DOWODZENIE - PowerPoint PPT Presentation

dr in andrzej kij n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOWODZENIE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 74
DOWODZENIE
552 Views
Download Presentation
meg
Download Presentation

DOWODZENIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA dr inż. Andrzej KIJ DOWODZENIE 1

 2. TEMAT 5: Struktury organizacyjne organizacji wojskowej • ZAGADNIENIA: • Struktury organizacyjne w teorii zarządzania, • Rola sztabów w procesie dowodzenia, • Struktury organizacyjne Sił Zbrojnych innych państw. 2

 3. 1.Definicja strukturyorganizacyjnej

 4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA • Konkretna postać układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań. • Całokształt stosunków miedzy elementami: ludźmi i składnikami rzeczowymi. • Sposób uporządkowania elementów składowych organizacji, relacje miedzy ich cechami, a także struktura procesów zachodzących w organizacji.

 5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA cd. • Układ i wzajemne zależności między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. • Wyznacza podział pracy w organizacji, powiązania pomiędzy różnymi funkcjami i czynnościami. Określa także strukturę hierarchii i władzy oraz przedstawia układ odpowiedzialności.

 6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA cd. • Formy organizacyjne relacji zachodzących między podmiotami działania wchodzącymi w skład danego układu społecznego. • Struktury organizacyjne stanowią „formy organizacyjne działań i funkcji” realizowanych w ramach społecznego podziału pracy.

 7. Struktura organizacyjna jest rezultatem • Podziału pracy (zadań) między uczestników organizacji; • Podziału władzy w organizacji, tzn. uprawnień do decydowania i kontroli; • Koordynacji i integracji elementów i działań w całości, która jest nieodłączną „drugą stroną” wymienionych podziałów.

 8. Struktura organizacyjna w praktyce • Określa podział pracy i tworzy dla realizacji zadań człony wykonawcze • Ustanawia niezbędne powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami • Kształtuje podział władzy • Porządkuje hierarchiczne składniki, przydzielając im zakresy uprawnień • Ustanawia adekwatny układ odpowiedzialności • Zapewnia ciągłość realizacji zadań • Koordynuje stosunki z otoczeniem

 9. 2.Elementy struktury organizacyjnej

 10. Elementy struktury organizacyjnej • Podział pracy – dokonanie wyboru specjalizacji dla wszystkich pracowników. • Stanowisko organizacyjne – stanowisko pracy wyznaczone w celu realizacji poszczególnych zadań przedsiębiorstwa. • Komórka organizacyjna – składa się z kierownika i jego bezpośrednich podwładnych. • Jednostka organizacyjna – na czele stoi kierownik wyższego szczebla grupującą poszczególne komórki organizacyjne w tzw. pion organizacyjny. • Rozpiętość kierowania – liczba pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi.

 11. Elementy struktury organizacyjnej cd. 6. Regulamin organizacyjny – ogólny dokument regulujący kompleksowo strukturę organizacji. Zawiera on schemat organizacyjny. 7. Schemat organizacyjny – graficzny obraz, ukazujący poszczególne części organizacji, hierarchiczny układ zależności między nimi oraz przypisującym w sposób najbardziej ogólny konkretne funkcje poszczególnym elementom organizacji. 8. Księga służb – określa ramowe zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

 12. TRADYCYJNY ROSYJSKI POLSKI AMERYKAŃSKI ARABSKI CHIŃSKI FEMINISTYCZNY KOLONIALNY SAP AG LATYNOAMERYKAŃSKI WŁOSKI WATYKAŃSKI Alternatywne teorie dotyczące struktur organizacyjnych

 13. Propozycje układu graficznego schematów organizacyjnych a) układ pionowy b) układ poziomy c) układ prostokątny d) układ koncentryczny e) układ kołowy f) układ słoneczny

 14. 3.Rodzaje struktur organizacyjnych i ich klasyfikacja

 15. Rodzaje struktur organizacyjnych • 1. Struktura liniowa – fayolowska zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której każdy podwładny może mieć tylko jednego przełożonego, stanowiącego pierwszy element tzw. drogi służbowej. • 2. Struktura liniowo-sztabowa – jednocześnie określa jedność rozkazodawstwa jak też specjalistyczne wsparcie dla zarządu. • Struktura funkcjonalna – daje korzyści wynikające ze specjalizacji na poziomie kierownictwa i wykonawstwa. Podział organizacji następuje ze względu na główne funkcje w niej realizowane. • Struktura dywizjonalna – w strukturze tej dąży się do podziału organizacji na względnie niezależne elementy, z reguły pokrywające się z miejscami powstania kosztów i tworzenia zysku. Struktura ta polega na podziale organizacji na segmenty.

 16. Rodzaje struktur organizacyjnych cd. • Struktura macierzowa – ma postać macierzy, gdzie kolumny przedstawiają więzi funkcjonalno - sztabowe, a wiersze więzi techniczno – służbowe. • Struktura hybrydowa – wykorzystanie struktury będącej połączeniem dwóch lub większej liczby rozpowszechnionych form struktury organizacyjnej.

 17. PREZES Dyrektor ds. produkcji Dyrektor ds. marketingu Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Struktura liniowa (więzi organizacyjne)

 18. PREZES Doradca Dyrektor ds.marketingu Dyrektor ds.produkcji Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Struktura liniowo-sztabowa

 19. PREZES Vice PREZES Research & Development Vice PREZES Human Resources Vice PREZESProduction Vice PREZES Finance Vice PREZES Marketing Struktura funkcjonalna

 20. PREZES Vice PREZES Southeast Region Vice PREZES Midwest Region Vice PREZES West Region Vice PREZES East Region Product Manager Brand A Product Manager Brand B Struktura dywizjonalna (podział geograficzny)

 21. Struktura multidywizjonalna CEO Long-Range Planning Finance & Accounting Computer Division Hospital Instruments Divison Electronic Toy Division Clothing Division Central Sales & Marketing Research & Development Central Production

 22. Struktura macierzowa PREZES Vice PREZES Production Vice PREZES Finance Vice PREZES Marketing Vice PREZES Research & Development Vice PREZES Human Resources Product Manager A Product Manager B Product Manager C

 23. Wady i zalety

 24. Wady i zalety

 25. Wady i zalety

 26. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOWÓDZTW SIŁ MIĘDZYNARODOWYCH I SOJUSZNICZYCH

 27. DOWÓDZTWA SIŁ WIELONARODOWYCH I POŁĄCZONYCH ?

 28. KOMÓRKI ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNE W DOWÓDZTWACH POŁĄCZONYCH (JOINT HQ) Oznaczenie komórki Nazwa komórki Obszary zainteresowania Sprawy personalne, zarządzanie zasobami Personalna i administracyjna ludzkimi, przestrzeganie dyscypliny, opieka J 1 nad jeńcami wojennymi Zdobywanie wiadomości, planowanie i Rozpoznanie prowadzenie rozpoznania, ocena przeciwnika, J 2 kontrwywiad J 3 Monitorowanie i koordynowanie działań, nadzór nad całością działań, meteorologia, Operacyjna obrona przeciwchemiczna, przygotowywanie meldunków J 3 (N) Działania morskie, w tym walka z okrętami Operacyjna (Marynarkawojenna) nawodnymi i podwodnymi, obrona przeciwminowa, morskie operacje desantowe J 3 (L) Działania wojsk lądowych, w tym powietrzno- Operacyjna (Wojskalądowe) desantowych i aeromobilnych Ofensywne i defensywne działania lotnicze, Operacyjna (Siłypowietrzne) taktyczne rozpoznanie powietrzne, transport J 3 (A) powietrzny Operacyjna (Siłyspecjalne) J 3 (SF) Działania sił specjalnych

 29. Zabezpieczenie logistyczne i medyczne, trans- Logistyka J 4 port, koordynacja wsparcia przez państwo na terenie którego prowadzone są działania Prowadzenie oceny sytuacji i planowania działań, planowanie i koordynacja kolejnych J 5 Planowanie działań, planowanie alternatywne, przygotowanie analiz operacyjnych Łączność, zarządzanie systemami informa- J 6 Systemy łączności cyjnymi, częstotliwościami, kryptografia Wypracowywanie doktryny działań J 7 Doktryna i szkolenie połączonych, planowanie ćwiczeń Problematyka personelu cywilnego, planowa- J 8 Zasoby i finanse nie finansowe, zawieranie kontraktów Współpraca wojskowo- cywilna Kontakty polityczne, uwarunkowania prawne, J 9 koordynacja kontaktów z mediami i społeczeństwem (JOINT HQ) Legenda: JOINT HQ – Kwatera Główna

 30. Struktura organizacyjna Dowództwa Połączonych Sił Wielonarodowych COMBINED JOINT TASK FORCE HEADQUARTERS {CJTFHQ} Legenda: COMDR – dowódca D/COMDR – zastępca dowódcy Liaison – współpracujący COS – Chief of Staff CJ – Combined Joint CJ 1 –Combined Joint Staff for Personnel and Administration CJ 2 –Combined Joint Staff for Intelligence CJ 3 –Combined Joint Staff for Operations CJ 4 –Combined Joint Staff for Logistics CJ 5 –Combined Joint Staff for Planning CJ 6 –Combined Joint Staff for Communications and Information Support CJ 8 –Combined Joint Staff for Budget and Finance CJ 9 –Combined Joint Staff for Civil Military Cooperation CJ Engr –Combined Joint Staff for Engineer COMDR Liaison D/COMDR COS CJ Engr CJ 1 CJ 2 CJ 3 CJ 4 CJ 5 CJ 6 CJ 8 CJ 9

 31. DOWODZENIE W OPERACJI WIELONARODOWEJ FULLCOM OPCOM OPCON TACOM TACON „DOWODZENIE PRZEZ SZCZEBEL” ** OKREŚLANIE ZADAŃ „M” *** OKRESLANIE ZADAŃ „TAKTYCZNYCH” **** *** * DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ KOORDYNACJA MANEWRU ***** * ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LOGISTYKĘ Full Command Operational Command Operational Control Tactical Command Tactical Control

 32. DOWODZENIE W OPERACJI SOJUSZNICZEJ NATO Combined Joint Task Force CJTF Logistics Control Centre Air Control Centre Movement Control Centre LCC MCC ACC AOCC Air Operations Coordination Centre TITANIC

 33. WNIOSKI • WE WSZYSTKICH STRUKTURACH WYSTĘPUJE GRUPA • GŁÓWNA - S/G/J/CJ 1...9 • SZEF SZTABU NIE JEST ZASTĘPCĄ DOWÓDCY • GRUPA SPECJALISTYCZNA I DOWÓDCY MA RÓŻNĄ WIELKOŚĆ, • SKŁAD, ZADANIA I ZNACZENIE W ZALEŻNOŚCI OD SZCZEBLA • DOWODZENIA, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO • W EUROPEJSKICH PAŃSTWACH NATO ISTNIEJE TENDENCJA • DO GRUPOWANIA ZADAŃ W RAMACH WŁAŚCIWYCH KOMÓREK • GRUPY GŁÓWNEJ - ALE SĄ OD TEGO ODSTĘPSTWA - NP. W CJTFHQ • ZJAWISKIEM POWSZECHNYM JEST PODWÓJNE WYKORZYSTANIE • DOWÓDCÓW JEDNOSTEK WSPARCIA I ZABEZPIECZENIA - • TO ZNACZY TAKŻE JAKO OFICERÓW NADRZĘDNEGO SZTABU • Czy o to nam chodzi ?

 34. XXX REAR PODZIAŁ /RODZJE/ STANOWISK DOWODZENIA ?

 35. WSD ZSD TSD GSD STANOWISKA DOWODZENIA TAC (FORWARD) CP (REAR CP) (ALTN CP) (MAIN CP)

 36. XXX XXX XXX REAR TAC MAIN CORPS DEFENCE AREA OF RESPONSIBILITY XXX X DIVISION DEFENCE AREA X X X X X BRIGADE DEFENCE AREA X CORPS REAR AREA COVERING FORCE AREA XX CORPS DEFENCE AREA X X X X DIVISION DEFENCE AREA XXX XXX HAND OVER LINE HL FEBA

 37. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE DOWÓDZTWO ASTANOWISKO DOWODZENIA TO NIE JEST TO SAMO !

 38. ELEMENTY GRUPY GŁÓWNEJ SZTABU (HQ DIVISIONS / BRANCHES / CELLS) G1 G2 G3 G4 G6 Ośrodek Dowodzenia G5 GO Z JEDNOSTEK WSPARCIA Komórka Operacyjna (OPS) Komórka Planowania (OPlANS) CIMIC • WRiA /ARTY; • OPL /AD; • WInż /ENG; • LWL /AA; • LOGISTYKA /LOGISTICS; • ŁĄCZNOŚĆ /SIGNAL; • OT Zintegrowana Komórka Rozpoznania (INTEL) Zintegrowane Komórki Wsparcia Działań (COMBAT SUPPORT) CENTRUM ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ (CSS) CENTRUM WSPARCIA DOWODZENIA (COMMAND SUPPORT)

 39. STANOWISKA DOWODZENIA W WOJSKACH LĄDOWYCH USA

 40. RODZAJE STANOWISK DOWODZENIA WYSUNIĘTE - TACTICAL CP X X X X GŁÓWNE - MAIN CP ZAPASOWE - ALTERNATE CP TYŁOWE - REAR CP Legenda: CP – Command Post

 41. DOWÓDCASPRAWUJE DOWODZENIEZ PUNKTU DOWODZENIA (COMMAND GROUP) ROZMIESZCZONEGO TAM GDZIE SYTUACJA TEGO WYMAGA (NA JEDNYM Z SD LUB GDZIEKOLWIEK W PASIE DZIAŁANIA)

 42. PRZEZNACZENIEPUNKTU DOWODZENIA ZAPEWNIENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZYWÓDZTWA DOWÓDCY; PRZEKAZYWANIE JEGO MYŚLI PRZEWODNIEJ; DOSTARCZANIE WYTYCZNYCH DO DALSZYCH DZIAŁAŃ; PODEJMOWANIE DECYZJI.

 43. Koordynator Koordynator G3 wsparcia ogniowego LWL G2 Koordynator wsparcia powietrznego D O W Ó D C A G1* Koordynator OPL G4* Koordynator Koordynator WInż ABC G6* * może nie występować na stałe SKŁAD WYSUNIĘTEGO STANOWISKA DOWODZENIA KORPUSU WOJSKLĄDOWYCH USA

 44. PRZEZNACZENIEWYSUNIĘTEGO SD dowodzenie wojskami w toku działań bezpośrednich; monitorowanie realizacji planu operacji; synchronizacja działań bojowych, wsparcia bojowego i logistycznego na rzecz działań bezpośrednich; ocena bieżącej sytuacji.

 45. WĘZEŁ ŁĄCZNOŚCI ELEMENTY ZABEZPIECZENIA OCHRONA I OBRONA PODSTAWOWE ELEMENTY GŁÓWNEGO STANOWISKA DOWODZENIA KORPUSU WOJSK LĄDOWYCH USA CENTRUM OPERACYJNE Komórka planowania Komórka rozpoznania Komórka dowodzenia działaniami Komórka wsparcia ogniowego Komórka koordynująca pracę SD Komórka zabezpieczenia logistycznego

 46. PRZEZNACZENIE GŁÓWNEGO SD synchronizacja całokształtu działań; dowodzenie wojskami w toku głębokiej operacji; synchronizacja działań bojowych, wsparcia bojowego i logistycznego na rzecz głębokiej operacji; planowanie przyszłych działań korpusu; planowanie i dowodzenie wojskami przemieszczającymi się w przewidywaniu wejścia do działań.

 47. STRUKTURA SD KORPUSU (U.S. Army) KOMÓRKA KOORDYNUJĄCA PRACĘ SD • Szef sztabu • Szef podoficerów (sergeant major) • oficerowie łącznikowi (wysyłani przez korpus i oddelegowani z innych SD)

 48. STRUKTURA SD KORPUSU (U.S. Army) KOMÓRKA PLANOWANIA • G3 • G2 • G4 • G1* • G5* • Koordynatorwsparcia ogniowego* • Komórka dezinformacji • Komórka działań psychologicznych • OPChem* • OPL* • WInż* • Oficer łącznikowy SP* • LWLąd.* • WRE* • ŻW • G6* * Mogą nie występować na stałe, lecz dostarczać wymaganych informacji zgodnie z potrzebami.