zmeny ktor prin a z kon 499 2010 z z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmeny, ktoré prináša zákon č. 499/2010 Z. z. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmeny, ktoré prináša zákon č. 499/2010 Z. z.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Zmeny, ktoré prináša zákon č. 499/2010 Z. z. - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Zmeny, ktoré prináša zákon č. 499/2010 Z. z. Účinný od 1.1.2011. Príjmy zo zárobkovej činnosti. Do vymeriavacieho základu od 01.01.2011 vstupujú : príjmy zo závislej činnosti zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a – h), ods. 2 – 3 zákona o dani z príjmov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zmeny, ktoré prináša zákon č. 499/2010 Z. z.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr jmy zo z robkovej innosti
Príjmy zo zárobkovej činnosti

Do vymeriavacieho základu od 01.01.2011 vstupujú:

 • príjmy zo závislej činnosti zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a – h), ods. 2 – 3 zákona o dani z príjmov
 • príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu zdaňované podľa § 6 zákona o dani z príjmov
 • príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy zdaňované podľa (§ 7a § 8 zákona o dani z príjmov)
 • príjmy z podielu na zisku obchodných spoločností alebo družstiev (dividendy)
zjednotenie s da ov m z konom
Zjednotenie s daňovým zákonom
 • Odvodová neutralita znamená
 • čo sa zdaňuje, to sa aj „zodvodňuje“
 • Rozdiel je v zavedení stropu pre zdravotné poistenie
 • Pre rok 2011 je to suma 26 802 eur zo všetkých príjmov
do vymeriavacieho z kladu nevstupuj
Do vymeriavacieho základu nevstupujú:
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sú od dane oslobodené alebo sa daň z nich vyberá zrážkovo (napr. úroky v bankách, cestovná náhrada, príjem z dávok, príspevkov podľa osobitných predpisov, štipendiá atď.) 
 • príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta (tzn. príjmy, ktoré dosahujú osoby poskytujúce pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) 
 • príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. z dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov)
kto je zamestnancom
Kto je zamestnancom?
 • Zamestnancom je každý poistenec, ktorý vykonáva činnosť, z ktorej má právo na príjem zo závislej činnosti okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a okrem vráteného poistného.
 • Po 1.1.2011 pre posúdenie toho, či je niekto zamestnancom nie je podstatné, aký právny vzťah je uzatvorený. Podstatné je, že z tohto právneho vzťahu poberá príjem zo závislej činnosti.
od roku 2011 zamestnanec plat aj z
Od roku 2011 zamestnanec platí aj z
 • odstupného a odchodného
 • náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady za služobnú pohotovosť, náhrady za pohotovosť, príplatku za pohotovosť
 • príspevku zo sociálneho fondu
 • príjmu zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
 • odmeny podľa osobitného predpisu v oblasti priemyselných práv
 • odmeny vyplácanej pri pracovnom a životnom výročí
povinnos pre zamestnanca
Povinnosť pre zamestnanca
 • Od 1.1.2011 zákon ukladá zamestnancovi povinnosť oznámiť zamestnávateľovi informáciu o tom, že je alebo sa stal alebo prestal byť poistencom štátu a tiež informáciu, ktorá je rozhodujúca pre zmenu sadzby poistného (stal sa alebo prestal byť osobou so zdravotným postihnutím).
cudzinci
Cudzinci
 • Osoby s trvalým pobytom v zahraničí – konatelia, spoločníci s.r.o., členovia štatutárneho orgánu, správnej rady, dozornej rady, kontrolnej komisie a iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, komanditisti komanditnej spoločnosti, členovia družstva – ak nie sú zdravotne poistení na Slovensku a sú zdravotne poistení v cudzine okrem členských štátov EÚ, tak na tieto osoby sa nevzťahuje verejné zdravotné poistenie na Slovensku a z tohto dôvodu nie sú ani považovaní za zamestnancov na účely zdravotného poistenia.
pr ca v t toch e
Práca v štátoch EÚ
 • Všetky vzťahy s EÚ prvkom sa riadia nariadeniami EÚ 883/2004 a 987/2009, ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi a aplikujú sa priamo.
 • Platí, že osoba môže byť povinne verejne zdravotne poistená iba v jednom členskom štáte EÚ
 • Ak sa vykonáva činnosť vo viacerých štátoch EÚ, vždy je najprv dôležité určiť uplatniteľnú legislatívu, t.j. legislatívu, podľa ktorej sa bude postupovať v prípade platenia odvodov.
 • Sociálna poisťovňa vydáva formuláre E101 alebo A1 na určenie uplatniteľnej legislatívy
 • Väčšinou má prednosť vykonávanie pracovného pomeru a určenie ťažiska záujmov – trvalý pobyt
kto je samostatne z robkovo inn osoba
Kto je samostatne zárobkovo činná osoba?
 • SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa § 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v súvislosti so zárobkovou činnosťou, ktorou je dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta.
 • SZČO bude teda každý poistenec od 18 rokov, ktorý má pridelené DIČ, okrem osobných asistentov.
sz o je po novom aj
SZČO je po novom aj
 • autor, ktorý vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť, ak má DIČ
  • osoba, ktorá na území SR prenajíma byt alebo nebytový priestor alebo ich časť alebo nehnuteľnosť alebo jej časť
  • DIČ sa neprideľuje osobám, ktoré prenajímajú pozemok alebo ornú pôdu
preddavky sz o
Preddavky SZČO
 • Preddavky na poistné sa budú celý rok 2011 platiť podľa základu dane z roku 2009 tak ako vyšli v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2009.
 • Spôsob výpočtu ostáva zachovaný. Zmena je v tom, že preddavky vypočítané v ročnom zúčtovaní za rok 2010 sa použijú za celý rok 2012
dohoda so zdravotnou pois ov ou
Dohoda so zdravotnou poisťovňou
 • SZČO sa vždy môže dohodnúť so zdravotnou poisťovňou na výške preddavkov
 • Ustanovuje to § 16 ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z.
kto je dobrovo ne nezamestnan osoba
Kto je dobrovoľne nezamestnaná osoba?
 • za osobu dobrovoľne nezamestnanú sa na účely zdravotného poistenia považuje osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou, ani poistencom štátu
 • minimálny základ tzv. dobrovoľne nezamestnaných osôb je rovnaký ako pre samostatne zárobkovo činné osoby
 • tak ako doteraz sa posudzuje každý deň, t.j. stačí aby jeden deň nebol poistenec zamestnancom, SZČOani poistencom štátu a v ten deň sa stáva samoplatiteľom
 • osoba, ktorá do 31.12.2010 bola samoplatiteľ a podľa novely zákona od 1.1.2011 už samoplatiteľom nie je, je povinná nahlásiť zmenu platiteľa poistného do 31.1.2011
poistenci t tu
Poistenci štátu
 • Okruh poistencov štátu sa nezmenil
 • Zrušila sa výnimka, podľa ktorej mohli zarobiť zákonom stanovenú čiastku a ostať poistencom štátu
 • Po novom zadefinované osoby vždy ostávajú poistencami štátu
 • Ak budú mať príjem budú povinní z neho zaplatiť poistné
zmena defin cie tudenta
Zmena definície študenta
 • Od. 01.01.2011 sa za nezaopatrené dieťa teda poistenca štátu nepovažuje študent denného aj externého štúdia nad 26 rokov. Takáto osoba je povinná splniť si oznamovaciu povinnosť v zmysle § 23 Zákona 580/2004 Z.z. do 31.01.2011.
 • Bola stanovená hranica do dovŕšenia 26 rokov veku
 • Za nezaopatrené dieťa sa považuje iba študent, ktorý študuje na prvej vysokej škole,
 • Za dobu štúdia sa považuje aj doba prázdnin po skončení druhého stupňa až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia.
platenie poistn ho z dividend
Platenie poistného z dividend
 • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
 • podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
 • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva
kto plat z dividend
Kto platí z dividend?
 • Z príjmu z dividend platia poistné všetky skupiny poistencov – fyzické osoby, t.j. zamestnanci, SZČO, DNO aj poistenci štátu.
 • Vymeriavacím základom pre odvod poistného z dividend je príjem, ktorý v rozhodujúcom (kalendárny rok) presiahne sumu mesačného minimálneho základu – 329,06 euro.
 • Ak príjem z dividend presiahne mesačný minimálny základ, do vymeriavacieho základu sa zahrnie len príjem nad minimálny základ.
ak dividendy sa zodvodnia
Aké dividendy sa zodvodnia?
 • Povinnosť platiť poistné z dividend sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2011 (§ 36 ods. 12). Teda z dividend sa bude poistné prvý krát platiť v ročnom zúčtovaní za rok 2012 podávanom do 31.03.2013.
 • Preddavky sa z dividend nebudú platiť, vyrovnávať sa budú až v ročnom zúčtovaní poistného
kapit lov pr jem a ostatn pr jmy
Kapitálový príjem a ostatné príjmy
 • Od 1.1.2011 všetky skupiny poistencov – zamestnanci, SZČO, DNO aj poistenci štátu – budú platiť zdravotné poistenie aj z príjmov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov zdanených podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmu s výnimkou príjmu, z ktorého sa daň vybrala zrážkou.
 • Vymeriavacím základom je základ dane z týchto príjmov. Sadzba poistného je 14% z vymeriavacieho základu, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7%.
 • Zúčtujú sa až v ročnom zúčtovaní poistného.
po novom sa zodvodnia
Po novom sa zodvodnia
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,
 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí
novela uprav
Novela upraví
 • Poistenci štátu zaplatia len zo skutočne zarobených príjmov, t.j. ak nebudú povinní podať daňové priznanie, nebudú platiť žiadne poistné
 • Definíciu študenta
ro n z tovanie za rok 2010
Ročné zúčtovanie za rok 2010
 • Ročné zúčtovanie za rok 2010 sa vykoná podľa predpisov účinných do konca roka 2010
 • Elektronicky vyplniteľné tlačivá zabezpečuje ústredný portál verejnej správy
 • www.portal.gov.sk
 • Stručné info nájdete aj na www.mzsr.sk
d le it
Dôležité!
 • Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo bezplatnú kontaktnú linku s cieľom pomôcť ľuďom získať informácie o novej legislatíve, na ktorej Vám odpovieme na Vaše otázky
 • 0800 611 117
 • Naše operátorky Vám budú k dispozícii od 8.00 hod. do 15.00 hod. počas pracovných dní