slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
CENTAR ZA METALE I EN E RGETIKU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

CENTAR ZA METALE I EN E RGETIKU - PowerPoint PPT Presentation


 • 528 Views
 • Uploaded on

CENTAR ZA METALE I EN E RGETIKU. CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU DELATNOST Ispitivanja metodama bez razaranj a i ispitivanja razaranjem Ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala; Ispitivanje mašinske opreme ( hidroelektrane, termoelektrane ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CENTAR ZA METALE I EN E RGETIKU' - mikasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU

DELATNOST

Ispitivanja metodama bez razaranja i ispitivanja razaranjem

Ispitivanje i analiza stanja metala i proizvoda od metala;

Ispitivanje mašinske opreme (hidroelektrane, termoelektrane,

površinskikopovi, oprema pod pritiskom...).

Etaloniranje uređaja

Projektovanje

Ekspertize

Konsalting usluge

l judski resursi
Zaposleni u Centru za metale i energetiku u mogućnosti

su da odgovore na svaki Vaš zahtev u cilju obezbeđenja

pouzdanosti rada opreme sa kojom radite.

2 doktora tehničkih nauka

3 magistra tehničkih nauka

3 projektanta

3 međunarodna inženjera zavarivanja

1 inženjer sa licencom za pregled i ispitivanje opreme

9 diplomiranihinženjera tehničke struke

3 inženjera tehničke struke

15 tehničara

LJUDSKI RESURSI
slide4
METODE ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA

AKREDITOVANA LABORATORIJAZA ISPITIVANJE METALA

ATS br. 01-104

Vizuelna ispitivanja – VT

Ispitivanje magnetnim česticama – MT

Ispitivanje penetrantima – PT

Ultrazvučno ispitivanje – UT

Radiografsko ispitivanje – RT

Ispitivanje tvrdoće – HT

Ispitivanje dubine prsline

Metalografsko ispitivanje metodom replika

slide5
METODE ISPITIVANJA RAZARANJEM

Analiza hemijskog sastava (G-V, XRF)

Ispitivanje zatezanjem (Re, Rm, A, Z) – statička i dinamička

na sobnoj i povišenoj temperaturi, u opsegu do 1000 KN

Određivanje energije udara – žilavost po Šarpiju (KV, KU)

na sobnoj i sniženoj temperaturi

Ispitivanje tvrdoće (HB, HV, HV, HRB, HRC)

Metalografska ispitivanja

Tehnološke probe – uvijanje, savijanje, previjanje i smicanje

hidroelektrane
Ispitivanje i analiza stanja turbinske i hidromehaničke opreme u ekspolataciji i pri remontima ( generatori, turbine, ležajevi, lopatice, servomotori, sinhroni ispusti, oprema pod pritiskom, cevovodi, čelične konstrukcije....);

Kontrola pri izradi i prijemu turbinske i hidromehaničke opreme;

Izrada tehničkih uslova (TU) za isporuku i prijem turbinske i hidromehaničke opreme;

Tehnologije reparaturnog zavarivanja za sanaciju oštećenih

delova turbinske i hidromehaničke opreme;

HIDROELEKTRANE
hidroelektrane7
REFERENCE

HE Đerdap I i II, Vlasinske HE, HE Pirot, HE Piva, HE Perućica,

HE Međuvršje, Drinsko-Limske HE (Zvornik, Bajina Bašta, Bistrica)

HIDROELEKTRANE
termoelektrane
Ispitivanje i analiza stanja opreme termoelektrana u ekspolataciji i pri remontima:

turbina ( lopatice, ležajevi, ventili ),

parovoda,

kotlovskih postrojenja,

mlinova,

TERMOELEKTRANE
 • posuda pod pritiskom ( zagrejači, rezervoari,.....)
termoelektrane9
TENT A (turbina)

REFERENCE

TE Nikola Tesla A i B, TE Kolubara A, TE Kostolac A i B,

TE Morava, TE Pljevlja, TE Ugljevik, TE Gacko, TE Tuzla

TERMOELEKTRANE

TENT B (turbina)

povr inski kopovi
Ispitivanje i analiza stanja mašinske opreme površinskih kopova u izradi, eksploataciji i pri remontima (rotorni bageri, EŠ-a bageri, odlagači, trakasti transporteri)

Izrada planova i programa preventivnog održavanja

Projektovanje tehnologije sanacije oštećenja

Ispitivanje čeličnih užadi za bagere

Ekspertize (ocena integriteta i procena veka, analiza oštećenja i loma)

REFERENCE

PK Kolubara, PK Kostolac, TE Nikola Tesla A -deponija uglja, PK Stanari

POVRŠINSKI KOPOVI
ispitivanje metala i proizvoda od metala
Identifikacija materijala

Funkcionalna ispitivanja proizvoda od metala

Veštačenja u sporovima u zemlji i inostranstvu

Izrada ekspertiza, studija, stručnihelaborata

Ispitivanja spojne opreme

Ispitivanje proizvoda u cilju sertifikacije

- vijci, navrtke, podloške,

- lanci i sastavni elementi lanaca,

- užad za rudarstvo,

- užad za opšte svrhe

ISPITIVANJE METALA I PROIZVODA OD METALA
etaloniranje ure aja
AKREDITOVANA LABORATORIJAATS br. 02-026

Uređaji za merenje:

• Sile (0 - 3000 kN);

• Tvrdoće (HB, HV, HRA, HRB, HRC, HRN, HRT);

• Pritiska (0 - 2000 bar-a);

• Momenta sile (30 - 1500 Nm).

ETALONIRANJE UREĐAJA
centar za metale i energetiku klju u ruke za pouzdan rad va e ma inske opreme
PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR

EKSPERTIZE

ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA

čeličnih konstrukcija i delova opreme

opreme pod pritiskom

KONSALTING USLUGE

mere preventive oštećenja i loma

ocena integriteta i procena radnog veka

izbor materijala i zamena materijala

CENTAR ZA METALE I ENERGETIKU– KLJUČ U RUKE ZA POUZDAN RAD VAŠE MAŠINSKE OPREME –
projektovanje i stru ni nadzor
Projektovanje mašinskih konstrukcija;

Projektovanje opreme pod pritiskom;

Projekti izvedenog stanja čeličnih konstrukcija i opreme;

Definisanje tehničkih uslova (TU) za izradu nove opreme;

Stručni nadzor pri izradi i ugradnji konstrukcija i opreme;

Analiza stanja konstrukcija i opreme u eksploataciji;

Ocena funkcionalene ispravnosti i sigurnosti dizalica;

Analiza stanja opreme pod pritiskom u eksploataciji;

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR
projektovanje i stru ni nadzor zavarivanje
PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR- ZAVARIVANJE -
 • Projektovanje tehnologija zavarivanja i reparaturnog zavarivanja;
 • Izbor osnovnih i dodatnih materijala;
 • Izbor postupaka i opreme za zavarivanje;
 • Kvalifikacija tehnologije zavarivanja;
 • Tehnološke probe zavarljivosti;
 • Stručni nadzor pri izradi zavarenih konstrukcija i opreme.
slide16
ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA

PRELOMNI DEO

Analiza

Opterećenja

Materijala

Tehnologije izrade

Konstruktivnog rešenja

Prelomnih površina

Ocena opterećenja prema karakteru i značaju

Provera pristupa u izboru materijala

Provera pojedinih etapa tehnologije zavarivanja i montaže

Provera pouzdanosti konstrukcijskog rešenja

Tehničke i fizičke karakteristike zabeleženih lomova

Ispitivanje materijala

Greške u materijalima

i zavarenim spojevima

Greške vezane za

tehnologiju izrade

Preopterećenje

Konstrukt. greške

Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom delova i elemenata

analiza uzroka o te enja i loma opreme pod pritiskom
ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA OPREME POD PRITISKOM

Turbinsko vratilo agregata - HE ĐERDAP lI

Cevovod

Sferni rezervoar

Boca PP aparata

slide18
ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA OPREME

Tehnologija zavarivanja

LC

D

D- indikacija korenog neprovara; LC- indikacija lamelarnog cepanja u korenom delu spoja (čupanje lima # 40 mm u zoni stapanja osnovnog i dodatnog materijala);

Lopatice radnog kola

Gornji prsten usmernog aparata - HE ĐERDAP l

analiza uzroka o te enja i loma eli nih konstrukcija
ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Rotorni bager-deponija ugljaTENT „A”

Rotorni bager - Kolubara

slide20
ANALIZA UZROKA OŠTEĆENJA I LOMA

Odlagač - Kostolac

EŠ bager - PK Stanari

ocena integriteta i pro du enje veka
Da Vaše mašine, konstrukcije i oprema budu uvek

u funkcionalnoj ispravnosti obratite se Institutu IMS za:

analizu trenutnog stanja,

ocenu integriteta i pouzdanosti,

procenu i produženje veka trajanja

OCENA INTEGRITETA I PRODUŽENJE VEKA
slide22
OCENA INTEGRITETA I PROCENA VEKA

„L“

„S“

Poz. „L“: B - scan, Linear, Poz. „S“: B - scan, Sector

slide23
Polazni parametri

Faktori koji su uslovili oštećenje ili lom odgovornih delova i elemenata

nosećih konstrukcija

Mere preventive

Odluka o isključenju konkretnog tehničkog rešenja

Izmena karaktera opterećenja saglasno uslovima eksploatacije

Zamena materijala i/ili njegove termičke obrade

Zamena dodatnog materijala i/ili tehnologije zavarivanja

Izmena tehnološkog procesa i kontrole kvaliteta izrade

Izmena u organizaciji sistema održavanja

Izmena konstrukcijs. rešenja

MERE PREVENTIVE OŠTEĆENJA I LOMA

Analizom oštećenja i lomova delova opreme i elemenata čeličnih konstrukcija hidroelektrana, termoelektrana i površinskih kopova utvrđuju se uzroci koji dovode do razaranja i omogućuje se donošenje mera preventive ili odluke o isključenju konkretnog tehničkog rešenja.

slide24
ANALIAZA STANJA I PROJEKAT TEHNOLOGIJE REPARATURNOG ZAVARIVANJA VRATILA TURBINE
 • ISPITIVANJA MATERIJALA
 • zateznih osobina
 • energije udara
 • tvrdoće,
 • strukturnih promena,
 • dinamičke čvrstoće,
 • parametara mehanike loma.

PRORAČUN

- napona u kritičnom preseku,

- akumulacije oštećenja,

- korozionog zamora,

- vekatrajanja.

PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE REPARATURNOG ZAVARIVANJA

Ispitni uzorci

ISPITIVANJA SKLONOSTI KA NASTANKU PRSLINA

na hladne prsline ("CTS", "Y") na tople prsline (“FISKO")

"CTS" probe"Y" probeFISCO probe

oprema i konstrukcije
Ispitivanje i analiza stanja čeličnih konstrukcija:

Mostovi

Sportske hale

Proizvodne hale

Dalekovodi, Antenski stubovi, Oprema cementara, .....

REFERENCE

Most Gazela, Soja Protein – Bačka Palanka, Fabrika biodizela - Šid, Merkator –

Kragujevac i Niš, Thyssen Krupp Materials - Inđija, EMS, GMT Konstrukcije - Gračanica,

Čelik - Bački Jarak, Cementare: Holcim, Titan, Lafarž;

OPREMA I KONSTRUKCIJE
slide27
OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

Projekat ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 19023-ТR

Rukovodilac projekta: dr Zoran Odanović, dipl.inž.

 • CILJEVI PROJEKTA
 • Osvajanje novih tehnologija i znanja u oblasti reparaturnog zavarivanja u održavanju termoenergetskih postrojenja u Srbiji, u cilju interventnih popravki zasnovano na:
  • kontrolisanom unosu toplote (T2)
  • novoj generaciji dodatnih materijala na bazi nikla (T3) i izostavljanju procesa termičke obrade nakon zavarivanja
  • Obavljena su i poređenja sa klasičnimtehnologijama satermičkomobradomnakonzavarivanja (T1).
slide28
OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
 • REZULTATI PROJEKTA
 • Dobijeni rezultati su pokazali da:
 • Primenjene nove tehnologije reparaturnog zavarivanjadaju osobine koje su na nivou klasičnihali skupljihtehnologijasa termičkom obradom
 • Tehnologija sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3), zavarenog spoja bez pojave prslina, dobrih zateznih osobina, ali nešto veće tvrdoće u ZUT-u. Energija udara i žilavost loma su na zadovoljavajućem nivou.
 • Primena tehnologije sa kontrolisanim unosom toplote (Т2), je i do 4 puta jeftiniji od tehnologije (T3), ali su zatezne osobine sa najvišim vrednostima

Rezultati ispitivanja zateznih mehaničkih osobina

Raspodela

tvrdoća po preseku spojeva

 • PRIMENA I EFEKTI PROJEKTA
 • Reparatura diska radnog kola mlina za ugalj izvedena bez rasklapanja kola, čime su za 50% smanjeni troškovi sanacije,
 • Interventne reparature "na hladno", sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3) za cevovode u termoelektranama,
 • Reparaturu vratila agregata na hidroelektrani Đerdap II prema tehnologiji sa dodatnim materijalom na bazi nikla (T3), obavljeno bez demontaže vratila, a cena je 20 puta niža od izrade novog vratila.
slide29
OSVAJANJE NOVIH TEHNOLOGIJA REPARATURNOG ZAVARIVANJA ZA INTERVENTNE REMONTE TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
 • ISPITIVANI MATERIJALI
 • U istraživanjima su korišćeni Cr - Močelici za rad na povišenim temperaturama
  • 13CrMo 45 u toplovaljanom stanju , GS 17CrMo55 u livenom stanju i
  • 20Mn3 u livenom stanju
 • dodatni materijali – elektrode za zavarivanje
  • Castolin 71D: za klasičan postupak (T1) i kontrolisani unos toplote (T2) i
  • Castolin 2222 Xuper Nucleo Tec za postupak sa dodatnim materijalom na bazi Ni (T3)
 • ISPITIVANJA MEHANIČKIH, TEHNOLOŠKIH I STRUKTURNIH OSOBINA ZAVARENIH SPOJEVA
  • Zatezne osobine osnovnog materijala i zavarenih spojeva
  • Energija udara – žilavost
  • Kritični faktor intenziteta napona u statičkim (KIc) i dinamičkim uslovima (KId)
  • Tvrdoća zavarenih spojeva
  • Ispitivanja u cilju ocene sklonosti ka stvaranju prslina:
   • “CTS" proba
   • "Y" proba
  • Strukturna ispitvanja
   • Makro struktura
   • Mikro struktura

CTS

proba

Y

proba

Tehnološke probe zavarljivosti

slide30
INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA - IMS

Centar za metale i enegetiku

Bulevar vojvode Mišića 43

11000 BEOGRAD

SRBIJA

E [email protected]

Tel. +381 11 26 50 331; +381 11 2653 017

Fax. +381 11 36 92 772

www.institutims.rs

ad