panterett n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Panterett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Panterett - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Panterett. Hausten 2009. Pant i verdipapir, enkle krav m.m. Pantelova kap. 4 – oversyn. Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav. Registrerte finansielle instrument. Pantelova § 4-1 tredje ledd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Panterett' - misha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
panterett

Panterett

Hausten 2009

pantelova kap 4 oversyn
Pantelova kap. 4 – oversyn
 • Dokumenttilknytte formuesgode
 • Registrerte formuesgode
 • Uregistrerte partar i samanslutningar
 • Heimelsdokument til husrom
 • Enkle pengekrav
registrerte finansielle instrument
Registrerte finansielle instrument
 • Pantelova § 4-1 tredje ledd
 • Verdipapirregisterlova
  • aksjar og teikningsrettar i norske allmennaksjeselskap
  • norske ihendehavarobligasjonar
  • andre (til dømes registrerte aksjar i aksjeselskap)
livsforsikringar
Livsforsikringar
 • Pantelova § 4-1 fjerde ledd
 • Forsikringsavtalelova
 • Pantsetjing, fal. § 15-8
  • forsikringssum eller attkjøpsverdi
 • Rettsvern ved registrering, fal. kap. 17
verdipapir
Verdipapir
 • Pantelova § 4-1 første ledd
 • Omsetningsgjeldbrev
 • Dermed likestilte dokument
 • Omsetningspapir som representerer andelsrett i selskap
omsetningsgjeldsbrev
Omsetningsgjeldsbrev
 • Ihendehavargjeldsbrev
 • Ordregjeldsbrev
 • Pantobligasjon (fast eigedom, skip, fly)
 • Namnegjeldsbrev
verdipapapir
Verdipapapir

Dokumentet gjev eksklusiv kvitteringslegitimasjon

Dokumentet gjev overføringslegitimasjon

innl ysingspapir
Innløysingspapir
 • Pantelova § 4-2
 • ”Med innløsingspapir menes et dokument som må presenteres for at skyldneren skal være forpliktet til å betale.”
 • Handpant og notifikasjon
aksjar
Allmennaksje-selskap

registrerte finansielle instrument

Aksjeselskap

registrerte finansielle instrument

uregistrerte aksjar – pantelova § 4-2 a

Aksjar
retten til pantsetjing
Retten til pantsetjing
 • Hovudregel: Aksjar kan pantsetjast
  • asl. § 4-8
 • Anna kan følgje av vedtektene
 • Aksjelova § 4-8 fjerde ledd:
  • ”Ved tvangssalg av aksjer påheftet panterett gjelder reglene om eierskifte i kapitlet her.”
slide12

Eksempel 12

Tage

Fidel

Framgang AS

eksempel 12
Eksempel 12
 • Kan aksjane pantsetjast utan samtykke?
  • sjå asl. § 4-8 fjerde ledd
 • Gyldig fullmakt?
  • sjå asl. § 5-2 andre ledd
medlemskap i samvirkef retak
Medlemskap i samvirkeføretak
 • Pantelova § 4-2 b
 • Hovudregel: melding til laget
 • Medlemskap knytt til fast eigedom: pantsetjing saman med eigedommen
pant i registrert burettslagsandel
Pant i registrert burettslagsandel
 • Pantelova § 4-3 a
 • Tinglysing i grunnboka
pant i heimelsdokument til husrom
Pant i heimelsdokument til husrom
 • Pantelova § 4-3
 • Burett eller leigerett knytt til krav mot utleigaren eller til selskapspart
 • Melding til utleigar eller selskap
 • Handpant i eventuelt innskotsbevis
 • Døme: obligasjonsleilegheiter, lokale med innskot
enkle pengekrav
Enkle pengekrav
 • Pengekravet som formuesgode
 • Krav som prinsipalt går ut på pengar
 • Ikkje knytt til verdipapir m.m.
 • Særleg om framtidige krav
slide18

S

Rettsvern

A

U

B

Skyldnar (debitor cessus)

rettsvern
Rettsvern
 • Melding til debitor cessus
 • Ikkje nok med tilfeldig kunnskap
 • Nok at meldinga er komen fram
sikringscesjon
Sikringscesjon
 • Avhending til eige
 • Etteroppgjer
 • Rettsvern etter gbl. § 29
 • Reglar i kap. 4 gjeld tilsvarande
faktoring
Faktoring
 • Pantelova § 4-10
 • Samla pantsetjing av enkle pengekrav på vederlag for varer eller tenester
 • Rettsvern ved tinglysing i Lausøyreregisteret
 • Eventuell notifikasjon
r derett m m for enkle krav
Råderett m.m. for enkle krav
 • Pantelova § 4-6
 • Panthavaren kan råde over kravet
  • avhending
  • innkrevjing
 • Panthavarens kreditorar
  • berre så langt det trengst for dekning
avtale om r deretten
Avtale om råderetten
 • Partane kan avtala at pantsetjaren kan råde over kravet inntil vidare
 • Vern for avgrensing av panthavarens råderett, pantel. § 4-7
slide25

Eksempel 13

Banken

Løvborg

Leigar

Tesman

U1

U2

osb.

slide26

Eksempel 13

Banken

Tesman

Løvborg

Leigar

Konkursbu

eksempel 13
Eksempel 13
 • Har bankens krav vern mot Tesmanns erverv i god tru?
 • Pantel. § 4-10 andre ledd, jf. gbl. § 29
 • Var Tesmann i god tru?
eksempel 131
Eksempel 13
 • Har panterett i leigeinntektene vern mot konkursbuet?
 • Pantelova § 4-10 andre ledd
 • Pantelova § 2-5, jf. tingl. § 23
slide29

Kommunen

U

S

Svanke

200

Pantsetjar

500

A

300

Palisander

Panthavar

B

Eksempel 14

Konkursbu

eksempel 14
Eksempel 14
 • Har Svanke separatistrett til 300.000?
 • Pantelova § 4-6 andre ledd
avtala motrekning

S

A

B

Avtala motrekning
 • Motrekningsrett som har vern også mot utlegg i hovudkravet?
pant i eiga gjeld
”Pant i eiga gjeld”?
 • Rettsvern ved notifikasjon?
 • Finansavtalelova § 29
 • Utkasting endring av pantelova som opnar for pantsetjing av innskot
finansiell trygdgjeving
Finansiell trygdgjeving
 • Lov om finansiell sikkerhetsstillelse
 • Særlege pantobjekt
  • aksjar m.m., bankinnskot
 • Den eine parten må vera finansinstitusjon m.m.; den andre juridisk person
 • Særlege reglar om sikringsoverføring
 • Særlege reglar om realisasjon, om råderett ved konkurs og om omstøyting