html5-img
1 / 13

Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2010 / 11

Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2010 / 11. Udfordringer / opgaver og udvikling. Nye muligheder i SFO Nyt fritidsklubtilbud på Skåde Skole for 5.klasse. Vi sætter skolen i bevægelse Nye tanker omkring indskoling 0. – 2. årgang Øget brug af holddeling på 6. – 9. årgang

miller
Download Presentation

Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2010 / 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÅrsberetningfraSkolebestyrelsen2010 / 11

 2. Udfordringer / opgaver og udvikling • Nye muligheder i SFO • Nyt fritidsklubtilbud på Skåde Skole for 5.klasse. • Vi sætter skolen i bevægelse • Nye tanker omkring indskoling 0. – 2. årgang • Øget brug af holddeling på 6. – 9. årgang • Reduktion af medarbejdere på Skåde Skole 2011 • Skåde Skoles økonomi 2011/12 • Skolebestyrelsesvalg efteråret 2011 • Forældres bilkørsel med børn til Skåde Skole

 3. Nye muligheder i SFO • Solstrålen er i 2011 blevet certificeret som idræts-SFO, alle medarbejderne har gennemgået en specialuddannelse som VIA/ Peter Sabro, Det Nationale Videnscenter KOSMOS og Danmarks Idræts-Forbund står bag. • Det betyder bl.a. at personalet er endnu bedre klædt på til at udnytte de fantastiske muligheder som næraktivitets-område giver mulighed for, og som indgår i Skåde Skoles nye indskolingsmodel. • 275 galde elever går dagligt i Solstrålen.

 4. Nyt fritidsklubtilbud på Skåde Skole • I gennem 15 år har der været arbejdet på et få et fast fritidsklubtilbud til Skåde. • I et samarbejde mellem SB /SFO forældregruppen, Skåde Skole og Lyseng Fritidsklub bliver der fra skoleåret 2011 etableret et fritidsklubtilbud på Skåde Skolen for 5. klasse. • Vi arbejder på, at 6. klasse kommer med fra 2012 og 7. klasse i 2013. • Målet er en permanent fritidsklub for 5. – 7. klasse på Skåde Skole fra skoleåret 2013. • Århus Kommunes ’RuLL projekt’ har p.t. prioriteret fritidsklubben højt, og forvaltningen er positiv.

 5. Vi sætter skolen i bevægelse • Skåde skole arbejder på en ny indskolingsmodel så eleverne får en mere sammenhængende dag, hvor eleverne veksler mellem undervisning, leg og fysisk aktivitet for 0. – 2. klasse. Skolen oplever i dag; • at skoledagen for børnene er adskilt mellem fritid og undervisning. • at der dagligt anvendes undervisningstid på pauser. • at der dagligt anvendes undervisningstid til spisepause. • at det kan være svært i den daglige undervisning at tage. højde for alle børnenes læringsstile. • at ikke alle børn får den motion, de skal have. • at ikke alle børn er robuste nok, men følsomme og sårbare. • at sårbarheden kan vise sig både som vrede, frygt og tristhed. • at det kan være svært for én voksen, at nå rundt om alle børnene, når klasserne er store.

 6. Ny indskolingsmodel 0.-2. årgang- vi sætter skolen i bevægelse Mål • En ændret indskolingsmodel iværksættes januar 2012 med; • Læsebånd kl. 08.15 – 08.35 (som i dag) • Skemaundervisning i to lektioner med én lærer. • Bevægelsesbånd sammen med SFO idrætspædagoger. • I al skemalagt undervisning efter klokken 12.30 deltager én lærer og én SFO-pædagog i den enkelte skolelektion. • Et udvidet samarbejde mellem barnets lærer og pædagog. • Udvikles i samarbejde mellem skolens ledelse og personale. • Skolebestyrelsen bakker 100% op bag den nye model.

 7. Øget brug af holddeling på 6. – 9. årgang • Matematiktimerne skemalægges som udgangspunkt med fire ugentlige parallellagte lektioner. • I skoleåret 2011-12 deltager 6., 7. og 8. årgang • Der er minimum 25 procent af undervisningen, der foregår på hold på tværs af årgangen. • Engelsktimerne skemalægges som udgangspunkt, som parallellagte lektioner. • I skoleåret 2011-12 deltager 6., 7. og 8. årgang. • Der er minimum 25 procent af undervisningen, der foregår på hold på tværs af årgangen. • Metodikken og de nye tilgange implementeres dels i forbindelse med holddelingen dels i undervisningen i hjemklassen.

 8. Læs mere på www.skaade-skole.dk Lokal Udviklings Plan Skåde Skole 2011/12

 9. Reduktion af medarbejdere på Skåde Skole fra skoleåret 2011/12 • Århus Kommunes besparelser ramte også Skåde Skole. • Fem faste lærere bliver forflyttet til andre skoler. • Et antal årsvikarer kan ikke fortsætte på Skåde Skole. • Århus Kommunes politik betød, at ikke alle lærere var i spil. • Der er taget højde for Skåde Skoles behov for fagfordeling og linjefag ved overflytningen af lærere til andre skoler. • Reduktionen betyder lærerskift for nogle elever. • Alle personalebeslutninger er tager af skolens ledelse. • Skemalægning 2011/12 bliver primært foretaget af ledelsen med størst mulig hensyn til fag, lærer/klassefordelingen.

 10. Skåde Skoles økonomi 2011/12 • Antal elever 586 • Budget kr. 26.7 mio. • Gennemsnitlig udgift pr. elev kr. 48.000,- • Forventet regnskab 2011 ca. kr. + 80.000,- • Kommunalt krav i 2011 er balance i budget / udgifter • Skåde Skole har styr på økonomien og er i balance. • * Nye 158 lejligheder ved Emiliedalen giver statistisk ca. 50 nye elever og kan være med til at forbedre Skåde skoles økonomi.

 11. Skolebestyrelsesvalg 2011 • Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 på valg i år. • Kandidat (’er) opstilles på det enkelte klassemøde i sept. • 13. september opstillingsliste kan læses på skolens kontor. • 26. september mødes SB og de opstillede kandidater kl. 17. • Hvis enighed blandt kandidaterne, afholdes ikke valg. • Hvis ikke enighed, afholdes elektronisk valg 13.-28 oktober. • 31. oktober offentliggørelse af valgresultatet. • 3. november konstitueringsmøde i skolebestyrelsen. • På valg er: Mogens Jensen, Susanne Gjørtz-Jørgensen og *Søren Grønfeldt (har barn i 9. kl. kan ikke genopstiller).

 12. Mødekalender for SB i skoleåret 2011/12 2011 • Tirsdag den 30. august 2011 SB-møde 16– 18:30 • Onsdag den 12. oktober 2011 SB-møde kl. 17-19:30 • Torsdag den 3. november 2011 SB –møde kl. 17-19:30 • Tirsdag den 6.december 2011 Fællesmøde SB/SFO 17-20 2012 • Onsdag den 25. januar 2012 SB-møde kl 17-19:30 • Torsdag den 22. marts 2012 SB-møde kl 17-19:30 • Tirsdag den 22. maj 2012 Fællesmøde: SB/SFO 17-20 • Onsdag den 13. juni 2012 SB-møde kl 17-19:30 • * Du er altid velkommen til at henvende dig til skolebestyrelsen.

 13. Forældres bilkørsel med børn til Skåde Skole • Alt for mange forældre kører deres børn til Skåde Skole. • Børn har godt af at bevæge sig, og kan godt selv gå i skole. • Trafikbelastningen omkring skolen skyldes forældrekørsel og ikke den ’lokale’ trafik. • Der ses hver eneste dag hensynsløs kørsel på Hamphøjvej. • Hovedparten overser højrevigepligten til Moesgårdvej. • Skåde Skole bruger hver dag unødige ressourcer på at agere P-vagt om morgenen, og diskuterer med forældre. • SFO forældregruppen arbejder på nye initiativer til begrænsning af forældrekørsel.

More Related