slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ľudské práva a slobody

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Ľudské práva a slobody - PowerPoint PPT Presentation


 • 548 Views
 • Uploaded on

Ľudské práva a slobody. Nikola Kočišová VIII.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ľudské práva a slobody' - melora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ľudské práva a slobody

Nikola Kočišová

VIII.A

slide2

Základné práva a slobody na území Slovenskej republiky sú garantované každému občanovi bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, politické alebo iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušenstvo k národnostnej alebo etnickej skupine, bez ohľadu na vlastníctvo majetku, vek, inej príčiny. Nikto nesmie byť diskriminovaný, nikomu nesmie byť ubližované a nikto nesmie byť zvýhodňovaný na základe uvedených skutočností. Nikto nesmie byť obmedzovaný vo svojich právach pri presadzovaní svojich

základných práv a slobôd.

z kladn udsk pr va a slobody
Základné ľudské práva a slobody
 • spôsobilosť každého na práva
 • právo na život (problematika prerušenia tehotenstva, trestu smrti).
 • nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia (môže byť obmedzená v zákonom ustanovených prípadoch).
 • zákaz mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu.
 • osobná sloboda (napr. obmedzenie osobnej slobody – zadržanie obvineného alebo podozrivého, väzba, ústavná zdravotnícka starostlivosť, skúmanie duševného stavu).
politick pr va
Politické práva 
 • sloboda prejavu a právo na  informácie, právo vyjadrovať svoje názory, vydávanie tlače, zákaz cenzúry, povinnosť orgánov verejnej moci informovať o svojej činnosti.
 • petičné právo, právo obracať sa na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami, zákaz vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd, zákaz zasahovať petíciou do nezávislosti súdu.
 • právo pokojne sa zhromažďovať, zhromažďovanie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.
 • právo slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach, združeniach, zakladať politické strany a hnutia .
 • právo občanov zúčastňovať sa na  správe vecí verejných priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov (volebné právo).
pr va n rodnostn ch men n a etnick ch skup n
Práva národnostných menšín a etnických skupín
 • Občaniatvoriaci v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny majú právo:
 • na všestranný rozvoj, najmä rozvíjať vlastnú kultúru, rozširovať a prijímať informácie v materinskom jazyku, združovať sa  v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.
 • na vzdelanie v materinskom jazyku.
 • používať ich jazyk v úradnom styku.
 • zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.
hospod rske soci lne a kult rne pr va
 Hospodárske, sociálne a kultúrne práva 
 • právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, právo podnikať, uskutočňovať inú zárobkovú činnosť (sú prípustné zákonné podmienky a obmedzenia).
 • právo občanov na prácu a primerané hmotné zabezpečenie tých občanov, ktorí toto právo nie z vlastnej viny nemôžu vykonávať.
 • právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, napr. právo na odmenu za vykonanú prácu, ochranu pred  svojvoľným prepúšťaním a diskrimináciou, právo na odpočinok po  práci, dovolenku, kolektívne vyjednávanie, ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
 • právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov .
pr vo na s dnu a in pr vnu ochranu
Právo na súdnu a inú právnu ochranu 
 • právo domáhať sa svojho práva na nezávislom a nestrannom súde zákonom ustanoveným postupom.
 • právo obrátiť sa na súd vo veci preskúmania rozhodnutia orgánu verejnej správy.
 • právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu alebo orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.
 • právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.
 • právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania za  podmienok ustanovených zákonom.
slide8

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú:

 • NEODŇATEĽNÉ
 • NESCUDZITEĽNÉ
 • NEPREMLČATEĽNÉ
 • NEZRUŠITEĽNÉ
slide9

Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.