1 / 24

Nuläges Analys

Nuläges Analys. - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare

melora
Download Presentation

Nuläges Analys

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nuläges Analys • - utse en bordsvärd- utse en tidshållare- utse en sekreterare • Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt? Vilka metoder har ni använt?Varför har ni lyckats så bra med detta?Vilka utmaningar & dilemman ser du? Att ni har i projektet?Enkort diskussion/inventeringGör en runda, var och en får berätta om sina framgångar. • Skriv ned sammanfattande rubriker på rapport bladet. • Varje bord ger varandra positiv feedback och uppmuntran till vilket bra arbete den har gjort!

 2. Om vi fick bestämma

 3. För, med & av unga

 4. 20 november 1989 • Barn upp till 18 år. • Barn lyfts in i på den politiska agendan. • Barn har sina rättigheter som fullvärdiga medborgare • Barn är subjekt

 5. Barnkonventionen Artikel 2 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 • Det som är det bästa för barn ska alltid gälla.

 6. Artikel 6Att få leva och må bra, borde vara självklart för alla barn. Artikel 12 • Ingen får bestämma om sånt som gäller dig, utan att först höra vad du tycker!

 7. Regeringens mål Ungdomspolitiken • alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång tillvälfärd och inflytande.

 8. Vad är politik?

 9. Tränings arenor för att kunna utveckla det aktiva demokratiska medborgarskapet Dialog Delaktighet Ansvar Påverkan

 10. Transportsträckan Veta att man tycker något En process att kunna formulera sina åsikter: Att få en chans att reflektera över mina åsikter innan ex en enkät! Veta att jag kan påverka& hur jag ska göra Veta vad som händer med mina åsikter

 11. Demokrati?Former för att komma överens om gemensamma angelägenheter

 12. Utmaning • Relationer istället för organisering

 13. Inflytande ? Bild från SKL Medborgardialog hemsida april 2010

 14. Elevinflytande arbetet på skolorna behöver utvecklas ordentligt • Unga upplever att deras förslag inte tas på allvar • Internet sociala medier ger nya perspektiv,sociala instutioner & verktyg

 15. Vad krävs av dig & mig?

 16. Ledarens förhållningssätt • Lyhördhet • Dialog i demokratisk anda • Uppmuntran till kritiskt tänkande

 17. Ledarens kompetens att förmedla till deltagarna • Slussning ( föra över kunskap) • Empowerment redskap • Projektkunskap • Ungas egen organisering ( föreningskunskap) • Demokratisk möten

 18. Lokalt områdesarbete • Samverkan • Kunskap & förmedlare av demokrati & mänskliga rättigheter, barnkonventionen i synnerhet

 19. Arbeta med ett ungdomsperspektiv • Synliggöra och motverka diskriminering • Kunskap om härskartekniker, normkritisk tänkande

 20. Aktuell omvärldskunskap, anknytning till forskning • Kunna mäta kvalité och analysera sin egen profession & verksamhet, för att kunna utvecklas

 21. Skapa och utvecklahjälpsamma stödstrukturer

 22. KASAM Känslan av Sammanhang Antonovsky

 23. Metoder är en framgångsfaktor

More Related