan innvilges
 • Dersom man ikke følger opp sine forpliktelser, mister man retten til program
 • Deltakerne kan anke våre avgjørelser til Fylkesmannen
introduksjonsprogram norskoppl ring
IntroduksjonsprogramNorskopplæring
 • Kartlegging
 • Begynneropplæring
 • Spor 1 – 4 klasser på dagtid og 2- på kveldstid
 • Spor 2 – 7 klasser på dagtid og 4 på kveldstid
 • Spor 3 – 4 klasser på dagtid og 4 på kveldstid
 • Rett og plikt til 250 timer
 • Rett til 3000 timer
 • Avslutter med muntlige og skriftlige norskprøver på ulike nivå. Prøvene er laget av norsk språktest.
introduksjonsprogram samfunnskunnskap
IntroduksjonsprogramSamfunnskunnskap
 • Rett og plikt til 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår
 • Introduksjonssenteret tilbyr kurs på 36 språk
 • Tema: Lover og regler, skolesystem, helse, vold i nære relasjoner.
introduksjonsprogrammet kvalifiseringstiltak
IntroduksjonsprogrammetKvalifiseringstiltak
 • Fra august til høstferien kjørte vi et opplegg vi kalte ”Landet mitt”.
 • Alle programdeltakere ble delt inn i ”landegrupper”, hvor de lagde en presentasjon til elever i grunnskolen.
 • De siste to ukene gjennomførte vi rundt 40 vellykkede besøk til grunnskolene i Drammen.
introduksjonssenteret kvalifisering via temakurs
IntroduksjonssenteretKvalifisering via temakurs
 • Midttime 12.30-13.30
 • Tiltak 13.30-15.30
introduksjonssenteret ulike temakurs
IntroduksjonssenteretUlike temakurs
 • Tiltak med frivillige organisasjoner etc
 • Soroptimistene
 • Samtalegrupper for kvinner
 • Gå på tur
 • Onsdagskafe
introduksjonssenteret ulike temakurs16
IntroduksjonssenteretUlike temakurs
 • Tiltak med betalte instruktører
 • Mandagstrim
 • Guttetrim
 • Jentetrim
 • Drammenshallen
 • DHK
 • Data for nybegynnere
 • Data for viderekommende
 • Migranorsk for nybegynnere
 • Migranorsk for viderekommende
introduksjonssenteret ulike temakurs17
IntroduksjonssenteretUlike temakurs
 • Tiltak med betalte instruktører
 • Helse
 • Matprat
 • Avansert grammatikk
 • Kreativ ettermiddag
 • Redesign
 • Forming
 • Gøy med musikk
 • Biblioteket
introduksjonssenteret ulike temakurs18
IntroduksjonssenteretUlike temakurs
 • Tiltak med betalte instruktører
 • Før jobb
 • SOS-barna
 • Drammens Tidende
 • Engelsk i hverdagen
 • Bli kjent med Drammen
 • Andre tiltak
 • Språkpraksis for ca 60 deltakere hele tirsdag og onsdag i lokale bedrifter.
hvordan finansieres mottak av flyktninger
Hvordan finansieres mottak av flyktninger?
 • Integreringstilskudd og tilskudd til asylsøkere. Dette er et rammetilskudd som kommer direkte til kommunen via IMDI. Utgjorde i 2010 ca.67 mill kr. Skal dekke introduksjonsstønad (gjennomsnittlig utbetaling pr mnd 11777 kr i 2009), innvandrer-og flyktningekontortjenester, administrasjon, kvalifiseringstiltak, sosiale tjenester, barnevern, barnehage, tolk, helsetjenester, kultur-og ungdomstiltak, utgifter til bolig og opphold for enslige mindreårige og utgifter til asylsøkere.
hvordan finansieres mottak av flyktninger20
Hvordan finansieres mottak av flyktninger?
 • Per Capita tilskudd fra staten via fylkesmannen dekker norskopplæringen. Det utbetales også per capitatilskudd ved flytting mellom kommuner.
 • Resultattilskudd for de som består norskprøvene
 • Tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak
 • Tilskudd til grunnskoleopplæring for asylsøkere
fordelene med ett senter
Fordelene med ett senter
 • Mye og ulik kompetanse på ett sted
 • Vi kjenner hverandre godt
 • Kort vei betyr kortere behandlingstid
 • Deltakerne har mange som ser og kjenner dem
 • Stor fleksibilitet for deltakerne i overføringer mellom ulike grupper
 • Hverdagen blir enklere for deltakerne
 • Tett samarbeid om individuelle planer
 • Felles deltakersamtaler
andre opplegg
Andre opplegg
 • To flerkulturelle show på Drammens teater hvert år
 • Aktivitetsdager
 • Introkortet
m l for introduksjonsprogrammet kvalifisering for arbeid og utdanning
Mål for introduksjonsprogrammet: Kvalifisering for arbeid og utdanning
 • Regjeringens måltall er 65%
 • Resultat for 2009: 40%
 • Gjennomsnitt Norge 2009: 44%
 • Resultat for 2010: 44,7%
 • Nåløyet er tilgang på praksisplasser
hvem kommer i 2011
Hvem kommer i 2011?
 • 110 personer pga etterslep fra 2010
 • Land: Eritrea, Somalia, Iran, Afghanistan og statsløse palestinere.
 • Svært få får nå opphold på humanitært grunnlag
 • Det er få familiegjenforeninger
 • Overføringsflyktninger og asylsøkere som innvilges opphold.
bosetting
Bosetting
 • Vårt mål er å få til en jevn og forutsigbar bosetting.
 • Boligsosial handlingsplan foreslår en egen stilling i kommunen som har ansvar for boliger for flyktninger.
 • Egne leiligheter for flyktninger
 • Gjennomstrømning slik at flyktningene fortest mulig skaffer seg egne boliger ved f eks lån i husbanken.
utfordringer
Utfordringer
 • Bosettinger hver måned
 • Barnehageplass i nærmiljøet
 • Tettere samarbeid med NAV
 • Flere praksisplasser/hospiteringsplasser i kommunen