1 / 21

EKOLOGIA W POLIGRAFI

EKOLOGIA W POLIGRAFI. Łukasz Pichola kl. IIbp. SPIS TREŚCI. Biotechnologia Ekologia Ekologia w poligrafii Poligrafia a ochrona środowiska Symbole w ekologii Zagrożenia ekologiczne w poligrafii Utylizacja papieru Odzyskiwanie papieru Papier ekologiczny Certyfikat papieru.

mikel
Download Presentation

EKOLOGIA W POLIGRAFI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EKOLOGIA W POLIGRAFI Łukasz Pichola kl. IIbp

 2. SPIS TREŚCI • Biotechnologia • Ekologia • Ekologia w poligrafii • Poligrafia a ochrona środowiska • Symbole w ekologii • Zagrożenia ekologiczne w poligrafii • Utylizacja papieru • Odzyskiwanie papieru • Papier ekologiczny • Certyfikat papieru

 3. BIOTECHNOLOGIA Biotechnologia jest to dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

 4. EKOLOGIA Ekologia (gr. oíkos + lógos = dom + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.

 5. EKOLOGIA W POLIGRAFI Na kształtowanie produktu poligraficznego i procesu jego wytwarzania w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu obciążały one środowisko naturalne, składa się wiele czynników. Wszyscy biorący udział w łańcuchu wytwórczym przywiązują do tego zadania coraz większe znaczenie. Spełnienia standardów ekologicznych coraz częściej oczekują także odbiorcy produktów poligraficznych.

 6. Poligrafia a Ochrona Środowiska Działalność poligraficzna w dużym stopniu opiera się na stosowaniu odpowiednich substancji i preparatów chemicznych. Są obecne w szczególności na etapie przygotowania materiału drukarskiego oraz późniejszego druku. Procesy chemiczne, fotochemiczne zachodzące podczas druku, wykorzystywanie wody i powietrza do chłodzenia maszyn i urządzeń, odpady poprodukcyjne – to czynniki, które mogą wpływać na stan środowiska naturalnego.

 7. Symbole w Ekologii

 8. ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE W POLIGRAFII • Stosowanie środków chemicznych o charakterze toksycznym, drażniącym i uczulającym. • Występowanie substancji chemicznych takich jak: etanol, toluen, octany ( etylu, propylu, butylu). • Duża produkcja odpadów papierniczych i chemicznych. • Brak utylizacji odpadów

 9. UTYLIZACJA PAPIERU MAKULATURA RECYKLING SPALARNIE

 10. UTYLIZACJA PAPIERU (MAKULATURA) Makulatura są to niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru.

 11. UTYLIZACJA PAPIERU(SPALARNIE) Zalety spalarni • mniejsza ilość składowisk śmieci zarówno tych legalnych, jak i tych dzikich. Zwłaszcza te drugie stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska. Nie maja żadnych zabezpieczeń i zanieczyszczenia swobodnie wędrują do gleby, wód powierzchniowych i gruntowych zanieczyszczając je; • W czasie spalania odpadów powstaje energia, która można wykorzystać na wiele sposobów;

 12. UTYLIZACJA PAPIERU(RECYKLING) Na całym świecie, również w Polsce wyrzuca się papier, do produkcji, którego trzeba było ściąć wiele drzew. Do wyprodukowania 1 kg papieru potrzeba 2 kg drewna. A przecież makulatura to jeden z tych surowców wtórnych, który najłatwiej wykorzystać ponownie. W zakładach recyklingu papier mieszając z wodą rozdrabnia się na gęstą papkę, oczyszcza, suszy, walcuje i w ten sposób powstaje papier i tektura.

 13. ODZYSKIWANIE PAPIERU • Zbierając papier, który nadaje się do ponownego wykorzystania oszczędzamy środowisko i pieniądze. • Odzysk papieru to duże oszczędności nie tylko dla papierni odbierających makulaturę, ale także dla nas konsumentów. • Produkty pochodzące z odzyskanego papieru kosztują niemalże połowę mniej niż towary ze świeżo ściętych drzew a po odpowiedniej obróbce uzyskują podobną jakość i stają się pełnowartościowym towarem.

 14. ETAPY ODZYSKIWANIA PAPIERU • Ważenie i kontrola jakości • Oczyszczanie • Sortowanie według gatunków • Belowanie i przewóz do fabryk papieru lub tektury • Rozpuszczanie w rozwłókniaczu lub kadzi przez co jest on dzielony na włókna • Przenoszenie włókien na sito o drobnych oczkach i odciekanie wody • Prasowanie włókien • Przeróbka w maszynie papierniczej

 15. KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA • Odzysk papieru ratuje lasy, bo celuloza z makulatury może z powodzeniem zastąpić czystą celulozę uzyskiwaną ze ścinanych drzew. • Na wysypisku i wokół nas jest mniej śmieci. • Ratujemy drzewa, bo 1 tona papieru to 17 drzew, a jedna tona makulatury da nam 910 kg dobrej jakości papieru. • Oszczędzamy zasoby wodne i energetyczne.

 16. PAPIER EKOLOGICZNY • Papier ekologiczny jest wykonany z zaleceniami Związku Papieru Ekologicznego (VfU). Zgodnie z tymi normami wytwarzane sa przede wszystkim papiery drukowe, offsetowe, kserograficzne i piśmienne. Papier ekologiczny powinien być wykonany: - 100% z makulatury - nie wolno stosować środków chlorowych do bielenia - nie można stosować do deinkingu (usuwania farby drukarskiej) środków chemicznych, całą farbę należy zmyć za pomocą wody z mydłem - nie wolno stosować środków barwiących (barwę tworzy się przez zmieszanie odpowiednich rodzajów makulatury) - zużycie wody nie powinno przekraczać 10 l/kg wytworzonego papieru zaklejanie papieru powinno odbywać się za pomocą skrobi ziemniaczanej lub żywic naturalnych - oczyszczanie ścieków powinno się odbywać za pomocą oczyszczalni biologicznej

 17. PAPIERY EKOLOGICZNE : Papiery recyklingowePapiery bezchlorowe

 18. Papiery Recyklingowe Papiery recyklingowe, są przez wielu uważane za papiery ekologiczne. Powstają w wyniku przeróbki makulatury, ale nie w warunkach produkcji papieru ekologicznego. Papier recyklingowy może tez być produkowany z masy makulaturowej bielonej związkami bezchlorowymi, wówczas potocznie może być nazywany papierem ekologicznym.

 19. Papiery Bezchlorowe • Papiery bezchlorowe. Są to papiery bielone z użyciem niechlorowych związków. Ze względu na ochronę środowiska wprowadzono stosowne symbole, określające typ środka bielącego: • TCF - (totally chlorine free) - wytwarzane całkowicie bez użycia chloru i jego związku w procesie bielenia. Używane środki zastępcze nie dają jednak bieli uzyskiwanej w procesie konwencjonalnym w dodatku ta technika jest droższa • ECF - (elemental chlorine free) - wytwarzanie bez użycia chloru elementarnego. Masy włókniste tego typu odznaczają się bielą z masami bielonymi chlorem elementarnym.

 20. CERTYFIKAT PAPIERU • FSC -są dobrowolnym oznakowaniem, o które mogą ubiegać się sprzedawcy drewna i jego produktów. Są one dowodem na przestrzeganie zasad ekologii w procesach produkcji leśnej (papierniczej).

 21. KONIEC

More Related