Zasady kierowania do szk na sesj wiosenn 2007r przez kuratora o wiaty
Download
1 / 11

Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty: - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty:. W przypadku istnienia w zespole szkół oddziałów szkoły ponadpodstawowej – absolwenci szkół przekształconych będą kierowani do szkół mogących przeprowadzić egzamin dojrzałości w swoich macierzystych zespołach szkół.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty:' - aleron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zasady kierowania do szk na sesj wiosenn 2007r przez kuratora o wiaty
Zasady kierowania do szkół na sesję wiosenną 2007r., przez Kuratora Oświaty:

W przypadku istnienia w zespole szkół oddziałów szkoły ponadpodstawowej – absolwenci szkół przekształconych będą kierowani do szkół mogących przeprowadzić egzamin dojrzałości w swoich macierzystych zespołach szkół.

W przypadku braku, w macierzystym zespole szkół, typu szkoły ponadpodstawowej, mogącej przeprowadzić egzamin dojrzałości, absolwenci będą kierowani do szkół z oddziałami ponadpodstawowymi (zbliżony typ szkoły i bliskość adresu).

  • Absolwenci szkół młodzieżowych* będą zdawać egzamin w szkołach dla dorosłych.

  • * Dotyczy tylko absolwentów technikum 5-letniego i 3-letniego oraz absolwentów klas zbiorczych liceum- 4 letniego.


Przesłane indywidualnie przez absolwenta podanie (do KO we Wrocławiu) + kserokopia świadectwa ukończenia szkoły i ksero z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr pesel - do dnia 5 lutego 2007r.

lub

przesłana elektronicznie (do KO we Wrocławiu) i przekazana do dnia 5 lutego 2007r. wypełniona – przez szkoły- baza danych dotycząca absolwentów szkół młodzieżowych, którzy wyrazili wolę zdawania egzaminu w maju 2007r. + przesłana pocztą kserokopia świadectwa ukończenia szkoły i ksero z dowodu osobistego z danymi osobowymi, nr pesel.

informacje o skierowaniu absolwenta otrzymują:

dotychczasowa szkoła – posiadająca dokumentację przebiegu nauczania skierowanego absolwenta (lub archiwum, w którym dokumentacja się znajduje),

szkoła, do której skierowany jest absolwent,

absolwent – na adres domowy.

Podstawą do skierowania absolwenta do komisji w innej szkole jest:


Ksero protokółu egzaminu dojrzałości danego absolwenta Wrocławiu) z poprzedniej sesji egzaminacyjnej przesyła się do szkoły, która została wskazana pismem Kuratora,

w dokumentacji zlikwidowanej lub przekształconej szkoły pozostawia się jego kopię oraz pismo kuratora oświaty,

szkoła, w której absolwent ponownie przystępuje do egzaminu dojrzałości, dołącza do przesłanego ksero protokołu egzaminu dojrzałości z poprzedniej sesji egzaminacyjnej tego absolwenta (nowy) protokół egzaminu dojrzałości.

świadectwo dojrzałości wydaje szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości.

Sposób przekazywania dokumentacji w przypadku skierowania absolwenta do zdawania egzaminu dojrzałości przed Komisją w innej szkole:


§ 33 Wrocławiu)

Absolwent, który:

1) przerwał egzamin dojrzałości;

nie zdał egzaminu dojrzałości z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej lub części ustnej, może przystąpić do części pisemnej lub części ustnej egzaminu dojrzałości z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat, przed komisją powołaną w tej samej szkole lub przed komisją powołaną przy kuratorze oświaty

W uzasadnionych przypadkach absolwent, o którym mowa w ust. 1, za zgodą kuratora oświaty, może przystąpić do egzaminu dojrzałości przed komisją powołaną w innej szkole. Świadectwo dojrzałości wydaje szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości.

W przypadku wyrażenia przez absolwenta woli złożenia egzaminu dojrzałości przed Komisją Egzaminacyjna Kuratora Oświaty oraz w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły, Kurator wskazuje absolwentowi szkołę*, która przejmuje jego dokumentacje w celu realizacji zapisów § 33 załącznika nr 1 (...).

  • *Szkoła ta, zostaje wskazana osobnym pismem Kuratora Oświaty.

  • Pismo otrzymują:

  • absolwent,

  • dotychczasowa szkoła,

  • szkoła – która wykonuje czynności wskazane w § 33 ust 2 załącznika nr 1 (...).


Dyrektorzy szkół przesyłają do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości przed Komisją przy Kuratorze Oświaty:

kartę zgłoszenia i protokół egzaminu dojrzałości *,

uwierzytelnioną kopię arkusza ocen.

*w przypadku przesyłania protokołów egzaminu dojrzałości ze szkół przekształconych, proszę o wypełnienie ich w następujący sposób:

wypełniamy stronę pierwszą z danymi absolwenta, na stronie pierwszej i drugiej

wypełniamy rubryki z przedmiotami, datami, ocenami i podpisami - zdanymi dotychczas przez absolwenta,

Wypełniamy protokół – bez wypełniania adnotacji – rubryk z podpisem wychowawcy i podpisem oraz pieczęcią dyrektora).

Dotyczy absolwentów, którzy wyrazili wolę zdawania egzaminu przed Komisją Kuratora Oświaty, a ich macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona.


1 Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości )  W przypadku, gdy szkoła istnieje (występują oddziały ponadpodstawowe) i absolwent chce zdawać przed Komisją w szkole macierzystej

Absolwent

deklaracja Absolwenta- do dnia przekazania zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne do Kuratorium Oświaty

PKE - Komisja szkolna

egzamin + świadectwo


2 w przypadku gdy szko a istnieje i absolwent chce zdawa przed komisj ko
2) Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości W przypadku, gdy szkoła istnieje i absolwent chce zdawać przed Komisją KO

Absolwent

deklaracja Absolwenta

Dyrektor szkoły

przesłanie dokumentacji – do 5 lutego 2007r !

Komisja przy KO

Szkoła wydaje świadectwo


Absolwent Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości

Deklaracja (podanie) Absolwenta

Dyrektor szkoły

informacja o takich uczniach do KO (aplikacja elektroniczna „maj 2007” do 5 lutego 2007r. + podania absolwentów+ksero świadectwa ukończenia szkoły+pesel)

Kurator Oświaty

skierowanie do szkoły w Zespole

Komisja szkolna w Zespole przeprowadzająca egzamin dojrzałości

Świadectwo wydaje szkoła, do której skierowano absolwenta

3)W przypadku, gdy szkoła została przekształcona - ale istnieje w Zespole typ szkoły przeprowadzający egzamin dojrzałościlub absolwent złożył podanie o skierowanie na egzamin dojrzałości w swojej dotychczasowej- macierzystej szkole


4 Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości )W przypadku, gdy szkoła została przekształcona lub zlikwidowana, a absolwent chce zdawać w Komisji przy KO

Absolwent

podanie do KO (do 5 lutego 2007r.) + ksero świadectwo ukończenia szkoły+kserokopia strony z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr peselu.

Kurator Oświaty

skierowanie do szkoły, w której powołano PKE

3

Wyznaczenie szkoły – zgromadzenie dokumentacji absolwenta

absolwent

W szkole wskazanej składa deklarację o przystąpienie do egzaminu w Komisji KO

Świadectwo wydaje szkoła 

Komisja przy KO

3


5 Wrocławiu wypełnioną dokumentację uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminu dojrzałości )Szkoła została przekształcona lub zlikwidowana, a absolwent chce zdawać egzamin dojrzałości w wyznaczonej Komisji –PKE, chce samodzielnie prosić o wskazanie PKE (bez pośrednictwa swojej macierzystej szkoły).

Absolwent

Podanie do 5 lutego 2007r. do KO + ksero świadectwo ukończenia szkoły+kserokopia strony z dowodu osobistego z danymi osobowymi i nr peselu.

Kurator Oświaty

skierowanie do szkoły, w której powołano PKE

Wskazana PKE – przeprowadza egz. dojrzałości i szkoła wydaje świadectwo


ad