slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alaistaidoista tiimiorganisaatiossa Rotary-esitelmä 27.4.09 Erkki Paajanen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alaistaidoista tiimiorganisaatiossa Rotary-esitelmä 27.4.09 Erkki Paajanen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Alaistaidoista tiimiorganisaatiossa Rotary-esitelmä 27.4.09 Erkki Paajanen - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Alaistaidoista tiimiorganisaatiossa Rotary-esitelmä 27.4.09 Erkki Paajanen. Anne Brunila:. ”Yritän muuttaa maailmaa omalta pieneltä osaltani. Kuitenkin työyhteisössä jokaisella on vastuunsa esimerkiksi työilmapiiristä. Alais- ja työyhteisötaidoista keskustellaan aivan liian vähän ja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Alaistaidoista tiimiorganisaatiossa Rotary-esitelmä 27.4.09 Erkki Paajanen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Alaistaidoista tiimiorganisaatiossa

Rotary-esitelmä 27.4.09

Erkki Paajanen

slide2

Anne Brunila:

”Yritän muuttaa maailmaa omalta pieneltä osaltani. Kuitenkin

työyhteisössä jokaisella on vastuunsa esimerkiksi työilmapiiristä.

Alais- ja työyhteisötaidoista keskustellaan aivan liian vähän ja

vikaa haetaan helposti muualta, joko työtovereista tai johdosta,

eikä pohdita mitä itse voisi tehdä.”

Lähde: Kauppalehti Optio 7/09

slide3

Mitä ovat alaistaidot? Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen pohdintoja…

 • Johtamistaidon vastapainoksi on 2000-luvulta lähtien tarkasteltu
 • myös alaistaitoja (Organizational Citizenship).
 • Käsite on peräisin englantilaisesta akateemisesta tutkimuksesta ja
 • otettu käyttöön organisaatiopsykologiassa.
 • Alaistaito-termiä on kritisoitu siitä, että se korostaa liiaksi työntekijän
 • ”alempana olemista” tai ”alamaisuutta”.
 • Vrt. kanssatyöntekijä tai tuloksentekijä (medarbetare,co-worker,mitarbeiter).
 • Käsite on muodostettu johtamisen näkökulmasta – sananmukainen merkitys
 • on ”alaisena olemisen taito”. Alaistaito täydentää johtamistaitoa.
slide4

Alaistaidoilla tarkoitetaan sellaista työntekijän käyttäytymistä, joka

 • ei kuulu työtehtävän muodollisiin vaatimuksiin, mutta vaikuttaa työyhteisön
 • tehokkaaseen toimintaan.
 • Hyvän alaistaidon piirteitä ovat mm. tiimin jäsenten auttaminen, erilaisten
 • työtehtävien vapaaehtoinen ottaminen, tarpeettomien konfliktien välttäminen
 • ja oman mielipiteen rakentava ilmaisu.
 • Mutta: Jos alaistaito merkitsee pikemminkin tiimityöskentelytaitoa ja
 • rakentavaa kommunikointia työyhteisössä kuin passiivista johdettavana
 • olemista, kuvaava termi voisi olla yhtä hyvin myös yhteistyötaito.

Mitä ovat alaistaidot?

slide5

Mitä on alaistaito?

 • Alaistaito tarkoittaa velvollisuutta huolehtia työpaikan viihtyvyydestä,
 • resurssien järkevästä käytöstä, yhteistyöstä työtovereiden ja esimiehen
 • kanssa, mielipiteen ilmaisemisesta sekä aktiivisesta osallistumisesta
 • työpaikan asioiden edistämiseen
 • Alaistaito on laajempi käsite kuin vain ammatillinen osaaminen
 • Alaistaitoihin kuuluu niin asenteellisia, työkäyttäytymisessä ilmeneviä
 • kuin myös tiedollisia valmiuksia
 • Alaistaidot eivät ole alamaisuutta vaan vastuullista vaikuttamista
 • Alaistaidot tarkoittavat työntekijän halua ja kykyä toimia työyhteisössään
 • rakentavalla tavalla esimiestään ja työtovereitaan tukien samalla kun hän
 • hoitaa hyvin varsinaiset tehtävänsä.
 • Prof. Soili Koskinen: Alaistaito – luottamus, sitoutuminen ja sopimus (2005)
slide6

Prof. Marja-Liisa Manka:

”Hyviin työyhteisötaitoihin kuuluvat tervehtiminen,

auttaminen ja kiittäminen synnyttävät työniloa.

Toisesta välittäminen ja sen osoittaminen luovat

yhteenkuuluvaisuutta.”

slide7

ALAISTAIDOT

 • Alaistaidot ovat hyvän organisaatiokansalaisuuden taitoja
 • Lojaalius organisaatiolle ja esimiehelle
 • Ahkeruus, innostus ja vastuullisuus
 • Oman ammattitaidon käyttäminen ja kehittäminen
 • yhteiskunnan ja asiakkaiden hyväksi
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Toisten tukeminen työyhteisössä
 • Oman työkyvyn vaaliminen

Professori Pauli Juuti, Johtamistaidon Opisto

slide8

Organisaatiossa menestymisen juuret…

 • Halu yrittää (intraprenööriys)
 • Halu ottaa vastuuta
 • Halu olla yhteisön jäsen
 • Halu edustaa yhteisössä vallitsevia periaatteita ja arvoja
 • Peter Koestenbaum
slide9

Arvot ja yrityksen menestyminen

”Kun henkilöstö sisäistää organisaation

toiminta-ajatuksen ja sitoutuu yhteisiin arvoihin

tavalliset ihmiset yltävät epätavallisiin suorituksiin.”

(Blanchard – O´Connor: Managing by Values)

slide10

Hyvän työyhteisön tunnuspiirteitä

 • Oikeudenmukainen, tasapuolinen kohtelu ja reilut pelisäännöt
 • Iloitaan yhdessä kun työssä onnistutaan ja tuetaan kun on vaikeuksia
 • Sovitetaan yhteen yksilön kyvyt ja työn vaatimukset
 • Kunnioitetaan erilaista osaamista ja erilaisia vahvuuksia
 • Annetaan aitoa kaksisuuntaista, tosiasioihin perustuvaa palautetta
 • Ristiriidat käsitellään rakentavasti
 • Luo edellytykset työssä suoriutumiselle ja jatkuvalle työssä kehittymiselle
 • On turvallinen
 • Antaa tilaa yhdessä olemiselle ja jakamiselle työn lomassa
 • Tunnustaa ihmisen rajallisuuden – hyväksyy, että kukaan ei ole aina parhaimmillaan
 • (Suomen Mielenterveysseura)
slide11

Tiimityöskentely – yksi määritelmä monista…

”Tiimi on ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja,

jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin

suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja,

jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan”.

slide12

Yhteisvastuullinen työyhteisö

 • kannustava, avoin, ilmaisullinen,
 • poikkeavia näkökulmia suvaitseva.

Työskentelyilmapiiri:

Päämäärät:

Tiedonkulku:

Päätöksenteko:

Suhtautuminen esimieheen:

Yhteisön toiminnan

arvioiminen ja analysointi:

 • selkeät, kaikki ovat sitoutuneet.
 • nopeata ja suoraa.
 • perustuu yhteiseen näkemykseen.
 • esimiehen toimintaa tukevaa, erimielisyydet
 • tuodaan avoimesti ja rakentavasti julki.
 • kuka tahansa voi ilman pelokkuutta
 • käynnistää arvioinnin.
slide13

Tunnistatko osuutesi ilmapiiriin?

 • Teetkö työsi hyvin?
 • Autatko kaveria kiireessä?
 • Ilahdutko itse avusta?
 • Annatko rakentavaa palautetta?
 • Oletko itse avoin palautteelle?
 • Mässäiletkö vanhoilla virheillä?
 • Selvitätkö ongelmat vai märehditkö niitä?
 • Puhutko suoraan vai selän takana?
 • Puhutko harkitsematta, loukaten ja nolaten?
 • Muistatko hyvät tavat? Siedätkö niistä lipsumista?
 • Valvotko muiden tekemisiä?
 • Oletko ylpeä työpaikastasi?

Prof. Soili Keskinen, Ekonomi 3.09

slide14

Miellyttävyys esimies/alais- ja työtoverisuhteissa

vähän

Miellyttävyys

paljon

paljon

Pätevä torvelo –

yleensä vältelty

Mukava taituri –

kiihkeästi haluttu

Pätevyys

Epäpätevä

torvelo –

tarkoin vältelty

Mukava tumpelo –

lievästi haluttu

vähän

(Tiziana Casciaro & Miguel Souza Lobo. Harvard Business Review, 2005)

slide15

Vastavuoroisuuden periaate – esimiehet, alaiset, työtoverit

 • Myönteisen palautteen antaminen
 • Ensimmäisen myönnytyksen tekeminen neuvotteluissa tai
 • muissa vuorovaikutustilanteissa – suostuttelun taito
 • Ystävällinen asenne ja esimerkillinen toiminta
 • ”Se piretähän mikä luvatahan”.
 • Jonkin tiedon, idean tai oivalluksen antaminen toisen käyttöön –
 • tiedon vapaa jakaminen
 • Toisen henkilön asiantuntemuksen vilpitön arvostaminen

© Erkki Paajanen, CMC

slide16

Viisi alaisroolia

Itsenäinen, kriittinen ajattelija

Vieraantunut alainen -

Individualisti

Tehokas alainen –

Partneri

Aktiivinen,

sitoutunut

Passiivinen,

ei sitoutunut

Passiivinen alainen –

Käyttämätön voimavara

Mukautuva alainen –

Uskollinen toimeenpanija

Toisista riippuvainen, kritiikitön ajattelija

slide17

Tehokkaan alaisen peruspiirteitä:

 • Aloitteellinen – tarttuu asioihin omaa toimenkuvaansa laajemmin
 • Verkostoituja – ei kuvittele osaavansa kaikkea
 • Itsensä johtaja – tuntee vahvuutensa ja rajoitteensa
 • Perspektiivin taju – tarkastelee asioita useista näkökulmista
 • Oma ego hallinnassa – sopeutuu yhteistyöhön erilaisten ihmisten
 • kanssa, on pelaaja/valmentaja/mentori
 • Hyödyntää organisaation kyvykkyyttä – käyttää oikeita väyliä
 • viedäkseen tärkeitä asioita eteenpäin
 • (R. Kelley, 1998)
slide18

Mistä on hyvät työsuhteet tehty?

 • Pidämme:
 • iloisista ihmisistä
 • luonnollisista ihmisistä
 • luotettavista ihmisistä
 • tahdikkaista ihmisistä
 • ihmisistä, jotka lisäävät itsekunnioitustamme
 • ihmisistä, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme tärkeiksi
 • ihmisistä, jotka antavat meidän puhua ja kuuntelevat meitä
 • ihmisistä, jotka eivät yritä muuttaa meitä
 • mukautuvista ihmisistä
 • ystävällisistä ihmisistä
 • ymmärtäväisistä ihmisistä
 • ihmisistä, jotka pitävät meistä