slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Majandus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Majandus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Majandus - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Majandus. Majandusteadus: nappuse ja valiku teadus. 4.1. Mitmesugused majandussüsteemid. Inimeste piirama- tud soovid. Piiratud ressursid. Mida toota?. Turumajandus inimesed lepivad kokku. Käsumajandus riik otsustab. Kuidas toota?. Kellele toota?. Mis on segamajandus?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Majandus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Majandus

Ülesannete kogu 9. klassile

majandusteadus nappuse ja valiku teadus
Majandusteadus: nappuse ja valiku teadus

4.1. Mitmesugused majandussüsteemid

Inimeste piirama-

tud soovid

Piiratud

ressursid

Mida toota?

Turumajandus

inimesed lepivad

kokku

Käsumajandus

riik otsustab

Kuidas toota?

Kellele toota?

Mis on segamajandus?

Ülesannete kogu 9. klassile

majanduss steemid
Majandussüsteemid

4.1. Mitmesugused majandussüsteemid

Millega tegelebmajanduspoliitika?

Ülesannete kogu 9. klassile

turu ja k sumajandus
Turu- ja käsumajandus

4.1. Mitmesugused majandussüsteemid

Mis on vabaturumajandus?

Ülesannete kogu 9. klassile

turumajandus
Turumajandus

4.2. Turumajandus

Ülesannete kogu 9. klassile

vaba ettev tluse alussambad
Vaba ettevõtluse alussambad

4.2. Turumajandus

Vaba ettevõtlus

Eraomandus

Hinnasüsteem

Konkurents

Ülesannete kogu 9. klassile

riigi sekkumine majandusse
Riigi sekkumine majandusse

4.3. Riigi ülesanded turumajanduses

Ülesannete kogu 9. klassile

era ja hish vis
Era- ja ühishüvis

4.3. Riigi ülesanded turumajanduses

Ülesannete kogu 9. klassile

eelarve
Eelarve

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

 • Eelarve on rahaline plaan eeldatavate tulude ja kulutuste kohta eelarveaasta jooksul.
 • Eelarve on plaan, mille alusel valitsus kasutab riigi raha.
 • Riigieelarve sünnib valitsuse ja parlamendi koostöös.
 • Eelarve koostamise põhimõtted ja vastavad otsused moodustavad eelarvepoliitika.

Mille alusel prognoositakse riigieelarve?

Ülesannete kogu 9. klassile

eelarvepoliitika
Eelarvepoliitika

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

Maksupoliitika ehk tulupoliitika,

määrab milliseid makse

ja mille eest riik kogub

Eelarvepoliitika

Kulupoliitika tegeleb eelarve

tasakaalu ja laekunud vahendite

jaotamise eelistuste seadmisega

Millal võetakse eelarve tavaliselt vastu?

Ülesannete kogu 9. klassile

riigieelarve tasakaal
Riigieelarve tasakaal

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

 • Aastatel 1992- 2002 oli Eesti riigieelarve tasakaalus.
 • 2003. aasta eelarve kulud ületasid tulusid 324 miljoni krooni võrra.
 • Eelarvedefitsiit - kulud ületavad tulusid.
 • Eelarve ülejääk - tulud ületavad kulusid.

Kuidas kaetakse eelarve puudujääk?

Ülesannete kogu 9. klassile

riigieelarve
Riigieelarve

4.4. Eelarve kui planeerimise vahend

 • Mis on positiivne ja negatiivne lisaeelarve?
 • Milles seisneb maksupoliitika sotsiaalne roll?
 • Kuidas suurendada riigi tulusid, makse oluliselt tõstmata?

Ülesannete kogu 9. klassile

eesti riigieelarve tulud
Eesti riigieelarvetulud

4.5. Milliseid makse me maksame

Võrdle 2002. ja 2003.aasta eelarve tulusid.

Ülesannete kogu 9. klassile

mittemaksulised tulud eestis
Mittemaksulised tulud Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Tulu riigivaradelt
 • Riigilõiv
 • Majandustegevusest saadud tulu

Millal tuleb maksta riigilõivu?

Ülesannete kogu 9. klassile

maksude jagunemine eestis
Maksude jagunemine Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

Ülesannete kogu 9. klassile

riigimaksud
Riigimaksud

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Maks on avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.
 • Eesti maksusüsteem koosneb maksuseadustega sätestatud ja kehtestatud riiklikest maksudest ning seaduse alusel valla- või linnavolikogu poolt oma haldusterritooriumil kehtestatavatest kohalikest maksudest.
 • Riiklikud maksud Eestis on:
   • tulumaks;
   • sotsiaalmaks;
   • maamaks;
   • hasartmängumaks;
   • käibemaks;
   • tollimaks;
   • aktsiisimaks;
   • raskeveokimaks.

Millised on otsesed ja kaudsed maksud?

Ülesannete kogu 9. klassile

tulumaks eestis
Tulumaks Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Tulumaksuseadus: Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised.
 • Tulumaksuseadus § 4. Maksumäärad
 • [Lõike 1 sõnastus kuni 31. 12. 2004]
 • tulumaksu määr on 26%,
 • [Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2005]
 • (1) Tulumaksu määr on 24%,
 • [Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2006]
 • (1) Tulumaksu määr on 22%,
 • [Lõike 1 sõnastus alates 1. 01. 2007]
 • (1) Tulumaksu määr on 20%

Mida toob kaasa tulumaksumäära vähendamine?

Ülesannete kogu 9. klassile

sotsiaalmaks eestis
Sotsiaalmaks Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.
 • Sotsiaalmaksuga maksustatakse aktiivsest tegevusest (töötamisest, ettevõtlusest) saadud tulu.
 • Sotsiaalmaks suuruseks on 33,5 % palgast, sh 20 % läheb pensionideks, 13 % tervishoiule ja 0,5 % töötuskindlustuseks.
 • Sotsiaalmaksu maksavad tööandjad.

Mida tähendab: sotsiaalmaks on sihtotstarbeline?

Ülesannete kogu 9. klassile

kohalikud maksud eestis
Kohalikud maksud Eestis

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.

Kuidas jaguneb maksudest saadav tulu riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse eelarve vahel?

Ülesannete kogu 9. klassile

tuludeklaratsioon
Tuludeklaratsioon

4.5. Milliseid makse me maksame

 • Tuludeklaratsioon on üksikisiku või abikaasade aasta jooksul saadud sissetuleku ametlik aruanne, mille eesmärk on välja selgitada, kas inimest on maksustatud õiglaselt.
 • Tuludeklaratsioon tuleb esitada Maksuametile (või e-maksuametis) märtsi lõpuks.
 • Teatud kulutused annavad tulumaksusoodustust.

Kui suur on tulumaksuvaba miinimum Eestis?

Ülesannete kogu 9. klassile

tuludeklaratsioon1
Tuludeklaratsioon

4.5. Milliseid makse me maksame

Kas tulude deklareerimine on kasulik?

Ülesannete kogu 9. klassile

riigieelarve kulud
Riigieelarvekulud

4.6. Millele eelarveraha kulub

Millised on riigieelarve peamised kulud?

Ülesannete kogu 9. klassile

sotsiaalne kaitse ja sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalne kaitse ja sotsiaalhoolekanne

4.6. Millele eelarveraha kulub

 • Sotsiaalse turvalisuse poliitika - riigi kulutused ühiskonnaliikmete heaolu tagamiseks
 • Sotsiaalturva väljamaksed
  • Sotsiaalkindlustus
  • sotsiaaltoetus

Millised on peamised sotsiaalsed riskid?

Ülesannete kogu 9. klassile