Výživa a dýchanie baktérií a húb - PowerPoint PPT Presentation

v iva a d chanie bakt ri a h b n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výživa a dýchanie baktérií a húb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výživa a dýchanie baktérií a húb

play fullscreen
1 / 13
Výživa a dýchanie baktérií a húb
457 Views
Download Presentation
michon
Download Presentation

Výživa a dýchanie baktérií a húb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výživa a dýchanie baktérií a húb

 2. Baktérie Majú jednoduchú stavbu, rôzny tvar a žijú v rôznom prostredí. Živiny prijímajú povrchom tela z okolitého prostredia. Môžu byť autotrofné aj heterotrofné.

 3. Energiu získavajú zo slnečného žiarenia, alebo chemických reakcii. • Väčšina je heterotrofná, musia prijímať organické látky, ktoré získavajú: • paraziticky – z tiel živých organizmov. Spôsobujú rôzne ochorenia. • Poznáš niektoré bakteriálne ochorenia?

 4. b) saprofyticky • Sem patria rozkladné baktérie – rozkladajú organickú hmotu z odumretých organizmov. Významné sú pri kolobehu látok v prírode. • Kvasné baktérie získavajú energiu kvasením organických látok, najmä cukrov bez prístupu kyslíka. S ich pomocou vyrábame jogurty, ocot, kvasenú zeleninu.

 5. c) symbioticky – spolunažívaním. • Také sú hľúzkové baktérie, ktoré žijú na koreňoch niektorých rastlín (fazuľa, hrach, ďatelina). Živiny pre svoj život čerpajú z rastlín za to im poskytujú dusík, ktorý dokážu viazať zo vzduchu.

 6. Na dýchanie väčšinou potrebujú kyslík, ale niektoré dokážu žiť aj bez neho.

 7. Huby Skupina rôznorodých organizmov, ktoré si nevedia vytvoriť organické látky a musia ich prijímať. Sú heterotrofné. Na príjem látok slúži podhubie.

 8. Medzi saprofytické huby, ktoré získavajú • organické látky z odumretých organizmov patria • Plesne – pleseň hlavičkatá, papleseň štetkovitá, • Kvasinky – kvasinka pivná, vínna, pekárenská • Niektoré huby s plodnicami – pečiarky, muchotrávky

 9. Parazitické sú • - Niektoré druhy plesní,snete, hrdze, ale aj huby s plodnicami

 10. V symbióze • s koreňmi drevín žijú niektoré huby s plodnicami - so sinicami a riasami vytvárajú lišajníky

 11. Rastliny poskytujú hubám organické látky (produkt fotosyntézy) a huby pre rastliny zadržiavajú vodu.

 12. Huby na dýchanie potrebujú kyslík.

 13. Ďakujeme za pozornosťLukáš Karabín, Tomáš Tomko, Karol Bendík 9.B