Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze middagdienst met medewerking van Gospelkoor Rejoice Voorganger: Ds. H. de Bruijne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze middagdienst met medewerking van Gospelkoor Rejoice Voorganger: Ds. H. de Bruijne

Welkom in deze middagdienst met medewerking van Gospelkoor Rejoice Voorganger: Ds. H. de Bruijne

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in deze middagdienst met medewerking van Gospelkoor Rejoice Voorganger: Ds. H. de Bruijne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in deze middagdienst met medewerking van Gospelkoor Rejoice • Voorganger: Ds. H. de Bruijne

 2. Zondagmiddag 16 december 2012 • Gezang 26 • Lied: “In ‘t hart van de winter” • Gezang 132 • Lied: “Danklied der verlosten” • Gezang 117 : 1, 2, 3 • Gezang 127 : 1, 3, 6, 7 • Jesaja 11 : 1 - 10 (NBG ‘51)

 3. Spreuk van de week • “De goddelozen worden omvergeworpen en verdwijnen, het huis van de rechtvaardigen houdt stand.” • Spreuken 12: 7

 4. Agenda • Vrijdag 21 december: 16.30 uur advent- en kerstbijeenkomst voor iedereen • Zondag 23 december: 10.00 en 17.00 uur • Maandag 24 december: 19.00 uur kerstfeest met de kinderen. • Dinsdag 25 december: 10.00 uur kerstdienst • Zondagochtend 30 december: 10.00 uur dienst

 5. Agenda • Zondagmiddag 30 december: 17.00 uur in de Rehobothkerk een gezamenlijke dienst met Utrechtse Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt • Maandagavond 31 december: 19.00 uur oudejaarsdienst • Dinsdagochtend 1 januari: 10.30 uur nieuwjaarsdienst

 6. Iedereen wordt na de dienst van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje elkaar te ontmoeten op het kerkplein.

 7. Welkom en mededelingen

 8. Gospelkoor Rejoice zingt: “I came to magnify” Ik ben gekomen om de Heer groot te maken en Zijn Heilige Naam te prijzen. Maak Jezus groot. Hij is al mijn lof en eer waard.

 9. Gospelkoor Rejoice zingt: “Heart, soul, mind and strength” Met mijn hart, ziel en verstand en kracht aanbid ik U. Alles geef ik U, ik aanbid U.

 10. Stil gebed, votum, groet

 11. Gezang 26 : 1, 2, 3, 4 • Daar is uit 's werelds duistre wolken • een licht der lichten opgegaan. • Komt tot zijn schijnsel, alle volken, • en gij, mijn ziele, bid het aan! • Het komt de schaduwen beschijnen, • de zwarte schaduw van de dood. • De nacht der zonde zal verdwijnen, • genade spreidt haar morgenrood.

 12. Gezang 26 : 1, 2, 3, 4 • Gij wilt met vrede tot ons komen, • met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. • Het juk is van de hals genomen, • God lof, wij zijn geen slaven meer! • De staf des drijvers ligt verbroken, • aan wie ons hart zich had verkocht, • en't wapentuig in brand gestoken • van hem, die onze ziele zocht.

 13. Gezang 26 : 1, 2, 3, 4 • Wat heil, een Kind is ons geboren, • een Zoon gegeven door Gods kracht! • De heerschappij zal Hem behoren, • zijn last is licht, zijn juk is zacht. • Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden • zijn wondren van genaad' alleen. • Hij doet ons, hoe met schuld beladen, • verzoend voor 't oog des Vaders treên.

 14. Gezang 26 : 1, 2, 3, 4 • O Vredevorst, Gij kunt gebieden • de vreed' op aard' en in mijn ziel! • Doe alle volken tot U vlieden, • dat al wat ademt voor U kniel! • Des Heren ijver zal bewerken, • dat Hij de zetel, U bereid, • met recht en met gericht zal sterken. • Hem zij de lof in eeuwigheid!

 15. Lied “In ‘t hart van de winter”: 1, 2, 3 • In ’t hart van de winter, het holst van de nacht, • heel zachtjes begint er wat lang is verwacht: • een takje gaat groeien aan een verdorde boom, • die gaat straks weer bloeien, zo zegt Jesaja’s droom. • Doe ons hopen, vlam van Advent • de toekomst gaat open waar jij jouw lichtjes zendt!

 16. Lied “In ‘t hart van de winter”: 1, 2, 3 • Een leeuw die gaat slapen bij ’t schaap in de wei, • een beer staat te gapen, een lam aan zijn zij. • Een kind zit te spelen vlak naast een enge slang, • zo zullen wij delen in vrede levenslang. • Doe ons hopen, vlam van Advent • de toekomst gaat open waar jij jouw lichtjes zendt!

 17. Lied “In ‘t hart van de winter”: 1, 2, 3 • Een koning zal komen als kind in een stal, • dat al zulke dromen echt waar maken zal. • Het leert ons al leven met vrede in ons hart, • en liefde te geven waar ’t donker is en zwart. • Doe ons hopen, vlam van Advent • de toekomst gaat open waar jij jouw lichtjes zendt!

 18. Gebed

 19. Jesaja 11 : 1 – 10 (NBG ‘51)

 20. Jesaja 11 : 1-10 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen;

 21. 4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. 6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje;

 22. het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg,

 23. want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. 10 En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

 24. Gezang 132 : 1, 2, 3 • Er is een roos ontloken • uit barre wintergrond, • zoals er was gesproken • door der profeten mond. • En Davids oud geslacht • is weer opnieuw gaan bloeien • in 't midden van de nacht.

 25. Gezang 132 : 1, 2, 3 • Die roos van ons verlangen, • dat uitverkoren zaad, • is door een maagd ontvangen • uit Gods verborgen raad. • Maria was bereid, • toen Gabriël haar groette • in 't midden van de tijd.

 26. Gezang 132 : 1, 2, 3 • Die bloem van Gods behagen • heeft, naar Jesaja sprak, • de winterkou verdragen • als allerdorste tak. • O roos als bloed zo rood, • God komt zijn volk bezoeken • in 't midden van de dood.

 27. Gospelkoor Rejoice zingt: “Rose of Bethlehem” Er is een Roos in Bethlehem geboren voor ons, en om de Vader te eren en voor mij de doornen te dragen.

 28. Gospelkoor Rejoice zingt: “Go tell it on the mountain” Ga! Vertel het aan iedereen dat Jezus geboren is. Iedereen mag het weten.

 29. Verkondiging

 30. “Es ist ein Ros entsprungen”

 31. Kerstroos

 32. Rozen uit Israël

 33. Roos ontloken

 34. Lied “Danklied der verlosten”: 1, 2 • Heer, ik loof U, omdat Gij • toornig zijt geweest op mij, • maar uw toorn hebt afgewend • en mij nu vertroosting zendt. • Zie, God is mijn heil en sterkte, • ik vertrouw, ook vrees ik niet, • want de HERE is mijn lied, • Hij die al mijn heil bewerkte.

 35. Lied “Danklied der verlosten”: 1, 2 • Looft de HEER, roept aan zijn naam, • meldt de volkeren zijn faam, • geeft alom getuigenis • dat zijn naam verheven is. • Grootse dingen deed de HERE; • maak dit wereldwijd bekend, • jubel, volk van God, erken: • groot is onder U de HERE!

 36. Gezang 117 : 1, 2, 3 • Hoe zal ik U ontvangen, • hoe wilt Gij zijn ontmoet, • der wereld hoogst verlangen, • des harten heiligst goed? • Wil zelf uw fakkel dragen • in onze duisternis, • opdat wat U behage • ons klaar en zeker is.

 37. Gezang 117 : 1, 2, 3 • Uw Sion strooit U palmen • en meien voor uw voet, • en ik breng U in psalmen • mijn jubelende groet. • Mijn hart zal openspringen • gelijk ontluikend groen, • ik wil uw naam lofzingen • zoveel mijn lied kan doen.

 38. Gezang 117 : 1, 2, 3 • Ver van de troon der tronen • en 's hemels zonneschijn • wilt Ge onder mensen wonen, • der mensen broeder zijn. • Met God wilt Ge ons verzoenen, • tot God heft Ge ons omhoog, • en onder millioenen • hebt Gij ook mij in 't oog.

 39. Gebeden

 40. Gospelkoor Rejoice zingt: “My life is in Your hands” Met Jezus kan ik het aan. Wat er ook gebeurt, mijn leven ligt in Uw handen.

 41. Gospelkoor Rejoice zingt: “He is still the Christ of Christmas” Er is een ding dat nooit zal veranderen: Hij is nog steeds het centrum van het kerstfeest. Hij kwam om in ons hart te kunnen wonen en heeft beloofd dat Hij op een dag terug komt.

 42. Gezang 127 : 1, 3, 6, 7 • Gaat, stillen in den lande, • uw Koning tegemoet, • de intocht is ophanden • van Hem die wondren doet. • Gij die de Heer verwacht, • laat ons vóór alle dingen • Hem ons hosanna zingen. • Hij komt, Hij komt met macht.

 43. Gezang 127 : 1, 3, 6, 7 • Hoort toe, gij zwaarbeproefden, • uw Koning is niet ver! • Voor wie in 't duister toefden, • rijst nu de morgenster. • De Heer geeft in de nood • zijn wonderbare bijstand; • Hij slaat de laatste vijand, • Hij overwint de dood.

 44. Gezang 127 : 1, 3, 6, 7 • Gaat uit met snelle schreden • uw Koning tegemoet. • Daar komt Hij aangereden, • rechtvaardig, schoon en goed! • Komt nu van overal • uw Heer en Heiland groeten, • die al het leed verzoeten, • de pijn genezen zal.

 45. Gezang 127 : 1, 3, 6, 7 • Gij schenkt met volle handen, • die zelf de armoe draagt. • Gij maakt uzelf te schande, • die steeds naar zondaars vraagt. • Wij willen, groot en klein, • die 't al van U ontvingen, • U ons hosanna zingen • en eeuwig dankbaar zijn.

 46. Zegen • te beantwoorden met

 47. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje elkaar te ontmoeten op het kerkplein.

 48. Collecten • De collecten zijn vandaag voor: • 1 Theologische universiteit Apeldoorn • 2 Emeritikas