nadn rodn spole enstv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nadnárodní společenství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nadnárodní společenství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Nadnárodní společenství - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Mezinárodní vztahy. Nadnárodní společenství. Obsah. integrace důvody mezinárodní spolupráce Rada Evropy Evropská Unie NATO OSN další mezinárodní organizace. Integrace. spojování, slučování, sjednocení integrační procesy = procesy směřující k mezinárodní spolupráci v různých oblastech.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nadnárodní společenství


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Mezinárodní vztahy Nadnárodní společenství

 2. Obsah • integrace • důvody mezinárodní spolupráce • Rada Evropy • Evropská Unie • NATO • OSN • další mezinárodní organizace

 3. Integrace • spojování, slučování, sjednocení • integrační procesy = procesy směřující k mezinárodní spolupráci v různých oblastech

 4. Důvody mezinárodní spolupráce • geografická poloha a velikost země • ekonomické a sociální důvody • bezpečnostní • politické • kulturní

 5. Úkol: • Znáte z historie příklady integrace států? • Jaké byly v minulosti hlavní důvody integrace států?

 6. Rada Evropy • Založena 5.5.1949 – Londýnská smlouva ustavuje Radu Evropy, kterou podepsalo 10 států • 4. listopadu 1950 byla v Římě podepsána Úmluva na ochranu lidských práv a základních svobod (Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) Rady Evropy, první mezinárodní právní dokument zabezpečující lidská práva. • Sídlo RE – Štrasburg • Počet současných členů: 45 • Orgány - Výbor ministrů - Parlamentní shromáždění - Evropský soud pro lidská práva

 7. Rada Evropy – její cíle • Jedním ze základních cílů RE je ochrana lidských práv, jehož je třeba dosáhnout ve čtyřech hlavních oblastech:- účinné sledování a ochrana základních práv a svobod;- zjišťování nových rizik, jež hrozí lidským právům a lidské důstojnosti;- rozvoj veřejné informovanosti o významu lidských práv;- podpora věnovaná výchově k lidským právům a odborné přípravě. • Dalším cílem je úsilí o spolupráci v oblasti hospodářské, sociální, kulturní a právní • http://www.radaevropy.cz/index.php

 8. Test: Rada Evropy • Co je hlavním cílem Rady Evropy? • zajištění bezpečnosti v Evropě • ekonomická spolupráce evropských států • chránit lidská práva, demokracii a zákonnost • vytvořit Spojené státy Evropské 2. Kde je sídlo Rady Evropy? • Ženeva • Paříž • Brusel • Štrasburk 3. Co znamená slovo integrace? • zařazování • stěhování • nadřazování • slučování 4. Kolik členských států má Rada Evropy? • 10 • 15 • 25 • 45

 9. Historie Evropské unie Stručná historie: 1957 – šest členských států Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) podepisuje Římské smlouvy, ustavující Evropské hospodářské společenství(EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euroatom) Belgie, Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Lucembursko 1967 – vstupuje v platnost smlouva o sloučení výkonných orgánů ESUO+EHS + Euroatom – používá se název Evropská společenství (ES) 1973 – přistupují: Dánsko, Irsko, Velká Británie 1981 – Řecko 1986 – Španělsko + Portugalsko, vlajka ES spolu s evropskou hymnou hymnou jsou oficiálními symboly ES 1992 – podepsána smlouva o Evropské unii v Maastrichtu

 10. Historie Evropské unie 1993 – vzniká Jednotný evropský trh: odstranění administrativy mezi členskými zeměmi volný pohyb zboží právo pobytu občanů Unie na libovolně volenou dobu v jiném členském státě uznávání dokladů o kvalifikaci všemi členskými státy… 1995 – přistupují Rakousko, Finsko, Švédsko 1997 – Amsterodamská smlouva – podmínky pro vznik Hospodářské a měnové unie 1999 – vzniká Hospodářská a měnová unie – společná měna Euro 1.5.2004 – přistupuje 10 států k EU: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko,Estonsko, Lotyšsko,Litva, Kypr, Malta, Slovinsko

 11. Politiky EU tři pilíře EU: • společná zahraniční a bezpečnostní politika • Smlouva ESUO+Římské smlouvy • spolupráce v oblasti justice a vnitřní bezpečnosti

 12. Orgány EU • Evropská rada – nejvyšší orgán EU, členové – hlavy členských států EU(prezidenti nebo předsedové vlád), schází se zpravidla 4x ročně – určuje směr rozvoje EU • Rada EU – zastupuje vlády členských zemí, členové ministři členských zemí EU, sídlí v Bruselu a Lucemburku, schází se minimálně 2x ročně • Evropská komise – každá země jmenuje se souhlasem Evropského parlamentu svého komisaře, 5 - leté funkční období,sídlí v Bruselu, příprava návrhů zákonů, plnění smluv, vyjednávání mezinárodních smluv.. • Evropský parlament – v současnosti má 732 poslanců, voleni na 5 let v přímých volbách ve všech členských zemích EU,poslanci se mohou sdružovat podle své politické příslušnosti, zastupuje občany EU, zasedání v Bruselu a Štrasburku, účast při schvalování zákonů, rozpočtu, dohled nad EK a Radou EU • Evropský soudní dvůr – sídlo v Lucemburku, 25 soudců, jmenováni vládami členských zemí na 6 let, výklad zákonů a předpisů EU • Evropský účetní dvůr – sídlo v Lucembursku, 25 auditorů – jmenováni vládami členkých zemí na 6 let, přezkoumání výdajů a příjmů EU, využívání fondů EU v jednotlivých zemích • http://www.euroskop.cz/40442/clanek/pilire-a-politiky-eu/

 13. Symboly EU • Symboly Evropské Unie : Evropská hymna, Evropská vlajka, Den Evropy, Heslo EU, jednotná měna euro • Heslo EU: hymna EU vlajka EU • měna EU

 14. Otázky k zamyšlení: • Víte, kdo je autorem Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanství a čeho se týkala? • Které osobnosti našich dějin se přičinily o zviditelnění českých zemí v Evropě? • Od kterého roku se hovoří o Evropské unii? • Jaké podmínky musí žadatelé o vstup do Evropské unie splnit? • Jaké výhody plynou pro ČR z jejího členství v EU? • Který dokument EU je v současné době v členských zemích projednáván?

 15. Test: Evropská unie • Kolik členů má v současné době Evropská unie ( k 1.9.2006)? • 12 • 15 • 25 • 45 2. Jaké jsou hlavní cíle Evropské unie? • Spolupráce v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti a dodržování lidských práv • Společná zahraniční a bezpečnostní politika, hospodářská a měnová spolupráce a spolupráce v oblasti justice a vnitřní bezpečnosti • hospodářská spolupráce, dodržování lidských práv v Evropě, zajištění míru • Dodržování norem mezinárodního práva, nebudou se uchylovat k válce a budou dodržovat smluvní závazky 3. Od kterého roku je členem EU i Česká republika? • 1993 • 1999 • 2002 • 2004 4. Jakou významnou událost si bude Evropská unie připomínat v roce 2007? • 10 let existence jednotného evropského trhu • 5 let používání měnové jednotky eura • 20 let od zavedení evropských symbolů – hymny a vlajky • 50 let od podepsání Římských smluv

 16. NATO • Severoatlantická aliance • Severoatlantická spojenecká organizace (North Atlantic Treaty Organisation • vznik: 4.4. 1949 (Severoatlantická smlouva – podepsána 12 státy) • sídlo - Brusel • účel – ochrana svobody a bezpečnosti všech jejich členů v souladu s principy Charty OSN • členské země: Belgie, Česko (od r. 1999), Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Maďarsko (od r. 1999), Nizozemsko, Norsko, Polsko (od roku 1999), Portugalsko, Řecko (od roku 1952), Turecko (od r. 1952), Spojené státy, Spolková republika Německo (od r. 1955) Španělsko (od r. 1982) a Velká Británie. • http://www.nato.cz/

 17. OSN • oficiální vznik: 24.10. 1945 (= Den Spojených národů) ratifikací Charty OSN, 51 zakládajících států • počet členských států: 192 • sídlo: New York, některé orgány sídlí v Ženevě a ve Vídni • Cíle: • udržovat mezinárodní mír a bezpečnost; • rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů; • spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod; • být centrem pro koordinaci kroků, které národy podnikají v zájmu dosažení těchto společných cílů. • http://www.osn.cz/

 18. Hlavní orgány OSN

 19. Orgány OSN • Valné shromáždění (VS)- hlavní jednací orgán OSN, tvoří ho zástupci všech členských států, z nichž každý má jeden hlas, k přijetí rozhodnutí o důležitých záležitostech je nutná dvoutřetinová většina hlasů. Při rozhodování o ostatních otázkách rozhoduje prostá většina, zasedá jednou ročně

 20. Rada bezpečnosti • má hlavní zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti • tvořena 15 členy: 5 stálých členů- Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie 10 nestálých členů – ti jsou voleni na 2 roky VS OSN • každý člen má jeden hlas • stálí členové mají právo veta • rozhodnutí Rady bezpečnosti jsou závazná pro všechny členské země OSN

 21. Orgány OSN • Ekonomická a sociální rada - hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN a specializovaných přidružených organizací systému organizace • Mezinárodní soudní dvůr – sídlí v Haagu, řeší spory mezi členskými státy OSN • Sekretariát OSN – tvořen generálním tajemníkem a dalšími zaměstnanci, generální tajemník je nejvyšší správní úředník, volenVS na dobu 5 let(může být znovuzvolen)

 22. Příklad dalších orgánů OSN • UNICEF – dětský fond OSN • UNHCR – Úřad vysokého komisaře OSN • … Odborné organizace OSN: • UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu • WHO – Světová zdravotnická organizace • ILO – Mezinárodní organizace práce • GATT – všeobecná dohoda o clech a obchodu • IMF – Mezinárodní měnový fond • …

 23. Test: OSN 1. část • Které státy tvoří Radu bezpečnosti? • 5 stálých členů – USA, Francie, Německo, japonsko, Velká Británie a 10 volených států • 5 stálých členů – Čína, Francie, Rusko, USA, Velká Británie a 10 volených států • 5 stálých členů – Francie, Německo, Rusko, Velká Británie, USA a 10 volených členů • 5 stálých členů – Německo, Francie, Rusko, Japonsko, USA a 10 volených států 2. Která z těchto organizací má na starosti oblast vědy a kultury? • UNICEF • WHO • UNESCO • GATT 3. Rozhodnutí kterého orgánu jsou závazná pro všechny členy? • Valného shromáždění OSN • Rady bezpečnosti • Poručenské rady • Sekretariátu OSN

 24. Test: OSN 2. část 4. Která z uvedených organizací byla předchůdkyní OSN? • Rada Evropy • Evropská unie • Mezinárodní červený kříž • Společnost národů 5. Kolik let uplynulo od založení OSN ( v roce 2006)? • 61 • 51 • 57 • 50 6. Které důležité dokumenty OSN přijalo? • Severoatlantickou smlouvu a Římské smlouvy • Maastrichtskou smlouvu a Chartu OSN • Chartu OSN a Všeobecnou deklaraci lidských práv • Chartu OSN a Ústavu

 25. Další známé mezinárodní organizace • Mezinárodní červený kříž – založen v r. 1863, původně na pomoc raněným, nemocným, zajatcům a jiným obětem válek, v současnosti zaměřen i na živelní katastrofy • OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu • OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj • …..

 26. Úkol: • Jak se jmenuje současný generální tajemník OSN? • Jeden z českých politiků byl v uplynulém období předsedou jednoho z hlavních orgánů OSN – kdo to byl a kterého orgánu OSN? • Kdy se stala naše země členským státem OSN? • Kdy se naše země stala členem Severoatlantické aliance? Víte ve kterých zemích se naši vojáci v rámci NATO zúčastnili vojenské mise?

 27. Závěrečný test: Mezinárodní organizace – 1. část • Mezi nejstarší mezinárodní organizace patří • Společnost národů • Mezinárodní červený kříž • Organizace spojených národů • Rada Evropy 2. O co pečuje UNESCO? • o sportovní organizace • o mezinárodní banky • o nemocnice a zdravotnická zařízení • o vzdělání a kulturu 3. Součástí které mezinárodní organizace je Evropský soud pro lidská práva? • Evropská unie • Severoatlantická aliance • Rada Evropy • OSN

 28. Test:Mezinárodní organizace 2. část 4. Kde je sídlo Rady Evropy? • Ženeva • Brusel • Štrasburk • Vídeň 5. Co znamená zkratka OPEC? • Organizace zemí vyvážejícíh ropu • Mezinárodní organizace zabývající se obchodem a clem • Organizace zabývající se kulturou a vzděláním • Organizace zabývající se ekonomickým růstem a nezaměstnaností 6. Počet současných členů EU ( k 1.9.2006) je: • 12 • 15 • 25 • 45