Download
akt vni ob ania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKTÍVNI OBČANIA: PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKTÍVNI OBČANIA:

AKTÍVNI OBČANIA:

109 Views Download Presentation
Download Presentation

AKTÍVNI OBČANIA:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AKTÍVNI OBČANIA: ZÁKLAD DEMOKRACIE Košice, 25.7.2013 Upravené zo zdrojov: Agora, PDCS

 2. ÚROVNE ZAPOJENIA MIESTNEJ VEREJNOSTI Vlastné spravovanie: Verejnosť si spravuje svoje záležitosti sama Partnerstvo:Miestna verejnosť a miestna samospráva spolupracujú Konzultácie: Miestna samospráva s verejnosťou diskutuje Spätná väzba:Miestna samospráva sa s verejnosťou radí Informovanie:Miestna samospráva občanov informuje

 3. Participácia občanov

 4. Autoritatívnyštýl rozhodovania • Výhody: • rýchlosť • zodpovednosť • Nevýhody: • subjektívnosť • nízka miera prijatia • Možnosti: • Čisto autoritatívne rozhodnutie • Rozhodnutie podporené argumentmi • Rozhodnutie s následnou diskusiou • Rozhodnutie po predchádzajúcej konzultácii • Stanovovanie hraníc pre skupinové rozhodovanie

 5. Participatívnyštýl rozhodovania • Nevýhody: • náročnosť • Výhody: • Vysoká miera prijatia • Identifikácia viacerých možností

 6. Participatívnyštýl rozhodovania • Hlasovanie: • Jednoduché a zrozumiteľné • Väčšina vs. menšina • Diskusia predchádza hlasovaniu • Konvergentné metódy: • Známkovanie (ako v škole) • Prideľovanie „bodov“ • …… • Budovanie konsenzu: • Rozhodovanie podľa vlastného svedomia vs. podľa skupinovej dohody

 7. Rozhodnutie treťou stranou • Rozhodnutie vyplývajúce zo zákona alebo vykonané na vyššej úrovni • Delegovanie rozhodnutia na vonkajší subjekt (odborníci, občania atď.)

 8. Participácia občanov Výhody participácie - prečo zapájať stakeholdrov • Dobrý spôsob vládnutia • Budovanie komunity • Vysoká kvalita rozhodovacieho procesu • Verejná podpora pre rozhodnutie a jeho realizáciu – rozhodnutie je účinnejšie • Väčšia dôvera v demokratický systém

 9. Participácia občanov Časté argumenty proti zapojeniu občanov do rozhodovacích procesov • Nahrádza zastupiteľskú demokraciu • Verejný úrad vykonáva rozhodnutie, ktoré sú koherentné • Proces možno zneužiť lobbistami alebo dobre zorganizovanými záujmovými skupinami • Rozhodovací proces je dlhší a drahší • Niektoré otázky nie sú vhodné na participatívnu prácu

 10. Participácia občanov PRESADZOVANIE – získavanie podpory pre rozhodnutie REALIZÁCIA – pravdepodobne nižšej kvality a menej úspešná, s menšou mierou „vlastníctva“ a podpory zainteresovaných strán ZAČIATOK ROZHODO-VANIE TRADIČNÉ REAGOVANIE ZAČIATOK PRESA-DZOVANIE REALIZÁCIA – pravdepodbne vyššej kvality a udržateľnejšia a ľahšie dosiahnuteľná kvôli širšej podpore a vlastníctvu zainteresovaných strán ROZHODOVANIE INTERAKCIA TIME

 11. KRITÉRIÁ ÚSPEŠNÉHO PARTICIPATÍVNEHO PROCESU • Záujem miestnej verejnosti • Schopnosti miestnej samosprávy • Konkrétne aktivity s výsledkami v obmedzenom čase • Viac ako jedno možné riešenie/možnosť • Nadšení podporovatelia medzi kľúčovými rozhodovačmi • Aktívne zapojenie a prítomnosť verejných predstaviteľoch a ďalších kľúčových hráčov na verejných podujatiach • Dostupné kapacity (ľudia, čas, materiál, rozpočet…)

 12. METÓDY A TECHNIKYPRE INFORMOVANIE • Internet • Mestský časopis • Informačné centrum pre občanov • Informačná tabula • Informačná horúca linka • Tlačové prehlásenie, tlačové konferencie • Letáky, plagáty • Brožúry • Výstava a prezentácia • E-mail • Hlásenie rozhlasu • Verejné vypočutie • Rozhovory/články v médiách

 13. www.zastupitelstvo.sk

 14. www.otvorenezmluvy.sk

 15. www.otvorenesudy.sk

 16. www.transparentneucty.sk

 17. METÓDY A TECHNIKY PRE RADENIE SA / ZÍSKAVANIE SPÄTNEJ VÄZBY • Ankety - dotazníky • Rozhovory, fokusové skupiny • Telefonické interview • Panelová diskusia s otázkami • Internetový portál • Deň otvorených dverí • Interaktívne výstavy • Schránka na pripomienky

 18. www.odkazprestarostu.sk

 19. METÓDY A TECHNIKYPRE KONZULTOVANIE • Okrúhly stôl • Verejné stretnutie • Diskusné fórum • Verejná debata • Miestny výbor občanov • Podujatie/festival

 20. Konzultácie s občanmi Európy:Akú Európu chceme?

 21. EON: Konzultácie s občanmi k paroplynovej elektrárni v Malženiciach

 22. METÓDY A TECHNIKYPRE PARTNERSTVO • Pracovné dielne • Plánovací víkend • Pracovné skupiny občanov • Komunitné plánovanie • Participatívny rozpočet

 23. Participatívny rozpočet v Bratislave na rok 2013

 24. Verejné priestory

 25. Verejné priestory

 26. Verejné priestory

 27. METÓDY A TECHNIKYPRE VLASTNÉ SPRAVOVANIE SI VECÍ • Referendum • Voľby • Občianska porota

 28. Zelená hliadka

 29. Zóna bez peňazí

 30. www.mapujeme.sk