Download
orb ta hastaliklari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORB İ TA HASTALIKLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORB İ TA HASTALIKLARI

ORB İ TA HASTALIKLARI

623 Views Download Presentation
Download Presentation

ORB İ TA HASTALIKLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORBİTA HASTALIKLARI Dr Rengin YILDIRIM

 2. ORBiTA HASTALIKLARI • Orbita bulbus okuli, ekstraoküler kaslar, optik siniri içeren yağ ve bağ dokusundan zengin kavitedir. • Armut şeklinde geriye doğru daralır . Tepesinde optik sinirin geçtiği foramen optikum vardır.

 3. Orbita duvarları 7 adet kemikten olusur. • Etmoid, frontal, lakrimal, maksiller, palatin, sfenoid, zygomatik kemiklerdir. Etmoid Zygomatik Maxillar

 4. OptikKanal

 5. N. Okulomotorius, N Troklearis, N Abdusens, N Trigeminusun oftalmik dalı, sempatik sinir lifleri geçer. Orbita venöz drenajıda superior oftalmik ven aracılığı ile bu fissürden geçip sinus kavernozusa dökülür.

 6. N. Trigeminusun maksiller dalı, infraorbital sinir, inferior oftalmik ven, infraorbital arter, yanaklar, alt kapak, üst dudak ve dişlerin duyu sinirleri geçer.

 7. Komşu doku hastalıkları orbitaya uzanabilir yada tam tersi orbitada gelişen olaylar çevre dokulara yayılım gösterebilir. • Paranasal sinuslar ve burun boşluğu ile komşuluğu bu açıdan önemlidir. • Orbita duvarlarının en ince olduğu bölge lamina paprycea bölgesidir. Bu nedenle ethmoid sinus enfeksiyonları özellikle çocuklarda orbitaya kolayca ulaşabilir. • Glandula lakrimalis üst temporal kadranda frontal kemiğin fossa lakrimalisinde yerleşmiştir.

 8. Orbita Komşulukları • Orbita tabanı : Maksiller sinüs ile, • Medial duvarı: Önde burun boşluğu ile geride ethmoid, sfenoid sinüsler ile , • Orbita tavanı: Frontal sinus, ön kranial fossa, • Lateral duvarı: Orta kranial ve temporal fossa ile komşudur.

 9. Blow out Fraktürü

 10. ORBİTA HASTALIKLARINDA TANI • 1- Yumuşak Doku Tutulumu • 2- Propitozis (Eksoftalmus) • 3- Enoftalmi • 4- Oftalmopleji • 5-Vizuel Disfonksiyon • 6- Dinamik Özellikler • 7- Fundus değisiklikleri

 11. Proptozis • Globun anormal olarak dışa doğru protrüzyonudur. • Bilateral veya tek taraflı olabilir. • Unilateral olanlarda neden; • orbita selluliti, • idiopatik orbital inflamatuar hastalik(Orbita Pseudotümörü), • Orbital ven trombozu, • Arterio-venöz anevrizma, • Orbita tümörü , orbital hemoraji , amfizem olabilir. • Bilateral olanlarda ise neden • endokrin ekzoftalmi, • kavernöz sinus trombozu , • simetrik orbita tümörü , • oksisefali azalmış orbital hacim nedeniyle gelişebilir

 12. Proptosis

 13. KlinikPrezantasyonu • Statik- konjenital olgularda • Hızla artan- Rabdomiyosarkom, nöroblastom, hemopoetik • İlerleyici - meninjiomlarda • Pulsatil- karotiko kavernoz fistül • İntermitan- orbita varislerinde

 14. Orbita’ nın Doğuştan Anomalileri • 1. Dermoid ve epidermoid kistler • 2. Kraniofasial dizostozlar • 3. Hipertelorizm • 5. Menengoensefali

 15. Kavernoz sinus trombozu • Bir taraftaki kavernözsinus diğer taraftaki ile transvers sinus aracılığı ile bağlantılıdır. • Mastoidle mastoid emmisary ven bağlantısı nedeni ile, mastoid hasasiyeti tanı koydurucu bir bulgudur.

 16. Graves HastalığıBulgularinÖzeti • Kapak retraksiyonu • Lid lag (üst ve alt) • Yetersiz kapak kapama ve göz kırpma (Stellwag bulgusu) • Kapak ödemi • Ekzoftalmi • Rektus kaslarının yapışma yerlerinde konjunktival konjesyon • Konverjans yetersizliği (Mobius bulgusu ) ve diplopi • GIB artışı bulunabilir • Süperior limbik keratopati

 17. Werner klasifikasyonu(NO SPECS) • Evre 0 – Bulgu ve belirti yok • Evre 1 – Tek bulgu (kapak retraksiyonu) • Evre 2 – Yumusak doku tutulumu(Kemozis) • Evre 3 – Proptozis ( minimum <23, orta derece , belirgin >28) • Evre 4 – Ekstraokuler kas tutulumu • Evre 5 – Kornea tutulumu • Evre 6 – Gorme kaybi

 18. EkzoftalmikOftalmopleji • Proptozis beraberinde eksternal oftalmopleji • Genelde orta yaşlı hastada , sinsi başlar asimetriktir tipik olarak ödem nedeniyle yukarı bakış ve abduksiyon kısıtlı ekstra oküler kaslarda solgun bir ödem ve infiltrasyon mevcuttur. • Eksposure keratopati riski olan ekzoftalmi, glob dislokasyonu optik sinirde ve oftalmik damarlarda mekanik kompresyon

 19. EkzoftalmikOftalmoplejiTedavisi • Kısa dönem oral steroid terapisi ( 40-60 mg) beraberinde radyoterapi (1000 rad ) yumuşak doku inflamasyon kontrolünde etkilidir. • Açıktaki kornea daha az riskli olgularda tarsorafi uygulanarak korunmalıdır daha ciddi olanlarda orbital dekompresyon gerekebilir. • Rezidüel kas yetersizliği kas cerrahisi ile düzeltilir.

 20. Tipler • Tip – I : Simetrik hafif proptozis beraberinde tirotoksikoz eşliğinde kapak retraksiyonu • Tip – II : İleri derecede ekzoftalmi, kompressif nöropati ve ekstraoküler kas tutulumu,

 21. Kraniofasial dizostozlar • Kafa kemikleri sturalarının erken kapanması sonucu orbita ekseni kısalır dışa yönlenir, orbita hacmi küçülür ekzoftalmi ortaya çıkar. • En sık görülenler; • Crouzon Hastalığı • Apert Sendromu (Akrosefalosendaktili)

 22. Dermoid ve epidermoid kistler • Orbita kemiklerinin birleşim yerlerindeki ektodermal kalıntılardan kaynaklanan koristomalardır. • Dermoid kistler içinde kıl follikülleri ve sebum bezleri gibi dermal elemanlar, epidermoid kistler de ise keratinli epiderm bulunur

 23. Hipertelorizm • Göz küreleri biri birinden ayrık olarak yerleşmiştir

 24. Orbita Pseudotümörü • Orbita dokularının idiopatik iltahaplanması • Orbitada ağrı, ekzoftalmi diplopi • Optik sinirin tutulduğu olgularda görme bozukluğu • BT ve US ‘de Graves de sadace kasların kalınlaşmasına karşın pseudotm’de ESK ve tenonlarda kalınlaşmıştır. • Çocuklarda çift taraflı ancak yetişkinde tek taraflıdır

 25. YumuşakDokuTutulumu • Bulgular • Kapakveperiorbitaldokuödemi • Ptosis • Kemozisvekonjonktivalinjeksiyon Nedenler • Tiroidoftalmopati • Orbital Sellulit • İnflamatuarolaylar • Arteriovenozsantlar

 26. -Propitozis (Eksoftalmus): • Proptosisin yönü: • Aksiyal proptosis, Kas konisi icinde yer kaplayan lezyonlar (optik sinir tümörleri, kavernöz hemanjiom gibi ) • Egzantrik proptosisEkstra konal lezyonlar • Proptosisin ciddiyeti: • Hertel ekzoftalmometre ile belirlenir. 20mm ve üstü degerler ayrica iki göz arasinda 2mm den fazla fark patolojiktir

 27. Pseudoproptosis • Yüz asimetrisi • Tek taraflı yüksek miyopi yada buftalmi • Karşı tarafta enoftalmi

 28. Etyolojiye göre ekzoftalmi nedenleri: • Tiroid orbitopati (Graves hastalığı)* • Orbita inflamatuar hastalıkları: • Orbital sellülit • Pseudotümör • Kavernöz sinüs trombozu • Mukosel • Orbita vasküler hastalıkları: • Arteriovenöz fistül • Travmaya bağlı hematom • Orbita tümörleri

 29. Enoftalmi • Küçük glob • Mikroftalmi ,nanoftalmi • Ftizis bulbi • Yapısal Kemik Anomalileri • Blow out fraktürü • Konjenital kemik defektleri • Orbita içeriğinin Atrofisi • Malign TM lerde radyasyon sonrasi • Skleroderma • Okulodigital belirti • Sikatrizan Orbital lezyonlar

 30. Oftalmopleji • Orbital kitleye bagli • Restiriktif Miyopati • tiroid oftalmopati veya orbital miyozit • Kas Sıkışması • Optik Sinirin parçalanması • Okülomotor sinir lezyonları • Karotikokavernöz fistül • Tolosa Hunt Sendromu • Malignlakrimal bez tümörleri

 31. Vizüel Disfonksiyon • Eksposure keratopati • Kompressif Optik Nöropati • Korid Katlantıları

 32. ORBİTA ENFEKSİYONLARI ( SELLÜLİT) • Orbital ve periorbital dokuların enfeksiyonudur. • Etiyoloji: Enfekte materyal ile delici yaralanmalar, cilt enfeksiyonları, akut dakriosistit, paranasal sinus enfeksiyonları, diş enfeksiyonu, pnömoni,otit, menenjit gibi hastalıklar sırasında gelişen bakteriyemi sonucu gelişir.

 33. Preseptalsellülit • Enfeksiyon orbita yağ ve bağ dokularını kapak ve periorbital dokulardan ayıran fibröz yapıdaki septum orbitale önündedir. • Kapaklar ödemli, hiperemik, inflamedir. • Orbital yapılar ve göz küresi tutulmadığından göz hareketleri, pupil reaksiyonları, görme normaldir.

 34. Orbital sellülit • Burada enfeksiyon orbita yumuşak dokularını da tutmuştur. • Kapaklarda, periorbitada ödem, hiperemi, ağrı, enfeksiyona bağlı orbita volümü artışı nedeniyle propitozis vardır, göz hareketleri kısıtlanmış ve ağrılıdır. • Orbita apeksi tutulursa optik sinir başı altında kalır görme azlığı, pupil reaksiyonlarında bozulma görülür. • Hastanın genel durumu bozuktur,ateş, düşkünlük hali vardır. Hastalığın seyri preseptal sellülitten ciddidir. Tedavinin gecikmesi durumunda sinus kavernozus trombozu, beyin absesi gelişebilir.

 35. Tedavi: • Tedavininbaşlangıcındahastanınsistemikvegözmuayenesi, direktgrafi, CT, tümkantestleriyapılmalıdır. • Konjonktiva, nazofarinksten, abseyadafistülvarsabubölgelerdenkültüralınmalıdır. • Enfeksiyonunciddiyetinegöre perioral yadaparenteralgenişspektrumluantibiyotiktedavisigerekir. • Absevarsadreneedilmelidir. Bebeklerdeve 5 yaşaltındakiçocuklarda Hem. Influenza enfeksiyonunutakibensellülitgelişmeriskifazladır.

 36. Çocuklarda : Seftriakson 100mg/kg/gün (+)Vankomisin 40mg/kg/gün (IV) • •Erişkinlerde: Seftriakson 1-2g (+) Vankomisin 1g veya Ampisilin-sulbaktam 3g (IV) • •Abse varsa drene edilmelidir.

 37. Hubert sınıflaması • Göz kapağın inflamatuar ödemi • Subperiosteal apse • Göz kapağında ödem • Göz kapağında pü birikimi • Orbital apse • Orbital sellülit • Kavernöz sinüs tromboflebiti

 38. Kavernöz sinüs trombozu • Sıklıkla etmoid ve sfenoid sinüslerden kaynaklanır, • Orbital flebit, retrograd tromboflebit yoluyla kavernöz sinüse ulaşır, • Baziler pleksus ile karşı kavernöz sinüse geçerek iki taraflı hastalığa sebep olur.

 39. Kavernöz sinüs trombozu bulguları • 3, 4 ve 6 kraniyel sinir paralizileri , 5’inci kranial sinir oftalmik ve maksiler dal paralizileri, • Venöz sistemde obstruksiyonu bağlı olarak proptozis ve kemozis, • Şiddetli baş ağrısı, göz ağrısı, görme kaybı ve total oftalmopleji • Hastalarda yüksek ateş görülür

 40. Medikal tedavi • Yüksek doz paranteral antibiyotik kullanılır • Kullanılan antibiyotik, kan-beyin bariyerini geçen ve beta-laktamaza karşı etkili olmalıdır. • Paranteral antibiyotik tedavisine hastanın ateşi düştükten sonra, 4-5 gün daha IV devam edilir, takiben 4 hafta hastaya oral antibiyotik tedavi önerilir. • 24-48 saat içinde düzelmeyen ve ilerleme gösteren vakalarda cerrahi tedavi uygulanır.

 41. Tiroidorbitopati (GRAVES HASTALIĞI) • Tiroid orbitopati birçok etkenin rol oynadığı spesifik otoimmun bir hastalıktır. • Tiroid antijenlerine karşı sensitize olmuş B veT lenfositler, natural killer hücreler için hedef doku ekstraoküler kaslar, orbita dokuları, gözyaşı bezidir. • Hipertiroidide, nadiren ötiroidi ve hipotiroidide görülebilir. Bu nedenle testlerde tiroid fonksiyonları normal çıksa bile tiroid orbitopati tanısı konabilir. • •Daha çok kadınlarda, 20-45 yaşları arasında görülür.

 42. Histopatolojik olarak ekstraoküler kaslarda, orbita yumuşak dokularında, lakrimal glandda lenfosit, plasma hücre infiltrasyonu, glikozaminoglikan akümülasyonu, ödem ve takiben fibrozis gelişir. • Klinik bulgular arasında periorbital ödem, kemozis, ekstroküler kaslarda hücre infiltrasyonu ve genişleme nedeni ile gözde hareket sınırlılığı, buna bağlı diplopi, lakrimal bezdeki hücre infiltrasyonuna bağlı gözyaşı yetersizliği, proptozis, ekstraoküler kaslarda genişleme ve miyoziti takiben dejenerasyon ve fibrozis gelişmesiyle ile göz hareketleri kısıtlanır. • İlk tutulan kas alt rektus ve iç rektustur. Alt ve üst kapaklarda retraksiyon gelişebilir.

 43. MuayeneYöntemleri

 44. Tiroidoftalmopatidegörmeyitehditedenolaylar • Artan orbita basıncı nedeni ile gelişen kompresif optik nöropati ve eksposure keratit’tir. • Tedavi: Suni gözyaşı damlaları ve jelleri korneada ortaya çıkan irritasyonu rahatlatır. • Aktif orbital inflamasyonda özellikle ekstraoküler kaslarda miyozitin aktif döneminde sistemik steroid verilmelidir. 80-100 mg/gün prednisolon orbital inflamasyonu bastırmada yeterlidir. • Steroide dirençli olgularda radyoterapi yararlı olabilir. Katarakt, keratit, optik atrofi oluşturma gibi komplikasyonları vardır.

 45. AkutveFibrotikFaz

 46. Optiksinirebasıveeksposurekeratitgelişmeriskindeyoğuntıbbitedavigerekirsecerrahiuygulanmalıdır.Optiksinirebasıveeksposurekeratitgelişmeriskindeyoğuntıbbitedavigerekirsecerrahiuygulanmalıdır. • Orbitadekompresyonoperasyonutıbbitedaviyeyanıtalınamayan, optiknöropativeproptozismevcudiyetindevekozmetiknedenlerlegündemegelir. • Ekstraoküleradelelerdekihareketkısıtlılığı stabilize olduktansonradiplopiyigidermekiçinkascerrahisiyapılabilir. • Alt veüstkapakretraksiyonuvarlığındagözünaçıktakalmasınıazaltmakiçinkapakretraktörlerinegeriletmeuygulanabilir.