Verspreiding common law - PowerPoint PPT Presentation

mercer
verspreiding common law n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verspreiding common law PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verspreiding common law

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Presentation Description
152 Views
Download Presentation

Verspreiding common law

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verspreiding common law • Probleemstelling: niet-Engelse landen komen onder Engelse kroon (Schotland; Ierland); plus Engelse settlements overzee. • Welk recht van toepassing ? • 1608 Case of Tanistry: recht van het land blijft gelden voor zover voldoende zeker en compatibel met de soevereinitiet van de Engelse kroon. • 1609 Calvin’s case: municipal law blijft gelden; maar de onderdanen uit de verschillende landen hebben wel enkele transnationale rechten en plichten (toepassing van het ius gentium). • Welk municipal law ? Onderscheid: • settled colony • inherited/conquered Christian nations • Inherited/conquered infidel lands

 2. VSA - pol.gesch. 1 • Aparte « kolonies » aan de Oostkust: • elk met eigen charter e.d. • elk een governor • zelfbestuur, voor zover Engels parlement niet legifereerde • Onafhankelijkheidsstrijd • belastingwetten v.a. 1764: taxation without representation ! • 1773 Boston Tea party • 1774 First continental congress: Articles of association (12 kolonies) • 1776 Declaration of independence van 13 kolonies (+ Vermont 1777) • Elke kolonie een eigen grondwet • Confederation 1781-1787 • 1777 Articles of confederation (vgl. Unie van Utrecht) • Beperkte politieke militaire en monetaire Unie + vrij verkeer • Ideeënstrijd/ Federalist papers

 3. VSA - pol.gesch. 2 • Begin van de « Union » • Grondwet van 1787. In plaats van een gezantencongres komen er 3 federale machten: • President • House of representatives • Beperkte Senate • Supreme Court • Bevoegdheden: interstate commerce, maritime law, enz. • Bill of Rights 1791 : 10 amendementen • Strijd tussen Federalists (Adams) & Republicans (Jefferson, Madison) • Rechtspraak Supreme Court: • Marbury v. Madison: judicial review • Ruime interpretatie federale bevoegdheden

 4. VSA - pol.gesch. 3 • Oorzaken secessie-oorlog: • Grondwet over slavernij: bevroren 1808, niet afgeschaft • Missouri Compromise 1820 • Verschillende economische evolutie Noord en Zuid • Dred Scott v. Sandford 1857 (Compromise ongrondwettig) • Lincoln 1860 verkozen: strijd tegen slavernij gaat boven grondwet • Secessie-oorlog: • Secessie vanaf 1860 • Lincoln reageert met Emancipation Proclamation • Noorden wint militair 1865 • Radical reconstruction: Civil Rights Act 1866; XIIIth Am.; Reconstruction Act • XIVth / XVth Am.: due process & equal protection of the laws - rechtspraak: wederzijdse incorporation • 1877 einde Reconstruction. « Separate but equal »-doctrine van rassenscheiding

 5. VSA - pol.gesch. 4 • Judicial activism in de 20e eeuw • Periode 1905-1937 • Lochner/N.Y. 1905: ook deelstatelijke wetten getoetst aan economische vrijheid • Roosevelt’s New Deal afgeremd • Switch in time 1937: basis rational test (veel lakser) • Roosevelt bouwt met federaal geld bureaucratie uit + staten afhankelijk maken • Warren Court: rechtspraak bouwt zelf nieuwe social rights uit: • Recht om religie te verdringen naar privésfeer (Everson v. Board of Education) • Recht op gelijke toegang van rassen: Brown v. Board of Education 1954 • Affirmative Action / Civil Rights Act 1964 • Recht op abortus als privacyrecht: Roe v. Wade 1973 • Strict Scrutiny van beperkingen aan social rights • Vanaf 1986: matiging. President Reagan (executive order), Rehnquist Court (minder federallsit) • Ideeënstrijd: liberals, libertarian conservatives, originalists.


 6. VSA - gesch. privR • Voor onafhankelijkheid: in beginsel Engels recht; oorspronkelijk invloed beperkt - Professionalisering: receptie common law (XVIIIe) • Vanaf 1776: common law bevoegdheid van de staten; geen eenheid van rechtspraak • Nieuwe staten: • Louisiana: code civil 1808 • Southwest: invloed Spaans recht (vnl. Familie & familiaal vermogensrecht) • Codificatiestrijd: • Field Code of procedure (1848) succesrijk • Field civil code weinig succes; California CC 1872 als restatement common law uitgelegd • Eenmaking door rechtsonderwijs: - methode van de historische school; materie uit het common law (cases) • XXe eeuw: social engineering & judicial activism • Uniformisatie: • Uniform state laws; UCC (1958) • Geen federal common law (Tompkins v Erie Railroad 1937) • Restatements (common law)

 7. VSA - federalisme - bevoegdheden • Residuaire bevoegdheid: deelstaten • Kompetenkompetenz: grondwetswijziging (3/4 deelstaten) • Gerechtelijke en economische Unie • Federale bevoegdheden: • enkele exclusieve bevoegdheden • concurrerende bevoegdheden (mogelijkheid federal preemption) • interstate commerce clause (ruim vanaf 1937) • general welfare clause • necessary & proper clause • Inperking statelijke bevoegdheden: • dormant commerce clause • XIVth Amendment (zie grondrechten)

 8. VSA - pol. instellingen • Deelstatelijk • elk een eigen grondwet; uiteenlopende instellingen • meestal grote bevoegdheid governor • Federale instellingen: • checks & balances: separated institutions sharing powers • Congress: exclusief wetgevend initiatiefrecht • President • benoemt ministers (Senate). Na benoeming een non-responsible government • vetorecht (tenzij overriding) • Rechtspositie autochtone volkeren • tot 1871 domestic dependent nations • assimilatiepolitiek, maar pas vanaf 1824 allen staatsburgers • 1934 Indian reorganization Act • 1967/1975 autonomie enerz. ingeperkt door Civil rights act, anderz. verruimd

 9. VSA - gerecht • Deelstatelijk • Uiteenlopende gerechtelijke instellingen • Rechters vaak verkozen • Federale rechtbanken: • Onder Supreme Court gaandeweg een hele federale pyramide uitgebouwd • Bevoegdheidsverdeling eerste aanleg • enkele exclusieve bevoegheidsgronden • verder concurerrende bevoegdheid • Beperkte toegang US Supreme Court • Procesrecht • pre-trial / trial • recht op jury • class actions • plea bargaining (strafzaken)

 10. VSA - normenhiërarchie • Internationaal recht: geen rechtstreekse werking (dualisme) • Grondwet: supreme law of the land: rechtstreekse werking én voorrang • Judicial review: • door alle rechtbanken • oorspronkelijk alleen beslissingen van politieke organen (niet common law) • alleen concrete normencontrole (noch abstracte, noch prejudiciële) • vereisten: controversy, standing (soms 3rd party), ripeness, mootness • uitz. political questions • Wetgeving: • bij concurr. Bevoegdheden voorrang federale wet • wet als uitzondering op common law (zie verder) • Executive orders, proclamations, regulatory agencies (legaliteitsbeginsel)

 11. VSA - grondrechten • Tegen de Unie: - No established religion - Free speech - Wapendracht - Jury - Due process of law - Takings • Rights retained by the people • … • Tegen de deelstaten: XIVth Am. • Wederzijdse incorporation

 12. VSA - rechtsbronnen • Federaal: • grondwet en interpretatie daarvan (vnl. Grondrechten) • wetgeving. Beperkt door beperking federale bevoegdheden • in beginsel géén federal common law • toch een beperkt federal customary law • Deelstatelijk: • deelstatelijke grondwet • wetgeving: traditioneel gezien als uitzondering op common law • uniform state laws (zie hoger) • common law (zie hoger Restatements) • Rechtspraak • omvang stare decisis • prospective overruling