permohonan online e eduloan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERMOHONAN ONLINE ( e Eduloan ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERMOHONAN ONLINE ( e Eduloan )

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

PERMOHONAN ONLINE ( e Eduloan ) - PowerPoint PPT Presentation

merle
234 Views
Download Presentation

PERMOHONAN ONLINE ( e Eduloan )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PERMOHONAN ONLINE (eEduloan) BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN MARA http://eduloan.mara.gov.my/47626272

 2. SyaratUtamaPermohonan : • Pemohondansalah seorang ibu atau bapa berketurunan Melayu / Bumiputera Sabah / Sarawak dan warganegara Malaysia. • Memenuhi syarat kelayakan bagi permohonan pengajian. • Pemohon belum mempunyai kelayakan akademik setaraf dengan pengajian yang dipohon. • Belum mendapat bantuan kewangan / tajaan dari mana-mana agensi bagi pengajian diperingkat yang sama. • Ibu/ Bapa / Penjaga pelajar bebas daripada senarai hitam atau tindakan undang-undang MARA. • Tidak pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin, menyalahi undang-undang negara serta tidak pernah diberhentikan oleh mana-mana institusi pengajian atas masalah akademik / displin bagi pengajian diperingkat yang sama.

 3. PROSES PERMOHONAN

 4. Login kali pertama URL: http://eduloan.mara.gov.my

 5. PendaftaranPenggunaBaru *Negara: Malaysia/Warganegara *Negeri: Melaka *Institusi : MALAYSIAN INST. OF CHEMICAL ENGIN.(MICET) *Peringkat: Diploma *Kursus: Pilihsatu yang berkaitan (jangansilap) 1-Teknologi KejuruteraanMakanan 2-Teknologi KejuruteraanProses 3-Environmental Engineering 4-Polymer Engineering 5-Bioproses *TarikhmulaPengajian( refer surattawaranmicet) *TahunPengajiansemasa: 1 *TempohPengajian: 3 tahun 0 bulan PASTIKAN BETUL SEBELUM DAFTAR…JANGAN ADA KESILAPAN BUTIR-BUTIR DIATAS KERANA DATA AKAN DICETAK UNTUK SURAT TAWARAN PINJAMAN MARA. SILAP X BOLEH TUKAR LAGI

 6. Perkara yang perludiambilperhatiansemasamembuatpendaftaranbaru !! 1)KursusPengajian -Pemohonperlumemastikankursus yang dipohonadalahkursuspengajiansepertimana yang terteradalamsurattawaranpengajianpelajar. KursusPengajianDalaman / Usahasama / Francais -Pemohonjugaperlumemastikanbahawakursus yang diambiladalahkursusdalaman yang ditawarkanolehinstitusipengajianataupunkursususahasama/ francaisdiantarapihakinstitusipengajianpemohondenganinstitusipengajian lain (RujukLampiran 1.0dan2.0dibawah) 2) Tempohpengajian - Pemohonperlumemastikantempohpengajian yang diisiadalahtepatdanbetul. Contoh : Jikapelajarmulamendaftarpadabulan 07/2014, tempohpengajianpemohonadalahselama 3 tahun(Rujuklampiran3.0 dibawah) danjikapemohonmendaftarpadabulan 01/2014, makatempohpengajianpemohonadalahselama 2 tahun 6 bulan( Rujukdilampiran4.0dibawah)

 7. Lampiran 1.0 : Maklumatkelayakanakademik

 8. Lampiran 2.0 : Pengesahanpenggunabaru

 9. Lampiran 3.0 : Pengesahanpenggunabaru

 10. Lampiran 4.0 : Aksessebagaipenggunaberdaftar (id danpsw) no K/P

 11. Lampiran 5.0 : Kemaskinipermohonan-Bahagian I (Maklumatperibadipemohon)

 12. Lampiran 6.0 : Kemaskinipermohonan-Bahagian II (Maklumatkeluarga)

 13. Lampiran 7.0 : Kemaskinipermohonan-Bahagian III (Maklumatakademik)

 14. Lampiran 8.0 : Kemaskinipermohonan-Bahagian IIV (Maklumatpenjamindanakaun bank pelajar)

 15. Last Page http://eduloan.mara.gov.my/

 16. Pelajar yang berjayaditawarkanpinjaman http://eduloan.mara.gov.my/

 17. Senaraidokumen yang perludihantarkepejabat SDCL UniKL MICET 1- Cetakanborangpermohonan online bersertagambardandokumensokongan (ikut susunan-1 salinansahaja -saiz A4 yang telahdisahkan) 1.1- SurattawaranUniKLMicet 1.2- SijilKelahiran( Pelajar, ibu, bapa) 1.3- Salinan k/p ( Pelajar, ibu, bapa) depan & belakang 1.4- Penyata/slip gajiibudanbapaterkini (sekiranyabapatidakbekerjaperludisertakansuratpengesahan) 1.5 - Borangcukaipendapatan BE( sekiranyaberkaitan) 1.6- SPM 1.7- Sijilkokurikulum( pilih 3 sahaja) 1.8- Karangan (perihalperancanganpengajianpemohon)

 18. Senaraidokumen yang perludihantarkepejabat SDCL UniKL MICET 2- Dokumenperjanjianpinjamanbesertadokumensokongan (ikut susunan-1 salinansahaja -saiz A4 yang telahdisahkan) 2.1- Senaraisemak (CHECK LIST) 2.1- Surattawaranpinjaman MARA -3 salinan 2.2- BPPM/B/01- Salinan k/p pelajar 2.3- BPPM/B/02- Salinan k/p, slip gaji@pengesahanpendapatanpenjamin 2.4- BPPM/B/03 2.5- Salinanpenyataakaun CIMB pelajar-2 salinan 2.6- Kepilkansuratiringanpadasetiapperjanjian yang di ‘binding’-4 salinanasal yang telahdimatikan stem hasil

 19. **CONTOH CETAKAN BUKU PERJANJIAN PINJAMAN PELAJARAN MARA :- Perhatian: Dilarangmenggunakancecairpemadam, hanya HURUF BESAR dantulistangansahajadibenarkan. Stem Hasil Namapelajar ( hurufbesar) Tape Binding hitamsahajadibenarkan Namapenjamin ( hurufbesar)