POWER 2014-2020
Download
1 / 15

POWER 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

POWER 2014-2020 OBSZAR Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (kontekst krajowy) 15 kwietnia 2013 r. Cel 11 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POWER 2014-2020' - meena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Power 2014 2020

POWER 2014-2020

OBSZAR Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

(kontekst krajowy)

15 kwietnia 2013 r.


Power 2014 2020

Cel 11 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Priorytet inwestycyjny 11.1 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów


Cele interwencji efs na poziomie krajowym
Cele interwencji EFS na poziomie krajowym

CEL OGÓLNY - Wzmocnienie państwa w tworzeniu oraz realizacji prawa oraz polityk publicznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw

Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych

Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem


Power 2014 2020

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Organizacje pozarządowe

Partnerzy społeczni

Instytucje zaangażowane w realizację działań na rzecz zwiększania jakości i dostępności usług publicznych


Power 2014 2020

podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej – świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców, bądź prowadzących postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych, przy wykorzystaniu właściwie skonstruowanych wewnętrznych polityk szkoleniowych urzędów

wprowadzenie do urzędów administracji publicznej jak również szeroko pojętej administracji świadczącej narzędzi monitorowania i mierzenia satysfakcji klienta

wprowadzenie standardów wykonywania zadań publicznych wraz z systemem wskaźników i metod pomiaru stopnia ustalonego standardu

wdrażanie standardów współpracy jst z partnerami społeczno – gospodarczymi w zakresie realizacji zadań zleconych

Przykładowe typy operacji ujęte w I wersji zarysu Krajowego Programu Operacyjnego EFS na lata 2014 - 2020


Cel szczeg owy 3 zwi kszanie jako ci i dost pno ci us ug publicznych za o enia wsparcia

Zasadnicze działania związane z rozwojem e-usług sektora publicznego (e-administracja, e-zamówienia publiczne, e-zdrowie, e-edukacja, e-sądy, itp.) będą finansowane w ramach celu tematycznego (2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jednocześnie KE zaleca by w ramach celu tematycznego (11) wdrożone zostały zmiany organizacyjne i proceduralne umożliwiające wprowadzenie wystandaryzowanych e-usług (nie informatyzujmy biurokracji)

Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych– założenia wsparcia


Cel szczeg owy 3 zwi kszanie jako ci i dost pno ci us ug publicznych za o enia wsparcia1

Odejście od orientacji „wsparcie dla publicznego (e-administracja, e-zamówienia publiczne, e-zdrowie, e-edukacja, e-sądy, itp.) będą finansowane w ramach celu tematycznego (2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoposzczególnych urzędów” w kierunku „wsparcie urzędów w świadczeniu poszczególnych usług”

Odejście od wsparcia wdrażanego „w oparciu o samodzielnie zdefiniowane potrzeby urzędów” w kierunku wdrażania rozwiązań modelowych dotyczących konkretnych usług

Odejście od wdrażania narzędzi/standardów zarządzania urzędem w kierunku usprawnienia procesów zachodzących w urzędach pod kątem poprawy jakości i terminowości obsługi interesariuszy

Narzędzia zarządzania urzędem powinny być wspierane o ile został wypracowany wzorcowy model, możliwy do implementacji we wszystkich urzędach w danej grupie/kategorii oraz wprost przyczynia się on do poprawy jakości i terminowości obsługi interesariuszy (np.: standard zarządzania satysfakcją klienta)

Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych– założenia wsparcia


Cel szczeg owy 3 zwi kszanie jako ci i dost pno ci us ug publicznych za o enia wsparcia2

Fundamentalnym obszarem interwencji powinno być publicznego (e-administracja, e-zamówienia publiczne, e-zdrowie, e-edukacja, e-sądy, itp.) będą finansowane w ramach celu tematycznego (2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoustalenie standardówusług publicznych świadczonych przez jednostki administracji publicznej oraz zbudowanie powszechnego systemu monitorowania jakości i efektywności usług (propozycja MAiC)

Wydaje się, iż system monitorowania jakości i efektywności usług w oparciu o wypracowane standardy powinien objąć szeroki katalog usług (w tym usługi o charakterze społecznym: jak oświata, wychowanie, pomoc społeczna, czy technicznym: jak gospodarka wodno-ściekowa, transport, infrastruktura) pomimo tego, iż nie będą one wspierane w ramach celu tematycznego (11)

W ramach celu tematycznego (11) będą mogły być wspierane urzędy w świadczeniu usług administracyjnych (wydawanie wszelkiego rodzaju dokumentów, decyzji administracyjnych, pozwoleń, koncesji), poprzez:

doskonalenie standardów zarządzania w urzędach (np.: wprowadzenie jednolitych narzędzi monitorowania i zarządzania satysfakcją klienta);

racjonalizację struktur administracji;

podnoszenie kompetencji pracowników urzędów w świadczeniu wybranych usług (w tym miejscu należy podkreślić, iż wsparcie pracowników urzędów w stosowaniuprawa będzie prowadzone przede wszystkim w ramach celu szczegółowego - Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych– założenia wsparcia


Cel szczeg owy 3 zwi kszanie jako ci i dost pno ci us ug publicznych kwestie do dyskusji

W jakim zakresie w przedstawioną powyżej koncepcję wpisują się propozycje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odnoszące się do wdrażania w urzędach nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacją oraz wzmocnienia nadzoru, kontroli instytucjonalnej, audytu wewnętrznego i ewaluacji?

Czy w kontekście ograniczonych środków na cel realizację celu tematycznego (11) do priorytetów interwencji można zaliczyć działania na rzecz wdrażania standardów równego traktowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ukierunkowane na zmniejszenie luki płacowej w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz wzrost zatrudnienia w administracji rządowej osób z niepełnosprawnościami?

Czy zasadne jest zdefiniowanie katalogu usług priorytetowych i objęcie urzędów wsparciem w ich świadczeniu? Czy do takiego katalogu należałoby zaliczyć np.: usługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Czy wskazane jest ukierunkowanie działań na zwiększenie udziału podmiotów niepublicznych w wykonywaniu zadań administracji?

Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych– kwestie do dyskusji


Cele interwencji efs na poziomie krajowym1
Cele interwencji EFS na poziomie krajowym wpisują się propozycje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odnoszące się do wdrażania w urzędach nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacją oraz wzmocnienia nadzoru, kontroli instytucjonalnej, audytu wewnętrznego i ewaluacji?

CEL OGÓLNY - Wzmocnienie państwa w tworzeniu oraz realizacji prawa oraz polityk publicznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw

Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych

Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem


Power 2014 2020

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wpisują się propozycje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odnoszące się do wdrażania w urzędach nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacją oraz wzmocnienia nadzoru, kontroli instytucjonalnej, audytu wewnętrznego i ewaluacji?

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Organizacje pozarządowe

Partnerzy społeczni

Instytucje zaangażowane w realizację działań na rzecz poprawy zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem


Power 2014 2020

zapewnienie zgodności planowania strategicznego i planowania budżetowego

wsparcie systemu monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju regionalnego i efektów polityki regionalnej

wzmacnianie i tworzenie nowych mechanizmów partnerstwa, sieci współpracy, między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju, umiejscowionymi na rożnych szczeblach zarządzania polityką rozwoju, w tym regionalną – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym

stworzenie oraz promowanie wykorzystania skutecznych i efektywnych narzędzi dialogu społecznego oraz dialogu obywatelskiego na wszystkich etapach tworzenia i zarządzania politykami publicznymi

działania na rzecz zwiększenia partycypacji w tworzeniu polityk publicznych na poziomie lokalnym

Przykładowe typy operacji ujęte w I wersji zarysu Krajowego Programu Operacyjnego EFS na lata 2014 - 2020


Power 2014 2020

Trzon interwencji w ramach niniejszego celu będzie stanowić koncepcja Ministerstwa Finansów, zakładająca:

Dalsze doskonalenie budżetu zadaniowego w kierunku uczynienia z niego instrumentu wspierającego zarządzanie rozwojem kraju, w tym:

Zwiększenie do 100% odsetka wydatków elastycznych budżetu państwa (stanowiących obecnie ok. 25% ogółu tych wydatków) alokowanych w oparciu o system pomiaru realizacji celów budżetu zadaniowego

Objęcie ewaluacją ex-post 45% wydatków publicznych w ramach budżetu zadaniowego

Zwiększenie o 5% odsetka środków objętych przeglądami wydatków, które zostały zidentyfikowane jako możliwe oszczędności/realokowane na obszary priorytetowe

Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu budżetów zadaniowych jednostek samorządu terytorialnego w powiązaniu z wieloletnią prognozą finansową

Cel szczegółowy 4 Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem – założenia wsparcia


Power 2014 2020

Obok działań związanych z wprowadzeniem systemu oceny efektywności wydatków publicznych (budżetu zadaniowego) kluczowym obszarem interwencji, który powinien zostać podjęty w perspektywie do roku 2020 to przygotowanie i wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania procesów rozwojowych w kraju i regionach

Cześć działań, jak np.: budowa systemu wskaźników kluczowych dla programowania i monitorowania polityki rozwoju jest już obecnie realizowanych ze środków PO KL, z założeniem, iż będą one kontynuowane i rozwijane ze środków Pomocy Technicznej.

Priorytetem interwencji w niniejszym obszarze oprócz ww. powinno być również wzmacnianie i tworzenie nowych mechanizmów partnerstwa, sieci współpracy, między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju, umiejscowionymi na rożnych szczeblach zarządzania polityką rozwoju

W tym kontekście za warte rozważenia są propozycje MAiC dotyczące wdrażania i upowszechniania konkretnych instrumentów aktywizujących społeczności lokalne (takich jak inicjatywa uchwałodawcza, budżet partycypacyjny) bądź przygotowanie urzędów do realizacji kluczowych inwestycji z punktu widzenia celów rozwojowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Cel szczegółowy 4 Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem – kwestie do dyskusji


Power 2014 2020

Dziękuję za uwagę! efektywności wydatków publicznych (budżetu zadaniowego) kluczowym obszarem interwencji, który powinien zostać podjęty w perspektywie do roku 2020 to