Internasjonal privatrett svake kontraktsparter
Download
1 / 32

INTERNASJONAL PRIVATRETT Svake kontraktsparter - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

INTERNASJONAL PRIVATRETT Svake kontraktsparter. Marie Nesvik. Eksempel. Italiensk kabinansatt flyr internasjonale ruter for irsk flyselskap fra base på Rygge Jurisdiksjons- og lovvalgsklausul i arbeidsavtalen peker ut irske domstoler og irsk rett

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INTERNASJONAL PRIVATRETT Svake kontraktsparter' - mills


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Internasjonal privatrett svake kontraktsparter

INTERNASJONAL PRIVATRETTSvake kontraktsparter

Marie Nesvik


Eksempel
Eksempel

 • Italiensk kabinansatt flyr internasjonale ruter for irsk flyselskap fra base på Rygge

 • Jurisdiksjons- og lovvalgsklausul i arbeidsavtalen peker ut irske domstoler og irsk rett

 • Den kabinansatte blir oppsagt og anlegger søksmål om erstatning etter arbeidsmiljølovens regler ved Moss tingrett


Hvem beskyttes
Hvem beskyttes …

 • Forsikringstakere

 • Forbrukere

 • Arbeidstakere


Hvorfor
… hvorfor…

 • Antatt ubalanse i avtaleforholdet:

  • En «sterk» part (forsikringsselskapet, forbrukerens medkontrahent i en forbrukerkontrakt, arbeidsgiver)

  • En «svak» part (forsikringstaker, forbruker, arbeidstaker)


Og hvordan
… og hvordan?

 • Jurisdiksjons- og lovvalgsregler som beskytter den svake part, og som søker å veie opp for den antatte skjevheten i styrkeforholdet mellom avtalepartene


Verneting kilder
Verneting – kilder

 • Luganokonvensjonen:

  • Forsikringsavtaler (avsnitt 3)

  • Forbrukeravtaler (avsnitt 4)

  • Individuelle arbeidsavtaler (avsnitt 5)

 • Tvisteloven, §4-3, 4-4 og 4-6, i tillegg til:

  • Forsikringsavtaler (§ 4-5 (9))

  • Forbrukeravtaler (§ 4-5 (7))

  • Individuelle arbeidsavtaler (§ 4-5 (4))


Utgangspunkt saks ktes verneting
Utgangspunkt: saksøktes verneting

 • Luganokonvensjonen:

  • Art. 9 nr. 1 bokstav a) og art. 12 nr. 1 (forsikringsavtaler)

  • Art. 16 nr. 1 og nr. 2 (forbrukeravtaler)

  • Art. 19 nr. 1 og 20 nr. 1 (individuelle arbeidsavtaler)

 • Tvisteloven § 4-4


Eksempel1
Eksempel

 • Forsikringsselskap i Malta

 • Norsk forsikringstaker

  • (1) Utgangspunktet om saksøktes verneting vil komplisere prosessen betydelig for forsikringstaker

 • Vernetingsklausul: Engelske domstoler

  • (2) Det samme vil utgangspunktet om at partene fritt kan avtale verneting


Metoder for beskytte den svake part
Metoder for å beskytte den svake part

 • Gi den svake part tilgang til en (eller flere) domstol(er) hvor det antas å være hensiktsmessig for ham/henne å anlegge sak

 • Begrense den sterke parts adgang til å anlegge sak

 • Begrense adgangen til å inngå vernetingsavtaler


1 s rlige verneting svp f orsikrings og forbrukeravtaler
(1) Særlige verneting SvP – forsikrings- og forbrukeravtaler

 • Saksøkers verneting

  • forsikringsavtaler, jf. Lugano art. 9 nr. 1 (b) og tvl. § 4-5 (9)

  • forbrukeravtaler, jf. Lugano art. 16 nr. 1 og tvl. §4-5 (7)

 • Ved ansvarsforsikring/forsikring av fast eiendom, også skadestedet, jf. Lugano art. 10


1 s rlige verneting svp i ndividuelle arbeidsavtaler
(1) Særlige verneting SvP – individuelle arbeidsavtaler

 • Det sted hvor arbeidstakeren til vanlig utfører sitt arbeid, jf. Lugano art. 19 nr. 2 (a) og tvl. § 4-5 (4)

 • Subsidiært: det sted hvor virksomheten som ansatte arbeidstakeren, ligger, jf. Lugano art. 19 nr. 2 (b) og tvl. § 4-5 (4)


Eksempel2
Eksempel

 • Pilot

 • Bosatt i Danmark

 • Base på Gardermoen

 • Arbeider om bord på svenskregistrerte fly

 • Flyr internasjonale ruter

  I hvilket land arbeider piloten?


Hvor arbeider arbeidstaker
Hvor arbeider arbeidstaker?

 • Jurisdiksjonsreglene:

  • C-125/92 Mulox

  • C-383/95 Rutten

  • C-37/00 Weber

  • Rt. 2011 s. 1034 TUI Fly Nordic

  • RG 2011 s. 1550 Ryanair I

  • HR-2014-1273-U Ryanair II

 • Lovvalgsreglene:

  • C-29/10 Koelzsch

  • C-384/10 Voogsgeerd

  • Moss tingretts dom 12. juni 2012 (11-035316TVI-MOSS)


2 s rlige verneting stp f orsikrings og forbrukeravtaler
(2) Særlige verneting StP – forsikrings- og forbrukeravtaler

 • Lugano: ingen særlige verneting for den «sterke» part

 • Tvisteloven: oppfyllelsesvernetinget, jf. § 4-5 (2)


2 s rlige verneting stp individuelle arbeidsavtaler
(2) Særlige verneting StP –individuelle arbeidsavtaler

 • Lugano: ingen særlige verneting for arbeidsgiver

 • Tvisteloven: oppfyllelsesvernetinget, jf. § 4-5 (2)


3 vernetingsavtaler lugano art 13 17 og 21
(3) Vernetingsavtaler - Lugano art. 13, 17 og 21

 • Kun bindende dersom

  • inngått etter at tvisten oppsto

  • tillater den svake part å reise søksmål ved andre domstoler

  • begge parter på avtaletiden har bosted eller fast opphold i den samme konvensjonsstat, når avtalen går ut på at domstolene i denne stat skal være kompetente (gjelder ikke individuelle arbeidsavtaler!)

  • Lugano art. 13 nr. 4 og 5 (forsikringsavtaler)


3 vernetingsavtaler tvisteloven 4 6 3
(3) Vernetingsavtaler – tvisteloven § 4-6 (3)

 • I forbrukeravtaler kun bindende dersom

  • Skriftlig, og

  • Ikke inngått før tvisten oppstod

 • Fri adgang til å inngå vernetingsavtaler i forsikringsavtaler og individuelle arbeidsavtaler?


Lovvalg kilder
Lovvalg – kilder

 • Ingen systematisk og generell regulering som på jurisdiksjonsområdet

 • Spredte bestemmelser av interesse


Det materielle vernet av svake parter og lovvalgsreglene
Det materielle vernet av svake parter og lovvalgsreglene

 • Lang tradisjon i Norge for vern av svake kontraktsparter gjennom preseptorisk lovgivning

 • Sml. lovvalgets kollisjonsrettslige virkning


Eksempel3
Eksempel

 • British Virgin Islands arbeidsgiver

 • Norsk arbeidstaker

 • Arbeidssted: Norge

 • Lovvalgsklausul: Engelsk rett

  Arbeidstaker, som hevder han er usaklig oppsagt, ønsker å stå i stillingen til saken er avgjort


Metoder for beskytte den svake part1
Metoder for å beskytte den svake part

 • Begrense/utelukke partsautonomien

 • Særlige lovvalgsregler som søker å ivareta hensynet til den svake part


Forsikringsavtaler
Forsikringsavtaler

 • Lov om lovvalg i forsikring implementerer:

  • Direktiv 88/357EØF art. 7 (skadeforsikring)

  • Direktiv 90/619EØF art. 4 (livsforsikring)

 • Reglene varierer med type forsikring og internasjonal tilknytning, men sentralt er:

  • Forsikringstakerens forhold

  • Stedet der risikoen består


Forbrukeravtaler rettslig grunnlag
Forbrukeravtaler – rettslig grunnlag

 • Diverse spredte bestemmelser som implementerer EU-direktiver

 • Kjøpslovvalgsloven

 • Harmoniseringshensyn taler for å anvende Roma I-forordningen art. 6 i norsk rett


Forbrukeravtaler bakgrunnsretten
Forbrukeravtaler – bakgrunnsretten

 • Loven i det land forbrukeren har sitt vanlige oppholdssted?

  • Finansavtaleloven § 3 (1)

  • Roma I-forordningen art. 6 nr. 1

  • Kjøpslovvalgsloven § 4


Forbrukeravtaler lovvalgsavtale
Forbrukeravtaler –lovvalgsavtale

 • Utgangspunkt: partsautonomi

 • Men: betydelig begrenset


Forbrukeravtaler lovvalgsavtale1
Forbrukeravtaler –lovvalgsavtale

Eks. forbrukerkjøpsloven §3 (2):

«Det kan ikke avtales at rettsreglene i en stat utenfor EØS skal anvendes på en kjøpsavtale som har nær tilknytning til EØS-statenes territorium, dersom forbrukeren ved dette får en dårligere beskyttelse enn etter loven her.»


Eksempel cordero moss s 264
Eksempel, Cordero-Moss s. 264

 • Nordmann handler på nett hos tysk selger, som er del av en kjede med hovedkvarter i Asia

 • Kjøpsavtalen inneholder en lovvalgsklausul som utpeker retten i Taiwan

 • Varene har ikke den forventede kvalitet, og nordmannen krever å omlevere varene, jf. fkjl. §§ 27 og 29


Individuelle arbeidsavtaler rettslig grunnlag
Individuelle arbeidsavtaler – rettslig grunnlag

 • Ingen generell bestemmelse om lovvalg

 • Div. spredte bestemmelser i lov/forskrift

 • Harmoniseringshensyn taler for å anvende Roma I-forordningen art. 8 i norsk rett


Forarbeidene til arbeidsmilj loven
Forarbeidene til arbeidsmiljøloven

”I mangel av positive lovreglar eller andre

norske rettskjelder blir utanlandsk

rettskjelder i stor grad lagde til grunn også i

norsk rett. Særleg aktuell er EU-

konvensjonen om lovval i kontraktsforhold,

den såkalla Romakonvensjonen.” [Ot.prp.nr.

13 (1999-2000) s. 15]


Individuelle arbeidsavtaler bakgrunnsretten
Individuelle arbeidsavtaler – bakgrunnsretten

 • Utgangspunkt: Irma Mignon/nærmeste tilknytning

 • Kan forstås på to måter:

  • Skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. tradisjonelt i norsk rett

  • Utgangspunkt for å definere faste kriterier for typetilfeller, jf. Roma I


Formodning om arbeidsstedets rett
Formodning om arbeidsstedets rett?

 • Rettspraksis kan tyde på det

 • Men: praktiseres ikke konsekvent

 • Roma I-forordningen art. 8 (2)


Individuelle arbeidsavtaler lovvalgsavtale
Individuelle arbeidsavtaler –lovvalgsavtale

 • Utgangspunkt: partsautonomi

 • Antatt at begrenset

 • Roma I-forordningen art. 8 (1)


ad