euroopa majandus ja sotsiaalkomitee n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee PowerPoint Presentation
Download Presentation
Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asukoht. EUROOPA KOMISJON. Komitee asend i institutsioonide seas. Kes on komitee liikmed?. Rooma leping 1957 Majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindajad Nice’i leping 2000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kes on komitee liikmed
Kes on komitee liikmed?
 • Rooma leping 1957
  • Majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindajad
 • Nice’i leping 2000
  • Organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindajad
 • Lissaboni leping 2009
  • Tööandjate organisatsioonide esindajad, töötajate organisatsioonide esindajad ning muud kodanikuühiskonna esindajad, eelkõige majandus- ja ühiskonnaelu, kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal
komitee koosseis
Komitee koosseis
 • Tegemist on Euroopa Liidu 27 liikmesriigist pärit 344 liikmest koosneva täiskoguga.
 • Liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks tagasinimetamise võimalusega.
 • Liikmed nimetab ametisse nõukogu liikmesriikide valitsuste poolt esitatud ettepanekute alusel.
komitee jaguneb kolme r hma
Komitee jaguneb kolme RÜHMA
 • I rühm – Tööandjad
  • Tööstuse, kaubanduse, rahanduse jne riigi- ja erasektor (suurettevõtted);
 • II rühm – Töötajad
  • Liikmesriikide ametiühingute keskliidud;
 • III rühm – Erinevate elualade esindajad
  • Põllumajandustootjad, tarbijad, sotsiaalmajandus, käsitööndus, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna mittetulundusühingud, vabade elukutsete esindajad jne.
komitee otsustusorganid
Komitee otsustusorganid
 • Komitee president
  • Valitakse kahe ja pooleaastaseks tööperioodiks.
 • Juhatus
  • Valitakse kahe ja pooleaastaseks tööperioodiks.
 • Täiskogu
  • Valitakse viieaastaseks tööperioodiks.
komitee t organid
Komitee tööorganid
 • Kuus sektsiooni…
  • Ühtne turg, tootmine, tarbimine – INT
  • Transport, energeetika, infrastruktuur, infoühiskond – TEN
  • Põllumajandus, maaelu areng, keskkond – NAT
  • Majandus– ja rahaliit ning majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus – ECO
  • Tööhõive, sotsiaalküsimused ja kodakondsus – SOC
  • Välissuhted – REX
komitee t organid1
Komitee tööorganid
 • …javiis muud organit
  • tööstuse muutuste nõuandekomisjon – CCMI
  • ühtse turu seireüksus – SMO
  • säästva arengu seireüksus – SDO
  • tööturu seireüksus – LMO
  • Lissaboni strateegia seireüksus – LSO
 • Komitee liikmeid ja eri tööorganeidabistab peasekretariaat.
komitee tegevus
Komitee tegevus
 • Komitee ülesandeks on arvamuste koostamine
  • (u 150 arvamust aastas).
 • Rooma leping 1957
  • Komiteega võivad konsulteerida nõukogu ja Euroopa Komisjon.
 • Amsterdami leping 1997
  • Komiteega võivad konsulteerida nõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament.
 • Kohustuslik ja vabatahtlik konsulteerimine
komitee tegevus1
Komitee tegevus
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
  • võib koostada omaalgatuslikke arvamusi;
  • võib avaldada ettevalmistavaid arvamusi;
  • käivitab ja edendab dialoogi kodanikuühiskonnaga.
t meetodid
Töömeetodid
 • Arvamuste koostamiseks moodustatakse sektsioonides üldjuhul uurimisrühmad, mida juhib raportöör;
 • «Dünaamilise kompromissi» pidev otsimine;
 • Ekspertteadmistel põhinev konstruktiivne arutelu;
 • Hääletamine sektsioonis, seejärel täiskogul.
t r tm
Töörütm
 • 9 täiskogu istungjärku aastas;
 • Iga sektsioon (kokku 6 sektsiooni) koguneb üldjuhul kord kuus;
 • Iga uurimisrühm koguneb üks kuni kolm korda.
komitee h lbustab dialoogi kodaniku hiskonnaga
Komitee hõlbustab dialoogi kodanikuühiskonnaga
 • Regulaarsed kontaktid ja koostöö liikmesriikide majandus- ja sotsiaalnõukogudega ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega
  • Euroopa Liidu tasandil;
  • Liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides;
  • Euroopa-Vahemere piirkonna partnerluse riikides;
  • Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikides (AKP);
  • Mercosuri riikides ja teistes Ladina-Ameerika riikides;
  • Indias, Hiinas jne.
v ljakutsed tulevikuks
Väljakutsed tulevikuks …
 • Optimeerida komitee kui nõuandeorgani rolli Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni juures koostöö tõhustamise teel;
 • Parandada komitee kui kodanikuühiskonna institutsionaalse esindaja laiapõhjalisust ja usaldusväärsust;
 • Tugevdada komitee osalemist arutelus Euroopa Liidu tuleviku üle.
komitee loodav lisav rtus
Komitee loodav lisaväärtus
 • Koondatud rohked ekspertteadmised;
 • Konsensuse otsimine («dünaamiline kompromiss»);
 • Kodanikuühiskonna ja ELi institutsioonide vaheliseks lüliks olemine;
 • Euroopa Liidu õigusloome protsessi konkreetne mõjutamine.
slide17
Nõuandefunktsioon ja dialoog kodanikuühiskonna organisatsioonidega

… teevad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ühe aktiivsema institutsiooni toetamaks ja edendamaks …

 • … OSALUSDEMOKRAATIAT.
p resident

Irini Pari

Kreeka

Tööandjad (I rühm)

Seppo Kallio

Soome

Eri elualad (III rühm)

Mario Sepi

Itaalia

Töötajad (II rühm)

Asepresidendid

President
r hmade esimehed

Henri Malosse

Prantsusmaa

Tööandjad (I rühm)

Georgios Dassis

Kreeka

Töötajad (II rühm)

Staffan Nilsson

Rootsi

Eri elualad (III rühm)

Rühmade esimehed
sektsioonide esimehed

Filip Hamro-Drotz

REX (Soome)

Krysztof Pater

ECO (Poola)

Leila Kurki

SOC (Soome)

Hans-Joachim Wilms

NAT (Saksamaa)

Bryan Cassidy

INT (Ühendkuningriik)

János Tóth

TEN (Ungari)

Sektsioonide esimehed
slide21
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles

www.eesc.europa.eu

Tel: +32 2 546 90 11

Faks: +32 2 513 48 93