upozornenie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upozornenie! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upozornenie!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Upozornenie! - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

Upozornenie!. Informácie uvedené v tejto prezentácii slúžia ako podporný materiál na štúdium a svojím rozsahom nezodpovedajú požadovaným vedomostiam na skúšku z predmetu PM. Personálny audit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Upozornenie!' - merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upozornenie
Upozornenie!

Informácie uvedené v tejto prezentácii slúžia ako podporný materiál na štúdium a svojím rozsahom nezodpovedajú požadovaným vedomostiam na skúšku z predmetu PM.

person lny audit

Personálny audit

Dôkladnú analýzu ľudských zdrojov, personálnej stratégie, personálnej politiky a spôsobov riadenia ľudských zdrojov v organizácii, hodnotenie aktuálneho fungovania, sprevádzané odporúčaniami na zlepšenie, predstavuje personálny audit.

Má za cieľ nájsť neoptimálne miesta v podnikových procesoch, kde sa nevyužívajú ľudské zdroje dostatočne intenzívne.

slide3

Jeho hlavnou úlohou je ukázať ako je nastavený a ako funguje program riadenia ľudských zdrojov, lokalizujúc spôsoby a podmienky, ktoré sú škodlivé pre organizáciu, a na ktoré nie sú odôvodnené náklady, alebo praktiky a podmienky, ktoré sa majú zlepšiť.

slide4

Personálny audit predstavuje systém revíziea kontroly určený na informovanie manažmentu o účinnosti a spoľahlivosti programu, ktorý sa má vykonať. Vzhľadom k tomu, že jedným z moderných trendov riadenia ľudských zdrojov je delegovať veľkú časť personálnej práce na každého riadiaceho zamestnanca, nadobúda personálny audit veľký význam.

v chodisk person lneho auditu

Východiská personálneho auditu

Pojem audit pochádza z latinského slova „audio“, ktoré znamená „vypočuť, zistiť, dozvedieť sa, presviedčať“. V odbornej literatúre sa tento pojem vysvetľuje prostredníctvom slovenských ekvivalentov ako sú previerka, kontrola, hodnotenie, analýza, skúmanie a posudzovanie.

slide6

V súčasnosti sa o potrebe auditov hovorí najmä v súvislosti so zavádzaním systémov kvality v organizáciách.

Norma STN EN ISO 9000:2000 definuje audit ako „systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu“.

slide7

Audit je teda systematický proces komplexného a objektívneho získavania a vyhodnocovania dôkazov, týkajúcich sa informácií o činnostiach a udalostiach, s cieľom zistiť mieru súladu medzi týmito informáciami a vopred stanovenými kritériami a oznámiť výsledky zainteresovaným stranám

slide8

V užšom význame v ponímaní manažérov predstavuje audit zistenie, či organizácia funguje tak, ako je vyžadované všeobecne platnými predpismi a pravidlami. Auditom sa skúma správanie organizácie, resp. konanie subjektov, ktoré za to zodpovedajú.

slide9

Z pohľadu rozsahu činností, ktoré sa auditom skúmajú, je možné rozlišovať:

komplexný audit – ktorý preveruje procesy a javy v organizácii ako celok,

čiastočný audit – ktorý preveruje procesy a javy súvisiace s vybranou funkčnou zložkou organizácie,

špecializovaný audit – zameraný na vybrané činnosti a medziútvarové vzťahy,

dodržiavací audit – zameraný na overenie dodržiavania procesov, ktoré sú direktívne upravené.

slide10

Auditovanie je charakterizované viacerými zásadami, ktoré umožňujú, aby sa audit stal efektívnym a spoľahlivým nástrojom poskytujúcim manažmentu informácie, na základe ktorých môže organizácia korigovať svoje správanie. Akýkoľvek audit musí vždy spĺňať základné charakteristiky, ktorými sú:

slide11

komplexnosť – pokiaľ pokrýva všetky aktivity. Môže byť však uskutočňovaný aj formou postupných funkčných auditov, týkajúcich sa jednotlivých činností v danej oblasti (účtovníctvo, marketing, riadenie ľudských zdrojov,..),

systematickosť – následnosť diagnostických krokov, ktoré zahrňujú aktivity organizácie,

relevantnosť – všetky skúmané objekty musia byť v súlade s cieľmi auditu,

slide12

nezávislosť a objektívnosť– uskutočňovaný audítormi, ktorí majú potrebné znalosti, objektivitu a nezávislosť na výsledkoch auditu. Nezávislosť audítora je potrebné chápať vo vzťahu k skúmaných informáciám, k osobám, ktoré dané informácie pripravujú a  osobám, ktoré ich využívajú,

periodicita – umožňuje pomôcť organizáciám, keď sú v problémoch, ale tiež im môže pomôcť udržať si dobré postavenie na trhu.