ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
Download
1 / 50

The Comptroller General’s Department กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม. สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ 0 2298 6300-4. The Comptroller General’s Department กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. กระบวนการจัดหาพัสดุ. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน. ประเภทของการจัดหา. การเช่า. การแลกเปลี่ยน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The Comptroller General’s Department กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง' - min


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


กระบวนการจัดหาพัสดุระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ประเภทของการจัดหา

การเช่า

การแลกเปลี่ยน

การจ้างที่ปรึกษา

การจ้าง

การซื้อ

การจัดทำเอง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินงบประมาณ

ปรึกษา หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษา สำรวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

ปรึกษาไทย หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและ

ได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


หน้าที่ขอระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีงศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย

รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนที่ปรึกษาไทย

รวบรวม จัดทำ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปรึกษาไทย

เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชนผู้สนใจ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

หลัก

ข้อยกเว้น

ให้ส่วนราชการจ้าง

ที่ปรึกษาไทยเป็น

ที่ปรึกษาหลัก

(Lead Firm)

สามารถจ้างที่ปรึกษา

ต่างประเทศ โดยต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

10 เมษายน 2550

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง

ที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานรัฐ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ

กรณีที่ 1

กรณีไม่อาจจัดจ้างที่ปรึกษาไทยที่เหมาะสมได้

ให้จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศได้ในกรณีต่อไปนี้

โดยให้เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน

ผู้ดำเนินการที่จะจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ

การจ้างที่ปรึกษา ซึ่งแหล่งเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้กำหนดเงื่อนไขให้พิจารณาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศด้วย

กรณีได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น และไม่มีที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถให้บริการได้

กรณีที่ 1 แบ่งเป็น 3 ลักษณะ

1.

การจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรม

ที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ

2.

3.

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ

กรณีที่ 2

กรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตาม กรณีที่ 1 และมีความจำเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ

ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ

การจ้างที่ปรึกษา มี 2 วิธีคือ

วิธีตกลง

วิธีคัดเลือก

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีตกลง

มี 2 คณะ ได้แก่

คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก

1.

2.

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


องค์ประกอบคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ 1 คน

กรรมการอย่างน้อย 4 คน

 • ระดับ 6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน

 • กรณีที่ดำเนินการด้วยเงินกู้ให้มีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย 1 คน

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


องค์ประกอบคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา

กวพ. ได้แจ้งเวียนแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๔๔๘ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑

จากเดิม กำหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับต่าง ๆ เป็นไม่กำหนดประเภท สายงาน และระดับ กล่าวคือ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การประชุมของคณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ

- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง

องค์ประชุม

- ให้นำข้อ 36 มาใช้บังคับโดย

อนุโลม

การประชุม

- ถือเสียงข้างมาก

- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง

เพิ่มอีก 1 เสียง

มติกรรมการ


การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงหมายถึง การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบและเคยเห็นความสามารถและผลงานมาแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


รายงานขอจ้างที่การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงปรึกษา

รายละเอียดรายงาน

รายงาน (ข้อ 78)

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (TOR)

หน.ส่วนราชการ

จนท. พัสดุ

คุณสมบัติของที่ปรึกษา

วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

เหตุผลในการจ้างโดยวิธีตกลง

ข้อเสนออื่นๆ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบฯ ตามรายงานดังกล่าวแล้ว

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจ้าง ซึ่งสามารถจ้างได้

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- เป็นการจ้างที่มีค่างานไม่เกิน 100,000 บาท

- เป็นการจ้างเพื่อทำงานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทำอยู่แล้ว

- เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่า ผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้

บริการตามที่ต้องการมีจำนวนจำกัด และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท

- เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนให้ดำเนินการจ้างได้โดยตรง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง (ต่อ)

- เป็นการจ้างที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำรายงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการจ้างโดยวิธีตกลงให้ กวพ. ทราบ โดยมิชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการจ้าง แต่ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ กวพ. ให้ความเห็นชอบ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงมีหน้าที่ ดังนี้

 • พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา

 • พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้าง และเจรจาต่อรอง

 • พิจารณารายละเอียดที่จะกำหนดไว้ในสัญญา

 • ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก หมายถึง การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาน้อยรายดังกล่าวยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

รายงาน (ข้อ 78)

หน.ส่วนราชการ

จนท.พัสดุ

ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่างประเทศ

วิธีการ

ที่ปรึกษาไทย ขอรายชื่อจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

คัดเลือกที่ปรึกษาให้น้อยราย

(ไม่เกิน 6 ราย)

และคัดเลือกรายที่ดีที่สุด

การดำเนินการ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

2. ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว

1. ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็น 2 ซอง

 • ให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

 • คัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โดยให้เหลืออย่างมาก 6 ราย

 • ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษาขอรายชื่อที่ปรึกษาที่มี คุณสมบัติเหมาะสมให้มากรายที่สุด

 • ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้

 • เพื่อให้ยื่นข้อเสนอรับงาน ตามวิธีหนึ่งวิธีใด

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

 • คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 • ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 • โดยพิจารณาว่า ที่ปรึกษาที่มายื่นซองมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

 • ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 • พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 • ทุกรายและจัดลำดับไว้

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

ในกรณีที่ใช้วิธี (1) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของ

ที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และเจรจาต่อรอง

ให้ได้ราคาที่เหมาะสม

ในกรณีที่ใช้วิธี (2) ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอ

ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

กรณีถ้าหากเจรจากับที่ปรึกษาไม่ได้ผลให้เสนอ

หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษา

รายนั้น แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอ

ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม

เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว ให้พิจารณาเงื่อนไข

ที่จะกำหนดไว้ในสัญญา

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

กรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตาม (1) หลังจากตัดสิน

ทำสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วให้ส่งคืนซอง

ข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอื่นที่ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน

1.

1.

ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกออกเป็น 2 ซอง

ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกออกเป็น 2 ซอง

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ให้ยื่นข้อเสนอ

ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ให้ยื่นข้อเสนอ

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยพิจารณาว่าที่ปรึกษาที่มายื่นซองมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยพิจารณาว่าที่ปรึกษาที่มายื่นซองมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา

ทุกรายและจัดลำดับ

ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา

ทุกรายและจัดลำดับ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานไม่ยุ่งยากซับซ้อนการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน

6.

7.

8.

เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลำดับไว้ ลำดับที่ 1-3 พร้อมกันแล้วเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุดมาเจรจาต่อรองเป็นลำดับแรก ถ้าเจรจาไม่ได้ผลให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป ตามลำดับ

เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้ว ให้พิจารณาเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญา

ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ผู้มีอำนาจสั่งจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 91)

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ค่าจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 91)

อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จำนวนคน-เดือน(MAN-MONTHS) เท่าที่จำเป็น ดัชนีค่าครองชีพ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


อัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษาอัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่ในระหว่างจัดทำ

ประมาณการ อัตราจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้อัตราการจ้าง

ที่ปรึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ทั้งนี้มีปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น การได้รับค่าจ้างจากงานศึกษา

ครั้งก่อน เป็นต้น แต่สามารถสรุปอัตราจ้างบริษัท

ที่ปรึกษาได้ ดังนี้

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


อัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษาอัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษา

1. ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สำหรับกลุ่มบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


อัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษาอัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษา

2. ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปสำหรับด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และสถาปนิก

** ประสบการณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศให้เริ่มนับจากประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษานั้น ๆ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


อัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษาอัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษา

3. ที่ปรึกษาไทยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับด้านวิศวกรรม การเงิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์

** หากมีประสบการณ์และทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารจัดการโครงการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ และรองผู้จัดการโครงการ ให้เพิ่มค่าจ้างสำหรับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 20,000-50,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับความยากและความซ้ำซ้อนของงานด้วย

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


อัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษาอัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4. บุคลากรไทยสนับสนุน(Supporting Staff) ด้านวิศวกรรม การเงิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสถาปนิก อัตราจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 30,000-50,000 บาท

5. ตำแหน่งเลขานุการ อัตราค่าจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000 -25,000 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ผู้ส่งเอกสาร หรืออื่นๆ อัตราจ้างต่อเดือน อยู่ที่ประมาณ 12,000-15,000 บาท

7. ค่าเช่ารถรวมคนขับรถ ประมาณเดือนละ 30,000-35,000 บาท

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2292 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง

ที่ กค 0903/ว 99

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ่ายเงินล่วงหน้าแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่

ในกรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เพื่อค้ำประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไป

กรณีจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไม่ได้เกินร้อยละ 50 และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าก็ได้

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การคืนหนังสือค้ำประกันการคืนหนังสือค้ำประกัน

การคืนหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)

ให้คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


หลักประกันผลงานการคืนหนังสือค้ำประกัน

 • การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการชำระเงินออกเป็นงวดให้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง หรือ

หลักประกันผลงาน

 • ให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารวางค้ำประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


หลักประกันผลงานการคืนหนังสือค้ำประกัน

คืนภายใน 45 วัน นับแต่.......... (ตัวอย่างเช่น “การจ่ายเงินงวดสุดท้าย” เป็นต้น )

การคืนหลักประกันผลงาน

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบ การคืนหนังสือค้ำประกันและควบคุมงานก่อสร้าง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

 • การดำเนินการในเรื่องของการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การออกแบบ และหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 44 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2536 ก่อน จึงจะดำเนินการจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงาน ตามส่วนที่ 4 ของระเบียบฯ 35 ได้

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง(ต่อ)

การออกแบบก่อสร้างอาคาร

เมื่อได้ทราบยอดเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ส่วนราชการจะต้องดำเนินการออกแบบก่อสร้างอาคารโดยเร็ว ถ้าส่วนราชการนั้นไม่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการออกแบบก่อสร้างได้ ให้มีหนังสือขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือส่วนราชการอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างอย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง อย่างช้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง(ต่อ)

การออกแบบก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อจะแจ้งตอบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องว่าจะรับออกแบบได้หรือไม่ เมื่อส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอให้ออกแบบก่อสร้างว่าสามารถออกแบบได้แล้ว ก็ให้แจ้งตอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง(ต่อ)

การออกแบบก่อสร้างอาคาร

กรณีที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือว่า ไม่สามารถดำเนินให้ได้ หรือไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาข้างต้นให้ทวงถามทันที และเมื่อพ้นกำหนดเวลา 15 วันนับจากวันที่ทวงถามและยังไม่ได้รับคำตอบให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร โดยขอทำความตกลงด้านการเงินกับสำนักงบประมาณต่อไป

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง(ต่อ)

การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการที่ไม่สามารถดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างได้เอง และเป็นกรณีที่ได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือส่วนราชการอื่นดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้

เมื่อมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ 29 แล้ว ให้มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการที่ดำเนินการออกแบบ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมงานก่อสร้างฯ

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง(ต่อ)

การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

ให้ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อแจ้งตอบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

ถ้าส่วนราชการแจ้งตอบว่าสามารถดำเนินการให้ได้ ก็ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทำหนังสือแจ้งตอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง(ต่อ)

การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

กรณีที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้ หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลา หรือเป็นกรณีที่ได้จ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง ให้ส่วนราชการจ้างเอกชนเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยขอทำความตกลงด้านการเงินกับสำนักงบประมาณต่อไป

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


การจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง(ต่อ)

การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

นอกจากกรณีที่ได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือส่วนราชการอื่นดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้ หากส่วนราชการมีความประสงค์จะขอความร่วมมือกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมงานก่อสร้างอาคารก็ให้กระทำได้

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลางโทร. 02-298-6300-5e-mail : [email protected]

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ0 2298 6300-4

The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ad