Referensgrupp Senior alert 2013-09-03 - PowerPoint PPT Presentation

misha
referensgrupp senior alert 2013 09 03 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Referensgrupp Senior alert 2013-09-03 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Referensgrupp Senior alert 2013-09-03

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
239 Views
Download Presentation

Referensgrupp Senior alert 2013-09-03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Referensgrupp Senior alert 2013-09-03 Dagordning Förtydligande av mål och prestationskrav 2013 Aktuella resultat PPM fall och trycksår V40 i kommunerna Utbildning munhälsa och riskbedömning ROAG – hösten 2013 Goda exempel till nyhetsbreven och poster konferens 2 oktober Övergripande riktlinje Övriga frågor

 2. Preventivt arbetssätt - Senior alert Prestationsersättning 2013 • 50 miljoner kr fördelas till de kommuner, som för minst 90 %av dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre genomfört riskbedömningar och planerade åtgärder med registrering i Senior alert. Mätning sker 2013 09 30 som andelen boende som fått en riskbedömning det senaste året av det totala antalet boende. • 50 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare registrerat riskbedömningar, planerade åtgärder och genomförda uppföljningar. * • 20 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare utfört riskbedömning av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert.* * Medlen fördelas med 70% till kommunerna och 30 % till landstingen genom att 50 mil kronor fördelas på totala antalet kvalificerade registreringar och ett värde/ registrering räknas fram, 35 milj fördelas till kommunerna och 15 milj till landstinget. Motsvarande 20 milj fördelas så att ett värde/registrering räknas fram, 14 milj till kommunerna och 6 milj till landstingen

 3. Förtydliganden gällande Preventivt arbetssätt • Mätperiod är 1 oktober 2012 till 30 september 2013 • Uppgifter kan matas in fram till 15 oktober 2013 • Täckningsgrad 90% på SÄBO beräkningen för prestationsersättning gäller enbart riskbedömning • För varaktigt beslutsoförmögna gäller att kommunen kan redovisa antal genomförda bedömningar med insatta åtgärder som finns dokumenterade i journalen. Detta gäller endast de personer som finns i särskilt boende, demensboende och korttidsenhet den 30 september 2013 och har en riskbedömning som inte är äldre än ett år. • Alla kommuner ska rapporterar in antal platser, tomma platser och antal beslutsoförmögna. Ett dokument har mailats till ansvariga i varje kommun under juni 2013 och ska återsändas senast till Senior alert senast den 15 oktober!

 4. Förtydliganden gällande Preventivt arbetssätt • Stöd till hela vårdpreventiva processen i landstinget och kommunerna beräkningen för prestationsersättning gäller att de genomfört riskbedömningar, planerat förebyggande åtgärder och planerat ett uppföljningsdatum med registrering i Senior alert. • För att en registrering ska kvalificera sig måste den innehålla både riskbedömning och minst en planerad åtgärd per konstaterad risk. • Även en riskbedömning där risk inte föreligger räknas som en kvalificerad registrering

 5. Förtydliganden gällande Preventivt arbetssätt • Bedömning av munhälsa i landstinget och kommunerna beräkning av prestationsersättningen gäller för en person som förutom riskbedömning av fall, undernäring och trycksår också har gjorts en munhälsobedömning enligt (ROAG) som registrerats i Senior alert. • För områden, Stöd till hela vårdpreventiva processen och Bedömning av munhälsa tas ingen hänsyn till beslutsoförmögna. Detta innebär att kommuner och landsting inte behöver rapportera antal riskbedömningar med planerade åtgärder för beslutsoförmögna för dessa delar av prestationsersättningen.


 6. Resultat vårdpreventionsrapport - preventiva arbetsprocessen

 7. Andel riskbedömningar SÄBO 2013-08-22

 8. Munvårdsbedömningar ROAG 2012-10-01 tom 2013-09-01Rapport: Munhälsa summering på enhets och statistiknivå Osäkra siffror i utdataportalen?

 9. PPM trycksår och fall i kommunerna V 40Bedömer förekomsten av antal trycksår och antal fall • Vecka 40, måndag den 30 september – söndag 6 oktober • PPM-modul i Senior alert - efterregistrering fram till den 21 oktober • Ingen föranmälan behövs – samtliga särskilda boende, korttidsboenden och demensboenden kan delta • Alla personer som vistas på äldreboendet vecka 40 bedöms, underlag Protokoll PPM trycksår och fall • PPM består av hudobservation, riskbedömning, pågående åtgärder och journalgranskning på ett strukturerat sätt • Resultatet förs in på individnivå i Senior alert • Lathund – Bildspel med instruktioner registrering PPM-modul i Senior alert

 10. Resultaten visar att vissa sjukhus lyckas mycket bättre än andra med att förhindra trycksår. Länets sjukhus ligger bra till! I genomsnitt har 15 procent av patienterna i landsting ett eller flera trycksår. I kommunerna är siffran 12 procent. Hur ser det ut i länets kommuner?? Var med i PPM V40 – så får vi veta! Ca 13% Ca 11% Ca 9,5%

 11. Konferens 2 oktober och posterutställning Separat anmälan till posterutställning finns i Inbjudan till konferens 2 okt

 12. Expertgruppernas förslag till Gränssnittgruppen • På Gränssnittsmötet 2013-04-25 beslutades att lägga ihop riktlinjerna till ett gemensamt dokument • Uppdraget gick till Margit att göra ett dokument • Utkast till en övergripande riktlinje med fokus på vårdprevention där alla delar ingår presenteras på Gränssnitt den 4 september • Till förslaget bifogas även frågor som gränssnitt ska ta ställning till: • Övergripande riktlinje som komplement ”paraply” till de tre tidigare samt ev. kompletteras med rutiner i varje organisation? • Övergripande riktlinje som ersätter de tre tidigare och kompletteras med rutiner som ska tas fram i varje organisation?