Download
utvr ivanje podrijetla djeteta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvrđivanje podrijetla djeteta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvrđivanje podrijetla djeteta

Utvrđivanje podrijetla djeteta

25 Views Download Presentation
Download Presentation

Utvrđivanje podrijetla djeteta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utvrđivanje podrijetla djeteta • A Utvrđivanje majčinstva • Predmnjeva o majčinstvu • Priznanjem (izostaje u praksi) • Sudskom odlukom (izostaje u praksi) • B Utvrđivanje očinstva • Predmnjeva o bračnom očinstvu • Priznanje • Sudska odluka

 2. A UTVRĐIVANJE MAJČINSTVA • Neoboriva predmnjeva o majčinstvu: • “Djetetova majka je žena koja ga je rodila.” • “Mater in iure semper certa est” *Predmnjeva ili presumpcija je takva pravna činjenica koja se smatra dokazanom dok se ne dokaže suprotno. • Oboriva – koja se uvijek može oboriti protudokazom. • Neoboriva- po propisu se neka činjnica smatra dokazanom, a protudokaz nije dopušten.

 3. B UTVRĐIVANJE OČINSTVA • 1. Predmnjevom (bračno očinstvo) • 2. Priznanjem (izvanbračno očinstvo) • 3. Sudskom odlukom (izvanbračno očinstvo)

 4. 1. Predmnjeva o bračnom očinstvu • “Djetetovim ocem smatra se majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili tijekom tristo dana od prestanka braka.”, čl. 54. ObZ. • Oboriva predmnieva „Pater is est quem nuptiae demonstrat.”

 5. Tri elementa bračnog statusa djeteta: • a trajanje braka i vrijeme rođenja djeteta • b bračni status majke • c očinstvo djeteta

 6. a) Trajanje braka i rođenje djeteta • Kada nastaje brak? • Kada prestaje brak? • Rođenje djeteta: • - za trajanja braka • - 300 dana od prestanka braka (porođaj slijedi od 274-280 dana od začeća)

 7. b) Bračni status majke • Zakon o državnim maticama rođenje djeteta upisuje se u MKR u roku od 15 dana od rođenja djeteta. • Upis oca temelji se na bračnom statusu majke (izvadak iz MKV) • Ako se ospori majčinstvo djeteta, tada je automatski osporeno i bračno, ali ne i priznato očinstvo.

 8. Kada počinje teći rok od 300 dana? • Od dana smrti bračnog druga. • Od dana koji je pravomoćnim rješenje utvrđen kao dan smrti nestalog bračnog druga. • Od dana pravomoćnosti presude o razvodu ili poništaju braka • Ako je sklopljen novi brak u tom roku – otac je kasniji majčin muž.

 9. c) Očinstvo majčinog muža • Predmnijeva je oboriva, pa ako se ospori bračno očinstvo dolazi do brisanja podataka o očinstvu djeteta temeljem sudske presude. • Napušten je institut pozakonjenja, jer za dijete nije bitno da li su njegovi roditelji sklopili brak ili nisu. • *Pozakonjenje – dijete se smatralo bračno ako su roditelji nakon njegovog rođenja sklopili brak.

 10. 2. Utvrđivanje izvanbračnog očinstva (2a)priznanjem i 2b) sudskom odlukom) • Izvanbračni status djeteta: • Majka nije u braku • Dijete rođeno po isteku roka od 300 dana od prestanka braka • Dijete rođeno u braku, ali je očinstvo osporeno u sudskom postupku

 11. 2a) PRIZNANJE OČINSTVA • Zahtjev jednostavnosti i pravne sigurnosti • Izjava volje - pravni akt formalnopravnog značenja. Ako su ispunjene zakonske pretpostavke tada proizvodi pravne učinke, tada je kvalificirano. • Pravna sigurnost zahtjeva minimum pretpostavki za kvalificirano priznanje.

 12. 2a) PRIZNANJE OČINSTVA • Priznanje je neopozivo, osim u oporuci. • Priznanje nasciturusa – priznanje začetog, a još nerođenog djeteta proizvodi pravni učinak ako se dijete živo rodi. • Priznanje očinstva nije dopušteno poslije djetetove smrti, osim ako dijete ima potomke. • * Problemi u praksi, zbog nemogućnosti priznanja mrtvorođenog djeteta.

 13. Odredbe ObZ o priznanju očinstva • 1. Odredbe o muškarcu koji priznaje očinstvo • 2. Odredbe o djetetu • 3. Odredbe o nadležnim tijelima • 4. Odredbe o pristancima i suglsnostima

 14. 1. Odredbe o muškarcu koji priznaje očinstvo • Osobna izjava • Potpuna poslovna sposobnost • (* Predmet Krušković protiv Hrvatske, od 21. 06. 2011 – povreda prava na obiteljski život poslovno nesposobnom muškarcu koji 2,5 godina nije imao načina da se utvrdi očinstvo njegovom djetetu) • Djelomična poslovna sposobnost (ako se ne odnosi na davanje izjava koje se tiču osobnih stanja) • Maloljetna osoba, starija od 16. god., sposobna shvatiti značenje izjave… • (Stjecanje posl. sposobnost sa 16 g ako je maloljetnik postao roditelj i sud donese odluku)

 15. * Priznanje u oporuci • Priznanje očinstva u oporuci, Zakon o nasljeđivanju (2003). • Primjenjuju se odredbe o valjanosti oporuke, 16 god. i sposobnost za rasuđivanje

 16. 2. Odredbe o djetetu • “Očinstvo se ne može priznati poslije djetetove smrti, osim ako dijete ima potomstvo”, čl. 58. St. 2. ObZ • * problem kod mrtvorođene djece čiji roditelji nisu u braku • Vremenski neograničeno, može se priznati uvijek za života djeteta, pa i nakon njegove smrti ako ima potomstvo.

 17. 3. Tijela pred kojima se priznaje • Osobna izjava na zapisnik pred: • Matičarem • Centarom za socijalnu skrb • Sudom

 18. 4. Pristanci i suglasnost • Pristanak majke, daje pristanak pred css, sudom, matičarem • Pristanak djeteta, starije od 14 godina i sposobno shvatiti značenje pristanka. • Dijete daje pristanak pred css

 19. Css daje suglasnost: • Dijete mlađe od 14 g. ili starije, ali nije sposobno shvatiti….., a majka: • nije živa, • proglašena umrlom • mlađa od 14 g. • potpuno lišena posl. sposob ili djelomično…. • boravište joj nije poznato najmanje 2 mj.

 20. Postupak priznanja • Muškarac daje izjavu o priznanju, • Matičar poziva majku, odmah • Rok od 15 dana za davanje pristanka • Ako je potreban pristanak djeteta ili suglasnost css, matičar zahtjeva od css da dostavi pristanak/suglasnost u roku od 15 dana

 21. Postupak priznanja • Css – dostavlja obavijest ako ne uspije pribaviti pristanak/suglasnost • Matičar upoznaje majku s pravom djeteta da zna tko mu je otac • Ako majka izjavi tko je otac, izjava se smatra pristankom na priznaje očinstva.

 22. Postupak priznanja • Ako matičar nije upisao podatke o ocu, obavještava o tome css • Css: • poziva majku • Obavještava o pravu djeteta • Uzima izjavu majke • Poziva “oca”, upućuje na sudski postupak

 23. 2 b) UTVRĐIVANJE OČINSTVA SUDSKOM ODLUKOM • To je pravni put kojim se konačno rješavaju dvojbe oko očinstva djeteta. • ObZ 2003. sadrži materijalne i postupovne odredbe o utvrđivanju očinstva.

 24. Tko ima pravo na tužbu? • 1. dijete (misli se na krvnosrodnički odnos, a ne na osobu do 18. godine) • 2. majka • 3. muškarac koji je priznao, ali nije dobio pristanak/suglasnost • 4. centar za socijalnu skrb

 25. U kojem roku se tužba može podnijeti? • 1.) dijete do 25. godine • Tužitelj je dijete, a tuženik je muškarac za kojeg se smatra da je otac djeteta. • Dijete može samostalno tužiti od 18. do 25. godine (uvjet je poslovna sposobnost djeteta). • Kada dijete ne može samostalno tužiti?

 26. Kada dijete nije samostalni tužitelj? ObZ: • - ako je dijete maloljetno, • - potpuno lišeno poslovne sposobnosti i • - djelomično lišeno poslovne sposobnosti u pogledu poduzimanja radnji koje se tiču osobnih stanja. • Dijete zastupa majka ili skrbnik.

 27. 2.) majka do djetetove 18. godine • Tužitelji su dijete i majka ili samo majka (ako joj je oduzeta roditeljska skrb), a tuženik je muškarac... • Najčešće će tužba slijediti nakon neuspjelog ishođenja priznanja očinstva.

 28. Pravne posljedice sudske odluke odnose se na dijete i na majku. • Dijete: utvrđeno porijeklo od oca i uspostavljena roditeljska skrb • Majka: pravo na troškove nastale trudnoćom i porodom izvanbračnog djeteta i pravo na uzdržavanje.

 29. 3.) centar za socijalnu skrb do djetetove 18. godine života. • Najčešće onda kad je majka označila oca, ali nakon što nije došlo do priznanja nije pokrenula sudski postupak. Tako css ima saznanje tko bi mogao biti otac.

 30. Tužitelji su css i dijete zastupano po posebnom skrbniku, a tuženici muškarac i majka. • 4.) muškarac • Objektivni rok: do djetetove 18. g.života. • Subjektivni rok: 1 godina od primitka obavijesti da nisu pribavljeni pristanak/suglasnost.

 31. Posebne odredbe Ako muškarac za kojeg se tvrdi da je otac djeteta, nije živ tada je moguće tužiti njegove nasljednike. Oni će biti tuženici, a dijete, majka ili css tužitelji. Rok za tužbu: godinu dana od smrti osobe za koju se tvrdi da je otac djeteta, a ako ostavinski postupak nije završen, tada 6 mjeseci od pravomoćnosti ostavinskog rješenja.

 32. Postupovne odredbe kod sudskog utvrđivanja očinstva • Postupovne odredbe ObZ koje se odnose na maternitetske i paternitetske sporove su sedes materiae gpp-a: • a hitnost postupaka i izvođenja radnji • b troškovi medicinskog vještačenja iz sredstava suda • c značenje neodazivanja pozivu za vještačenje

 33. d 3 mjeseca rok za provođenje vještačenja • e dopuštenost revizije “exceptio plurium concubentium”, ali “ne eat iudex ultra et extra petitum partium”

 34. Dokazno sredstvo u matern. i paternit. sporu: medicinsko vještačenje • Medicinske metode: • Određivanje vremena začeća, • Oplodna nesposobnost (nesposobnost za spolni odnos, nesposobnost za oplodnju i bolest u stvaranju spolnih stanica), • Genetske značajke iz krvi.

 35. Medicinsko-biološko-genetske metode: • a) ispitivanje krvnih grupa i faktora-isključuje (nekada) • b) HLA sustav-isključuje i utvrđuje (nekada) • c) DNA metoda-utvrđuje (danas) • Vjerojatnost iznad 99,73%-dokazano.

 36. Učinci presude(deklaracija) • Otac-dijete-srodnici: statusni obiteljskopravni učinak - roditeljska skrb(uzdržavanje ex offo), • Nasljednopravni učinci, • U odnosu na majku (troškovi i uzdržavanje), • Osobno ime djeteta.