Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) - PowerPoint PPT Presentation

meg jul energia geotermikus energia term lvizek h hasznos t sa szakmai t j koztat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató)

play fullscreen
1 / 28
Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató)
114 Views
Download Presentation
melvin-navarro
Download Presentation

Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása (szakmai tájékoztató)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása(szakmai tájékoztató) Rakics Róbert Környezetvédelmi Helyettes Államtitkár KvVM 2005. augusztus 26. Szentes

 2. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása • Tartalom • Megújuló energiaforrások használata • A geotermikus energia fogalma • Geotermikus viszonyok Magyarországon • A geotermikus energia hasznosítása • Termálvizek hasznosítása • A termálvíz – hasznosítás környezetvédelmi korlátai • Jogszabályi háttér • Tervezett intézkedések

 3. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaI. Megújuló energiaforrások használata • I. Megújuló energiaforrások használata • A megújuló energia a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél, vízenergia, biomassza), továbbá hulladéklerakóból, szennyvízkezelő létesítményből származó gázból, valamint biogázból előállított energia. (2001/77/EK Irányelv szerint) • 2. Felhasználási arány növelésének okai: • A fosszilis energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésre • Környezetszennyező hatások • Üvegházhatás Kiotói Jkv. – Mo. 6%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását az 1985-87 átlagához képest 2012-ig

 4. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaI. Megújuló energiaforrások használata Nemzetközi kitekintésMegújuló energiák részaránya az EU-ban és Magyarországon, % *EU bázisév: 2001; **Mo. bázisév: 2004

 5. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaII. A geotermikus energia fogalma • II. A geotermikus energia fogalma • A geotermikus energia a földkéreg belső energiája (földhő). • A geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik. • (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 49. §)

 6. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIII. Geotermikus viszonyok Magyarországon • III. Geotermikus viszonyok Magyarországon • Magyarországa Pannon-medence közepén, kedvező geotermikus adottságú területen helyezkedik el. • A geotermikus gradiens másfélszerese a világátlagnak: • 5 oC/100m • Ennek oka: • - a földkéreg vékonyabb 20–26 km vastagságú (világátlag: 30 – 35 km) • - jó hőszigetelő üledékek töltik ki a medencét (agyagok, homokok) • A geotermikus gradiens az Alföldön és a Dél-Dunántúlon magasabb, a Kisalföldön és a hegyvidékiterületeken alacsonyabb.

 7. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIV. A geotermikus energia hasznosítása • IV. A geotermikus energia hasznosítása • A hasznosított geotermikus energia mennyiség, a +30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része. • Nem minősül energetikai célú hasznosításnak a geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célokra való felhasználása, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják. • (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 34. §)

 8. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIV. A geotermikus energia hasznosítása • Földhő igénybevételének lehetőségei: • Földhő hasznosítás- • termálvíz kitermelés nélkül: • Hőszivattyú • Hot Dry Rock – elektromos energia termelésénél gazdaságos • termálvíz kitermeléssel: • Kommunális fűtés • Használati melegvíz készítés • Növényházak fűtése • Terményszárítás, stb. • termálvíz kitermeléssel + visszasajtolással megvalósuló mo-i beruházások: • Geotermális közmű rendszer – Hódmezővásárhely • Geotermális villamos erőmű – kísérleti projekt – MOL Rt. Iklódbördöce

 9. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaIV. A geotermikus energia hasznosítása • A geotermikus energia hasznosításának helyzete Magyarországon: • A geotermális energia jelenlegi felhasználása: 3,6PJ • Potenciális lehetőség: 10-50 PJ • Jelenleg csak kisérleti fázisban van geotermiára alapozott villamosenergia termelés (Iklódbördöce)! • (Ilyen célra csak az ország területének 5 %-a alkalmas, min. 120 C, max. 3000 m mély) • A geotermikus energia felhasználása ≠ a termálvíz kitermeléssel !

 10. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaV. Termálvizek hasznosítása • V. Termálvizek hasznosítása • A 2004. évi állapotok szerint több mint 900 db termálvízkút üzemel. • Ebből: • 1. Ivóvízellátás 26 % • 2. Mezőgazdasági célú vízellátás 21 % • 4. Balneológia, gyógyászat, gyógyturizmus 31 % • 5. Egyéb (többcélú, kommunális, ipar) 22 %

 11. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaV. Termálvizek hasznosítása Termálvíz kutak létesítési éve

 12. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai • VI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai • A felszín alatti vizek mennyiségi védelme • Kitermelés hatása • A korlátozottan utánpótlódó felszín alatti vizek egységes hidraulikai rendszert alkotnak. • A különböző rétegek igénybevétele kihat az egész rendszerre. • A felszín alatti víz nyomáscsökkenés megakadályozásának egyéb módja: • Visszasajtolás • Ahol azt a 2000/60/ EK Víz Keretirányelv lehetővé teszi • Környezetkímélő szenny - , használt víz elhelyezés • Csapadék vízvisszatartás (belvíztározók)

 13. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai • A felszín alatti vizek • Egységes hidraulikai rendszert alkotnak • Mennyiségi és minőségi védelmük stratégiai jelentőségű

 14. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Felszín alatti vizek kitermelésének alakulása

 15. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai Víz (nyomás) szint változás alakulása

 16. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai • Visszasajtolás • Feltételei: • A Víz Keretirányelv csak a zárt rendszerben használt vizeket engedi visszasajtolni – kizárólag energetikai célú felhasználás során lehetséges • Előnyei: • Fenntartja a rétegenergiát • Nem károsítja a talaj és a vizek minőségét és az ökoszisztémát • Nincs szennyvízbírság és vízkészlet járulék • Hátrányai: • Beruházási, üzemeltetési költségek • Repedezett kőzetekbe jó lehetőségek • Törmelékes (porózus) kőzetekbe kevés a referencia – Hódmezővásárhely Geotermális Közmű Rendszer

 17. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai • Minőségi védelem • A magas só-tartalom, a szénhidrogén származékok (pl fenol,benzol,) magas KOI, ammónium – veszélyeztetik a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét és az ökoszisztémát. • Használt termálvíz elvezetés: • Felszíni vizekbe • Vízfolyások, tavak • Holtágak • Időszakos vízfolyások • Belvízcsatornák • Öntözőcsatornák • Hűtőtavak Közvetett bevezetés felszín alatti vizekbe

 18. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVI. A termálvíz hasznosítás környezetvédelmi korlátai • Aktuális probléma: a Rába sóterhelése • Ausztria –Fürstenfeldi termálenergia – Távhőszolgáltató Kft. (Stájerország) • A Geotermikus Erőmű vízjogi engedély alapján felszín alatti vizet enged a Feistritz vízfolyásba: • ha Q folyó hozama > 7,72 m3/sec, akkor 15 liter/sec-ot • ha Q folyó hozama < 7,72 m3/sec, akkor 8 liter/sec –ot. • A Magyar Kormány – szorgalmazza a visszasajtolás megvalósítását

 19. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér • VII. Jogszabályi háttér • A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény • A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény * • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény* • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet.* • 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségének védelméről • A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.* • A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről szóló és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.* • * a 2000/60/EK Víz Keretirányelv jogharmonizációja

 20. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér • 1. EU jogszabályi környezet • Felszín alatti vizek (80/68/EGK) irányelv • különbséget tesz a közvetlen és a közvetett bevezetés között. • - Közvetlen bevezetés: visszasajtolással, vagy talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás nélkül kerül az a felszín alatti vízbe, • Közvetett bevezetés: talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás után kerül az a felszín alatti vízbe. • Tiltja a leginkább veszélyes anyagok közvetlen bevezetését a felszín alatti vízbe.

 21. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér • 2000/60/EK Víz Keretirányelv • Célja: A vizek jó állapotának megtartása, illetve annak legkésőbb 2015-re történő elérése • 11. Cikk 3.bekezdés • a szennyezőanyagok felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésének tilalma a következő rendelkezések fenntartása mellett: • A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba a víztartóba, ahonnan kivették.

 22. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér • 2. Legfontosabb hazai jogszabályok • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény: • 15.§ (3) • Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, gyógyüdülési használatot • A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet –külön jogszabályban* megfogalmazottak szerint– vissza kell táplálni. • * 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

 23. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér • 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. A felszín alatti vizek védelméről • 9.§ (5) bekezdés • (5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető: • b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást • ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával

 24. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér Jelenlegi határértékek (28/2004. XII.25.) KvVM rendelet alapján:

 25. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVII. Jogszabályi Háttér • Jelenleg: • A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rend. alapjáncsak energetikai célú felhasználás esetén. nincs lehetőség egyedi határérték megadására, • A kibocsátott használt termálvíz határérték túllépés esetén vízszennyezési bírság köteles, • A türelmi idő 2010-ben lejár a kibocsátások határérték alá csökkentésére.

 26. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVIII. Tervezett intézkedések • VIII. Tervezett intézkedések • Felszíni vizekbe való kibocsátás esetére: • Egyedi határérték adás lehetőségének megadása, • Türelmi idő meghosszabbítása (alkotmányossági aggályok) • Szennyezés Csökkentési Intézkedési tervek (3%-os bírság kedvezmény igénybevétele)

 27. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosításaVIII. Tervezett intézkedések • VIII. Tervezett intézkedések • Támogatási rendszerek bővítése (hazai és EU Alapok) • KIOP Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése • A „Sikeres Magyarországért hitelprogram környezetvédelmi fejlesztésekre • Hőszivattyú, távfűtés - kamattámogatás • KvVM kezdeményezi hogy a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pályázati rendszerébe épüljön be a termálvíz-hasznosítások és a geotermális energia felhasználásának támogatása • A KvVM kezdeményezi, hogy az illetékesek (a PM és a GKM és szervezetei) készítsenek javaslatot a Kormány részére: • Olyan gazdasági szabályozási környezet kialakítására, amely elősegíti a hőszivattyúk széles körben történő elterjesztésének lehetőségét is. • A geotermikus energia hasznosítása ne csak geotermikus villamos-energia termelés formájában kerüljön be a megújuló energiaforrások körébe. A támogatási lehetőségek terjedjenek ki a termálvizek más, nem villamos-energia termelésére is • Földhő program indítása

 28. Megújuló energia, geotermikus energia, termálvizek hőhasznosítása • Köszönöm megtisztelő figyelmüket!