argos assistencial un sistema nic i integrat l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARGOS Assistencial Un Sistema únic i Integrat PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARGOS Assistencial Un Sistema únic i Integrat

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

ARGOS Assistencial Un Sistema únic i Integrat - PowerPoint PPT Presentation

mekelle
232 Views
Download Presentation

ARGOS Assistencial Un Sistema únic i Integrat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ARGOS AssistencialUn Sistema únic i Integrat Bellvitge – Duran i Reynals Barcelona, 27 de juliol de 2009

 2. Índex El Programa de Modernització El Projecte Assistencial La Implantació de Bellvitge - Duran i Reynals Conclusions

 3. Què és ARGOS? Modernitzar: ¿Per què? • Per a millorar la qualitat de l'assistència • Equipaments tecnològics avançats • Coordinació assistencial • Historia clínica electrònica • Per a millorar l'eficiència • Reducció de costos. • Reassignació de recursos • Serveis compartits • Central de compres. • Per a que la “gestió publica” tingui el mateix “nivell” que la gestió provada • Per a que el ciutadà rebi la millor atenció possible

 4. El Programa de modernització Les principals elements que composen el programa de modernització son Llei de l’ICS Projecte de renovació dels sistemes d’informació dels hospitals (Juliol 2009: 5 de 8) Projecte de redefinició de recursos humans Transformació de les funcions de suport (economic-financer) MODEL TERRITORIAL Plataforma tecnológica única i integrada - SAP

 5. Índex El Programa de Modernització El Projecte Assistencial La Implantació de Bellvitge - Duran i Reynals Conclusions 5

 6. Centrat en el ciutadà Fisioterapeuta Laboratori Salut Pública Monitorització de Pacients Ambulàncies Especialista Hospital Farmàcia Hospitalització a Domicili Familiars Llar Alimentació Metge Pacient Dispositius Clínics Serveis Socials Al servei del professional Radiología Plans de Cures Centre de Coordinació Infermeria Gestor

 7. GUIES/ CONTROLS Afegir valor CLIENT CLIENT RECURSOS

 8. ACCIONISTES SOCIETAT PROCESSOSESTRATÈGICS CLIENT CLIENT Assistència cadena clau PROCESSOS DE SUPORT EQUIPHUMÀ PROVEÏDORS

 9. Gestió per processos GUIES/ CONTROLS Lleis Normativa Funcionament Protocols Plans de cures CLIENT CLIENT Pacient amb el Problema de Salut resolt o en Tractament Pacient amb un Problema de Salut que requereix atenció Assistència Gestió Assistencial i Gestió Clínica Metges Infermeres Administratius Espais Equipaments Materials Resultats EECC HC RECURSOS

 10. LEGISLACIÓ CATSALUT ICS DEPARTAMENT DE SALUT AJUNTAMENTS SOCIETAT Escoltar la veu del client Escoltar la veu del professional Gestió de la informació Planificació estratègica Millora contínua Comunicació PROCESSOS ESTRATÈGICS UNITATS DE CRÍTICS LABORATORI Atenció en hospitalització Atenció ambulatòria Atenció quirúrgica Consultes Externes Hospitalització convencional CMA CLIENT AMB NECESSITATS Atenció urgent Hospitals de Dia Hospitalització de crítics CLIENT AMB NECESSITATS SATISFETES Cirurgia amb ingrés RADIOLOGIA Gabinets diagnòstic- terapèutics Hospitalització a Domicili PROCESSOS CLAU ASSISTENCIALS HIS PROCESSOS CLAU Docència Recerca MED FARMÀCIA SUPORT AL CLIENT Gestió de pacients A. Patològica Banc de Sang Farmàcia Laboratoris Ètica i drets del client Atenció al client Bioquímica Hematologia Documentació clínica Rehabilitació Control d’Infeccions Nutrició Microbiologia Immunologia Atenció espiritual Atenció social INFERMERIA PROCESSOS DE SUPORT Radiodiagnòstic Medicina Nuclear Oncologia Radioteràpica Hemodiàlisi Sistemes Informació SUPORT ASSISTENCIAL GESTIÓ PERSONES GESTIÓ ECONÒMICA ANATOMIA PATOLÒGICA Neteja GESTIÓ DE SERVEIS Administració del Personal Gestió Pressupostària GESTIÓ SUPORTS INFORMACIÓ GESTIÓ RECURSOS FÍSICS Arxiu Alimentació Gestió de residus Gestió d’Infrastructures Logística Desenvolupament Comptabilitat Tecnologies Informació i Comunicacions Bugaderia Seguretat Gestió Tecnologia Assistencial Esterilització Prevenció Riscos Laborals Facturació MERCAT LABORAL PROVEÏDORS

 11. Sistemes d’Informació Únics i Integrats GESTIÓ ASSISTENCIAL I GESTIÓ CLÍNICA mitjançant una estació de treball única i adaptada a les necessitats de cada professional Informació centrada al Pacient (RCA i altres registres poblacionals) Estació Clínica de Treball Gestió Clínica GestióAssistencial Peticions als Departamentals Ordres Clíniques Consultes externes Llistes d’espera . Visualització de resultats Codificació de Diagnòs- tics i Procediments Urgències Admissions Programació de Quiròfans Arxiu HC Presa de Decisions DocumentacióClínica Tractament de la Informació BWH Integració AP/ CCEE Derivacions Integració amb els Sistemes Departamentals Unitats De Crítics Farmàcia Infermeria Diagnòstic per Imatge Laboratoris Anatomia Patològica Gestió Integrada Integració amb Recursos Humans (SAP) Integració amb EcoFin / Logística (SAP)

 12. Centrada en el ciutadà Medicació Hospital Diagnòstic per la Imatge Infermeria HC ICS Informes Hospital HCCC ETC – Centrada en el ciutadà Medicació Primària Informes Altres Hospitals Analítica Primària

 13. Centres de Competència Funcional i Tècnic Responsable Procés Hospital DIRECTOR PROJECTE ARGOS DIRECTOR PROJECTE ARGOS - ASSISTENCIAL Coordinador Projecte ARGOS Director funcional Centre Competència Tècnic CENTRE COMPETENCIA FUNCIONAL Director projecte core Responsable Procés corporatiu Responsable TICS Hospital

 14. L’Ordre Clínica i els Circuits • És la base del sistema • Tota acció es recolza en la seva sol·licitud • Ingrés,alta, trasllat, visita. • Interconsultes entre serveis. • Proves: Imatge, Laboratoris, AP, transports sanitaris. • Intervencions quirúrgiques. • Prescripció i administració de medicaments • Tots els professionals han d’utilitzar aquesta via. • Les vies alternatives trenquen els circuits i desorganitzen el sistema. • Els circuits estan definits al model comú • Els circuits són clars i consecutius : C desprès de B i B desprès de A.

 15. Situació actual del projecte 02/08 10/08 03/09 06/09 11/09 03/10 06/06 09/06 02/06 02/07 06/10 Advanved prototype Common business model Pilot implementation

 16. Índex El Programa de Modernització El Projecte Assistencial La Implantació de Bellvitge - Duran i Reynals Conclusions 16

 17. Que farem ara ? Estratègia d’implantació Aplicar el model comú al nostre hospital  Referents de procès Configurar el nou sistema a les particularitats de cada servei -> Interlocutors de servei Gestió del canvi Formació de tots els actors implicats Actualització de les infraestructures tecnològiques Llançament i suport in-situ

 18. Referents i interlocutors • REFERENTS DELS PROCESSOS ASSISTENCIALS • INTERLOCUTORS DE SERVEI • Asseguren la coherència dels processos a nivell hospital • Són referents per àmbit (urgències, hospitalització, CEX…) • Definiran juntament amb IBM el Model de Funcionament • Seran els primers coneixedors del sistema • Seran coneixedors del sistema SAP per cada procés • Gestionaran les tasques del seu servei/unitat • Són claus al pla de comunicació i la gestió del canvi • Candidats a la formació com a formadors d’usuaris finals 18

 19. Àrees de treball i Circuits Estructura Organitzativa del Hospital Petitori i Agendes Usuaris i perfils Gammes de Prestacions per Servei Peticions preconfigurades per Servei Diagnòstics preferits per Servei Integracions Hospitalització Urgències Consultes Externes Gabinets Hospital de Dia Quiròfans Diagnòstic per la Imatge Laboratori Arxiu Documentalista ÀREAS DE TREBALL CIRCUITS ASSISTENCIALS 19

 20. Estrategia de formació Formació presencial Hores de formació presencial Formació on-line 20

 21. Bellvitge – Pla d’implantació Anàlisi SESSIONS DE MODEL DE FUNCIONAMENT Gestió del Projecte 1ª VERSIÓ FITXER USUARIS Gestió del Canvi / Comunicació Usuaris / Rols Model de funcionament PERFILS I ROLS Definir EO Arrencada MF APLICAT Definició Games AGENDES SAP Creació Agendes SAP 1ª VERSIÓ EORG Formació usuaris finals Formació Formadors Formació ON LINE Integracions Migracions Adequació infraestructures de l’hospital Configuració d’entorns (INT, PRE, PRO) Suport Post-Arrencada Parametrització

 22. Presentació de l’equip Direcció del Projecte Xavier Arranz Sarai Gamez Responsable Implantació Alberto Serrano Alex Ducros Oriol Viaplana Responsable Equip Central Consultes Externes Hospital de Dia Albert Font Dani Delgado Manuel Moreno Urgències Hospitalització Raul Lecha Albert Huguet Juan Antonio de los Cobos Radiologia Gabinets Josep Vilella Victor Castany Integracions Xavier Arranz Vicente Granell Joan Casals Migracions Laboratori Documentalista Arxiu Elena Toharia IQ Pedro Monforte Daniel Martinez Suport transversal Raul Galera Jordi Mor

 23. Amb una posada en funcionament en Big Bang • Posada en funcionament de totes les funcionalitats en 1 cap de setmana • Seqüència de llançament: • Urgències (divendres nit) • Hospitalització (dissabte i diumenge) • Consultes externes (dilluns) • Desplegament del suport 24x7 per l’ajuda de proximitat als professionals • La clau per l’ús del sistema per part dels professionals és el valor afegit que aquest aporta en el procés assistencial. Informació clínica disponible: cursos clínics, proves de laboratori, informes de radiologia.... Medicina Digital. • Ràpida corba de aprenentatge pel disseny del producte 23

 24. Suport Post – Arrencada 24

 25. Índex El Programa de Modernització El Projecte Assistencial La Implantació de Bellvitge - Duran i Reynals Conclusions 25

 26. Lliçons apreses El impacte del projecte sobre la organització es important. La dedicació de temps a les activitats de projecte durant la implantació es clau per extreure el màxim benefici del projecte La assistència i el rigor en la formació suavitza la transició al nou sistema d’informació L’arrencada es un punt de partida, no el final del camí 26

 27. 27

 28. Comencem a treballar Moltes gràcies a tots i totes. Estem absolutament convençuts, de que la millor garantia per l'èxit, és el capital humà del nostre hospital.