Download
aerodinamika a fas dna technika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aerodinamika a Fasádna Technika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aerodinamika a Fasádna Technika

Aerodinamika a Fasádna Technika

275 Views Download Presentation
Download Presentation

Aerodinamika a Fasádna Technika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aerodinamika a Fasádna Technika TU Košice - Stavebná fakulta Katedra architektúry a konštrukcií budov Prednášajúci: Ing. Martin Lopušniak, PhD.

 2. Obsah projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb • členenie stavby na požiarne úseky, • určenie požiarneho rizika, • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, • určenie požiadaviek na únikové cesty, • určenie odstupových vzdialeností, • určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, • určenie zariadení na protipožiarny zásah.

 3. Projekt PBS ?

 4. Dĺžka únikovej cesty Dĺžka únikovej cesty je vzdialenosť medzi začiatkom únikovej cesty a východom z nej na voľné priestranstvo.

 5. Dĺžka únikovej cesty • Dĺžka nechránenej únikovej cesty je vzdialenosť medzi jej začiatkom a východom z nej na voľné priestranstvo alebo vzdialenosť medzi jej začiatkom a vstupom do chránenej únikovej cesty alebo do čiastočne chránenej únikovej cesty. Začiatok nechránenej únikovej cesty je: • v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku, alebo • na osi východu z miestnosti, ktorej podlahová plocha je menšia ako 40 m2, alebo • na osi východu z miestnosti alebo z funkčne ucelenej skupiny miestností s podlahovou plochou najviac 100 m2, ak vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta k východu z miestnosti je najviac 15 m, alebo súčiniteľ rýchlosti horľavých látok nie je vyšší ako 1,1 a súčasne nie je v týchto miestnostiach viac ako 40 osôb.

 6. Dĺžka únikovej cesty

 7. Dovolená dĺžka únikovej cesty V stavbách určených na bývanie alebo ubytovanie môže mať čiastočne chránená úniková cesta z obytných buniek a priestorov domového vybavenia dĺžku najviac: • 20 m, ak vedie k jednému východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty, • 40 m k najbližšiemu východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty, ak čiastočne chránená úniková cesta vedie k dvom alebo k viacerým východom. V stavbách určených na bývanie najviac so štyrmi nadzemnými podlažiami nie je obmedzená dĺžka čiastočne chránenej únikovej cesty, do ktorej vedú dvere z najviac šiestich obytných buniek na každom podlaží a ktorá vedie na voľné priestranstvo.

 8. Projekt PBS

 9. Šírka únikovej cesty Šírka únikovej cesty sa vyjadruje počtom únikových pruhov. Najmenší počet únikových pruhov sa určuje:

 10. Šírka únikovej cesty • Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty je jeden únikový pruh. • Únikový pruh je priestor únikovej cesty so šírkou 0,55 m. • Najmenšia šírka čiastočne chránenej únikovej cesty alebo chránenej únikovej cesty je jeden a pol únikového pruhu. Túto podmienku spĺňajú dvere so šírkou 0,80 m.

 11. Šírka únikovej cesty Šírka únikovej cesty sa určuje násobkami polovice únikového pruhu (1; 1,5; 2; 2,5; 3 atď.). Šírka únikovej cesty určenej na evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu sa odporúča najmenej 1100 mm. Šírka únikovej cesty určenej na evakuáciu osôb neschopných samostatného pohybu nesmie byť menšia ako 1 650 mm.

 12. Projekt PBS

 13. Spájanie únikových ciest - pruhov • Ak do čiastočne chránenej únikovej cesty alebo do chránenej únikovej cesty vedie v jednom podlaží viac nechránených únikových ciest z jedného požiarneho úseku, musí sa šírka nadväzujúcej únikovej cesty rovnať aspoň súčtu minimálneho počtu únikových pruhov týchto nechránených únikových ciest.

 14. Projekt PBS

 15. Projekt PBS

 16. Projekt PBS

 17. Projekt PBS Dovolený čas evakuácie osôb „tu“ (min)

 18. Projekt PBS Dovolený čas evakuácie osôb „tu“ (min)

 19. Osvetlenie a označenie únikových ciest • Únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom. • Chránené únikové cesty a čiastočne chránené únikové cesty, nechránené únikové cesty alebo náhradné únikové možnosti, ktoré slúžia na únik viac ako 50 osôb, musia byť vybavené núdzovým osvetlením. • Bezpečnostné a náhradné osvetlenie sa navrhuje v zhromažďovacích priestoroch a na únikových cestách z nich, alebo na miestach dozoru nad prevádzkou stavby (v ohlasovniach požiaru) a na miestach so zariadeniami umožňujúcimi evakuáciu osôb, so zariadeniami obmedzujúcimi šírenie požiaru a so zariadeniami napomáhajúcimi likvidáciu požiaru alebo ovládacie prvky týchto zariadení. • Všetky únikové cesty z lôžkovej časti stavby zdravotníckeho zariadenia musia byť osvetlené umelým svetlom. • Únikové cesty z požiarneho úseku, v ktorom sú osoby neschopné samostatného pohybu, musia byť osvetlené umelým svetlom až po východ na voľné priestranstvo.

 20. Osvetlenie a označenie únikových ciest Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. Smer úniku musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla: • na chránenej únikovej ceste typu B a na chránenej únikovej ceste typu C, • na únikových cestách v stavbe určenej na ubytovanie, • na únikových cestách zo zhromažďovacieho priestoru a z lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia

 21. Podlaha na únikovej ceste • Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni. Neplatí to na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu, plochú strechu, balkón, pavlač a podobne.

 22. Podlaha a dvere na únikovej ceste • Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť zásahu hasičskej jednotky. • Dvere na únikovej ceste okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. • Neplatí to na dvere, ktoré vedú zo stavby určenej na bývanie na voľné priestranstvo a na dvere vedúce zo stavby na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 100 osôb.

 23. Podlaha a dvere na únikovej ceste • Dvere na únikovej ceste nesmú pri otvorení zúžiť šírku únikovej cesty pod hodnotu, stanovenú výpočtom. • Okolo dvier na únikovej ceste zo zhromažd'ovacieho priestoru a dvier na únikových cestách pre viac ako 300 osôb by sa nemali vyskytovať ostenia obrátené proti smeru evakuácie osôb.

 24. Podlaha a dvere na únikovej ceste • Dvere na únikovej ceste zo zhromažďovacieho priestoru a na únikovej ceste pre viac ako 300 osôb musia byť na strane v smere úniku opatrené panikovým východovým uzáverom ovládaným horizontálnym držadlom.

 25. POSÚDENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ TU Košice - Stavebná fakulta

 26. Obsah projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb • členenie stavby na požiarne úseky, • určenie požiarneho rizika, • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, • určenie požiadaviek na únikové cesty, • určenie odstupových vzdialeností, • určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, • určenie zariadení na protipožiarny zásah.

 27. Požiarne nebezpečný priestor Preneseniu požiaru z požiarneho úseku na iný požiarny úsek alebo stavbu bránia požiarne deliace konštrukcie a odstupové vzdialenosť. Pri požiari sa okolo stavby vytvára požiarne nebezpečný priestor požiarne otvorenými plochami v obvodových konštrukciách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Požiarne nebezpečný priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie.

 28. Požiarne nebezpečný priestor Požiarne nebezpečný priestor pred požiarne otvorenou plochou požiarneho úseku je ohraničený plochou, vedenou v odstupovej vzdialenosti d (m) rovnobežne s požiarne otvorenou plochou požiarneho úseku.

 29. Požiarne nebezpečný priestor Výškovo je požiarne nebezpečný priestor pred požiarne otvorenou plochou požiarneho úseku určený podobne ako po stranách.

 30. Požiarne nebezpečný priestor Pri určovaní požiarne nebezpečného priestoru je potrebné posúdiť, či v prípade požiaru nenastane padanie horiacich častíc stavebných konštrukcií, ktoré by mohli rozšíriť požiar mimo požiarne nebezpečný priestor stavby.

 31. Požiadavky na požiarne nebezpečný priestor Požiarne nebezpečný priestor môže zasahovať do verejného priestranstva, napr. do ulice, námestia, parku, priestoru vodnej plochy. Ak sa požiarne nebezpečné priestory požiarnych úsekov navzájom prekrývajú, alebo do seba zapadajú, považuje sa za rozhodujúci väčší požiarne nebezpečný priestor.

 32. Požiadavky na požiarne nebezpečný priestor Požiarne nebezpečný priestor sa neurčuje pre: • požiarne úseky bez požiarneho rizika, • chránené únikové cesty

 33. Požiadavky na požiarne nebezpečný priestor V požiarnom nebezpečnom priestore požiarneho úseku stavby môžu byť umiestnené iné požiarne úseky ak ich: • obvodové steny zasahujúce do požiarne nebezpečného priestoru majú požiarnu odolnosť najmenej R0. Povrchové úpravy dodatočného zateplenia musia mať povrchovú úpravu s indexom šírenia plameňa iS = 0 mm/min

 34. Požiadavky na požiarne nebezpečný priestor V požiarnom nebezpečnom priestore požiarneho úseku stavby môžu byť umiestnené iné požiarne úseky ak ich: • strešný plášť alebo jeho časť zasahuje do požiarne nebezpečného priestoru iného požiarneho úseku, je vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 a jeho povrchová vrstva z horľavých látok môže mať hrúbku najviac 15 mm a nesmie šíriť oheň,

 35. Zrovnávacia rovina požiarne otvorených plôch • Ak v obvodovej stene požiarneho úseku požiarne otvorené plochy nie sú v jednej rovine, môžu sa tieto plochy pri určovaní odstupovej vzdialenosti priemietnuť do zrovnávacej roviny požiarne otvorených plôch. • Polohu zrovnávacej roviny požiarne otvorených plôch určujeme čo najbližšie k obvodovej stene.

 36. Požiarne otvorené plochy Požiarne otvorené plochy môžu byť: • úplne požiarne otvorené • úplne požiarne otvorené plochy strešných plášťov • čiastočne požiarne otvorené • čiastočne požiarne otvorené plochy strešných plášťov

 37. Požiarne otvorené plochy • Úplne požiarne otvorená plocha je plocha obvodovej steny alebo jej časti, ak jej požadovaná požiarna odolnosť nie je určená výpočtom, alebo nie je dokázaná certifikátom požiarnej odolnosti (bežné okno, dvere, presklená fasáda a pod.). • Požiarne otvorenou plochou je strešný plášť, ktorý nespĺňa požiadavku na požiarnu odolnosť alebo je vyhotovený z konštrukcie druhu D3. • Požiarne neuzatvárateľné otvory (napr. svetlíky) v strešnom plášti sa posudzujú ako požiarne otvorená plocha.

 38. 0dstupová vzdialenosť od požiarneho úseku Preneseniu požiaru z požiarneho úseku na iný požiarny úsek alebo stavbu bránia požiarne deliace konštrukcie a odstupové vzdialenosť. Pri požiari sa okolo stavby vytvára požiarne nebezpečný priestor požiarne otvorenými plochami v obvodových konštrukciách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Požiarne nebezpečný priestor je priestor okolo stavby, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Požiarne nebezpečný priestor sa určuje pre každú stavbu.

 39. Určenie odstupovej vzdialenosti od požiarneho úseku určí sa celková plocha SP (m2) obvodovej steny alebo strešného plášťa s dĺžkou l (m) a výškou hu (m). Ak požiarne otvorené plochy nie sú rozmiestnené po celej ploche SP, zvolí sa za SP čo najmenšia plocha pravouhlého štvoruholníka s dĺžkou l1 (m) a výškou hu1 (m), v ktorej ležia všetky požiarne otvorené plochy.

 40. 0dstupová vzdialenosť od požiarneho úseku

 41. Návrh a posúdenie požiarno-technických zariadení a zariadení na účinný zásah TU Košice - Stavebná fakulta

 42. Obsah projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavieb • členenie stavby na požiarne úseky, • určenie požiarneho rizika, • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, • určenie požiadaviek na únikové cesty, • určenie odstupových vzdialeností, • určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, • určenie zariadení na protipožiarny zásah.

 43. Rozdelenie požiarno-technických zariadení Požiarno-technické zariadenia slúžia na účinnejšiu a efektívnejšiu likvidáciu požiaru v súčinnosti s jednotkami Hasičského a záchranného zboru. Ich prínosom je najmä: • identifikácia miesta požiaru, skrátenie času od vzniku po ohlásenie požiaru (EPS), • odvod dymu a tepla z horiaceho priestor, čo má vplyv na bezpečnú evakuáciu a hasebný zásah a dobu odolnosti stavebných konštrukcií (ZODT), • lokalizácia a uvedenie požiaru pod kontrolu (SHZ), • možnosť riadenia evakuácie (domáci rozhlas).

 44. Rozdelenie požiarno-technických zariadení V prípade ďalšieho rozvoja požiaru tieto zariadenie dopĺňajú zariadenia na účinný zásah medzi ktoré patria: • prístupové komunikácie, • nástupné plochy, • zásahové cesty, • zabezpečenie vody na hasenie požiaru • požiarne výťahy.

 45. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) slúži na identifikáciu vzniknutého požiaru optickým a akustickým signálom. Identifikácia požiaru je vykonávaná hlásičmi požiaru. Hlásiče môžu byť rôzneho charakteru v závislosti od typu stráženého priestoru. Signál z hlásičov požiaru je vedený linkami do miesta so stálou ostrahou, ktorým môže byť priestor v budove so stálou službou, alebo aj centrály hasičskej jednotky.

 46. Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie V zmysle vyhlášky MVSR 94/2004 zariadením EPS musí byť vybavená stavba: určená na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktorá má konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý, určená na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktorá má konštrukčný celok nehorľavý, zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou, v ktorej je zhromažďovací priestor pre viac ako 200 osôb, v ktorej sa v podzemných podlažiach zdržuje viac ako 20 osôb. požiarny úsek, v ktorom je hromadná garáž pre viac ako 50 motorových vozidiel.

 47. Stabilné hasiace zariadenia Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) je zariadenie, ktoré umožňuje lokalizáciu a uvedenie požiaru pod kontrolu. Vo väčšine prípadov sú SHZ napojené na systém stráženia požiarneho úseku pomocou EPS. SHZ sa môžu uvádzať do činnosti ručne alebo automaticky (na základe signálu z EPS). SHZ sa najčastejšie inštalujú najmä v priestoroch s veľkou pôdorysnou plochou (nákupné centrá, priemyselné výrobné budovy, výstavné priestory a pod.), kde v rámci posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby umožňujú zväčšiť pôdorysnú plochu požiarneho úseku na väčšiu hodnotu ako je maximálna plocha. SHZ sa taktiež zavádza v priestoroch s vysokým požiarnym rizikom alebo vysokou hodnotou majetku. V takýchto prípadoch SHZ umožňuje výpočtové zníženie súčiniteľa horľavých látok a (-) požiarneho úseku v ktorom sa SHZ nachádza.

 48. Stabilné hasiace zariadenia V zmysle vyhlášky MVSR 94/2004 Z.z. SHZ musí byť vybavená: • ubytovacia časť hotela určeného na ubytovanie viac ako 300 osôb, • ubytovacia časť inej stavby určenej na ubytovanie viac ako 500 osôb, • lôžková časť stavby zdravotníckeho zariadenia určená pre viac ako 800 osôb, • výstavná hala, v ktorej požiarny úsek má plochu viac ako 5 000 m2, • plocha požiarneho úseku obchodných priestorov väčšia ako 1000 m2. Neplatí to, ak požiarny úsek obchodných priestorov sa nachádza v stavbe s jedným nadzemným podlažím a má plochu najviac 2000 m2 a predpokladaný čas evakuácie je najviac 90 % hodnoty dovoleného času evakuácie tud. • Vzhľadom na náročnosť technického riešenia sa v prípade SHZ ale aj EPS vypracúva samostatná projektová dokumentácia, ktorú rieši projektant s oprávnením na projektovanie EPS a SHZ.

 49. Hasiace prístroje V prípade vzniku požiaru v jeho počiatočnej fáze sú účinným nástrojom na hasenie hasiace prístroje. Ich účinnosť je závislá od typu a použitia hasiacej látky na vzniknutý požiar. Hasiace prístroje sa umiestňujú v stavbe na dobre viditeľnom a prístupnom mieste. Vzájomná vzdialenosť by nemala byť väčšia ako 30 m. V prípade budov halového typu (predajné priestory, výstavné priestory, a pod.) sa vzdialenosť medzi hasiacimi prístrojmi znižuje na 20 m. Hasiace prístroje je vhodné umiestňovať do blízkosti miestností alebo častí požiarneho úseku, kde sa predpokladá väčšie požiarne zaťaženie. Vhodnosť jednotlivých druhov hasiacej látky je uvedená v tabuľke 6.1.

 50. Typy hasiacich prístrojov