slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bacaan Musykilat yang akan dipelajari disini antara lain adalah : 1. SAKTAH 2. IMALAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bacaan Musykilat yang akan dipelajari disini antara lain adalah : 1. SAKTAH 2. IMALAH

play fullscreen
1 / 7

Bacaan Musykilat yang akan dipelajari disini antara lain adalah : 1. SAKTAH 2. IMALAH

574 Views Download Presentation
Download Presentation

Bacaan Musykilat yang akan dipelajari disini antara lain adalah : 1. SAKTAH 2. IMALAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BAB VIIITAJWIDBacaanMusykilatBacaanMusykilatadalahbacaanayatdalam Al-Quran yang mengandungkelainancaramembacanya. BacaanMusykilat yang akandipelajaridisiniantara lain adalah: 1. SAKTAH 2. IMALAH 3. ISYMAM 4. IKHTILAS 5. TASHIL 6. NAQL

  2. Saktah(Ö&bA )Saktahialahdiamsejenaksambilmenahannafas (tidakmenarikataumengeluarkannafas), tetapibukanwaqaf. Didalam Al-Quran bacaanSaktahterdapatdi 4 tempat, yaitu Di Surah Al-Kahfiayat 1: …. äj~] â$ ä-qQDi SurahYasinayat 52: …..ã;s äm9]=ioiDi Surah Al-Qiyamahayat 27: …. \ ã<oig~]pDi Surah Al-Muthaffifinayat 14: …. lã< gæwa

  3. Imalah(Öeäiü)Imalahartinya miring. Cara membacanyadimiringkanantarabunyifathahdankasroh (a dani), sepertibunyi “e” padakata sate. Contoh: (terdapatpadasuratHudayat41 ät}=î.iufeãkBæ

  4. Isymam ( häjEü)Isvmamartinyamonyong. Cara membacanyadenganmenggunakanmulut/bibir yang dimonyongkan. Contoh: terdapatpadasurat Yusuf ayat11 [Aq}2Qäîniýî%vceäiämäæäîî}ãqeä]

  5. Ikhtilas(@w&5ã)Ikhtilasartinyamenyambar.Cara membacanyadipercepatseakan-akanantaraduakata yang disambung. Contoh: (terdapatpadasurat An-Nurayat 52) ÙWlp?yäZîeãkscîzepäY u^&}pufeãG6}p

  6. Tashil(g~tB% )TashilartinayMudah.Maksudnyaadalahuntukmemudahkandalammembacanya.Cara membacanyadenganmemanjangkanalifnya Contoh (terdapatpadasuratSajadahayat44 “éæ=Qpéj.Qãx “

  7. Naql ( g^m)Naqlartinyamemindahkan. Maksudnyadalahmemindahkanbarishamzahkepada lam, seperti yang terdapatdalamsurat Al-Hujuratayat 11: “ läj}vã9Ræ\qBZeãkAvãCzæ“