permai 14 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERMAI ‘14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERMAI ‘14

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PERMAI ‘14 - PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on

PERMAI ‘14. 18-20 JANUARI 2014. KAMPUNG POS MENDROP,GUA MUSANG. 18 januari 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PERMAI ‘14


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
permai 14

PERMAI ‘14

18-20 JANUARI 2014

KAMPUNG POS MENDROP,GUA MUSANG.

18 januari 2014
18 januari 2014

KamibertolakdariUniversitiKebangsaanMalaysia,Bangi jam 11.00 mlmuntukmenujukeperkampuganorangasli Kg. Mmendrop,GuaMusangdanalhamdulillahselamatsampaipada jam 4.00 pg dirumah MAIK(Majlis Agama Islam Kelantan) menggunakan 2 buah bas.

Sepanjangperjalananbanyakcabaran yang kamihadapitermasuklahkesukaranuntukteruskanperjalananakibatkabustebaldikawasanGuaMusangdan bas mengalamikerosakandibahagiantayarakibatpenggunaan break yang tinggisemasamenurunidanmenaikikawasanberbukit.

slide3

SelepasselesaiurusdiridansolatSubuh,kamibersarapandandiberitaklimatolehUstaz Mat mengenaiapa yang haruskamilakukandantidakbolehsemasaberadadiperkmpunganorangasli.

Sayamendengarpenuhkhusyukdanmemberisepenuhperhatiansemasataklimatkeranabagisaya yang tidakpernahjejakkan kaki diperkampunganorangasliberasasedikittakutkeranakitamasihbelumkenaladatdanpantanglarangorangasli.

slide4

Selepasbersarapandanmendengartaklimat,tepat jam 8.30 pg,kamibergerakkeperkampunagnorangasli yang kira-kira 3 km berjalan kaki kerana bas sukaruntukmasukdisebabkanjalan yang berbukitbukau.

Ustaz Mat sedangmemberitaklimat

Pemandangandarijauhmenunjukkanjalan yang terpaksakamiredah.

slide5

Kepenatankamisemasamemasukikampungibaratterushilangmelihatmasyarakatorangasli yang menungguketibaankamidisana.Perasaanterharudangembiradenganketerujaanmerekamenyambutkedatangankami.Betullahpepatahmengatakanjanganmenilaipadaluaransahajajikakitatidakpernahalaminyasendiri.

Sayamengambilpeluanguntukberjalandanberamahmesrabersama-samadenganmasyarakatmenujukedewanserbagunauntuksesiperasmiandanpenyerahananakangkat.Merekasedikitpemaluapabilakitamendekatimerekasebenarnya.

slide6

Beginilahsuasanaketikakamisedangmenungguuntuksesipenyerahananakangkat.Perasaan yang sangatgembiratidakdapatdiungkapkanapabilanamasayadiumumkan.

Sayadiberikepadasebuahkeluargakristian .Ibu yang digelar ‘amek’ dan ayah ‘abeh’.Merekamempunyai 9 oranganakdan 4 masihbelummendirikanrumahtangga.

slide7

Beginilahkeadaanrumahkeluargakami yang memuatkan 6 orangahlikeluarga.

Padawaktutengahari,sayabersamaamek,kakakipardankakIjapergikedewanuntukmenikmatijamuantengahari.Sebelummakan,kamibebasuntukmembacadoadahuludanmerekasangatmenghormatibahkanmerekajugamenadahtanganberasama-sama.

slide8

Di siniisayasertakan video yang sempatsayarakamketikasesiberamahmesradengankeluargaangkat.

Sayabanyakbertanyamengenailatarbelakangkeluargadankisahabehdanameksebelummenetapdi Kg. Mendropini.

Video yang sempatdirakam.

slide9

Selepasmakan,tepat jam 3.30 petang,amekmengajakkamiuntukkenalkawasankebunberdekatandengansungai yang diusahakansendiridibantuolehanaknyaAtoh.Kebun yang diusahaknameksangatluasdanantaratanaman yang ditanamadalahubikeledekdanpisang.

slide10

AmekdanabangAtohmengajarkamimenggaliubi.Amekmengutiphasiltanamannyauntukdibuatubigorengkepadakamidengandibuangkulitterlebihdahuludandoreng.AmekdanabangAtohmengajarkamimenggaliubi.Amekmengutiphasiltanamannyauntukdibuatubigorengkepadakamidengandibuangkulitterlebihdahuludandoreng.

slide11

Hasiljualan yang merekaperolehagaklumayanapabilatibamusimmengutipubikeledekyang biasanya RM1000 seminggu.Hargapenolakanhanyalah RM3 untuk 1 kg tetapi,pembekalmeletakkanhargasehingga RM8 1kg dikawasaantanahtinggi Cameron Hingland.

Video

slide12

19 Januari 2014

Padasebelahpagi,programpermainantradisionaldiadakan. Permainandibahagikankepada 2 kategoriiaitukanak-kanakdandewasa.

Antarapermainankanak-kanakadalahtiuptepungdanberebutkerusi .

slide13

Antarapertandinganorangdewasaadalahsumpitdan bola sepak.Sayajugatidakmelepaskanpeluanguntukmenggunakansumpit yang jarang-jarangsekalidapatdilihatdandipegang.Hargasumpitdipasaranbolehmencecah RM800++ tetapi,masyarakatorangaslihanyameletakkanharga RM150++.

slide14

Selepaspermainantradisional, diadakanpertandinganmemasakberasaskanubikeledek. Kamibercadanguntukbuatmasakanubirendamkari. 

Sayamembelisemuabahan-bahan yang diperlukantanpamenggunakanduitamekdankamimenolongmerekamenyiapkanbahan-bahan yang diperlukan.Hasilnyasangatsedap!!!!

10 kumpulantelahterpilihdsebagaijuaradankamihanyamendapattempatsaguhati.Alhamdulillah..seronok..

Jurisedangmemberimarkahkepadapeserta.

Ubirendam Kari yang kamihasilkan.

slide15

Padasebelahpetangketikakaumadamsibukdenganaktivitimereka,amekmengajakkamimandisungai.

Saya yang jarangmandisungaiini,apalagi,tidaklepaskanpeluangkeemasanuntukmandi.Airsungaisemakinjernihberbandingsemalamdansangatsejuksehinggasayamenggigilkesejukan. Sayajugasempatberbual-bualdenganamekketikamandidanamekmemberitahukami,kawasaninidulupernahberlakubanjirbesarsehinggamemusnahkankampungseberang.

slide16

Padasebelahmalam .

Selepasmendirikansolatmaghrib,tibalahmasauntukkamimengajarmasyarakatorangasli Muslim tentangfardhuainterutamasolat.

Apa yang menyedihkanadalahmasihadalagi,muslim yang tidakpernahsolat.Adajugadikalanganmerekamasihbelumjelasadakahmerekamuslimatautidak. 

Alhamdulillah sayasempatmengajarseorangmakciktuadanseorangremajaperempuanuntuksolat.

slide17

20 Januari 2014

Sebelumpulangke Kota Bharu,kamisempatbergambar.

Dari kirisaya,amek,abeh,AbngAtoh,Afifahdan yang berbajumerah,Syakirin.

Kenanganbersamasukaruntukdilupakanwalaupunhanya 3 hari 2 malam.Segalakesusahandisini yang tidakmempunyaibekalanelektrik ,mengajarsayauntukmenjadiinsan yang lebihbersyukurdengankemewahan yang sayakecapiberbandingmereka.