Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - PowerPoint PPT Presentation

meli
dzia anie 2 3 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
109 Views
Download Presentation

Działanie 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Działanie 2.3 Programu OperacyjnegoInnowacyjna Gospodarka Departament Systemów Informatycznych Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Warszawa,16 lipca 2014

  2. Informacje ogólne – Działanie 2.3 Struktura Dz. 2.3: 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformacyjnych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  3. Informacje ogólne – Działanie 2.3 Budżet i finansowanie Wysokość budżetu dla Działania 2.3 – 258 729 412 euro (85 % z EFRR oraz 15 % z budżetu państwa); Data rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków – 1 I 2007 r.; Brak wymogu minimalnego wkładu własnego beneficjenta; Brak limitu min. i max. wartości projektu oraz wielkości kwoty dofinansowania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  4. Informacje ogólne – Działanie 2.3 Proces ubiegania się o dofinansowanie - I ETAP: Ogłoszenie konkursu; Składanie wniosków o dofinansowanie; Ocena formalna (procedura uzupełniania wniosków); Ocena merytoryczna wniosków; Zatwierdzenie przez IZ wniosków przewidzianych do finansowania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  5. Informacje ogólne – Działanie 2.3 Proces ubiegania się o dofinansowanie - II ETAP: Podpisanie umowy z beneficjentem; Składanie wniosków o płatność; Obowiązki informacyjno-promocyjne; Prowadzenie kontroli u beneficjenta; Zamknięcie projektu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  6. Informacje ogólne – I konkurs Konkurs zamknięty: 22 II – 29 VIII 2008 r. Alokacja finansowa dla I konkursu - 80,00 mln euro. Łączna kwota dofinansowania na jaką zostały złożone wnioski – 985 463 886 zł. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  7. Informacje ogólne – I konkurs Najczęściej pojawiające się błędy: rachunkowe (w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie płatności), złożenie wniosku na błędnym formularzu, błędne wypełnienie wskaźników, braki dotyczące załączników, brak i błędy dotyczące poświadczania przekazywanych dokumentów - niewłaściwe podpisy i pieczątki lub ich brak. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  8. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego