proje fi i haz rlama e itimi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Fişi Hazırlama Eğitimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Fişi Hazırlama Eğitimi

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Proje Fişi Hazırlama Eğitimi - PowerPoint PPT Presentation

mikaia
272 Views
Download Presentation

Proje Fişi Hazırlama Eğitimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proje Fişi Hazırlama Eğitimi Merih GÜNEY TOBB, Haziran 2004

 2. PROJE NEDİR? • Faaliyetleri belirli bir hedefe yönlendirir • Zaman ve kaynak planlamasına olanak sağlar • İzleme ve değerlendirmeye olanak sağlar • Kaynak bulunmasına yardımcı olur • Hedeflere ulaşmasının önündeki risklere ve engellere ilişkin bilgi sahibi olunmasını ve önlem alınabilmesine olanak sağlar • Fikrin anlatımını ve faaliyetlere katılımcılığı kolaylaştırır • Sonuçların sürdürülebilirliğini artırır

 3. PROJE DÖNGÜSÜ • Fikrin belirlenmesi • Analiz edilmesi • Planlanması • Kaynak bulunması • Uygulanması • İzlenmesi ve Değerlendirilmesi • Aşamalarından oluşur

 4. Proje Döngüsü 1-Proje Fikrinin Belirlenmesi 2-Proje Fikrinin Analiz Edilmesi 6-Projenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 3-Projenin Planlanması 5-Projenin Uygulanması 4-Projeye Kaynak Bulunması

 5. ANALİZ • Proje Fikri • Proje hazırlarken ilk adım olarak, çalışma alanlarınızda sorun olarak gördüğünüz konuları sıralayarak başlayabiliriz. •  Kurumunuzun bu sorunlara yönelik geliştirdiği yaklaşımlar neler olabilir? • Hangi sorun sizi en çok rahatsız ediyor? • Hangi sorunu çözmek için çalışmak, proje geliştirmek istiyorsunuz?

 6. Proje Geliştirme Sorun Analizi • Değiştirmek istediğimiz, ya da sorun olarak gördüğümüz şey nedir? • Bu sorunun kaynağı ya da kaynakları nelerdir? • Sorun arasında neden sonuç ilişkisi kuruldu mu?

 7. Sorun analizi sırasında neler yapacaksınız? • Konu ile ilgili görülen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları gelişi güzel sıralayın • Bu sorunlar arasında size göre en önemli olanı seçin • Tanımladığınız diğer sorunları neden- sonuç ilişkisi içinde seçtiğiniz sorunla ilişkilendirin. • Seçili sorunu ortaya çıkaran nedenleri aşağıya, sorunun yarattığı sonuçları da yukarıya yerleştirin. • Şemada yer alan sorunların hepsi gerçek olmalı, hayali ya da gelecekte ortaya çıkması beklenen sorunlar olmamalıdır. • Her sorunun doğru şekilde ifade edilmiş olması önemlidir.

 8. İlgili Sahipleri / Paydaşlar Analizi • Sorunu doğrudan yaşayanlar / çözümden olumlu fayda sağlayacak olanlar • Potansiyel yandaş, destekçiler • Potansiyel karşıtlar, projeden zarar görme riski taşıyanlar • Etkin proje tarafı olabilecek gruplar

 9. Hedef Analizi • Sorunlar şeması üzerindeki bütün sorunları, • İstenilen ve başarılması mümkün hedef cümleleri halinde yeniden yazın • Hedefler şeması cümleler, olumlu oldukları kadar gerçekçi bir biçimde ifade edilmiş olmalıdırlar. •  Hedef arasındaki sebep – sonuç ilişkisini kontrol ederek hedeflerinizin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğuna emin olun.

 10. Strateji Analizi • Ulaşmak istediğiniz ve istemediğinizhedefleri tanımlayın ve gruplayın. • Böylece çeşitli stratejiler ortaya çıkacaktır • Hangi stratejinin sizin görüşünüzü en iyi temsil ettiğini değerlendirin. • Bu değerlendirme için aşağıdaki kriterler kullanabilirsiniz.

 11. Strateji Analizi • Kaynakların uygunluğu • Varolan kapasite • Politik esneklik • Etkinlik • Sosyal kabul • Eşitsizliklerin azaltılmasına katkı • Aynı konuda yapılan diğer projelerle tamamlayıcılık • Aciliyet

 12. PLANLAMAMantıksal Çerçeve Tablosu • Bir Projenin; • neden yürütülecek olduğunu • neyi başarmayı hedeflediğin • başarıya hangi yollarla ulaşacağını • başarıya ulaşmasında hangi dışsal koşulların etkin olduğunu • başarının ölçülmesinde kullanılacak gösterge ve ölçütleri • ve bunlarla ilgili bilginin nerede bulacağını

 13. Proje Hedefi • SMART ; yani S ( specific ) özgün, M ( measurable ) ölçülebilir, A ( achievable ) ulaşılabilir, R ( realistic ) gerçekçi, T ( time related ) zaman belirtilen.

 14. Sonuçlar / Çıktılar • Sonuçlar, proje süresi içinde ulaşılabilecek kısa dönemli hedeflerdir. • Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilecek ürün ve hizmetler de çıktılardır. • Her projenin birden fazla sayıda sonucu vardır. • Proje sonuçlarının toplamı projeyi hedefine götürür.

 15. Dışsal koşullar / Riskler / Varsayımlar • Faaliyetlerin başlayabilmesi için gerekli olan önkoşulların neler olduğunu belirleyin. • Önkoşullar faaliyetlerin gerçekleşebilirliği ve sürdürülebilirliği için altyapı oluştururlar.

 16. Dışsal koşullar / Riskler / Varsayımlar • En başta oluşturduğunuz hedefler şemasında proje hedefleri dışında kalan hedefleri tanımlayın. • Bu hedefler sizin dışsal koşullarınızı oluşturacak. •  Dışsal koşulların; ana hedef, proje hedefi ve sonuçlarla olan mantıksal düzenini kontrol edin. • Dışsal koşulların “olumlu” gelişmeler olduğu varsayımını düşünün. Cümleleriniz olumlu olsun

 17. Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları • Göstergeler, herhangi bir hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamamıza yardımcı olan parametrelerdir. • Hedeflerimizi ölçülebilir hale ( SMART ) getirirler. • Nitelik • Nicelik • Zaman • Mekanı tanımlarlar

 18. Faaliyetler • Projenin her bir sonucuna ulaşması için yapılması gereken işlerdir. • Eylem anlatmaları gerekmektedir. • Eğitim konularını saptamak • Çalışılacak pilot alanları ve aileleri seçmek •  Konu ile ilgili çalışan kurumları bir araya getirmek ve eylem planı hazırlamak gerekmektedir. • Sizce diğer sonuçlara ulaşmak için hangi faaliyetleri yürütmek gereklidir? • Detaylı maliyet tablosu ve iş planı hazırlanmalı.

 19. PROBLEM AĞACI Sebep-Sonuç ilişkisi BalıkçılıkSektöründe Gelirdeki düşüş SONUÇ Balıkçılık kaynaklarının azalması Balıkların düşük fiyatta satılması Doğal hayatı korumada Ki engeller ve kısıtlamalar Kanunsuz Balıkçılık yapılması Pazarlamada yersizlik Pahalı ve büyük Balıkların yakalanmaması SEBEP

 20. Mantıksal Çerçeve

 21. Proje Fişi Hazırlama Teşekkür Ederiz Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı