1 / 5

Budování ČSR

Budování ČSR. První volby Obnova mírové výroby Obtíže prvního období Začíná prosperita ČSR. První volby. První volby v ČSR vyhrála Sociální demokracie Sociální demokracie spolu s Agrární stranou vytvořily koalici, která vešla do historie pod názvem Rudo – zelená koalice.

milt
Download Presentation

Budování ČSR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Budování ČSR První volby Obnova mírové výroby Obtíže prvního období Začíná prosperita ČSR

  2. První volby • První volby v ČSR vyhrála Sociální demokracie • Sociální demokracie spolu s Agrární stranou vytvořily koalici, která vešla do historie pod názvem Rudo – zelená koalice

  3. Obnova mírové výroby • Obnova mírové výroby stejně jako v celé Evropě probíhala pomalu • V prvních letech po válce ještě nerostla životní úroveň, což přineslo určité rozčarování • Přesto vznikaly nové podniky a staré se postupně modernizovaly • Přichází nový životní styl, modernizace měst. Zákon o velké Praze 1922

  4. Obtíže prvního období • Pomalý růst životní úrovně vedl k nespokojenosti uvnitř vládnoucí Sociální demokracie – rozkol radikálové x umírnění („boj o Lidový dům“, generální stávka) • Výsledek: umírněné vedení Sociální demokracie uhájilo pozice a radikálové vytvořili novou stranu – Komunistická strana Československa (květen 1921) • Další problém ČSR – rozdílná úroveň jednotlivých částí (zaostalé Slovensko a Podkarpatská Rus) • Zároveň s těmito problémy se rozpadá Rudo – zelená koalice a je vystřídána úřednickou vládou J. Černého (1920-21) a přechodnou vládou E.Beneše (1921 – 1922)

  5. Začíná prosperita ČSR • Stabilní vládu má ČSR od r. 1922 – Všenárodní koalice v čele s A. Švehlou (Agrární strana) • Po překonání problémů ČSR od roku 1924 velice prosperovala a zařadila se mezi 10 nejprůmyslovějších států světa • V této souvislosti prudce rostla životní úroveň Antonín Švehla (video)

More Related