shmu 2
Download
Skip this Video
Download Presentation
SHMU.2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

SHMU.2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 709 Views
  • Uploaded on

SHMU.2. Lënda:Teknologji Tema:Pyetje dhe Përgjegjje Punoi:Blerina Jashari Xl9 Arsimtar:Muhamer Ujkani. Hyrje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SHMU.2' - minya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
shmu 2

SHMU.2

Lënda:TeknologjiTema:Pyetje dhe PërgjegjjePunoi:Blerina Jashari Xl9Arsimtar:Muhamer Ujkani

hyrje
Hyrje
  • Rreziqet nga rryma elektrikeMaterialet elektroteknikeProdhimi i energjisë elektrikeMaterialet elektroinstalueseElektroteknikaTransformatoriElektromotoriGjeneratoriAparatet elektrotermike
rreziqet nga rryma elektrike
Rreziqet nga rryma elektrike
  • 1.Cilat janë rreziqet kryesore nga rryma elektrike?1.Rreziqet kryesore nga rryma elektrike janë:a) rreziku i djegies nga harku elektrikb) rreziku nga goditja elektrike2.Qka do të ndodhë nëse nuk ka tokzim ose tokzimi nuk është si duhet?2.Nëse nuk ka tokzim ose tokëzimi nuk është si duhet atëherë rreziku do të jetë më i madhë për njeriun sepse mundë të përfundojë deri në vdekje.
slide4
3. Si jepet ndihma e parë në rast të goditjes së rrymës elektrike?3. a) Së pari duhet të largojmë burimin elektrikë. b) Pastrojmë gojën.c) Jepet frymë artificiale dhe masazhi i zemrës.
slide6
1. Prej nga e ka prejardhjen shprehja elektricitet?1. Shprehja elektricitet e ka prejardhjen nga fjala greke elektron që do të thotë qelibarë.2.Qka janë materialet përcjellëse?2.Materialet të cilat përmbajnë grimca të lira të elektricitetit dhe mundësojnë kalimin e rrymës elektrike, janë materiale përcjellëse.
slide7
3.Qka janë materialet izoluese?3. Materialet të cilat nuk kanë grimca të lira te elektricitetit dhe nuk e përqojnë rrymen elektrike,janë materiale izoluese.Materialet izoluese janë: goma,plastika,etj.
slide9
1. Qka quajmë central elektrik?1. Sistemin teknologjik ku prodhohet energjia elektrike e quajmë central energjik.2. Cilat janë llojet e burimeve energjike?2. Llojet e burimeve energjike janë:a) burime te ripërtëritshme: psh. era, uji, dielli,valët e detit etj.b) burime të paripërtëritshme: psh. gazi natyror, linjiti, nafta, qymyri etj.
slide10
3. Qka janë termocentralet?3. Termocentralet janë objekte ku bëhet shndërrimi i energjisë së nxehtësisë së lëndës djegëse në energji elektrike.
slide11
4. Pse ekologët dëshirojnë ti mbyllin centralet nukleare?4. Ekologët dëshirojnë ti mbyllin këto centrale sepse paraqesin rrezik të madhë nga rrezatimi radioaktiv.
slide12
5. Qka janë hidrocentralet dhe si ndahën?5.Hidrocentralet janë objekte ku bëhet shndërrimi i energjisë kinetike të ujit në energji elektrike.Hidrocentralet ndahën në rrjedhëse dhe akumuluese.
slide13
6. Cilat centrale quhen centrale alternative?6. Centralet të cilat paraqesin vetëm zgjidhje të përkohshme quhen alternative,psh: centralet e erës, e diellit, baticës dhe zbaticës.
slide15
1. Qka paraqesin simbolet elektrike?1. Simbolet elektrike janë shenja përmes së cilave paraqiten paisjet elektrike.2. Qka shërbejnë përcjellësit elektrikë?2. Përcjellësit elektrikë shërbejnë për mbajtjen e energjisë elektrike me përcjellje.
slide16
3. Qka shërbejnë gypat dhe kanalet instaluese?3. Gypat dhe kanalet instaluese shërbejnë për mbrojtjen e përcjellësve nga ndikimet e ndryshme dhe na mbrojnë nga ndikimi i tyre.
slide17
4. Qka shërbejnë kutitë shpërndarëse?4. Kutit shpërndarëse shërbejnë për vazhdimin ose degëzimin e përcjellësve dhe për vedosjen e komponentëve elektrikë.5.Qka shërbejnë qelësat?5.Qelësat janë komponentë elektrik të cilët shërbejnë për kyqjen dhe shkyqjen e qarkut elektrikë.Qelësat mundë të jenë:a) njëpolarb) serikc) alternativ
slide20
8. Qka shërben qelësi alternativ?8. Qelësi alternativ shërben për të kyqur apo shkyqur tre shpenzues.
slide21
9.Qka shërbejnë prizat?9. Prizat janë komponentë elektrikë të cilat shërbejnë për lidhjen e pajisjeve në instalim.
slide22
10.Qka shërbejnë spinat?10. Spinat janë komponentë elektrikë të cilat shërbejnë për lidhjen e paisjes me prizën.
slide23
11. Qka siguresat?11. Siguresat janë komponentë elektrikë që shërbejnë për mbrojtjen nga rrymat e mëdha që vijnë si pasojë e mbingarkesave ose lidhjeve te shkurta.
slide24
12. Cila është arsyeja e zëvendësimit të siguresave shkrirëse, me automatike ?12. Siguresat shkrirëse janë zëvendësuar me automatike, sepse ato janë më të shpejta dhe më të lehta për mirëmbajtje.13. Cilat janë llojet e darëve?13. Llojet e darëve janë:a) darë për lakimb) darë për prerjec) darë për mbrojtjed) darë për zhveshje
slide26
1. Ku paraqitet fusha magnetike?1. Fusha magnetike paraqitet atëherë kur rryma elektrike rrjedh nëpër përcjellës.2. Qka është bobina?2. Bobinë e quajmë përcjellësin e mbështjellur në formë të spirales nëpër të cilën kalon rryma elektrike.
slide27
3. Ku aplikohet elektromagneti?3. Elektromagneti përdoret në teknikë si pjesë konstruktive e zileve,makinës larëse,telefonit,në komunikacion,industri etj.
slide29
1. Qka shërben Transformatori?1. Transformatori shërben për rritjen ose zbritjen e tensionit te rrymës.
slide30
2. Kur një transformator është rritës e kur zbritës?2. Transformatori i cili rrit tensionin e rrymës elektrike, quhet transformator rritës.Transformatori i cili zbrit tensionin e rrymës elektrike, quhet transformator zbritës.
slide32
1. Qka quajmë elektromotor?1. Elektromotor quhet makina e cila bën shëndrrimin e energjisë elektrike në energji mekanike.
slide33
2. Cilët janë pjesët e motorit te rrymës së vazhduar?2. Pjesët e motorit të rrymës së vazhduar janë: statori,kolektori,rotori,dhe furqat.
slide34
3. Cilët janë pjesët e motorit të rrymës alternative?3. Pjesët e motorit të rrymës alternative janë:boshti,statori,rotori,dhe ventilatori.
slide36
1. Qka është gjeneratori?1. Gjenerator quhet makina e cila bën shndërrimin e energjisë mekanike në energji elektrike.
slide37
2. Cilët janë pjesët kryesore te gjeneratorit?2. Pjesët kryesore të gjeneratorit janë statori dhe rotori. Gjeneratori mundë të jetë një dhe tre fazorë.
slide39
1. Cilët janë pjesët e përbashkëta të aparateve elektrotermike?1. Pjesët e përbashkëta të aparateve elektrotermike janë:a) trupi ngrohësb) qelësi termikc) termostati2.Prej kujt ndërtohet trupi ngrohës?2.Trupi ngrohës ndërtohet prej legurave me rezistencë ndaj nxehtësisë,sepse ai duhet të punoj në temperatura shum më të larta.
slide40
3. Qka shërben qelësi termik?3. Qelësi termik shërben për të kyqur dhe shkyqur trupin ngrohës në aparatin elektrotermik.4.Qka shërben Termostati?4. Termostati shërben për mbajtjen e temperaturës në hapsirën përreth trupit ngrohës në nivel të caktuar.
slide41
5. Cilat janë aparatet dhe makinat që shpenzojnë më së shumti energji elektrike?5. Aparatet që shpenzojnë më së shumti energji elektrike janë: shporeti,hekuri elektrik, boileri,makina larëse,stufa termoakumuluese etj.