Download
zasady kierowania do szk na sesj zimow 2007r przez kuratora o wiaty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady kierowania do szkół na sesję zimową 2007r., przez Kuratora Oświaty: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady kierowania do szkół na sesję zimową 2007r., przez Kuratora Oświaty:

Zasady kierowania do szkół na sesję zimową 2007r., przez Kuratora Oświaty:

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Zasady kierowania do szkół na sesję zimową 2007r., przez Kuratora Oświaty:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady kierowania do szkół na sesję zimową 2007r., przez Kuratora Oświaty: W przypadku istnienia w zespole szkół oddziałów szkoły ponadpodstawowej – absolwenci szkół przekształconych będą kierowani do szkół mogących przeprowadzić egzamin dojrzałości w swoich macierzystych zespołach szkół. W przypadku braku, w macierzystym zespole szkół, typu szkoły ponadpodstawowej, mogącej przeprowadzić egzamin dojrzałości, absolwenci będą kierowani do szkół z oddziałami ponadpodstawowymi (zbliżony typ szkoły i bliskość adresu). • Absolwenci szkół młodzieżowych będą zdawać egzamin w szkołach dla • Dorosłych.

 2. Przesłane indywidualnie przez absolwenta podanie (do KO we Wrocławiu) + kserokopia świadectwa ukończenia szkoły i ksero z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr pesel - do dnia 6 października 2006r. lub przesłana elektronicznie (do KO we Wrocławiu) i przekazana do dnia 6 października 2006r. wypełniona – przez szkoły- baza danych dotycząca absolwentów szkół młodzieżowych, którzy wyrazili wolę zdawania egzaminu w styczniu 2007r. + przesłana pocztą kserokopia świadectwa ukończenia szkoły i ksero z dowodu osobistego z danymi osobowymi, nr pesel. informacje o skierowaniu absolwenta otrzymują: dotychczasowa szkoła – posiadająca dokumentację przebiegu nauczania skierowanego absolwenta (lub archiwum, w którym dokumentacja się znajduje), szkoła, do której skierowany jest absolwent, absolwent – na adres domowy. Podstawą do skierowania absolwenta do komisji w innej szkole jest:

 3. Ksero protokółu egzaminu dojrzałości danego absolwenta z poprzedniej sesji egzaminacyjnej przesyła się do szkoły, która została wskazana pismem Kuratora, w dokumentacji zlikwidowanej lub przekształconej szkoły pozostawia się jego kopię oraz pismo kuratora oświaty, szkoła, w której absolwent ponownie przystępuje do egzaminu dojrzałości, dołącza do przesłanego ksero protokołu egzaminu dojrzałości z poprzedniej sesji egzaminacyjnej tego absolwenta (nowy) protokół egzaminu dojrzałości. świadectwo dojrzałości wydaje szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości. Sposób przekazywania dokumentacji w przypadku skierowania absolwenta do zdawania egzaminu dojrzałości przed Komisją w innej szkole:

 4. § 33 Absolwent, który: 1) przerwał egzamin dojrzałości; nie zdał egzaminu dojrzałości z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej lub części ustnej, może przystąpić do części pisemnej lub części ustnej egzaminu dojrzałości z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat, przed komisją powołaną w tej samej szkole lub przed komisją powołaną przy kuratorze oświaty W uzasadnionych przypadkach absolwent, o którym mowa w ust. 1, za zgodą kuratora oświaty, może przystąpić do egzaminu dojrzałości przed komisją powołaną w innej szkole. Świadectwo dojrzałości wydaje szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości. W przypadku wyrażenia przez absolwenta woli złożenia egzaminu dojrzałości przed Komisją Egzaminacyjna Kuratora Oświaty oraz w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły, Kurator wskazuje absolwentowi szkołę*, która przejmuje jego dokumentacje w celu realizacji zapisów § 33 załącznika nr 1 (...). • *Szkoła ta, zostaje wskazana osobnym pismem Kuratora Oświaty. • Pismo otrzymują: • absolwent, • dotychczasowa szkoła, • szkoła – która wykonuje czynności wskazane w § 33 ust 2 załącznika nr 1 (...).

 5. Dyrektorzy szkół przesyłają do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości przed Komisją przy Kuratorze Oświaty: kartę zgłoszenia i protokół egzaminu dojrzałości *, uwierzytelnioną kopię arkusza ocen. *w przypadku przesyłania protokołów egzaminu dojrzałości ze szkół przekształconych, proszę o wypełnienie ich w następujący sposób: wypełniamy stronę pierwszą z danymi absolwenta, na stronie pierwszej i drugiej wypełniamy rubryki z przedmiotami, datami, ocenami i podpisami - zdanymi dotychczas przez absolwenta, Wypełniamy protokół – bez wypełniania adnotacji – rubryk z podpisem wychowawcy i podpisem oraz pieczęcią dyrektora). Dotyczy absolwentów, którzy wyrazili wolę zdawania egzaminu przed Komisją Kuratora Oświaty, a ich macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona.

 6. Terminarz czynnościzwiązanych z przygotowaniem i organizacją egzaminów dojrzałości w sesji zimowej roku szkolnego 2006/2007 w województwie dolnośląskim /dotyczy absolwentów szkół ponadpodstawowych/

 7. 1)  W przypadku, gdy szkoła istnieje (występują oddziały ponadpodstawowe) i absolwent chce zdawać przed Komisją w szkole macierzystej Absolwent deklaracja Absolwenta- do dnia przekazania zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne do Kuratorium Oświaty PKE - Komisja szkolna egzamin + świadectwo

 8. 2) W przypadku, gdy szkoła istnieje i absolwent chce zdawać przed Komisją KO Absolwent deklaracja Absolwenta Dyrektor szkoły przesłanie dokumentacji – do 6 października 2006r ! Komisja przy KO Szkoła wydaje świadectwo

 9. Absolwent Deklaracja (podanie) Absolwenta Dyrektor szkoły informacja o takich uczniach do KO (aplikacja elektroniczna „styczeń 2007” do 6 października 2006r. + podania absolwentów+ksero świadectwa ukończenia szkoły+pesel) Kurator Oświaty skierowanie do szkoły w Zespole Komisja szkolna w Zespole przeprowadzająca egzamin dojrzałości Świadectwo wydaje szkoła, do której skierowano absolwenta 3)W przypadku, gdy szkoła została przekształcona - ale istnieje w Zespole typ szkoły przeprowadzający egzamin dojrzałościlub absolwent złożył podanie o skierowanie na egzamin dojrzałości w swojej dotychczasowej- macierzystej szkole

 10. 4)W przypadku, gdy szkoła została przekształcona lub zlikwidowana, a absolwent chce zdawać w Komisji przy KO Absolwent podanie do KO (do 6 października 2006r.) + ksero świadectwo ukończenia szkoły+kserokopia strony z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr peselu. Kurator Oświaty skierowanie do szkoły, w której powołano PKE 3 Wyznaczenie szkoły – zgromadzenie dokumentacji absolwenta absolwent W szkole wskazanej składa deklarację o przystąpienie do egzaminu w Komisji KO Świadectwo wydaje szkoła  Komisja przy KO 3

 11. 5)Szkoła została przekształcona lub zlikwidowana, a absolwent chce zdawać egzamin dojrzałości w wyznaczonej Komisji –PKE, chce samodzielnie prosić o wskazanie PKE (bez pośrednictwa swojej macierzystej szkoły). Absolwent Podanie do 6 października 2006r. do KO + ksero świadectwo ukończenia szkoły+kserokopia strony z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr peselu. Kurator Oświaty skierowanie do szkoły, w której powołano PKE Wskazana PKE – przeprowadza egz. dojrzałości i szkoła wydaje świadectwo