MOiPP
Download
1 / 32

Matlab Przykłady metod obliczeniowych Obliczenia symboliczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

MOiPP. Wykład 4. Matlab Przykłady metod obliczeniowych Obliczenia symboliczne. Sortowanie bąbelkowe. Porównywanie kolejnych par elementów sąsiadujących i zamiana miejscami w przypadku niew ł a ś ciwej kolejno ś ci. 1 2 3 4 ..... N. N-1 porównań. Wykonujemy N przebiegów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Matlab Przykłady metod obliczeniowych Obliczenia symboliczne' - melodie-cantu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MOiPP

Wykład 4

 • Matlab

 • Przykłady metod obliczeniowych

 • Obliczenia symboliczne


Sortowanie bąbelkowe

Porównywanie kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianamiejscami w przypadku niewłaściwej kolejności

1 2 3 4 ..... N

N-1 porównań

Wykonujemy N przebiegów

Sortowanie bąbelkowe skrócone

Przebiegów wykonujemy N-1

W każdym kolejnym przebiegu liczba analizowanych par jest zmniejszana o 1, a


1 PRZEBIEG

96

12

22

76

64

23

74

11

2 PRZEBIEG

12

22

76

64

23

74

11

96


M-plik - sortowanie "bąbelkowe"

clc

clear

N=5;

G=rand(1,N)

%stadardowa funkcja sortująca

G1=sort(G)

%sortowanie bąbelkowe

for k=1:N-1

for m=1:N-k

if G(m)>G(m+1)

pom=G(m);

G(m)=G(m+1);

G(m+1)=pom;

end

end

disp(G) %pokazuje kolejne wypływające "bąbelki"

end

%ostatecznie po posortowaniu

disp(G)

zamiana miejscami gdy elementy w niewłaściwej kolejności


Obliczenia symboliczne w Matlabie

Niezbędny jest tu dodatkowy (komercyjny) tzw. toolbox o nazwie SymbolicTool


Obliczenia symboliczne wymagają zadeklarowania zmiennych symbolicznych– abstrakcyjnych zmiennych, które nie posiadają wartości liczbowej

 • Służy do tego polecenie syms:

 • symszmienna1 zmienna2 itd


Symboliczne rozwiązywanie równań – funkcja solve()

 • Przykład:

 • syms x a

 • f=a - x^2;

 • z =solve(f, x)

 • z =

 • a^(1/2)

 • -a^(1/2)


Symboliczne operacje macierzowe

syms a b c d e f g h

A=[a b; c d]

B=[e f ; g h]

il_m=A*B

il_e=A.*B

A =

[ a, b]

[ c, d]

B =

[ e, f]

[ g, h]

il_m =

[ a*e+b*g, a*f+b*h]

[ c*e+d*g, c*f+d*h]

il_e =

[ a*e, b*f]

[ c*g, d*h]

iloczyn macierzowy Cauchy'ego

iloczyn elementowy Hadamarda

(po współrzędnych)

ilustracja iloczynów macierzy kwadratowych


Wstawienie danych do wyrażeń symbolicznych - funkcja subs( )

Przykład:

syms a b c x % definicja 4 zmiennych symbolicznych

y = solve(a*x^2+b*x+c) % rozwiązanie równania względem x

a=3; b=4; c=1; % Przypisanie wartości liczbowych a b c

w = subs(y) % Obliczenie wartości liczbowej dla y

Rezultat:

y =

-1/2*(b-(b^2-4*a*c)^(1/2))/a

-1/2*(b+(b^2-4*a*c)^(1/2))/a

w =

-0.3333

-1.0000


Obliczenia granicciągów i funkcji - funkcja limit( )

Do obliczania granic na podstawie wyrażenia symbolicznego służy funkcja limit.

Jej składnia może być następująca:

limit(F,[zmienna],[b])

wyznaczenie granicy dla wyrażenia symbolicznego F, względem wskazanej zmiennej,

granica dla zmiennejb,


 • Uwagi:

 • zmienna jest opcjonalna, jeśli wyrażenie zawiera jedną zmienną.

 • b opcjonalne, jego pominięcie oznacza granicę dla zmienna0.

 • wyznaczenie granicy lewostronnej dla wyrażenia symbolicznego F, w punkcie b,

 • limit(F, zmienna, b, 'left')

 • wyznaczenie granicy prawostronnej dla wyrażenia symbolicznego F, w punkcie b.

 • limit(F, zmienna, b, 'right')


Przykład

Obliczenie granicy ciągu:

syms n

w= limit((1-3*n)/(1+n), inf)

Rezultat:

w =

-3

Uwaga: inf jest symbolem ∞ (nieskończoność)


Przykład

Obliczenie granicy lewo i prawostronnej funkcji tg(x)

w punkcie pi/2

symsx

a=limit(tan(x),x, pi/2,'left')

b=limit(tan(x),x, pi/2,'right')

a=

Inf

b=

-Inf


Obliczanie pochodnych funkcji - funkcja diff( )

 • Argumentami funkcji są:

 • funkcja, względem której pochodna będzie liczona,

 • zmienna, względem której pochodna jest liczona (opcjonalnie)

 • rząd pochodnej (opcjonalnie)

diff(F,[zmienna],[N])


 • Obliczenie pochodnej funkcji f(x)=x2

symsx

a=diff(x^2)

Rezultat

 • a =

 • 2*x


Obliczenie pochodnej funkcji f(x, y, z)

według każdej zmiennej (pochodne cząstkowe):


syms x y z

f=(x*y*z)^x+(1/(x*y))^2

diff(f)

diff(f,x)

diff(f,y)

diff(f,z)

ans =

(x*y*z)^x*(log(x*y*z)+1)-2/x^3/y^2

ans =

(x*y*z)^x*(log(x*y*z)+1)-2/x^3/y^2

ans =

(x*y*z)^x*x/y-2/x^2/y^3

ans =

(x*y*z)^x*x/z


Obliczenie pochodnej funkcji f (x, y, z )

syms x

diff(f,x,2)

ans =

(x*y*z)^x*(log(x*y*z)+1)^2+(x*y*z)^x/x+6/x^4/y^2


 • Jej argumentem jest funkcja symboliczna

 • opcjonalnie także zmienna całkowania oraz granice całkowania (dla całek oznaczonych).

int(F,[zmienna], [a , b])

Uwaga: domyślnie zmienną symboliczną jest x


 • Obliczenie całki nieoznaczonej funkcji f(a,b)=a+b

syms a x

int(a+x)

int(a+x, a)

%Sprawdzenie

diff(f)

 • ans =

 • a*x+1/2*x^2

 • ans =

 • 1/2*a^2+a*x

 • ans =

 • a+x

Rezultat:


Obliczenie całki oznaczonej:

syms x

int(x^2,1,3)

 • ans =

 • 26/3

Obliczenie całki oznaczonej funkcji sin x w przedziale (0, π)

 • int(sin(x),0,pi)

 • ans =

 • 2


.

Funkcja oblicza symbolicznie rozwiązania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania są określane przez symboliczne wyrażenia zawierające literę D do oznaczenia stopnia.

Symbole D2, D3... DN, odnoszą się do drugiej, trzeciej,...,

n-tej pochodnej.

D2y jest zatem odpowiednikiem symbolicznym

Zmienna niezależna domyślna t.


Nazwy zmiennych symbolicznych nie powinny zatem zawierać D. Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument.

Warunki początkowe mogą być określone przez dodatkowe równania.

Jeśli nie określono warunków początkowych, rozwiązania zawierają stałe całkowania: C1, C2, itp.

Rozwiązanie dsolve jest podobne do solve.

Oznacza to, że można wywołać dsolve z liczbą zmiennych wyjściowych równą liczbie zmiennych zależnych od lub umieścić w strukturze, której pola zawierają rozwiązania równań różniczkowych.


Przykład Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument.

Rozwiązać równanie:

dsolve('Dy=1+y^2')

zmienna t domyślna

 • ans =

 • tan(t+C1)

 • dsolve('Dy=1+y^2','x')

zmienna x ustalona

 • ans =

 • tan(x+C1)

dsolve('Dx = -a*x')

ans =

C1*exp(-a*t)


y = dsolve('Dy=1+y^2','y(0)=1')

 • y =

 • tan(t+1/4*pi)

Uwaga: y jest w obszarze roboczym MATLAB, ale t nie jest, a zatem polecenie diff(y,t) zwraca błąd.

Aby umieścić t w obszarze roboczym należy:

syms t

pochodna=diff(y,t)

pochodna=

1+tan(t+1/4*pi)^2


Przykład 2 Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument.

Równania nieliniowe mogą mieć wiele rozwiązań, nawet wtedy, gdy podane są warunki początkowe:

x = dsolve('(Dx)^2+x^2=1','x(0)=0')

x =

[ sin(t)]

[ -sin(t)]


Przykład 3 Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument.

Równanie różniczkowe drugiego stopnia z dwoma warunkami początkowymi:

y = dsolve('D2y=cos(2*x)-y','y(0)=1','Dy(0)=0', 'x')

simplify(y) %uproszczenie

y =

4/3*cos(x)-1/3*cos(2*x)

ans =

4/3*cos(x)-2/3*cos(x)^2+1/3


Przykład 4 Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument.

warunki początkowe

u = dsolve('D3u=u','u(0)=1','Du(0)=-1','D2u(0) = pi','x')

 • D3u reprezentuje d3u/dx3

 • D2u(0) odpowiada u"(0)

u =

1/3*pi*exp(x)-1/3*(pi+1)*3^(1/2)*exp(-1/2*x)*sin(1/2*3^(1/2)*x)+

(1-1/3*pi)*exp(-1/2*x)*cos(1/2*3^(1/2)*x)


Funkcja dsolve rozwiązuje także układ równań różniczkowych zwyczajnych kilku zmiennych, z warunkami początkowymi lub bez


 • Przykład Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument.

 • Dwa równania liniowe, pierwszego rzędu:

S = dsolve('Df = 3*f+4*g', 'Dg = -4*f+3*g')

 • S =

 • f: [1x1 sym]

 • g: [1x1 sym]

 • Rozwiązania obliczane są zwracane w strukturze S.

 • Można określić wartości f i g, wpisując:

 • f = S.f

 • g = S.g

 • f =

 • exp(3*t)*(C1*sin(4*t)+C2*cos(4*t))

 • g =

 • exp(3*t)*(C1*cos(4*t)-C2*sin(4*t))


Jeśli chcemy uzyskać Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument. f i g bezpośrednio, oraz uwzględnić także warunki początkowe, wpisujemy:

 • [f,g] = dsolve('Df=3*f+4*g, Dg =-4*f+3*g', 'f(0) = 0, g(0) = 1')

 • f =

 • exp(3*t)*sin(4*t)

 • g =

 • exp(3*t)*cos(4*t)


J Zmienną niezależną można zmienić i podać jako ostatni argument. eszcze jeden przykład składni w SymbolicMathToolbox.

y(0) = 1

y = dsolve('Dy+4*y = exp(-t)', 'y(0) =1')

 • spr=diff(y,t)+4*y%sprawdzenie rozwiązania

 • spr =simplify(spr)

 • t=0%sprawdzenie warunku początkowego

 • wp=subs(y)

 • y =

 • (1/3*exp(3*t)+2/3)*exp(-4*t)

 • spr =

 • exp(-4*t)*exp(3*t)

 • spr =

 • exp(-t)

 • t =

 • 0

 • wp =

 • 1


ad