1 / 11

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Životní cyklus. Sociální přechody u končení školy, vstup do prvního zaměstnání, sňatek Životní události m aturita, svatba. Životní cyklus - etapy. Dětství Mládí Dospělost S táří. Vztah já a okolí.

mei
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. Životní cyklus

 4. Sociální přechody • ukončení školy, vstup do prvního zaměstnání, sňatek • Životní události • maturita, svatba

 5. Životní cyklus - etapy • Dětství • Mládí • Dospělost • Stáří

 6. Vztah já a okolí • Dětství – já jsem problémem pro ostatní • Mládí – já se stávám problémem pro sebe • Dospělost – ostatní jsou problémem pro mě • Stáří – já jsme probléme pro ostatní

 7. Rodinný cyklus • Přípravné období • Binukleární rodina • Období prázdného hnízda

 8. Rodina – funkce rodiny • Biologicko-reprodukční funkce • Emocionální funkce • Ekonomická funkce • Socializační funkce

 9. Typy rodin • Nukleární typ • Rekonstituovaná • Třígenerační • Homosexuální

 10. Profesní dráha • Přípravné období • Volba povolání • Profesní prázdnota

 11. Zdroje: • Ze zdrojů autora

More Related