1 / 12

Besturen zonder bestuur

Besturen zonder bestuur. VROM Raad: Effectief regionaal beleid?. Geen structuurdiscussies en –hervormingen Flexibele regionale samenwerking. Onderzoeksmodel. Randvoorwaarden Algemene bestuursstructuur Specifieke condities. Succesvolle samenwerking. Netwerkmanagement Structurering

merry
Download Presentation

Besturen zonder bestuur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Besturen zonder bestuur

 2. VROM Raad: Effectief regionaal beleid? • Geen structuurdiscussies en –hervormingen • Flexibele regionale samenwerking

 3. Onderzoeksmodel • Randvoorwaarden • Algemene bestuursstructuur • Specifieke condities Succesvolle samenwerking • Netwerkmanagement • Structurering • Procesmanagement

 4. Regionale samenwerking • Basis vrijwillige samenwerking van autonome gemeenten • Politiek proces: kunst van het haalbare • Regionale effectiviteit geen garantie: what’s in it for me? (organisatie-effectiviteit) • Lange tijdshorizon wezenlijk, maar niet vanzelfsprekend 

 5. Regiospecifieke randvoorwaarden

 6. Netwerkstructurering • Laag = samenwerkend bestuur: voorbereiding, bepaling en uitvoering beleid bij gemeenten; Hoog = netwerkorganisatie: flink deel beleidsvoering bij regio

 7. Procesmanagement en succes

 8. Procesmanagement in context

 9. Conclusies en aanbevelingen I • Politiek proces: kunst van het haalbare • Regionale effectiviteit is niet voldoende, samenwerking moet ook zichtbare waarde hebben voor alle partners (organisatie-effectiviteit). • Plaats opbrengsten in een breder kader: “you win some, you lose some” . • Noodzaak van stabiele verhoudingen: lange termijn horizon

 10. Conclusies en aanbevelingen II • Stop voortdurende nationale discussie over nieuwe structuren • Bij regionale netwerkstructurering: • Zorg voor helder kader • Verander spelregels niet tijdens de wedstrijd • Zware structuur geen noodzakelijke voorwaarde voor succes • Netwerkorganisatie: niet ZIJ, maar WIJ, gevaar van verlies van draagvlak

 11. Conclusies en aanbevelingen III • Procesmanagement op korte termijn met name om bij ongunstige condities toch succesvol samen te werken • Procesmanagement op lange termijn investeren in samenwerkingsklimaat, structureel werken aan verbetering condities (bijvoorbeeld beleidsvisies, sociaal kapitaal) • Netwerkorganisatie: evenwicht tussen katalysator en gedeelde verantwoordelijkheid (samenwerken doe je met zijn allen).

 12. Conclusies en aanbevelingen IV • Subsidies van hogere overheden (EU, Rijk en provincie) kunnen belangrijke stimulans zijn voor het proces, maar doorkruisen en frustreren ook niet zelden regionale processen • Vraagpunt: VROM-Raad beveelt aan markt en maatschappelijke organisaties meer te betrekken bij de samenwerking • Ja? Vreemde ogen dwingen… • Nee? Het is nu al complex genoeg …

More Related